De goede strijd des geloofs

De goede strijd des geloofs
2 tim 4:7,8 - Opb 4:10 -13
Een reiziger die vertelde dat hij eens keer een gevecht zag tussen een giftige spin en een andere insect. Elke keer wanneer de insect werd gebeten, en voordat het gif begon te werken. Ging de insect naar een plant bij hem in de buurt en ging eraan zuigen, en werd genezen. De insect ging terug in strijd, nog sterker als daarvoor.
Maar de reiziger echter, haalde de plant weg. En ook weer werd de insect gebeten, maar nu kon de insect de plant niet vinden, ging liggen en stierf ter plekke. Zo is het ook met ons als wij niet het geheim en de bron van onze kracht vinden, om de problemen en conflicten van het leven te kunnen overwinnen, zullen wij door de problemen en zorgen verslagen worden. Wat is die geheime kracht... dat is het bloed van Jezus. Het maakt niet uit of satan ons verwond in de goede strijd van het geloof. Er is kracht in het bloed van Jezus om satan te overwinnen.

De overdenking deze sabbatmorgen gaat over “De goede strijd van het geloof”, hoe kunnen wij als gelovigen overwinnend de eindstreep behalen. De strijd speelt zich niet alleen af in de hemelse gewesten, maar ook hier op deze aarde, op het werk, in de kerk, in de samenleving.. Overal waar Gods Kinderen wandelen in het aangezicht van onze schepper. De aarde is bezet gebied door satan de grootste verleider hij is nog steeds bezig, Wij leven op een planeet die ondergedompeld is in zonde, vol met liefdeloosheid. Wij dienen te strijden... samen met Christus voor de overwinning. Maar hoe doe je dat.., een goede strijd, strijden. Hoe behaal je toch de overwinning in het geloof? Deze ochtend zullen wij 7 stappen voor de overwinning stilstaan.

Mensen die zich klaar stomen voor een strijd, maakt niet uit wat voor een strijd, hebben een belangrijke eigenschap en dat is luisteren... luisteren naar de leider. Stel je eens voor dat de brandweer niet zou luisteren naar de oproepen van de brandweercommandant om een bepaalde brand te blussen. Het zou verschrikkelijk aflopen, in het geloofsleven kan het je zelfs de eeuwigheid kosten.

Wij als Christenen die overwinnend uit de strijd willen komen dienen goed te luisteren.. Luisteren naar degene die ze de overwinning wil schenken.. En dat is Jezus Christus.
Stap 1 in een overwinnend geloofsleven is luisteren. Er is niets moeilijkers.. Niet ingewikkelders dan goed luisteren. Kijk maar naar Petrus toen hij over het water liep.. .Jezus tegemoet.. Jezus vertelde hem dat Hij zijn ogen op Hem gericht moest houden.. Hij luisterde, maar twijfelde en hij zakte weg in het water. Luisteren kan op verschillende manieren, wanneer je bid en praat met God, Maar ook door het lezen van zijn woord. Juist door in contact te gaan met en kennis te nemen van de liefdevolle Schepper, degene die ons voor gaat in de strijd..

In de Middeleeuwen gingen vele Christenen de strijd van het geloof aan met echte wapens en echte speren om zo, naar hun idee de goede strijd van het geloof aan te gaan. Maar Paulus zegt: “wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten van de duisternis, tegen de boze geesten”. Wij weten nu beter. wij vechten niet tegen mensen.. Maar tegen een geduchte tegenstander, satan en zijn gevallen engelen, die trouwens al hebben verloren. Want vergeet niet.. satan is verslagen door Jezus daad aan het kruis.

Voordat je aan de strijd kan beginnen. Ken Gods liefde.. Leg al je fouten en tekortkomingen af en luister naar de leider.. die u en mij beter kent dan wie dan ook in het gans Heelal. God zij tegen Salomo in 2 Kronieken 7:14, “Als jullie als mij volk, nederig zijn, tot MIJ keert en jullie slechte praktijken zal laten varen, dan zal IK,God dus” jullie uit de Hemel horen. Jullie fouten vergeven, en je land herstellen.” Wat een belofte. Laten wij naar Gods stem luisteren, Zijn woord bestuderen. Laten wij tijd nemen om Gods wil in ons leven te bewerkstelligen, Laat Jezus toe in uw hart, Want Jezus heeft voor ons allen het goede, het welgevallige en het volkome in petto.

Stap 1 in de goede strijd van het geloof is luisteren. Want zo schrijft de apostel Johannes in 1 Johannes hoofdstuk 5 : “Wij weten dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer we God liefhebben en zijn geboden naleven. Want God liefhebben betekent je aan zijn geboden houden. En zijn geboeden zijn geen zware last voor ons, want welk kind van God overwint de wereld. En de overinning op de wereld hebben we behaald door ons geloof. Allen wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is, kan de wereld overwinnen.

Bent u in het leven afgedwaald van de weg.. Sta op en strijd met uw mede-gelovigen de goed strijd.. Keer terug naar uw eerste liefde.. Jezus Christus, luister naar zijn woord en handel erna en mag Jezus tegen u zeggen, als wat Hij zei tegen een van de zeven gemeenten in Openbaringen: “Wie overwint, geef ik te eten van de levens boom die in de tuin van God staat.”

Stap 2 in een overwinnend geloofsleven is; ken je missie, je doelstelling als volgeling van Christus Soldaten wordt duidelijk gemaakt dat ze vechten om hun landsgrenzen te beschermen tegen de vijand. Niet alleen luisteren naar de opdrachten van hun generaals, maar wat hen ook wordt verteld is, wat hun missie is.

Jezus maakte al vroeg in zijn werk op aarde bekend waarom Hij hier was. Dit zijn enkele uitspraken van Jezus, over Zijn opdracht; “Meent niet dat ik gekomen ben om de wet (de geboden van God) te ontbinden, ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.”, ”Bekeert u wat het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen” en “ Om aan armen het evangelie te brengen, en Hij heeft mij gezonden om aan gevangen loslating te verkondigen aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid om te verkondigen het aangename jaar des Heren.”
Jezus zegt duidelijk wat zijn missie was... Hij stierf aan het kruis en stond op de derde dag om de weg naar een nieuw hemel en aarde mogelijk te maken.

Daarom geeft Christus aan iedere ware discipel wil strijden het volgende mee., u kent deze woorden wel in Matt 28 vanaf vers 18 “In Jezus is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen hebt.”
Jezus is duidelijk... Na stap 1, het luisteren naar Stem van God en Hem aanvaarden in je leven, dan kun je aan stap 2 beginnen met je missie: Vertellen dat Jezus iedereen wil redden, U, mij.. Een ieder in deze kerk, deze stad, deze wereld. God zoekt strijders die willen gaan voor de overwinning en die andere willen bereiken met Gods liefde en je hoeft niet bevreesd te zijn, want Jezus zegt “En zie ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Door Jezus voorbeeld op aarde is Onze missie als gelovigen duidelijk.. “Verkondig in liefde het Evangelie” Het is voorrecht om een volgeling van Christus te zijn en deel te nemen aan de strijd. Het maakt niet uit wat anderen van je zeggen.. Het maakt niet uit wat er kan gebeuren in je leven. We strijden immers de goede strijd. Jezus strijd ook. Hij gaf Zijn leven voor ons, zodat wij en een iedereen aan wie wij het vertellen deel mogen nemen aan het eeuwig leven. Jezus zegt tegen in ieder in openbaring 2 vers 11 “Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade ondervinden”.
Bent u een overwinnaar? Strijd u de goede strijd van het geloof?

Wij als Christenen, als overwinnaars luisteren naar Gods liefdevolle geboden, en kennen ons missie, maar we hebben een taak uit te voeren. De Farizeeën en schriftgeleerden ten tijde van Jezus kende ook de liefdevolle geboden van God en zij kenden ook de missie. En toch zegt Jezus in Matt, niet iedereen die roept “Here Here, zal behouden worden”.

Stap 3 in een overwinnend geloofsleven is het gebruik maken van je gaven en talenten, die je van God hebt gegeven. Veel mensen kunnen heel mooi bijbel passages uitleggen en er veel van weten, maar als je een geloofsleven niet in de praktijk brengt dat baat het niets. In Mattheus kunnen wij lezen dat Jezus begaan was met de lot van de mensen, Mattheus schrijf zelfs dat de mensen moe en afgemat waren, als schapen zonder herder.

Mensen zijn ook in deze tijd moe en afgemat. Wij als Christenen hebben de opdracht.. Eigenlijk zelfs de plicht om mensen te wijzen op het verlossende werk van Christus. Paulus schrijf aan de jonge timoteus een opmerking over mensen die verkeerde zaken in het leven najagen. Zo staat er in 1 timoteus 6 vanaf vers 2 het volgende. “Als je je niet voegt naar de woorden van Christus dan ben je opgeblazen.. Misschien weten de mensen het zelf niet.. maar ze hebben een zwak voor geschillen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, en een geharrewar bij mensen die niet meer helder zijn van deken en het spoor van de waarheid zijn kwijt geraakt.”

Paulus maakt zich zorgen over mensen die de verkeerde dingen in het leven najagen. Daarom schrijft hij tegen timoteus dat een Christen een ander leven behoort te leiden. Hij zegt vanaf vers 11 “Gij daarentegen, o mens van God, ontvlucht deze dingen, maar jaag wel naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd en grijp het eeuwige leven, waartoe je geroepen bent en de goede belijdenis hebt afgelegd voor vele getuigen.”

Leggen wij nog wel de juiste getuigenis af, door ons handelen tegenover onze families, onze klasgenoten op school of onze collega’s op het werk. Veel mensen vergeten dat getuigenis niet zozeer iets is van de lippen, maar veelal van het hart. Hoe je je gedraagt buiten deze kerkmuren is net zo belangrijk als dat wij hier met elkaar zijn vergaderd onder de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Gebruiken wij onze gaven en talenten om mensen te vertellen dat het ook anders kan in het leven.. Sporen wij anderen aan om een leven te leiden door de jagen naar gerechtigheid, geloof en liefde.

Strijden wij nog wel actief de goede strijd van het geloof, vertellen wij mensen wel dat een leven van “horoscopen, of goed gevulde bankrekeningen” geen echte voldoening en rust in het leven geeft. Zingen wij wel om mensen van Gods liefde te laten horen of is het slechts een genot voor het oor.... Strijden wij nog wel de goede strijd van het geloof zoals Paulus dat zo mooi zegt. Immers een ieder heeft van God, gaven en talenten ontvangen. Gebruikt u ze wel..? Vraagt u wel aan de Here hoe U ingezet kan worden voor de goede strijd van het geloof?

Paulus schrijft in de brief aan de inwoners van Korinthe dat er verschillende gaven zijn... Paulus schrijft dan ook in 1 korintiers hoofdstuk 12 “Er zijn verschillende gaven, maar de Geest die ze geeft is een en en dezelfde er zijn verschillende manier om elkaar te dienen, maar de Heer die de opdracht geeft is een en dezelfde.” Wij hebben niet allemaal dezelfde gaven, Als je niet kunt zingen, of een muziek instrument kan bespelen dan ben je niet overbodig... Er zijn talloze gaven en talenten. Broeders en zusters, jongens en meisjes... Jezus Christus heeft iedereen nodig om die boodschap van overwinning te verkondigen. Paulus zegt daarom ook: “U bent deel van het lichaam van Christus en ieder van u is een deel van dat lichaam.” Er is een plek voor iedereen... voor U en voor mij. God zorgt voor ons.. Hij geeft ons geestelijke gaven om Hem en Zijn gemeente dienen om Hem de eer en glorie te geven en om Zijn liefde te verspreiden onder elkaar en Zijn liefde te laten zien in deze donkere duistere wereld. Een overwinnaar gebruikt zijn talenten.

Want Jezus zegt in Openbaring 2:17: “Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna, en ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan degene die hem ontvangt. Als je talenten gebruikt voor de wereld... dan ontvang je roem en eer op deze planeet.. Maar die kan je niet meenemen naar het nieuwe Jeruzalem. Maar als je je inzet voor Zijn eeuwig Koninkrijk. Dan ontvang je de grootste prijs. Bent U een overwinnaar?, strijd u de goede strijd van het geloof?

We hebben gezien dat de goede strijd van het geloof bestaat uit verschillende stappen. Wij weten nu wie voor gaat in de Strijd: Christus, wij weten dat wij een opdracht hebben, verkondigen van het eeuwige evangelie, wij weten dat wij gaven en talenten hebben... Maar je kunt het allemaal weten.. Je moet wel wat mee doen.. Stap 4 Breng je geloof in de praktijk. Als wij onze gaven en talenten alleen maar gebruiken binnen de kerkmuren, dan worden wij als gemeente er bijzonder door versterkt en dat is goed.. Maar het evangelie is er niet alleen is voor de sabbatmorgen, maar voor alle dagen van week, 24 uur per dag.

Veel mensen twijfelen of ze hun gaven en talenten wel kunnen inzetten, maar Petrus is heel duidelijk wij zijn niet zomaar volgelingen van Christus. Petrus zegt tegen een ieder kind van God “Wij zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap een heilige natie, een volk Gode ten eigendom om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht, u eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in ontferming aangenomen. Wij zijn uitverkoren om Gods werk te mogen doen... ook al zijn we het niet waardig. God wil dat wij getuigen.. Aan iedereen laten zien hoe almachtig Hij is en hoe Hij is begaan met een ieder van ons en wil dat niemand verloren gaat, Jezus liet in zijn leven zien dat Hij geeft om de zieken, de zwakken en de bedroefden, om de jongeren en de ouderen. Jezus houdt van u en mij. Hij gaf ons een zendingsbevel... Nu is het aan ons de taak om onder zijn leiding de Goede strijd van het geloof ten uitvoer te brengen.

Net als een brandweerman uit zijn stoel springt wanneer de alarmbel gaat voor een brand. Zo zouden wij uit onze banken moet opspringen... want wij leven in een wereld die in brand staat. Broeders en Zusters bij de vorige verkiezingen stonden wij stil bij de “puinhopen van 8 jaar paarse regering” zoals Pim Fortuyn dat zei. En iedereen ging stemmen voor een nieuwe koers in de maatschappij.
Maar wij als Christenen weten beter... wij leven nu in de puinhopen van 6000 jaar satan”... wordt het niet tijd om te vertellen dat het anders kan.. Dat er een God is die zo liefdevol is dat Hij zijn eniggeboren zoon gestuurd heeft zodat we niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben.

De goede strijd van het geloof is geen strijd van zitten en afwachten, maar een strijd van actief participeren. Je behaald het eeuwig leven niet door goede werken te doen... je moet eerst stap 1 volgen.. En Jezus aanvaarden, want we worden immers gered door genade. Maar een geloof zonder je actief in te zetten leidt tot dood geloof. Toch zijn vele bang... ze schamen zich voor het geloof, Paulus zegt niets voor niets tegen de Romeinen, dat Hij het evangelie niet schaamt, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft Jezus zegt het tijdens zijn werk op aarde.. Als je je schaamt voor Hem.., dan zal Jezus ook voor jouw schamen.

Er is een lied getiteld een ‘song of strength’ (een lied van kracht) dat een oproep is om te vertrouwen in de kracht van de Heer.
Jezus brengt een lied van kracht. - Volhard en wacht spoedig keert Hij terug

Wat moet je doen... als al je plannen falen.
Wat moet je zeggen... als je geliefde is gestorven
Hoe moet ik leven... Het lijkt alsof er geen hoop is voor morgen
Heer mijn leven is gebroken en ik weet niet wat ik moet doen
De wereld verander om mijn heen
Heer Help mij standvastig zijn.

Wanneer ik het niet meer zie... ik weet dat u leidt
Wanneer ik huil... weet ik dat u meevoelt
Nu bid ik tot u... ik weet dat u luistert

Wij vragen u, vergeef ons en wij vergeven elkander
wij delen mee in uw liefde, wij wachten, op uw komst

Want Jezus brengt een lied van kracht, in het middernachtelijk uur
Raak ons leven aan met uw liefdevolle handen, en wij laten u niet los.
Wij blijven volharden en wachten, want U komt spoedig terug
Stap 4 in een overwinnend geloofsleven is het uitvoeren van Gods missie.. Het is in de praktijk brengen van de liefdevolle boodschap van Christus... Jezus zegt dan ook in openbaring “Wie overwint en tot het einde toe blijft doen wat Ik van hem vraag, zal ik macht over de volken geven: hij is een herder met een ijzeren staf en kan hen als aardwerk werk verbrijzelen zoals ik die van mijn Vader heb gekregen. Ook zal ik hem de morgenster geven. Kunt u deze morgen zeggen dan u de goede strijd van het geloof in de praktijk brengt in het gezin, op school, op het werk en met Gods liefde deze ten toonspreid.

Als je passief bent... en geen strijd voert... dan zie je je tegenstander niet. Maar zodra je een keuze hebt gemaakt in de goede strijd van het geloof. Dan merk je je tegenstander op. Wij hebben een tegenstander die koste wat het kost ons wil ontmoedigen. Hij begon in het paradijs.. 6000 jaar later en is het volop bezig met zijn eigen strijd. Ik heb het over de duivel, satan, lucifer. Wij niet strijden tegen vlees en bloed maar tegen kwade machten. Veel mensen raken ontmoedigd als ze deze woorden lezen. Ze raken ontmoedigd als er problemen zijn op het werk, problemen zijn op school. Problemen ze een keuze moeten maken om de sabbat te blijven vieren. Maar dan zijn ze stap 1 vergeten.”Luister naar de Heer”, Jezus heeft met Zijn dierbare vergroten bloed de strijd al gewonnen. Satan is al verslagen.... het enige wat wij hoven te doen is ons goed wapenen tegen de verleidingen en de aantijgingen van satan aan ons als Gods uitverkoren volk.

Laten we terug gaan naar de brief aan Efeziers hoofdstuk 6 vanaf 14: Stel zo op in de strijd van het geloof “Omgord je met de waarheid, gebruik als borstpantser de gerechtigdheid van God. Wandel met de schoeisel de bereidheid om de boodschap van vrede te brengen. Draag het schild van het geloof, daarmee kun je de brandende pijlen van de duivel doven. Draag de helm van de redding en de zwaard van de Geest en dat is het Woord van God. Bid en smeek voortduren bij elke gelegenheid, geleid door de geest. Weest waakzaam en laten wij God smeken voor alle die Hem toebehoren.
Wij alle kennen deze worden van Paulus... laten wij het ook in de praktijk brengen... als je bereid bent om de stap te zetten om je in te zetten in de Goede strijd van het geloof , hou rekening dat het geen ‘makkelijk’ ritje wordt. Zoals Petrus dat zegt: “wordt nuchter en waakzaam uw tegenpartij “de duivel” gaat rond als een brullende leeuw, zokende wij Hij kan verslinden, Wederstaat Hem, vast in het Geloof”

God beloofd ons eeuwig leven.. Als wij de duivel wederstaan.. En dat hoeven wij gelukkig niet alleen.. Daarvoor hebben wij Christus nodig. Als je met Christus leeft.., als je met Hem de goede strijd van het geloof wil laten strijden.. Dan ben je een overwinnaar. De bijbel getuigt van gewone mensen die met hulp van God overwinnaars waren, ondanks hun fouten en tekortkomingen.
Stap 5 is je hebt een vijand.. Maar nog belangrijker.. Geloof in Jezus liefde.. Want alleen Jezus redt Zegt Jezus ook tegen u wat hij zei tegen de gemeente Sardes in openbaring 3:5 “Wie overwint zal zo in het wit gekleed worden. Ik zal zijn naam niet schrappen uit het boek van de levenden. Nee ik zal voor mijn Vader en zijn engelen verklaren dat hij bij mij hoort. Bent u een overwinnaar.. Niet uit eigen kracht.. Maar doordat God u leidt.. Strijd u de goede strijd van het geloof, onthou... satan is al verslagen... de Heer is de overwinnaar.

Stap 6 een overwinnend geloofsleven is volharden. De drie-engelenboodschap in Openbaring 14 die gaat over ware aanbidding, een terugkeer naar Gods geboden en oproep om deel te nemen aan Gods liefdevolle koninkrijk.., eindigt met een oproep aan de heiligen, de gelovigen, in vers 12 “om te volharden, door de geboden van God en het geloof in Christus te behouden.” Net als de insect aan het begin van deze overdenking die steeds maar weer terug naar de plant ging voor kracht. Zo moeten wij in de strijd van het geloof steeds terug naar Christus Jezus. Elke keer wanneer satan ons belaagt... door problemen in het gezin.. Door problemen op school, in de kerk, op het werk. Geef niet op.. Laat Christus de grote heelmeester zijn in ons leven
.
Wij wachten vol verlangen naar de wederkomst van Christus. En juist in het wachten geef niet op.. Zijn wederkomst staat voor de deur. Mocht uw broeder of zuster struikelen, help hem op. In de goede strijd van het geloof helpen wij elkander liefdevol.., er is geen plaats voor oneinigheid onder Gods kinderen. En daarom zegt Jezus ook in Openbaring 3 vers 10 het volgende “Omdat gij het bevel bewaardhebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, die hen op de die op de aarde komen. Jezus is duidelijk wat er ook mag gebeuren.. Jezus zal ons bewaren, ons op de been houden... We hoeven niet weg te rennen.. We strijden immers een goede strijd. Jezus zelf zal ons bewaren zelfs in de meest donkere momenten van ons leven, zijn liefde zal ons staande houden. Daarom zegt Jezus “Ik kom spoedig, houd vast aan wat gij hebt zodat niemand uw kroon neme.”

Wij allen die alle stappen door lopen hebben, hebben zeker te maken met stap 6 “Laat niet los wat je geleerd hebt.. In de sabbatschool, uit de bijbel, laat Jezus niet los.. Hoe erg het leven ook mag lijken. Als satan ons verwond op onze levensweg.. Laten wij dan bidden, smeken en vasten en onze wapenuitrusting niet afdoen... Wij verzamelen immers geen schatten op aarde maar in de hemel en daarom zegt Jezus tegen ons in openbaring 3:12" Wie overwindt, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan: en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijn Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat ui de hemel nederdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam.
Er is een prijs voor degene die volhardt. Er ligt een schat gevuld met vrede, ware rijkdom, rust en liefde Daarom schreef Paulus toen hij in Rome in de gevangenis was aan Timoteus in 2 Tim 4 vanaf vers 7 “Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot het einde gelopen, het geloof bewaard. Wat mij nog wacht, is de prijs, de krans van de rechtvaardigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal omhangen op de grote dag, en niet alleen mij maar ook allen die verlangend hebben uitgezien naar zijn verschijning.” Kijkt u verlangend uit naar Zijn verschijning... Voelt u zich een overwinnaar, Wat er ook mag gebeuren in uw leven.

Want dat is stap 7, “weten dat je NU een overwinnaar bent”
1) Jezus in liefde aanvaard als jouw Heiland
2) Je missie kent, het evangelie
3) Je geestelijke gaven ontdekt
4) Die in de praktijk inzet
5) Weet dat de tegenstander is verslagen
6) Blijf volharden, hoe erg het ook mag lijken.
En 7) dan is voor hen de overwinning in Christus Jezus.
Kern van een overwinnend geloofsleven is dat je Jezus NU aanvaard... De kern van de goede strijd van het geloof is dat Jezus nu met ons wil wandelen in alle vreugdevolle, en minder mooie momenten van het leven. Kern van een overwinnend geloofsleven is liefde voor Zijn wil, Zijn wet en al zijn schepselen. Jongens en Meisjes, Broeders en Zuster als een insect weet waar hij moet zijn om Zijn kracht te halen in zijn kleine strijd tegen de gemene spin. Hoe des te meer mogen wij bij Christus terecht bij de strijd die wij voeren in ons leven.

Kunt u vandaag zeggen wij zijn meer dan overwinnaars... Met de Heer aan onze kant zullen wij overwinnen. In Jezus Naam en geleid door Zijn geest kunnen wij mensen vertellen van het Evangelie. Jezus overwon satan en daarom met de Heer aan onze kant dan zullen wij veilig thuiskomen.

Beste aanwezigen mogen de woorden van Jezus aan de gemeente Laodicea, ook ons bemoedigen: “Zie ik sta aan de dur en klop. Iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon. Gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.”
Mogen wij de wijde wereld in gaan weten dat Wij overwinnaars zijn. Want de Heer die al deze woorden gesproken heeft is getrouw, almachtig en liefdevol. Er is kracht in de Naam van Jezus Christus en nu zijn wij allen overwinnaars. Mag Christus in uw en mij leven ons brengen naar de Stad van overwinaars het nieuw Jeruzalem. AMEN.

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen