Wee degene die leven in Interessante tijden

ER is een oude Chinese wijsheid die leert: “Wee diegene die leven in interessante tijden.” Met andere woorden, Let op als je in een tijd leeft, waarin allerlei fantastische, wonderbaarlijke en ongelofelijke dingen gebeuren… juist wanneer je dreigt verblind te worden dien je, je ogen open te houden. Juist in een tijd waarbij alles snel en fantastisch lijk te gebeuren, juist dan hou je ogen open en leer alles wat er valt te leren over de tijd waarin je leeft.

Wij leven in interessante tijden. Nog nooit is de roep om normen en waarden zo groot. Nog nooit in de geschiedenis volgen natuurrampen elkaar op in duizeling wekkende tempo. Enkele weken geleden nog werd Indonesië weer opgewekt door een zeer zware aardbeving.

De aarde is onrustig, en de mensen erop waarschijnlijk des te meer. En nu, terwijl de paus naar zijn laatste rustplaats is gedragen.. De mens vindt vernuftige dingen uiten en juist nu .vragen de Christenen zich af… wanneer is de tijd van het einde, wanneer moeten wij beginnen met klaarmaken voor de wederkomst

Toen Jezus vertelde tegen de discipelen in matteus 24, wat er allemaal zou gebeuren in de tijd van het einde… hadden ze het op dat moment niet door, hoe serieus de woorden van Christus zou zijn.

Men hoorde wat er zou gebeuren., maar wanneer. Jezus, wilde aan hen en ook aan ons een houvast meegegeven. Hij zei in hoofdstuk 24 vers 32: Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.

Net zoals wij aan de natuur kunnen zien wanneer de jaargetijden veranderen.. zo kunnen wij aan de omstandigheden in de wereld zijn.. in welke periode de Heer zal wederkomen. Jezus, gaat echter verder in vers 36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.

Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
Jezus zegt zelf, ook al weten wij niet precies wanneer het zal gebeuren.. het zal zijn zoals het was in de dagen van Noach. Met andere woorden.. als wij kijken naar Noach.. in het bijbelboek van Genesis.. dan zal ons duidelijk worden in wat voor omstandigheden de komst van Jezus Christus zal zijn. Met andere woorden willen wij weten wanneer Jezus komt en hoe wij ons dienen voor te bereiden.. dan zullen wij naar het verleden moeten kijken, om zo de toekomst beter te zullen begrijpen.

Jezus gaat verder Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn

De mens in die tijd ging dus door met het leven van alle dag.. en toen ging Noach de ark in en de zondvloed kwam en de mens die niet in de ark kwam, kwam om… hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij ons laten verassen door de wederkomst van Christus en hoe kunnen wij weten in welke periode wij leven. Er zijn 3 zaken die wij dienen te bekijken…

1. Vind God’s genade

Laten wij eens kijken in Genesis 6, waar wij kunnen lezen over de gesteldheid van het volk dat toen op aarde leefde. In vers 5 lezen wij het volgende Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart

Hoe is het vandaag de dag gesteld met de overleggingen van de hart van de mens.. in Galaten staat hoe de mens is, als hij Christus niet heeft aangenomen., met anderen woorden, die zich laten lijden door het vlees en niet door de geest, “Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, 21 nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven”

Een onbekeerd hart, daar kan de zaad van Gods liefde niet in groeien. Je kunt niet zaad niet laten groeien als het valt in dorre grond. Als je de deur niet open zet voor Gods liefde, dan maakt een ‘andere geest’ van je bezit. Ten tijde van Noach.. was bijna iedereen bevangen door ‘de andere geest.. van het kwade, van satan, het kwade”.

En helaas in toenemende mate zien wij dat nu ook.. de mens heeft meer liefde voor genot, dan het gebod van God. Steeds meer en meer mensen willen zich niet houden aan die 10 geboden van liefde. Mensen zien de geboden van God als een last.. in plaats van vrijheid om God te kunnen aanbidden.

De bijbel leert ons wat er gebeurd als je je niet houdt aan de geboden van God. Dan komt zonde.. en de gevolg van zonde is de dood. Zonde is een ziekte, die van binnenuit mensen sloopt, van binnenuit stukmaakt. Heel langzaam, wanneer je echt merkt dat de zonde je aan het vernietigen is.. is het zelfs bijna te laat.. Alleen het bloed van Jezus Christus kan u en mij reden, maar het is ook belangrijk om het reinigend medicijnen van Jezus Christus van vergeving dagelijks toe te dienen.

De wereld moet gereinigd worden van zonden.. daarom zei de Heer.  En de HERE zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.

God haat de zonde.. Hij heeft ons geschapen en hij weet dus ook wat de gevlogen zijn e4n veen zondige levensstijl. Daarom heeft hij het verlossingsplan in werking gesteld. De Heer was zeker bedroefd dat de mensen MOEDWILLIG, uit eigen vrij keuze niet wandelde volgens de weg van de wet en de profeten.. maar dat de mens ervoor koos om losbandig, wetteloos, en moraalloos leven te lijden.

Daarom staat er ook dat het de Heer bedroefde dat er zoveel mensen de weg naar de afgerond hadden gekozen. Hoe konden mensen zo zondeloos leven. Simpel weg, zoals Paulus dat schrift in 2 Tessalonicenzen 10 omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

Als je niet in liefde Gods waarheid aanvaard.. kan je niet behouden worden….
Maar er is hoop zo lezen wij in Genesis: Maar Noach vond genade in de ogen des HEREN.
Noach vond genade in de ogen van God
… waarom. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijke man; Noach wandelde met God.

Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en een onberispelijke man.. wie was het toonbeeld van zijn wandel met de Heer.. Noach’s grootvader… Henoch.. De bijbel schreef over Henoch in het nieuw testamentisch bijbelboek Hebreeuwen “Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn’

Wandelen met God betekent het hebben van een hechte.. onbreekbare band met de almachtige… dagelijks gebed. Het lezen van Gods woord, en daarover mediteren.. maar bovenal… het leven, zoals Jezus geleefd heeft., dat is geloof.. het werkwoord van het leven.
Wij mogen delen in de genade die Jezus ons gelovigen biedt. Het is een geschenk om niet.. Aanvaard Jezus zijn over aan het kruis en ontvang Zijn genade… Zodat ook wij bij God, genade mogen vinden in de ogen des Heren

2 Duidelijke instructies opvolgen

Naast het feit dat Noach, genade vond in de ogen van God, te midden van een wereld die alles deed wat God bedroefde…en dus ook hoe wij dienen te handelen in een wereld die liever de zonde najaag, dan de Here. Is het ook belangrijk.. dat wij Gods duidelijke instructies volgen, ook wanneer wij leven ten tijde van het einde.

Noach kreeg van God in vers 14 een duidelijke opdracht om een ark te bouwen. God gaf alle dimensies weer, hoe het gebouwd er afgewerkt dient te worden, de hoogte breedte en diepte. Hoeveel verdiepingen. God gaf Noach een zeer specifieke opdracht.. waarom “Want zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om al wat leeft, waarin een levensgeest is, van onder de hemel te verdelgen: alles wat op de aarde is zal omkomen.”

Waarom gaf God deze gedetailleerde opdracht.. omdat de Heer wil dat gered worden, behouden worden, dat niets aan het toeval wordt overgelaten. Een ieder die schuilt bij de Heer is veilig…Veilig van wat… van de vernietiging die de aarde zal meemaken, wanneer de Heer komt met Zijn heilige engelen, bij het oordeel, en de aarde voorgoed zal reinigen van de effecten van de zonde

Het oordeel van God, is geen spelletje.. geen trucage, het is realiteit.. Iets waar geen onstappen aan is. Maar wat wel belangrijk is.. dat als je goed in het oordeel wil staan.. Dat je Gods instructies, in je hart laat planten.

Hoe werken u en ik aan onze ‘veilige ark’. Hoe kunnen wij als volgelingen in deze wereld werken aan een ark… waarin wij veilig zullen zijn van de ellende die deze wereld overspoelt?
Dat is dus enkel en alleen bij de Here. Jezus, zegt niet voor niets dat Hij de weg, de waarheid en het leven is.. en dat niemand tot de Vader komt dan door Hem.

De Geschriften getuigen het van Genesis tot openbaring. Alleen diegene de het Woord in hun hart hebben en het uitdragen worden gered, worden beschermd.
Noach bouwde, een schip om hem te beschermen tegen invloeden van buitenaf, water en storm. Iets wat nog nooit eerder op een dergelijke schaal vertoond zou worden.

Ook wij die bezig zijn met het bouwen van onze spirituele ark dienen ons te beschermen van invloeden van buiten af. Door een Heilig leven te leven. Ons bezig te houden met Gods geboden en raadgevingen, maar ook ons afzijdig te houden van een levensstijl wat ons kan vernietigen.

Paulus waarschuwde Timoteus hiervoor in hfd 3 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand

Waar wij naar kijken op tv, wat wij eten en drinken… met wie wij omgaan in het leven van alledag kan invloed hebben hoe wij ons geestelijke leven.. beleven. Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat bepaalde tv programma’s een negatieve invloed kunnen hebben op ons psychische gesteldheid en veelal onbewust. Het is geen geheim dat het eten en drinken van die zaken waarvoor God ons gewaarschuwd heeft in zijn woord. Ons lichaam ziek kunnen maken, en zodoende slechter kunnen luisteren naar Gods wil voor ons in dit leven. God waarschuwde ons duidelijk om op te passen om mee te gaan met mensen die Zijn Wet en Profeten verwerpen. En dat zegt Paulus ook : ´ ze hebben een verdorven geest en een onbetrouwbaar geloof. Maar ze zullen maar kort succes hebben, want hun onverstand zal al spoedig iedereen duidelijk worden”

Duidelijke instructies opvolgen.. kan je doen lijken dat je vreemd in deze wereld staan, en waarschijnlijk leek dat ook voor Noach. Denk je in.. en bouwt een schip, om je te behoeden voor een watervloed, een storm.. Terwijl het nooit gestormd heeft? Mensen die je uitlachten, bespotten.

Dat gebeurt ook in de tijd waarin wij leven. Christenen in Azië en Afrika worden vervolgd als ze in het openbaar Christus belijden. In sommige West-Europese landen worden gelovigen vreemd aangekeken en toe gesproken als ze houden aan de woorden van de Bijbel. Via de reclame en tv worden wij gebombardeerd met geluiden en invloeden die soms tegenstaan tegen het geloof die wij dierbaar zijn. Vloeken en bespotten van alles wat Heilig en goed is..is aan de orde van de dag.

Wij leven net als inde dagen van Noach. Het is belangrijk dat wij werken aan de ark…. Onze relatie met Jezus Christus, maar ook ons eigen leven.. niet alleen door de schrift te lezen en te bidden, maar ook hoe wij staande blijven in dit leven. Door ons af te houden van die zaken die ons geestelijke leven beïnvloeden. Daarom schrijft Paulus in de Brief van de Hebreeën 1-’23 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. 24 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken” Met andere woord hou vast aan wat Jezus ons wil vertellen. En dat zegt Paulus, “Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.”

Duidelijke instructies.. Noach volgde ze op.. dat kunnen wij ook, als wij ons laten leiden door de liefde en genade die Christus ons biedt.

3 sluit het verbond aan met God.

Nadat de Heer aan Noach vertelde wat hij moest doen. Het bouwen van een schip, en nadat God genade gaf aan Noach, omdat noach leefde in overeenstemming met Gods wil. Zie God In vers 18, “Ik zal met U een verbond oprichten,…”

Een verbond.. is niets anders dan een overeenkomst waar twee partijen zich aan houden. God sluit een verbond met mensen, die Zijn wil willen doen. Want zo staat er in 1 johannes 2 vanaf vers 24 Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en [in] de Vader blijven. 25 En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven.

Als wij het geloof levend houden, als wij onze ogen richten naar de Hemel, leven in overeenstemming met zijn wil.. dan zal God zijn belofte zeker uitvoeren. God belooft ons eeuwig leven.. wat er ook ons te gebeuren staat.

Noach en zijn familie zouden gered worden, terwijl de storm dreigde aan te komen, terwijl er regenstormen zouden komen, die niemand ooit verwacht had.. Zou God zijn belofte aan Noach uit doen komen. Noach en zijn gezin werden gered.

Terug naar de woorden van Jezus uit Matteus 24 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn

Als je 1) Niet zoekt naar Gods Genade en vergeving, als je 2) Niet zijn instructies opvolgt of 3) je geloof bouwt op de belofte van Christus aan ons… dan is je leven niets anders dan eten en drinken, huwelijken bijwonen, je belasting betalen, naar school gaan.

Je ziet rampen om je heen gebeuren, of ze nu groot zijn in de wereld of klein zijn in je eigen gezin. Maar je hebt niet door dat de Heer een oordeel heeft uitgesproken over deze wereld en haar zondige praktijken.

Sommige mensen hebben niet door dat ze leven in interessante tijden en leiden een ‘gewoon’leven. Als je je niet voorbereid.. dan zal de wederkomst je raken als een verassing. Dan zal bij de wederkomst de woorden van Jezus zoals ze geschreven zijn in Matteus uitkomen. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; 41 twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Wij weten de dag niet, noch het uur. Maar wat wij wel weten is dat als wij 1) wandelen in de Wil van God, het offer van Zijn eniggeboren Zoon aanvaarden en vragen om vergeven van zonden 2) als wij in ons leven houden aan alle instructies van Gods woord en niet alleen weten, maar uitdragen.. wees er zeker van dat 3) Gods beloften zullen uitkomen, wanneer Jezus komt met Zijn heiligen engelen om ons thuis te brengen.

Het is een interessante Chinese Wijsheid, “Wee diegene die leeft in Interessante tijden”.. We leven in interessante tijden… Bid dat de Heer uw en mijn ogen opent voor de tijd waarin wij leven, Mogen wij ons laten leiden door Zijn Heilige geest, zodat wij opmerkzaam mogen zijn en wij alle mogen opvaren op die jongste dag.
Jezus zal ons thuisbrengen.. ook al zijn er velen die ons uitlachten dat wij een geheiligd leven willen lijden. Jezus, zal ons thuisbrengen, ook al zijn er mensen die zeggen, dat Gods geboden er niet toe doen.

Broeders en zusters, Jongens en meisjes, onthoud slechts één ding. God is diegene die dit alles belooft is getrouw en wat Hij belooft.. Zijn vergeving, de Wederkomst van Zijn zoon en het einde van de zonde, dood en verdriet Dat zal Hij, de Almachtige doen. Amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen