Apart zijn zonder ervoor te schamen

Apart zijn zonder ervoor te schamen

In hoeverre kunnen mensen zien dat wij Christenen, Zevende-dags Adventisten zijn? Met andere woorden.., dat wij op weg zijn naar een eeuwig Koninkrijk en dat wij hebben gekozen voor een leven met Christus Jezus.

Kunnen de mensen zien dat wij niet behoren aan een zondige wereld die op weg is naar verderf! Durven wij over onze Heer en Heiland te praten als het op het werk over het geloof gaat. Durf je tegen je klasgenoten te zeggen dat vrijdagavond niet uitgaat omdat het sabbat is en dat je naar de kerk gaat. Durven wij te getuigen van Gods genade en liefde voor ons tegen anderen? Durven wij te zeggen ‘This World is not my home, I’am juist passing through”.

Als God wil deel uitmaakt van onze levensweg, waarom lukt het ons niet altijd dat licht te laten schijnen, dat wij een grote God dienen en bovenal liefhebben. In de eerste schriftlezing uit Lucas 9:23 lazen wij het volgende, Jezus zei: Wie mij wil volgen, moet zichzelf verloochenen (maw: je oude manieren laten varen), elke dag zijn kruis opnemen en mijn weg gaan. Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen, maar wie zijn leven om MIJ verliest, zal het redden. Want wat heft een mens eraan als hij de wereld wint, maar zichzelf verliest of zichzelf schade toebrengt.

God wil dat wij ons gelukkig voelen in ons leven. Hij heeft immers het goede, perfecte en welgevallige voor ons in petto, in dit leven.. tot in alle eeuwigheid. Maar helaas zijn er vele die niet willen verliezen wat deze wereld ogenschijnlijk te bieden heeft.. Reputatie, aanzien noem maar om.. Maar Jezus is duidelijk... Wat voor nut heeft het als je heel de wereld wint.. maar je zelf schade toebrengt... Als je niet je oude manieren staakt.. als je niet Jezus volgt waar Hij ook gaat.. dan breng je jezelf vroeg of laat schade toe.

Jezus gaat verder. In vers 26 “Want als iemand schaamt voor mij en mijn boodschap, zal ook de Mensenzoon zich schamen voor Hem” Jezus is erg duidelijk.. Als je je onbehagelijk, ongemakkelijk voelt voor de boodschap die je kan redden uit je problemen op het werk, in het gezin of op school... als je je schaamt voor Hem.., dan zegt Jezus “Dan zal ook de Mensenzoon zich schamen voor hem, wanneer hij kot in zijn glorie en in de glorie van de Vader en van de Heilige Engelen.” Als je je schaamt voor hem dan schaam je je ook voor het geschenk van genade en verlossing.

Ik wil graag met u gaan naar het boek van Daniël, daar kunnen wij lezen van 4 jonge kerels die niet schaamden voor hun Heer en Heiland en wij kunnen deze ochtend wijze lessen leren hun wij APART, ANDERS en zoals Petrus het zegt een “uitverkoren gelsacht, een koninklijk priesterschap , een heilige natie, - kunnen zijn namelijk - Gods eigen volk, gekozen om de Heilsdaden te verkondigen van hem die u en mij uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaar licht.
Want dat betekent het om apart te zijn - Heilig te zijn. Aparte mensen vallen op.., ze trekken de aandacht, je interesse. Ik kan mij nog goed herinneren dat ik met een aantal broeders en zusters evangeliseerde in de binnenstad van Rotterdam, met de kans dat je klasgenoten je zouden zien. Sommige vrienden durfden niet omdat men angstig was om door vrienden en klasgenoten herkend te worden. Vele waren bang om als vreemdeling bestempeld te worden en gepest te worden.

Wij zijn als ’t ware vreemdelingen op deze planeet. In Daniël hoofdstuk 1 hoe het volk van Israël werd meegevoerd uit hun geboortestreek in ballingschap leefde in een vreemd land, met een afgodische koning. En ineens worden een aantal ‘vreemdelingen’ uitverkoren om een belangrijke positie te bekleden, dat gebeurde namelijk met Daniël, Chananja, Misael en Azarja.

Mooi zou je zeggen - in een ellendige situatie bevinden en toch iets moois aangeboden krijgen.
Hebben wij dat niet in ons leven? Je kunt maar niet aan een baan komen.. je voelt je ellendig, kunt maar net rondkomen van je uitkering en je hebt de kans van je leven. Wat zou je doen... die baan aannemen natuurlijk!!! Echter er was een conditie, zo lezen wij in vers 5 “En de koning stelde voor hen een dagelijks rantsoen vast van de koninklijke tafel en van de wijn, die hij placht te drinken.”
Vaak bevinden wij ons in een lastige situatie in ons leven. Eindelijk een mogelijk om uit een benarde situatie te komen. en dat moet je iets doen wat tegen je principe als een Christen indruist.

Zou je gaan werken op de Sabbat omdat je anders geen geld hebt? Je krijgt de mogelijkheid toegeworpen... het bedje lijkt gespreid. Wat doe je.. sta je voor je principes of ga je met de stroom mee? Sommige van ons hebben weleens voor een dergelijk drama gestaan. Geloven is niet alleen maar weten waar welke tekst staat, het is niet een alleen maar een theologische uiteenzetting. Het is praktijk, je levenswandel. Vaak vergeten dat wij getuigen door onze levensstijl, ons gedrag. Voor velen ongelovigen is onze houding vaak de enige bijbel die men ooit zal zien.

Petrus schrijft het volgende in 2 Petrus 2 vanaf vers 11 “Vrienden, u bent hier vreemdelingen (net zo vreemdeling als Daniël en zijn vrienden waren in Babel), tijdelijke bewoners. Daarom druk ik u op het hart, geef niet toe aan zelfzuchtige verlangens.” Hoe aantrekkelijke ook het tijdelijke mag lijken.. hou vast aan de principes die je uit Gods Heilig Woord hebt geleerd. “Ze, de wereld, belagen uw geestelijk leven. Leid te midden van de ongelovige volken een voorbeeldig leven.

Leven wij een voorbeeldig leven? Daniël was zich bewust van al het geen hij had geleerd. Hij had makkelijk kunnen zegen “Ik eet gewoon van die tafel... ik drink gewoon van die wijn” Maar dat deed hij niet.. Daniël wilde niet perse apart zijn.. maar door vast te houden aan Goddelijke principes viel hij op en was hij voor de maatschappij APART, en zonder schaamte stelde Daniël een test voor aan de hoveling “tien dagen alleen groente eten en water te drinken” Durven wij op te komen voor ons geloof..., zelfs op momenten dat wij met onze rug tegen de muur staan.

In deze kerkgemeente hebben wij een aantal ondernemers die hun winkel sluiten op de sabbat. Ik kan mij een verhaal herinneren van een Amerikaanse pompstation houder die Adventist werd en sabbat ging vieren.. iedereen verklaarde hem voor gek toen hij besloot de tankstation te sluiten op de sabbat. Ze zeiden dat zijn omzet achteruit ging. Maar deze beste man nam de test van de Heer aan. Hij sloot zijn zaak en verdiende meer in 5 dagen... dan hij dat daarvoor deed in 6. Als wij bidden en vertrouwen en ons geloof in de praktijk uitdragen.. de Heer om kracht en begeleiding vragen.. dan mag het resultaat net zo zijn als Daniël en zijn vrienden.. de zegeningen ervaren.

Zo lezen wij in Daniël 1 vers 17 “En aan deze vier knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniël inzicht had in allerlei gezichten en dromen.” En verder op staat dat deze jongens 10 maal zo wijs waren als de anderen die wel aten van de spijzen en wijn van de Koning.

Ervaart u de zegeningen als u duidelijk een keuze maakt voor Christus. Als wij de lessen van Christus willen leren in onze leven dan dienen wij onze eigen wereldse trots opzij te zetten. Juist door de verbondenheid met de levende God, kreeg Daniël en zijn vrienden deze zegeningen. Als wij in Christus zijn en blijven door zijn wil te doen, door kinderlijk geloof in Zijn woord, dan kan zelfs de meest ongeleerde persoon deze wijsheid bezitten. Gods woord laat zien.. door de levensstijl van deze jongens, dat nederigheid en vertrouwen zorgt voor Openbaring van Christus Jezus.. in alle waarheid.. niet de wijsheid en de woorden van de wereld, maar juist die wijsheid die ons op weg brengt naar het eeuwig vaderhuis.

Wat doen wij als wij het evangelie willen verkondigen aan de mensen om ons heen.. Ga wij mee met de rest, of blijven wij staan bij wat Jezus ons heeft geleerd. Je valt op als je op een Sabbat in een net pak of jurk naar de kerk gaat.. Zelfs vandaag!! Andere mensen gaan de stad in winkelen, zomercarnaval vieren, sommige gaan uit... En wij hier in deze kerkzaal. Weten uw collega’s, vrienden, klasgenoten.. dat u hier elke sabbat bent om God de Heer en de glorie te geven... of is dat het grootste geheim in uw leven?

In Daniël 3 lezen wij dat Nebudkanessar in al zijn zelfingenomenheid eiste dat iedereen hem aanbad als een god. Hij beval aan alle bestuurders dat men zou komen naar de inwijding van het gigantische beeld wat hij liet opzetten in het vallei van Dura en dat als de hoornen, fluiten, citer, luiten, harpen, doedelzaken en aller soorten van geluidsinstrumenten zou klinken, dan moest men knielen voor het beeld.. en als je het niet doet.. in de brandende over. Maar Sadrak Mesak en Abednego (de babylonische namen van de 3 vrienden van Daniel) bleven staan.. met kop en schouders boven de rest. Apart, Anders, Heilig? Ze stonden voor hun God.. en ze schaamden zich niet!!

Hoe vaak niet eist de wereld dat wij met hun moeten meegaan. Als je zegt dat je niet gelooft in de evolutietheorie wordt je vreemd aangekeken, Als je zegt dat je bepaalde soorten vlees niet eet of zelfs vegetarisch bent.. als je zegt dat je Christen bent en de zevende dag van de week naar de kerk gaat.. val je dan niet op? Vaak voelen wij ons bestraft door de wereld als wij voor hun als ‘vreemdelingen’ handelen. U kent wellicht de uitdrukking. “Heilig boontje” Iemand die apart doet, anders dan de rest handelt. Als je niet doet wat de wereld van je vraagt.. dan wordt je op een zijspoor gezet.

Wie niet heeft moeilijke tijden meegemaakt omdat collega’s of klasgenoten of zelfs in de familie je naar aangekeken wordt omdat je bepaalde dingen NIET doet.. Doen wij dan mee.. of staan wij met kop en schouders boven de rest uit.. niet omdat je anders wilt zijn.. maar omdat je simpelweg doet van onze liefdevolle Heer en Heiland van u en mij vraagt

Laten wij terug gaan naar de vallei van Dura, een aantal Chaldeese mannen aan het hof van Nebudkanessar vertelden de koning dat die drie vrienden van Daniël niet knielden voor het beeld en de koning. Zo lezen wij in Daniël 3 vanaf vers 11 “Wie weigert het beeld te aanbidden zou in een brandende oven worden geworpen. Er zijn echter Judese mannen, majesteit die uw bevel negeren. Her zijn de mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen. Sadrak Mesak en Abednego. Zij vereren uw goden niet. Zij willen het gouden beeld dat u hebt opgericht niet aanbidden.”

Als je wandelt met God en alles gaat redelijk voorspoedig in je leven... dan van je op, en anderen in jouw omgeving kunnen jaloers worden. Kijk maar 3 joodse ballingen aan het hof van Babel.. die 10 maal zo wijs waren als hun Chaldeese collega’s.. dan wekt jaloezie en haat op.. een van de voornaamste redenen voor deze Chaldeese mannen om het te zeggen tegen koning Nebudkanessar, laten wij die mannen met hun God van Abraham, Isaak en Jakob eens een les leren, kijk hoe ze zich hieruit kunnen bevrijden

Gebeurd dat ook niet vandaag de dag? Je wordt geplaagd op school omdat je zegt dat je in Jezus gelooft. Je collega’s kijken je vreemd aan omdat je nooit naar hun bedrijfsfeestjes gaat op de Sabbat. Je vrienden en kennissen kijken je vreemd aan omdat je weigert onrein voedsel te eten als je bij hen op bezoek gaat.

Zelfs in de kerk noemen mensen je Heilige Boontje omdat je constant zegt dat wij moeten getuigen van ons geloof, dat je op tijd in de kerk moet zijn.. dat je ervan bewust ben dat je in deze kerkzaal bent in de tegenwoordigheid van God en de Heilige Engelen. Er zullen mensen zijn die over je zullen roddelen.. je plagen en pesten.. of zelfs in het geval van de drie jongens.. aangeven bij hoge autoriteiten, omdat je staat voor je principes. Jezus zegt in Lucas 9:23 “Wie mij wil volgen, moet zichzelf verloochen, elke dag zijn kruis opnemen en mijn weg gaan.” Durven wij aan God te vragen voor kracht om zelfs in deze onkerkelijke onchristelijke maatschappij te laten zien en getuigen dat wij een betere weg bewandelen, een weg naar een wereld zonder pijn, verdriet en oorlog.

Nebudkanessar liet terstond deze jongens naar hem toe komen. Hij kon zijn eigen oren waarschijnijk niet geloven.. hoe konden deze jongens die hij uit liet kiezen om te werken aan zijn hof hem tegenstaan. Hoe durfden zei.. Nebudkadnessar wilde zeker weten of die geruchten waar zouden zijn. Nogmaals vroeg hij waarom wil je niet buigen en zei in vers 15 “en wie is de god, die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden.” Dat gebeurd nu ook.., mensen vragen aan ons op straat; “waarom ga je toch naar de kerk,daar vind je toch geen vrienden.” of “waarom lees je toch uit de bijbel.. het is toch een oud boek”

Er komt voor iedereen vroeg of laat het moment dat hij of zij moet getuigen van zijn of haar geloof. Wij kunnen veel leren van het antwoord van deze drie jongens in vers 16 “Majesteit, wij vinden het niet nodig op uw vraag in te gaan. Als u ons in de brandend oven laat gooien kan de God die wij vereren ons daaruit redden ons uit uw macht bevrijden. Maar ook als hij dat niet doet, majesteit, kunt er zeker van zijn dat wij u w goden niet vereven. Wij zullen het gouden beeld dat u hebt opgericht niet aanbidden.’

Maak niet uit wat er gebeurd in ons leven.. hoe moeilijk het kan worden.. vertrouw op de Here. Zijn wij bereid om tot het uiterste compromisloos om te gaan met ons geloofsleven. Durven wij te zeggen dat wij noch links, noch rechts afwijken en bouwen op Zijn Woord. Kunnen wij zeggen mensen om ons heen. “Ik volg mijn Heer en Heiland, wat er ook gebeurd. De weg die jij opgaat kan ik niet volgen...”


Wij lezen vervolgens dan die 3 jongens in het vuur geworpen worden. Een vuur zo heet dat zelfs de bewakers voor de oven stierven. Maar op wonderbaarlijke wijze gebeurde met de jongens niets.. Nebudkanessar zag zelfs tussen het vuur een vierde personage.. die wandelen met de drie jongens, het schrift zegt in vers 25 “en het uiterlijk van de vierde gelijkt op een zoon der goden! Het was Jezus die bij hun stond daar in de vurige oven!! De drie mannen mochten uit de oven stappen en kregen zeer belangrijk functies in het land van Babel. En Nebukadnessar beval dat niemand de naam van God mocht misbruiken. Als wij volharden.. in ons geloof. Zal ons “apart” gedrag opvallen. Het kan mensen bewegen om te kijken naar hun eigen zondige leven.. en hen helpen om onder leiding van de Geest de stap te maken voor Christus Jezus!

Soms staan wij voor hete vuren in dit leven.. vooral als wij willen staan voor wat wij in geloven. Soms zeggen mensen tegen je “Wat voor verschil het uitmaakt als je gelooft, als je geen baan hebt, of ziek bent” We hebben de neiging weleens te twijfelen in ons geloofsleven.. zelfs ik. Maar op zulke momenten kunnen wij terugdenken aan de vrijmoedigheid Daniël, en de drie jongens. Zelfs wanneer wij het niet meer zie zitten.. Jezus staat naast ons en beschermt ons. Wij kunnen leren hoe zijn schaamteloos apart en anders deze 4 jonge kerels waren en juist daarom kon de Here ze gebruiken voor Zijn werk. Laten wij vol vrijmoedigheid en vertrouwen handelen en leven, zodat de Here ons kan gebruiken voor Zijn werk.

Hoe apart zijn wij? Kunnen de Engelen des hemels ons herkennen als ze ons komen halen bij de wederkomst van Christus. Kan de Here ons zien als heldere lichtpuntjes in een diepzwarte donkere wereld?
Net als de Israëlieten ten tijde van Mozes en de 10 plagen, ‘t bloed van het Lam moesten sprenkelen om zo aan de engel te laten zien dat zij gevrijwaard waren van de plaag van de dood van de eerstgeborene als een teken dat men door God apart is gezet, zodat redding voor de gelovigen verzekerd is.
Zo moeten wij ook onze harten wedergeboren zijn en onze zonde wegwassen met Christus bloed. Als een teken dat wij door God apart zijn gezet als een Heilige Natie en volk Gode ten eigendom

Paulus schrijft dat het evangelie een kracht is tot behoud waarvoor je je niet hoeft te beschamen, het was er voor de Joden en Wij mogen dankbaar zijn.. het is voor is ook voor ons hier bijeen vergaderd.

Wat als wij weten dat wij een Leven leiden Geleid door Gods Heilige Geest dat als wij de Geboden Gods en de Getuigenis van Christus Jezus bewaren in liefde door Goddelijke genade dan mogen en kunnen wij zeggen dat de rechtvaardigen door het geloof zullen leven. Mag God ons die kracht geven tot aan het eind van aardse geschiedenis. Jezus machtwoord is voor u en voor mij.. accepteer het vandaag. Kies voor hem en hij zal nimmer van onze zijden wijken. AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen