En dit is niet het einde!

Matteus 17

Hoe reageren wij vandaag de dag als wij slecht nieuws horen. Denk maar eens na over de bomaanslag van maandag in de Metro in Moskou. Of de verschrikkelijke gebeurtenissen op 11 september 2001 in New York toen de vliegtuigen het World Trade Center binnenvolgen.. die beelden zijn op onze netvliezen gebrand.

Maar ook dichter bij huis worden wij geschokt door het slechte nieuws… Denk maar eens aan Milly, de twaalfjarige jonge meid, die uit haar huis werd gelokt en kort daarna werd vermoord. Heel Nederland leefde mee van hoop tot wanhoop en de daaropvolgende droefheid die volgde toen haar lichaam werd gevonden in een tuin vlakbij haar ouderlijk huis.

Veel slecht nieuws overkomt ons… we rekenen er niet op… het overkomt ons. Vandaag wil ik samen met uw stilstaan bij het verhaal, waar het slechte nieuws al van te voren bekend werd gemaakt. Maar in tegenstelling tot het vele slechte nieuws, was dit niet het einde, maar slechts de aankondiging van een nieuw begin.

Laten wij ongeveer 2000 jaar terug in de tijd gaan, naar het land van Isreal, een land bezet door de Romeinse overheersers van die dagen, maar door vasthouden aan hun geloofsgoed toch een bijzondere positie te hebben verworven. Daar op die plaats en tijd van de aardse geschiedenis liep een meer dan bijzondere persoon rond, namelijk Jezus Christus. Degene waarover een profeet jaren van te voren het volgende over schreef, “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid."

Er zou een kind geboren worden, in doeken gewikkelde… een kind waar Herders, Wijze mannen uit het Oosten naar zochten. Hij zou de Immanuel krijgen.. wat betekent God met ons… Het was Jezus Christus, die naar deze wereld zou komen, zoals de Bijbelschrijver Matteus verwoorde Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.

Denk eens hier over na… Je woont in een land, dat te verduren heeft onder een vreemde bezettersmacht, De Romeinen. Ze hadden vreemde wetten, aanbaden vreemde afgoden, en je moest je geld aan hun overmaken via corrupte belastinginspecteurs (tollenaars genaamd) om vreemde tempels en paleizen te maken voor de Keizer die woonde in Rome.

De Israëlieten verwachtten een Messias, een redder een verlosser. Net als nu vandaag de dag, dat wij op zoek gaan naar de juiste politieke partij, de juiste leider die de problemen van ons land kan oplossen… maar Jezus kwam met een ander doel… Jezus, als Zoon van God wist dat Hij het onschuldige Lam was, waar de profeet Jesaja over schreef in hoofdstuk 53 van dat boek… daar lezen wij het volgende… Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

Maar voordat Jezus in Israel aan het werk ging en uiteindelijk in Jeruzalem triomfantelijk binnenreed op de rug van een Ezel groeide hij net buiten het dorp van Nazareth… je zou het als het ware De schilderswijk kunnen noemen in Den Haag of de Bijlmer van Amsterdam of bijvoorbeeld Crooswijk in Rotterdam. Jezus… de komende koning.. de vredevorst groeide op in plaats waar van de mensen zelf van zeiden, “kan er wel iets goeds voortkomen uit Nazareth”.

In deze wereld vandaag de dag, vinden wij het normaal dat wij leiders laten wonen in paleizen, in presidentiele gebouwen. Door onze wereld- en politieke leiders te omkleden met macht en majesteit. Zo geven wij de indruk dat ze belangrijk zijn, dat ze macht hebben om zaken te veranderen, maar Jezus zocht die status, die macht en majesteit niet op.

Toen Hij zijn groep van vertrouwelingen en jonge studenten (wij noemen die groep ook wel de discipelen) bij elkaar zocht zei hij, “De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen”, in matteus 8:20… Want wat deed deze redder, deze Messias…35 En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. 36 Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. 37 Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. 38 Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.

Jezus kwam naar deze aarde om ons te leren, ‘hoe te leven volgens de wil van God,” Je zou het kunnen omschrijven als het plan wat God voor ons heeft. Wat is Gods wil voor ons.. dat lezen wij in Romeinen 12 opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Toen Jezus hier op aarde wandelde, leefde en leerde. Handelde Hij in volledige overeenstemming met Gods bedoeling voor ieder schepsel.

God wil dat wij bevrijd worden van het grootste probleem die deze aarde kent. Een probleem zo groot dat het invloed heeft op alle terreinen van ons dagelijks leven. Maar ook een probleem zo groot dat het gevolgen heeft voor onze finale eindbestemming.

God heeft het beste voor u en mij in petto.. de eniggeboren Zoon van God, Jezus kwam naar deze aarde waarom, omdat God volgens de profeet Jesaja, “Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.”

God had een plan bedacht, voordat deze aarde geschappen werd, dat mocht het ‘mis’ gaan met de mens, dat de mensheid (, en dat wil zeggen iedereen.. de kans heeft om het leven meer inhoud, meer vreugde te geven voor nu, tot in eeuwigheid.

Die discipelen die wandelden met iemand die zieken genas, doden deed opwekken, blinden liet zien en doven liet horen. Krankzinnigen komen tot bedaren. Hij sprak liefdevol tegen kinderen en trad hard op tegen kerkleiders (die zeiden dat ze heilige waren maar niet deden). Jezus, liet zien wat het is om te leven als een ingezetene, een burger van een koninkrijk die niet door mensen hadden is gemaakt, namelijk het Koninkrijk van God.

Als u in de nabijheid bent van een overwinnaar.. iemand die al de problemen in de wereld zou oplossen.. iemand die zei Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft; Jezus die deed de wil van de Vader, daarom zei Jezus, “De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.”

Als u al deze uitspraken van Jezus hoort.. dan denk je toch bij jezelf, “Bij zo’n overwinnaar wil ik horen.” “Ik wil zo’n welbespraakte man volgen.” Maar een ding was niet in zijn geheel duidelijk bij de discipelen… Jezus was niet alleen naar deze wereld gekomen om mensen om zich heen te genezen van ziekte en pijn. Jezus had een grotere taak en Hij liet dit al doorschemeren aan een Joodse Theoloog, een schriftgeleerde Nikodemus genaamd. In Johannes 3: 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Jezus, was niet alleen gekomen voor de mensen in Jeruzalem, Israel.. of in de tijd dat Hij hier op aarde liep. Jezus kwam ook voor u en voor mij. Wereldleiders van vandaag de dag houden zich alleen maar bezig met de problemen hier en nu. OF hoogste één generatie later. Maar Jezus kwam voor iedereen, of ze nu leefden in de tijd van Koning David, of hier rondliepen ten tijden van de Franse Revolutie, of nu aan het beging van de 21ste eeuw. Jezus, moest het grootste probleem van deze wereld oplossen. Want er velen mensen, in de aardse geschiedenis geweest. Maar ze kwamen allemaal aan hun einde. Ze gingen allemaal dood. Op dit moment rusten zijn allen in ’t graf, wachtende op het oordeel en hun definitieve eindbestemming. Wij lezen over de goede daden van deze mensen in vele historische stoffige boeken in de bibliotheek.

Daarom, schrokken de discipelen ook toen Jezus het volgende zei tegen de 12 volgelingen die met Jezus rondgingen 3 en een half jaar lang. Jezus, zei in matteus 17:22, “De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, 23 en zij zullen Hem ter dood brengen en ten derden dage zal Hij opgewekt worden.” Zij keken slechts naar het hier en nu. Naar wat Jezus nu aan het doen was.. ze keken op dat moment… niet de volledige betekenis van Jezus komst naar deze aarde.

Beeld je eens in; hoe die volgelingen hebben gereageerd, wellicht zeiden ze tegen elkander; “Zou het met Jezus op de zelfde manier aflopen als de profeten uit het oude testament?”, “Zou Jezus wel het Israel van Romeinen bevrijdden.” De ontsteltenis was zo groot. Dat ze de laatste deel van zijn betoog niet hoorden…. “ten derden dagen zal Hij opgewekt worden.”

Jezus, kondigde het einde aan… alleen maar om te laten weten dat Zijn einde, NIET het einde zal zijn. Beste aanwezigen. Jezus, kondigt vandaag aan u en aan mij aan.. het einde van ons aards leven, niet het einde hoeft te zijn, dat als wij daarvoor kiezen mogen leven op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Jezus, kwam naar deze aarde, zodat een nieuw begin gemaakt kan worden… dus keuze van deze stille zaterdag is het volgende… durven wij vandaag te zeggen; “Ik wil niet dat mijn leven, het leven van de mensen om mijn heen eindigt. Ik wil mensen laten delen in hoop, de hoop die Jezus bracht.. Ik wil ontdekken wat God bedoelde toen hij zei;” Weet welke gedachten die ik over u koester.. geen gedachten van onheil.. maar van vrede.”

Maar de discipelen zagen dat op moment helaas niet in.. er was er eentje die zelfs dusdanig ontevreden was dat hij het heft in eigen nam.. .Judas Iskariot. Judas is het voorbeeld van een persoon die enkel kijkt naar zijn eigen voordeel of nadeel en wat er gebeurd als je eigen doel niet bereikt worden. Terwijl Jezus de lasten moest dragen voor de gevolgen wat de Bijbel noemt, de zonde voor de gehele mensheid. Was Judas meer bezig (als penningmeester van de 12 discipelen), zal Jezus de Joden wel bevrijden van de Romeinse overheersing.

Toen Judas zag, dat Jezus niet voldoende opschoot met de missie die Judas die ingedachte had. Verzon Judas een list, zodat Jezus uiteindelijk in de handen van de kerkelijke leiders zou komen dan (zo dacht Judas) zou Jezus al Zijn macht en majesteit gebruiken om een einde te maken aan het leed van zichzelf, van Judas en het volk van Israel.

Maar Jezus kijkt niet alleen naar het einde van tijdelijke problemen zorgen en strijd, nee.. Jezus kijkt veel verder er was een probleem met de zonde. Het verbreken van Gods wet, verwerpen van Zijn ultieme liefde. Dat moest beëindigd worden. Daar ging zijn aandacht bovenal naar uit. Judas is een voorbeeld van heel veel mensen op deze aard. Mensen die hun eigen zekerheid willen creëren, mensen die het einde zien naderen van hun eigen carrière, hun eigen succes, de doelen die wij zelf in het leven hebben gesteld.. het niet onder controle hebben en het zelf maar een plan gaan bekokstoven op niet hun persoonlijke eindbestemming en doel in het leven in rook te zien opgaan.

Hoe is het in uw eigen leven? Want het einde, is niet als uw lievelingsbaan niet meer kunt uitoefenen door ontslag of omdat u met pensioen gaat. Het einde is er niet als je een dierbare in je leven verliest, of door ziekte gekweld wordt. Als je het heft in eigen handen neemt net als Judas dan kan het ellendig met je aflopen. Niet alleen in het leven hier, maar ook in het eeuwige leven welke Jezus een ieder van ons aanbiedt.

Want Jezus gaat door waar anderen stoppen. Want waar anderen opgeven.. Daar is Jezus die bidt tot God de Vader. Indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. Jezus had kunnen zeggen. “De mensheid is het niet waart om te redden, laat ze maar aan hun einde komen,” Maar Zijn oneindige liefde voor ons, stelde Hem in staat om voor ons tot het uiterste te gaan.

De profetie over het lijden van Christus is duidelijk, toen Jesaja het volgende schreef. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden

Jezus, wist wat hij moest ondergaan.. zodat wij niet het loon van de zonde hoeven mee te maken. De Bijbel is duidelijk… Wij allen hebben gezondigd, met andere woorden wij alle hebben Gods wet verbroken en er moet iemand zijn die voor ons de prijs betaald.. Iemand moet het einde meemaken, die onschuldig is.. zodat wij géén tweede dood hoeven te smaken. Jezus was die persoon. Die nooit gezondigd heeft.

Zonde is te vergelijken met een straf die men in de Romeinse Rijk toepaste. Iemand die een moord had gepleegd, kreeg het lijk vastgebonden en keek letterlijk de dood in de ogen. Uit eindelijk stierf de moordenaar, door het slachtoffer ziektes overbracht op de moordenaar en zo kwam de moordenaar aan zijn einde. Prijs de Heer, dat juist Christus een oplossing biedt voor het probleem van de zonde en de gevolgen daarvan. Zodat wij een uitweg kunnen hebben voor wat zonde uiteindelijk doet. De eeuwige dood. Er is niets ergers dan wegrennen van de liefde die alleen God ons kan bieden.

Christus werd als een onschuldige onder valse voorwendselen ter dood veroordeeld. Toen de discipelen zagen dat Jezus woorden uit onder andere Matteus 17 uit kwam werden ze angstig en bevreesd. Toen Jezus werd gearresteerd, maakte de discipelen zich uit de voeten. Petrus, de apostel die tegen Jezus zei dat hij nooit van Jezus af zou wijken.. hij ontkende tot 3 maal toe, voor dat de haan kraaide, dat hij niet hoorde bij de groep van volgelingen die Jezus drie en en half jaar volgde.

De discipelen zagen het einde naderen, maar omdat ze waren vergeten wat Jezus had beloofd, dat de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, 23 en zij zullen Hem ter dood brengen en ten derden dage zal Hij opgewekt worden. Omdat ze zich niet vasthielden aan het Woord van God raakte ze bevreesd en angstig en ze stonden niet stil dat Jezus zou opstaan uit de dood. Jezus bereidde zijn discipelen voor dat er zware tijden zouden komen, maar dat hij zou overwinnen, wanneer Jezus werd gearresteerd hadden ze hun hoop moeten stellen op de liefdevolle en waarschuwende woorden die Jezus regelmatig opperde tegenover Zijn volgelingen.

Toen Jezus op het ruw houten kruis stierf, tijdens het Paschafeest, op de dag van voorbereiding voor het begin van de sabbat dacht iedereen, “Dit is het einde, al het goede wat Jezus heeft gedaan is voorbij.” De volgelingen waren oprecht bedroefd.

Maar voor Jezus was dit niet het einde.. zijn taak was immers volbracht.. Hij schreeuwde dit ook uit. Jezus stierf op dat kruis. De pijn, verdriet en vernedering, toen soldaten het lot wierpen om Zijn kleed, droeg Hij voor u en voor mij!

Jezus had het kunnen zeggen; “genoeg is genoeg,“ toen het volk wat eerst hosanna, hosanna riep. En uiteindelijk liever Barnabas de moordenaar vrijliet in plaats van Jezus, toen Pilatus de Romeinse stadhouder het volk van Isreal de keuze over liet wie gratie mocht ontvangen van de wrede kruisdood.
Jezus had kunnen zeggen.. “Dit is het einde, dit is mij niet waard!” toen hij de zweepslagen kreeg of beter gezegd werd gegeseld. Maar Hij koos daar niet voor.. Hij volharde tot het einde.. waarom, zodat wij geen einde hoeven te kennen.

Als je daar bij stilstaat… dan krijgt de opstanding een nog diepere betekenis. Dan besef je dat het Paasfeest meer is, dan wat de reclame en de winkeliers ons wil doen laten denken. Het gaat niet om jonge lammetjes die geboren worden in de groene weide. Het gaat om de grote schoonmaak thuis of het eerste bezoek aan de meubelboulevard. Pasen maakt het mogelijk dat wij mogen zeggen, “Dit is niet het einde, omdat Jezus zei, het is volbracht en de derde dag opstond uit het graf”. Wij hoeven niet bedroefd te raken, wat Jezus leeft.

Toen op de vroege zondagochtend de discipelen erachter kwamen dat het graf waar Jezus op de dag van voorbereiding gelegd was, leeg was ontstond er weer ontsteltenis, “Het graf is leeg.” “Waar is Jezus.” Men moest al verwerken dat Jezus stierf aan het kruis, maar dat zijn lichaam niet meer in het graf aanwezig was, dat bracht nog verwarring. Het evangelie van Johannes laat zien dat Simon Petrus en een andere apostel, een leeg graf zagen, waarvan de linnendoeken, waar Jezus ingewikkeld was, netjes waren opgevouwen.

Als je ervan uit gaat dat wanneer iets niet meer hersteld kan worden, net als de dood. Dan sta je vreemd te kijken, als het toch gebeurd. Johannes schrijft zelfs in Johannes 20 vers 9, Dat die discipelen op dat moment niet geloofden door het woord (het woord wat Jezus zijn hele leven bracht) dat Hij zou sterven de derde dag zou opstaan, wat tegen de discipelen zei in Matteus 17 tegen de discipelen. De volgelingen moesten zien en met eigen ogen aanschouwen. Dat het einde niet het einde zou zijn. Maar een nieuw begin. Waar zij ook deel van uit mochten maken.

De vrouwen bij het graf zagen en leeg graf en huilden, wat ze hadden niet door dat Jezus altijd gezegd had, dat de tempel afgebroken zou worden en na drie dagen hersteld zou worden. Hun verdriet om het lege graf en de dood van Christus was zo groot, dat zelfs een engel hun moest vertellen, Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. 6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft. 7 En gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen, dat Hij is opgewekt uit de doden De engel gaf de opdracht mee dat de beide Maria’s aan de overige discipelen moesten laten weten dat Jezus was opgestaan. Hun opdracht was… “Dit is niet het einde, er is een nieuw begin.., want Jezus is opgestaan. Vertel het aan iedereen.. De Heer is opgestaan”

Beste aanwezigen, waarom zijn wij op deze zaterdag, deze zevende dag van de week bij elkaar en gedenken wij de gebeurtenissen tijdens het Paschafeest. Omdat Jezus daad aan het kruis niet het einde is. Nee, Als wij Jezus liefhebben, geloven dat Hij is opgestaan voor ons, Dan mogen wij meedelen in de eeuwige vreugde, eeuwige liefde die alleen van God de Vader komt. Wij noemen dat Genade. Om niet heeft Hij ons gered van ons einde.

Twee volgelingen van Jezus waren op weg na het dorpje Emmaus, diep bedroefd. Zij hadden gezien hoe hun verlosser op het kruis stierf. Ze hadden niet door dat op een bepaald moment een opgestane Heer en Heiland met hun meeliep en vroeg waarom ze zo bedroef waren. Ze antwoorden tegen Jezus, “Zijt Gij de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat daar dezer dagen geschied is? 19 En Hij zeide tot hen: Wat dan? Zij zeiden tot Hem: Hetgeen geschied is met Jezus de Nazarener, een man, die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk, 20 en hoe Hem onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om Hem ter dood te veroordelen en Hem gekruisigd hebben. 21 Wij echter leefden in de hoop, dat Hij het was, die Israël verlossen zou.”

Toen begon Jezus aan deze jonge mannen uit te leggen uit de Bijbel dat Jezus moest komen naar deze wereld als kind, dat Jezus dezelfde strijd moest leveren, die elke mens iedere dag moest ondergaan. Jezus, liet uit de Bijbel zien dat Hij moest lijden, sterven als onschuldige, zonder ooit te zondigen, en op de derde dag zou opstaan. Jezus liet de jonge mannen die bedroefd waren.. zien dat het woord laat zien dat wat mensen het einde zouden noemen, eigenlijk een nieuw begin is.

Nadat Jezus met deze jonge mannen had gebeden en had gegeten, kwamen ze erachter dat Jezus al die tijd bij hun was geweest. Ze waren geschrokken van hun eigen handelingen ze zeiden zelfs, was ons harte niet brandend toen hij bij ons was en de geschriften met ons openende.

Beste aanwezigen. Er zijn heel veel mensen die twijfelen of Jezus werkelijk is opgestaan. Er zijn nog steeds veel mensen die twijfelen of er überhaupt een nieuwe hemel of een nieuwe aarde komt. Er zijn mensen die twijfelen of er ooit een einde komt aan dood, verdriet en ziekte.

Maar wat we zien uit de gebeurtenissen, vlak na het lijden en sterven van Jezus is duidelijk, “als je het woord gelooft, als je gelooft wat de Bijbel zegt… dan hoef je niet angstig te zijn voor wat er in deze wereld gaat gebeuren, dan ben je er zeker van dat het einde van deze wereld zo gezegd, niet jou tendeel zal vallen omdat als je kiest voor Jezus.. Zo leert de bijbel ons, je ook mag leven, met uiteindelijk een uitzicht op een eeuwig samenzijn met; Jezus op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Ook ik raak bedroefd als ik de beelden zie van rampen in Chili en Haiti, Ook ik vind het verschrikkelijk dat mensen verschrikkelijke dingen doen, net als de moord op Milly in Dordrecht. Wij allemaal zien de beelden om ons heen van verdriet, dood en ellende. Van ziekte en strijd. Van gebroken gezinnen en kinderen die opgroeien zonder ouders.

Maar wij hoeven niet verdrietig te blijven. Wat er komt een einde… een einde aan alle dingen die niet in overeenstemming zijn met Gods Wil… En wat is Gods wil voor ons? Juist, al het goede, het welgevallige en volkomene. God wil ons redden van het einde die zeker zal komen voor alle mensen die niet willen leven volgens Gods wil, en leven in zonde. Jezus is gekomen voor ons allen hier in deze zaal, voor iedereen in deze wereld. Zodat wij niet hoeven te leven in angst voor een zeker einde. Dat wij niet bedroefd hoeven te raken dat er geen oplossing is voor de problemen in deze wereld.

Pasen is het feest van het begin.. Het begin van een leven met Jezus. Ook vandaag nodig ik u uit om het woord, de Bijbel weer een keer te hand te nemen. Vandaag nodig ik u uit om niet te zijn als die discipel, thomas genaamd, die eerst de opgestane Jezus moest zien met eigen ogen om te gaan geloven. Laat uw ogen niet verblind raken, net als die Emmausgangers, of bedroefd net als de beide Maria’s bij het graf.

Laat dit woord. De Bijbel u de zekerheid geven dat er hoop is. Hoop op een betere toekomst, Hoop op ware liefde. Jezus is het levende woord, Jezus heeft onder ons gewoond, zonder te zondigen. Hij is opgevaren en is in de hemel en bereid een plek voor ons voor. En als Hij die plek voorbereid heeft Als hij klaar is met een nieuwe thuis voor alle gelovigen, die geloven in Zijn kruisdood en bovenal in Zijn opstanding. Dan zal Hij komen naar deze aarde om hen te bevrijden van een gevallen wereld van zonde en hen te brengen naar een nieuwe Hemel en Aarde te brengen. Die mensen uit alle eeuwen, of ze nu zijn gestorven of op dat moment nog leven, mogen delen in dat nieuwe begin, waarin Jezus ons is voortgegaan.

Kunt u deze ochtend zeggen, “Heer, ik wil u leren kennen, ik besef dat dit leven niet het einde hoeft te zijn,” Kunt u deze ochtend zeggen, “Ik wil delen in die opstandingkracht van Jezus, die voor mij het einde heeft overwonnen, zodat ik mag leven met Hem en alle gelovigen tot in eeuwigheid”
Vandaag nodig ik u uit, Jezus stierf voor u en voor mij. En ook al leven wij in een wereld vol met honger en oorlog. Als wij wandelen met Jezus, dan wandelen mij met de zekerheid dat er een einde zal komen aan onrecht. Als wij wandelen met Jezus en overeenstemming met wat de Bijbel ons leert dan zullen wij ontdekken wat recht en gerechtigheid is van nu aan tot in eeuwigheid.

Als u dat wilt ontdekken, dan nodig ik u uit om na deze dienst te praten met de ouderling of diakenen van deze gemeente. Zodat u mag leren dat Jezus ook uw tranen wilt wegwassen van uw gezicht en u vrede wilt schenken. Als u jaren geleden heeft gekozen voor Jezus, maar koud bent geworden in uw geloof en u opnieuw beseft dat Jezus ook voor u is opgestaan. Laat vandaag dan het begin zijn hernieuwd gebedsleven en diepgaande studie uit het Woord, zodat u uiteindelijk samen met alle heiligen mag ontdekken wat de hoogte diepte, lengte, breedte is van Gods liefde.
Want weet.. degene die ons een behouden thuiskomst heeft, IS opgestaan en HIJ leeft. En weet alles wat Jezus ons beloofd, dat zal Hij doen.
Wat onthoud een ding, het kruis is NIET het einde.
AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen