De plaats van vriendschap

De bijbel is duidelijk over liefde, en voornamelijk de naastenliefde wel te verstaan. Wie kent niet de tekst uit 1 Korintiërs 13, waarin wordt gesproken wordt over Agape liefde. Of dat God liefde is, zoals de apostel schreef in 1 Johannes het vierde hoofdstuk.

God ging zover in zijn liefdevoor ons dat hij zijn eniggeboren Zoon gaf, U kunt vast deze tekst met mij uit het hoofd opzeggen uit Johannes 3, vanaf vers 16, : Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden. Het daad van de Hemelse Vader, maar ook de zelfopofferende liefde die Christus heeft getoond om voor onze fouten en tekortkoming te sterven aan dat ruwhouten kruis op Golgotha.

Voordat Christus door iemand in zijn vriendinkring van discipelen, namelijk Judas Isakariot werd bedrogen, zei Jezus een aantal kenmerkende zaken over wat Jezus belangrijk vind met betrekking tot vriendschap. In Johannes 17, lezen wij het gebed wat Jezus op zond in het hof van Getsemane. Hij zei, in vers 22  En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: 23 Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt

Jezus bad vurig tot de Hemelse Vader, dat de liefde die God aan Jezus had laten zien, en die Jezus onvoorwaardelijk had voor de Vader, ook zichtbaar zouden zijn bij de mensen die zichzelf volgelingen lieten waren van Jezus. Jezus bad dat de kerk, de verzamelplaats van volgelingen van Jezus die uitkijken naar de wederkomst met hun schepper en herschepper. Hij bad dat zijn volgelingen zich nu zouden beoefenen in het delen van de liefde, om dezelfde wijze zoals de Vader en de Zoon dat deden vanaf het begin van alle eeuwigheden. Als mensen die liefde zouden zijn in de discipelen, dan zouden mensen openstaand voor de ware liefde, die alleen de Vader ons kan schenken. Als mensen die liefde zouden zien, dan zouden ze het Woord geloven, die onder ons heeft gewoond, namelijk Jezus Christus en men zou willen verlangen om deelgenoot te worden van de schare die uitkijkt naar een plek van eeuwige liefde, vrede en geluk op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Niet alleen bad Jezus dat de liefde getoond moet worden, zoals de Vader dat had bedoeld, Hij vertelde ook aan zijn discipelen, op de vooravond dat hij werd gearresteerd en afgevoerd werd aan het kruis dat een gebrek aan liefde een van de kenmerken zou zijn, vlak voordat de Jezus zou wederkeren ten tweede malen in wat wij noemen, aan het eind van de eindtijd. Wij lezen dat in Matteus 24, de rede die hij gaf aan de discipelen op de Olijfberg, in vers 12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen,

De liefde zal naarmate wij het einde van de aardse geschiedenis afnemen. Jezus vertelt ons dat de wetsverachting toe zal nemen. Jezus bedoelde met de wet, de tien geboden, zoals wij die lezen in Exodus 20, die een woordelijke omschrijving zijn van de het karakter van God. En God, zoals de apostel zei in 1 Johannes 4, God is liefde!. Jezus, vatte de tien geboden van liefde, gerechtigheid en genade als volgt samen, in matteus 22 vanaf vers 37 “Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.”

Paulus maakte duidelijk dat mensen, naarmate we dichter komen bij de wederkomst van Christus, liefdeloosheid, en alles wat liefde voorstaat zal verkillen. Kijk maar naar de grote hoeveelheid gebroken gezinnen, in deze wereld. Naarmate we komen bij de laatste dagen van deze aardse geschiedenis zal het voor iedereen duidelijk zijn waar ware liefde, zoals God het van den beginnen altijd bedoeld had, te vinden is. Daarom bad Jezus dat de liefde, die Agapé liefde zichtbaar is onder zijn getrouwe volgelingen.

Paulus schrijft aan de jonge Timoteus dat de liefde en zorg voor mensen, door hun verdorven verlangens, verwerpelijk is geworden in de ogen van de God. Hij schrijft in zijn 2de brief in het derde hoofdstuk het volgende, “ Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

De zware tijden die komen, komen mede omdat de mensen zich niet willen houden aan de boodschap van Christus die zegt, Heb God lief boven alles, houd zijn geboden en houd van je naaste net zoals je van jezelf houdt die leeft in overeenstemming met de levensstijl van Christus. Een Christen laat dus , door middel van de liefde de ze ten toon spreiden onder elkaar, anderen laten zien wat God uiteindelijk voor iedereen in petto heeft. Het is dus enorm schadelijk als wij de wereld in onze kerken brengen, want wat de wereld biedt is letterlijk het tegenovergestelde wat Christus ons wilt geven. Het is dus zeer verontrustend dat in de kerk vaak een stukje van de wereld te vinden is in het gedrag van haar leden, of het nu bewust is of onbewust is. De vraag voor ons allen is, is deze kerk de plaats waar je kunt schuilen in een gemeenschap die gebaseerd is op de liefde van Christus en Zijn woord? Is dit een plek waar mensen het bijbelwoord ‘levend’ zien worden?. Is dit de gemeenschap die niet alleen het Woord leert en belijdt, maar ook uitleeft?

De schrijver van de Hebreeënbrief, Paulus schreef de volgende oproep aan de toenmalige jonge Christengemeente, in het 10 hoofdstuk vanaf vers 19 “Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, 21 en wij een grote priester over het huis Gods hebben”

Kunnen leden en bezoekers, of ze hier vaak komen, of sporadisch. De volle vrijmoedigheid krijgen om binnen DIT heiligdom te gaan. Vinden ze hier de liefde van de grote hogepriester die dienst doet in het Hemels Heiligdom om ons allen te kunnen verzoenen met God, doormiddel van genade. Als er nijd, haat en ongeloof is, dan zijn dat niet zaken die mensen kennis laten nemen van Christus liefde, NEE eerder het tegengestelde. Als iedereen in deze zaal individueel beseft wat Christus voor ons heeft gedaan. Als we stil staan bij wat Johannes 3:16 zegt, als wij beseffen wat het zendingsbevel van Jezus werkelijk inhoudt. Dan zouden wij alles in het werk moeten stellen dat mensen die aangeraakt zijn door het Woord van Christus uit de Bijbel, ook Zijn gemeente willen binnentreden. Een gemeente waar liefde heerst voor de wereld om haar heen (om hun te bereiken met de evangelieboodschap en hen te verlichten in hun zorgen en nood), maar ook een gemeente waar bovenal liefde heerst voor het Bijbelwoord en de mensen die hebben gekozen voor een verbondsrelatie met God, onder leiding van de Heilige Geest naar het voorbeeld van Jezus Christus, die mogen net als Jozua zeggen (uit het oude testament) “Maar ik en mijn huishouden, wij zullen de Here dienen”. Johannes is duidelijker in zijn eerste brief schrijft hij zelfs Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. 21 En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.

Ik bedoel niet dat iedereen moet knuffelen, maar dat wij waarlijk naastenliefde dienen te tonen. Op een dusdanige manier, dat Gods liefde voor en uit Zijn Woord ook feitelijk zichtbaar wordt voor onze naaste, in eerste instantie in de kerk, maar zeker weten ook daarbuiten. Hebben wij wel zorg voor onze naaste, kijken wij wel over onze schouders naar broeders en zusters die het moeilijk hebben. Komen wij alleen naar de kerk om te consumeren, maar ook om te delen.

De brief aan de Hebreeën maakt duidelijk wat ware liefde in de gemeente, geleid door Gods geest mogelijk maakt.  laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Als wij gedoopt zijn en de Heilige geest hebben ontvangen, dan zijn wij toch veranderde mensen. Dan hebben wij toch verkeerde menselijke afgedaan en kijken met hoop en genade naar wat Christus voor ons heeft gedaan. Heeft de volle zekerheids van het geloof ook bij u en mij bewerkstelligt dat iemand in nood hulp nodig heeft? Heeft het volle zekerheids des geloof bewerkstelligd dat wij ook moeten omkijken naar onze broeders en zusters die het moeilijk hebben? Is ‘t ons verlangen om te leven zoals Christus heeft geleerd en wat Hij deed in Zijn omgang met anderen? Laten we lezen in Matt 9:35 En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. 36 Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.

Als wij aangeraakt zijn door Gods Geest, als het vuur in ons begint te branden als het waren, dan doen wij als Jezus, vertellen van het goede nieuws, en mensen helpen in hun nood. En als we waarlijk liefde tonen aan onze naaste, zowel binnen als buiten de kerk. Dan zien wij werkelijk dat mensen die God niet kennen, zoals de Bijbel ons doet kennen, waarlijk voortgejaagd en afgemat waren, zonder herder. Daarom roept Jezus ook, De oogst is groot.. waar zijn de arbeiders.

Broeders en zusters.. het arbeiden houdt niet op als mensen Ja hebben gezegd en in onze kerkbanken belanden. Het arbeiden begint juist als men lid wordt van een liefdevolle kerkgenootschap. Het was een werk om in mijn verlovingstijd mijn beste kant te laten zijn naar mijn vrouw. Maar het is een nog grotere werk, een nog grotere verantwoordelijkheid om de vrouw waarvan ik houd gelukkig te houden en voor te zorgen. Zo ook in Christus gemeente, Evangeliseren is gemakkelijk, maar in standhouden daar ligt het werk. Zijn wij er klaar voor om beiden te doen, Evangeliseren, oogsten en binnenhalen en binnenhouden. Te vaak hoor ik van verhalen van Adventkerken in Zuid-Amerika die 9000 mensen dopen op één sabbat, maar dat er slechts een handvol mensen overblijven na 1 jaar. Daarom staat er in vers 23 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. Daarom is het belangrijk om te leven wat Christus ons leert. En wij houden vast als wij ons bevinden in een gemeenschap die niet alleen leert te onderhouden van Christus ons heeft geleerd, maar elkander daarin blijft bemoedigen, immers vers 24 zegt” 24 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.”

Als er mensen niet aan hun verantwoordelijkheden kunnen voldoen, omdat ze Ja hebben gezegd tegen een bepaald ambt in Gods gemeente, laten we dan niet mopperen. Maar laten we ze opbellen en vragen, “Kan ik je helpen?”, “Kan ik je met je bidde?:” We moeten niet eindeloos mopperen en klagen zoals de Israëlieten dan 40 jaar lang deden toen ze in de woestijn waren en trokken van Egypte naar het beloofde land. Nee, wij moeten elkander aansporen tot liefde en goede werken. En liefde is meer dan het zeggen van ‘Gezegende Sabbat als wij de kerk binnenlopen, meer als een traditie dan iets wat wij werkelijk leren, Liefde is meer dan een knuffel geven of handen schudden als de voorganger dat vanaf de kansel roept. Liefde is er omdat Christus ons eerst heeft liefgehad.

En daarom, juist daarom, aangezien Christus ons vertelde dat tegen de einde der tijden de liefde zal verkillen en voornamelijk de liefde voor Gods Karakter en Gods wet. Daarom moeten wij doen wat Hebreeën 10 vers 25 ons verteld: “ Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.” Willen wij de liefde tonen aan onze naaste, of ze nu jaren lang lid zijn van deze kerk of vandaag voor het eerst zijn binnengelopen. Hebben wij genoeg liefde voor onze naaste om hun te reden van een leven zonder de liefde van Christus? Dus pak de telefoon, zoek het e-mailadres of doe uw schoenen aan en laten wij daarom uitgaan die liefde ten toon spreiden zoals Jezus ons leert in Johannes 13 vers 34 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. 35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

Als wij ons, geleid door Gods Geest dit gebod van Jezus te koesteren en uit te leven, dan IS deze kerk en dan ZIJN wij werkelijk beland op de plaats van ware vriendschap. Deze gemeenschap van gelovigen die de kokmst van haar Heer en Heiland vreugdevol verwachten! Hij die dit alles beloofd is getrouw en wat Hij beloofd, zal Hij ook doen. AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen