Een stad waar iedereen wilt wonen

Schriftlezing: Johannes 14: 1-6, Openbaring 21:1-5

Het was afgelopen week in het nieuws: Mensen voelen zich onveilig in het openbaar vervoer, vooral in de metro in de grote steden Amsterdam en Rotterdam. Veel mensen trekken weg uit de steden, weg van de criminaliteit, de onpersoonlijkheid. Men trekt naar dorpen en randgemeenten op de rust te zoeken… een plaats waar je echt tot rust komt en vrede vindt.

Ondanks het feit dat je verhuist naar een rustige plek op deze in zonde gevulde aarde. Deze aarde kan nooit onze eindbestemming zijn. Ook al heb je daar geen last van het drukke stads leven. Immers als Christenen is ons verlangen toch naar een betere stad… eentje waar iedereen zou willen wonen.

Ik hoorde onlangs een verhaal over een evangelisatieactie in London. Een rijke miljonair die bekeerde tot het Christendom, wilde getuigen van zijn geloof en huurde een maand lang een van Londens grootste theatercomplexen. Het kost hem meer dan een miljoen pond. Er konden in de zaal meer dan 6.000 mensen plaatsnemen. Toch was elke avond maar tien plaatsen bezet. Niemand voelde zich geroepen om mensen te brengen naar deze evangelisatie actie. En veel mensen bleven meer genieten van de rijkdom en pracht van het Victoriaanse Oud-Londen en haar uitgaansleven, dan de levensreddende woorden van Jezus. De organisator maakte een analyse van de kwaliteit van de actie en het zei tegen een journalist…. “Het lijkt of mensen liever in Londen willen wonen… dan streven naar het Hemelse Jeruzalem.

Deze ochtend wil ik u stilstaan bij de vraag.. hoe sterk is het streven om echte inwoners te worden van hemelse stad, het nieuwe Jeruzalem. Dat is toch de stad waarin iedereen toch graag zou willen wonen? Wat houdt ons tegen om, zoals Paulus dat zegt tegen de Flippenzen, te reiken naar de prijs die boven ligt, bij Christus Jezus. Wat weerhoudt ons? Wat is onze motivatie om het woord van God te delen met onze naaste. Laten wij deze ochtend gezamenlijk in Gods woord duiken en ontdekken dat het nieuwe Jeruzalem de enige echte stad is wat wij onze plaats van vree en rust mogen noemen. De enige stad waar niet alleen de woorden, maar ook de daden echt meetellen.

De profeet Jesaja – uit het oude testament bracht een boodschap dat God, het volk van Israel zou straffen en zou laten afvoeren door babylon voor de ongehoorzaamheid aan de wetten en inzettingen die door God via Mozes aan het volk werden gegeven. Toch spreekt Jesaja in de laatste hoofdstukken van het gelijknamige Bijbelboek dat Jeruzalem in glorie hersteld zou worden. Aan het van de verdrukking die het volk van Israel zou lijden.. zouden prachtige dingen gebeuren.. Jeruzalem zou hersteld worden. En als je de woorden van de Heer in Jesaja 52:1 hoort, die zegt “1 Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Sion; bekleed u met uw pronkgewaden, Jeruzalem, heilige stad. Want geen onbesnedene of onreine zal meer in u komen. 2 Schud het stof van u af, welaan, zet u neder, Jeruzalem; maak de banden van uw hals los, gevangene, dochter Sions. “Wat een vooruitzicht gaf de Here mee aan het volk die moeilijke tijden zou meemaken.
Zo ook als deze profetie toepast op de tijd waarin we nu leven. Want Als Christenen moeten wij beseffen dat deze wereld voor een Christen een plaats is van ballingschap, immers zodra je inwoner van Gods Koninkrijk wordt genoemd. Dan kijken wij uit naar betere tijden.. tijden zonder zonde, pijn, verdriet en dood. We mogen de halsbanden van de zonde afdoen, We mogen de stof van de ellende wegdoen. We gaan naar een plek waar we pronkgewaden krijgen. De plek waar we bij Jezus mogen zijn.

Wij zijn soms zo verwikkeld in de ellende die wij nu voor ons zien.. dat wij vaak niet verder kijken naar wat de Heer ons wilt geven. Jesaja deed het wel. Ondanks dat het volk in ballingschap zou worden weggevoerd naar Babylon… toch spreekt Hij de woorden uit…de terugkeer voor de getrouwe naar Sion is er.. wees blij. Zo lezen wij de prachtige woorden van de Heer in Jesaja hoofdstuk 65 vanaf vers 17  Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. 18 Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. 19 En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw.

Voordat de ellende zou kunnen aanbreken, geeft de Heer al vertroostende en hoopvolle woorden. Is dat niet prachtig.. wij als mensen hebben vaak de neiging de moed op te geven als wij alleen maar horen van ellende, rampspoed,oorlog en strijdt. God is waarachtig en almachtig God… die ons niet hopeloos laat maar laat zien wat Hij ons belooft. Toch hebben wij als mensen de neiging om alleen de ellende aan te horen en niet aan te nemen wat God ons werkelijk wilt aanbieden.

Zo ook met de discipelen. Zo konden wij lezen in de Johannes het viertiende hoofdstuk, het was na de voetwassingen en het heilig avondmaal en Judas was al van de tafel vertrokken om Jezus te verraden. Er was alom verwarring onder de discipelen, twijfel en angst sloegen toe.. En nadat hij in Johannes 13:33 had gezegd, “waar ik heenga, kunt gij niet komen. Er brak twijfel en onrust uit.. Waar gaat Jezus naar toe. Welke stad is onbereikbaar. Petrus was er zelfs zeker van dat Jezus kon volgen waar de Heiland. Maar de discipelen begrepen nog niet volkomen dat het slechte nieuws moest nog komen, dat Christus moest lijden en sterven aan het kruis.

Toch bemoedigt Jezus de discipelen en zegt…. Weest niet bang, geloof in God en geloof in Zijn zoon,… ik ga heen om een plaats te bereiden en als die klaar is.. mag je zijn… waar ik zal zijn. Ook al zien wij als mensen ellende Christus wijst ons naar de plaats, de betere stad die komen zal. Het is het waard om daarop te wachten ook al weet je niet duidelijk hoe je persoonlijke levensloop zal zijn. Het kenmerkende is… bereid je voor en maak je klaar om te zijn op die plaats… Daar waar Christus ook is.

Als wij de kenmerken bestuderen van verschillende steden in de Bijbel.. zien wij dat elke stad die in de Bijbel genoemd wordt prachtige of indrukwekkende kenmerken heeft… echter zo zullen we merken als wij Gods woord bestuderen ze wegen nooit op tot wat wij mogen verwachten in het nieuwe Jeruzalem.

Een goed voorbeeld van een plaats waar het ‘schijnbaar’ in de ogen van mensen goed wonen en leven was, waren de plaatsen Sodom en Gomorra. Toch was de plaats Sodom door en door corrupt. Toen Lot van Abraham mocht kiezen.. koos Lot, Sodom, voor één voorname reden. De pracht en praal. Laten wij dit lezen in Genesis hoofdstuk 13 vers 10 Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag, dat de gehele streek van de Jordaan rijk aan water was; voordat de HERE Sodom en Gomorra verwoest had, was zij tot Soar toe als de hof des HEREN, als het land Egypte. – Sodom was als het ware paradijs op aarde. Als wij kijken naar de schijnbare schoonheid van deze wereld… als je kijkt naar wat je met je inkomen allemaal kan kopen, waar je naar toe kan gaan op vakantie. Waarom zou je denken aan een toekomende wereld. Je hebt hier alles… en u kent het gezegende…. Ga niet op je gevoel af.. je ogen kunnen je bedriegen. Wellicht beseft Lot niet.. dan een gebied dat leek op Eden.. nog niet perfect hoefde te zijn. Want Genesis 13:13 leert ons: De mannen van Sodom nu waren zeer slecht en zondig tegenover de HERE.Veel mensen staat niet open voor de boodschap van redding en bevrijding. Zelfs diverse Christenen doorgronden dit niet voldoende omdat wat ze zien hun bedriegt. De gemeente Laodicea uit openbaring het derde hoofdstuk beschrijft dit heel goed. Je denkt dat je rijk bent en dat je aan niets gebrek heb, maar de woorden in de schrift zijn duidelijk. Je bent jammerlijk en naakt. Veel mensen kijken naar het tijdelijke en berusten hun hoop en gedrag daarop. Iedereen zou het prachtig vinden om te wonen in een stad als Sodom., maar dan zonder de slechtheid en de zondigheid die er heest. De Bijbel beschrijft dat die stad er komen zal… het nieuwe Jeruzalem. Immers, zo lezen wij in psalm 24, dat de enige voor wie de poorten zullen opengaan mensen die zijn. De psalmist verwoordt het als volgt: Wie mag de berg des HEREN beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert. Die zal van de HERE een zegen wegdragen en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht van wie naar Hem vragen; die uw aanschijn zoeken;Mensen die het aanschijn van God zoeken, want als je niet bedrogen wilt uitkomen in je leven, dan zoeken wij niet naar de pracht en praal wat deze wereld schijnbaar geeft.. Petrus verwoordt die houden prachtig in 2 petrus 3:13 “Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.”

Op dit moment treffen wij nog teveel onrecht aan. Mensen die het niet verdienen die in de grootste problemen van hun leven aan. Dierbaren door op tragische manier aan hun einde komen. Hoe kunnen wij als Christenen kiezen voor het schijnbare goede van deze wereld. Zijn wij gemotiveerd door het geen deze wereld ons laat zien, of vinden wij onze motivatie in de woorden die wij kunnen lezen Heilige Schrift om zodoende die prachtige stad te mogen binnen wandelen.

Als wij beseffen als Christenen dat deze wereld niets te bieden heeft.. dan willen wij toch de mensen waarschuwen, net zoals Jesaja dat zegt in Jesaja 52:7 - Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning. Hoor, uw wachters verheffen de stem, zij jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij, hoe de HERE naar Sion wederkeert.

Jezus zei niet voor niets ga en verkondig, Vertel de mensen over de geboden van liefde, over het komend Koninkrijk. Jezus gaf of niets voor niets het voorbeeld door goede daden te doen, en te vertellen over het komende Koninkrijk Gods. Christenen zijn immers mensen die een boodschap van heil en vergeving brengen. Ook al weten wij hier in deze zaal de waarheiden Gods. Mensen in de straat voor deze kerk en de vele zijstraten die hier naar toe leiden. Zij dienen ook in contact te komen de die woorden, en Jezus Christus, om de prachtige nieuwe Jeruzalem te bereiken, waar wij toch zo naar verlangen. Kijk naar Jona. U Kent het verhaal hij kreeg de opdracht om naar Nineve te gaan. En stad vol onrechtvaardigheid, voor zonde, haat en afgoderij. Jona kreeg van God een opdracht, net als wij.. En het was juist jona de verkeerde kant op ging, naar Tarsis

Om de mensen in de steden, die leven in ongehoorzaamheid aan Gods geboden juist de kans te geven om in contact te komen de daden van Christus. Zodat zij ook mogen zijn, waar Jezus voor ons een plek aan het voorbereiden is. Geven wij mensen wel de kans om te gaan waar liefde hoogtij viert. Of rennen wij als Jona weg. in plaats van de samenleving om ons heen.. naar een plaats binnen in de kerk veilig tussen vier muren. We lezen in Jona 3 dat als je een volk een boodschap van berouw en bekering brengt.. daadwerkelijk een verander komt. Men riep een vasten uit en droeg rouw gewaden
10 Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat Hij gedreigd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.

Zijn wij, hier bijeen vergaderd in deze zaal het vol die mensen wijst op de betere stad, Immers in het nieuwer Jeruzalem is er plaats voor de vergevingsgezinde. Maar ook plaats voor degene die de boodschap van Christus willen brengen aan degene die verloren dreigen te gaan, omdat ze Christus willen dienen.. en niet zoals Jona. naar een ‘andere stad’ wegrennen zodat die mensen niet de kans krijgen om zich klaar te maken voor het nieuwe Jeruzalem.

In Johannes 12 vers 26, zegt Jezus zelf wat voor houding de toekomstige inwoners van het nieuwe Jeruzalem nu behoren te hebben, daar staat geschreven: Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren. De woorden van Jezus zijn overduidelijk. Hoe graag wilt u en ik Jezus dienen (uit liefde en gehoorzaamheid). Hoe graag willen wij vertoeven in de nabijheid van Jezus. Laat ons gedrag niet zijn als Jona.. door weg te rennen van onze opdracht. Immers wij doen het niet om geëerd te woorden door onze daden, maar omdat, zoals Paulus ons leert in 2 Korintiërs 5:14, de liefde van Christus u en mij ons behoort te dringen. Ieder persoon om deze aarde die kiest om te gaan wonen in het nieuwe Jeruzalem straks op de nieuwe aarde.. is één waard om nu het goede nieuws aan te verkondingen in woord en daad.

Zoals het moment dat Josua luisterde naar God, toen de plaats Jericho ingenomen moest worden. Hij luisterde naar het woord van God. Maar dit keer moest iedereen samen met Jozua lopen rond de stad Jericho. En u weet wat er na 7 dagen gebeurde… de muren vielen om. Als wij gehoorzamen dan is de ervaring dat God werkelijk werkt in ons leen ons deelgenoot. Jozua en de nieuwe inwoners van het land van melk en honing waren getuigen dat als je God gehoorzaamt in alles… dat je de muren van de niet in te nemen stad voor je ziet instorten.

De muren van nieuwe Jeruzalem zullen niet instorten.., maar de poorten van de nieuwe stad zullen wel opengaaan.. voor al diegene, die de Here dienstbaar waren in hun leven… de mogen ervaren dat gehoorzaamheid aan Gods wet, niet uit eigen kracht maar door inwoning van Gods geest in ons leven. Dat de poorten zullen opgaan juist voor iedereen die Christus nu accepteert uit genade.

Veel mensen vinden dat ze te ervaren wat God doet in hun leven,. Wij vinden het vaak eng, om mensen in woord of daad te vertellen of te laten zien wat Jezus voor ons betekent in ons leven. Alhoewel wij nu niet inwoners kunnen zijn in het nieuwe Jeruzalem, omdat hij nu niet gekomen is. Kunnen wij wel de principes uitdragen end us zien wat God doet in ons leven. Met Pinksteren organiseerde enkele jongeren uit Rotterdam Noord, - Zuid en Amsterdam een jongerenweekend. Tijdens het Youth For All weekend werd er geëvangeliseerd. Men ging namelijk langs de deuren om Bijbelstudies aan te bieden. In 2008 zou je denken dat jongeren tussen de 18 en 25 jaar oud hele andere dingen aan hun hoofd hebben. Zoals muziek, uitgaan en relaties. Geloof en actief zijn voor je Heer en heiland is wel het laatste wat je zo verwachten. Toch gingen meer dan 50 jongeren in die leeftijdsgroep langs de deuren. En er worden op dit moment daadwerkelijk Bijbelstudies gegeven aan mensen die op die bewuste dag, ja zeiden tegen Bijbelstudies.

Nu gaan jongeren in diverse gemeenten, naar aanleiding van deze actie tijdens Pinksteren ook evangeliseren in Amsterdam. Na gebed en studie.. en het daadwerkelijk doen van de Here van deze jongeren vroeg.. zorgde dat ze ervaarden in hun eigen leven dat wat er geschreven staat in Gods Woord, zegen met zich meebrengt. Geen theoretische verhandeling, niet een gevoel van zweven op een zevende hemel, nee niets van dat. Maar wel de ervaring dat Gods woorden getrouw zijn en dat er zegen aan is verleent.
De Israëlieten zagen.. met hun eigen ogen wat gehoorzaamheid aan Gods woord betekent.. als ze rond de muren van Jericho liepen, dat de onbreekbare muren, daadwerkelijk instorten. De Jona zag dat er bekering mogelijk was voor Nineve.. als hij de boodschap bracht aan de inwoners van die stad. Er was redding voor Loten zijn dochters, omdat zij daadwerkelijk luisterden naar de waarschuwing van de engel, niet omkeken met verlangen naar de stad vanwaar ze vluchten – u weet immers wat er met de vrouw gebeurde, toen zij wegliep maar met verlangen terugkeek naar Sodom, ze werd een zoutpilaar.

Als er redding en zegen is als je verlangt en streeft om te zijn bij Christus… en op weg te gaan naar die prachtige stad, het nieuwe Jeruzalem. Hoe belangrijk is het om nu in de eindtijd, nog meer te streven om op de plek te zijn, waar God is.

Als wij in openbaring 14 lezen dat de mensen Babylon moeten verlaten, dan is het als het ware de laatste aansporing om te kiezen voor Jeruzalem. Babylon staat voor verwarring, voor valse en van de waarheid afgekeerde kerken en religieuze systemen, voor het dienen van Satan in plaats van God. We lezen dat een engel roept in vers 8 Gevallen, gevallen is het grote Babylon, we lezen in openbaring 18, dat babylon uiteindelijk vernietigd zal worden. En dat je niet in babylon moet blijven anders krijg je te maken met de plagen die God zal geven aan allen die zich verbonden voelen of weten met alles waar deze stad en systeem voorstaat.

Adventisten geloven dat zij deze en de boodschappen van de twee anderen engelen uit openbaring 14 aan heel de wereld moeten vertellen. Onder andere mensen vertellen dat ze weg moeten trekken van alles wat hun scheidt van ware aanbidding van onze Hemelse Vader en op te trekken naar het Nieuwe Jeruzalem, de stad die Jezus nu voor u en mij aan het voorbereiden is.

De vraag deze ochtend is…. Zijn wij net als de discipel thomas die vraagt.. hoe komen wij bij de plaats van Jezus naar toe gaat. Hoe komen wij bij de vader? Jezus zegt het duidelijk. Hij is de weg, Hij is de waarheid en het leven. Willen wij echt, echt, echt - naar het nieuwe Jeruzalem, dan dienen wij Jezus zijn gerechtigheid in ons leven aan te nemen. En te streven.. daar te zijn waar Jezus is. In openbaring 21 lezen wij dat God te midden van zijn volk wil wonen. God wil niets liever dat zijn op de plaats waar zijn schepselen zich ook bevinden.

Dat is toch ook ons verlangen deze ochtend? De plek waar Jezus met Majesteit wordt gekroond, als de bazuinen hebben geklonken… daar op de plek waar wij Jezus zullen zien met eigen ogen. Hij die onze wegvoorbereider is geweest.

In de Hebreeënbrief lezen wij een opmerkelijke uitspraak over de geloofsdaden van aartsvader Abraham en al die andere geloofsheden , laten wij kijken in hebr 11 vanaf 8

Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. (…) ; 10 want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. (…) 13 In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. 14 Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen, dat zij een vaderland zoeken. 15 En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren; 16 maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland. Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid.Abraham leefde met het vooruitzicht van en belofte voor een betere stad. Een plaats waar hij kon zijn bij God. Dat was beter dan de plek waar hij woonde. Beter dan de ontberingen die hij meemaakte op zijn reis naar het beloofde land. En wat lezen wij in de Hebreeënbrief. God schaamt zich niet onze God te heten, omdat hij ons het vaderland. een hemels tehuis voor ons heeft bereid.

Laten wij ontdekken wat onze gaven en talenten zijn. Laten wij ontdekken hoe wij aan de mensen in onze leefomgeving kunnen zeggen. Aanbid diegene de hemel en aarde gemaakt heeft. Aanbid de scheper. Gehoorzaamt hem en dien hem uit liefde, want hij heef ons eerst liefgehad.

Het is Jezus die iedereen wilt redden uit de verdorven aardse steden en wil brengen naar de stad waar van wij kunnen lezen in openbaring 22 dat de zon er niet meer schijnt omdat het licht van het Lam haar omkleed. Is dat niet prachtig.. wij zijn op weg naar een plek met muren die niet kunnen omvallen, net als die van Jericho. Wij zijn op weg naar een stad die mooier is dan het hof van eden én waar de inwoners rein van hart zijn. Broeders en zusters Wij zijn op weg naar een stad de gehoorzaam is in woord en daad uit liefde voor de schepper. Jazeker, wij zijn op weg naar een stad waar de verwarring van babylon en de zondige praktijken die zij uitdraagt nimmer zullen terugkeren.

Laat ons gebed en leven, eentje zijn waar wij het aandurven om getuigen te zijn. Een leven waarin wij vertrouwen en gehoorzamen van alles wat Christus van ons vraagt. Mensen die het verlangen hebben.. net als thomas te zeggen tegen Jezus.. Hoe kom ik op de plaats waar u bent? Laat ons verlangen zijn net als Thomas, De weg van Jezus op te gaan. Hij is enige weg die ons leidt naar de stad waar iedereen zou willen wonen. Laat ons verlangen zijn om de waarheid, namelijk Gods Woord, de bijbel, opnieuw te waarderen en deelgenoot te maken van onze dagelijkse handel en wandel.

Zodat wij ook mogen zien met eigen ogen.. wat Johannes zag in een visioen, in openbaring 21
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

Alles wat Christus ons belooft, dat zal hij doen. Want hij die de troon zit is getrouw en alles wat hij belooft dat zal hij doen. AMEN

 

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen