07 Rust

Rust is absoluut onontbeerlijk om te leven – voor de lichamelijke en voor de geestelijke gezondheid. In plaats van rust van al het werk, kan een verandering in het soort werk iemands gezondheid gunstig beïnvloeden. Een verandering van geestelijk naar lichamelijk werk kan bijvoorbeeld een weldaad zijn als iemand studeert. De bijbel geeft de bron van geestelijke rust. “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen”. Matteüs 11:28,29.

Lichamelijke rust

Bijna 1/3 van het leven wordt slapend door gebracht. Tijdens de slaap herstellen de lichamelijke en geestelijke functies zich. Gedurende de uren vóór middernacht heeft slaap de beste kwaliteit. Daarom zouden we niet later dan 10 uur ’s avonds naar bed moeten gaan. We slapen het beste als onze maag ook kan rusten – op zijn minst 3 uur na de maaltijd. Rustgevende slaap wordt bevorderd door:

· Een rustige, donkere, goed geventileerde kamer.

· Een lege maag, op zijn minst 3 uur na het eten.

· Matig lichamelijke activiteiten vóór het rusten.

· Een zuiver geweten – in vrede leven met God.

Tekort aan slaap uit zich in geïrriteerdheid, nervositeit, geheugenverlies en denkfouten en fouten bij het werk.

Geestelijke rust

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u: niet gelijk de wereld die geeft; geef Ik hem u”. Johannes 14:27. De geest heeft rust nodig van de zonde. “De geestestoestand beïnvloedt de gezondheid veel meer dan menigeen beseft. Vele van de ziekten waaraan mensen lijden, zijn het resultaat van geestelijke depressie. Verdriet, angst, ontevredenheid, zelfverwijt, schuld en wantrouwen hebben alle de neiging om afbreuk te doen aan de levenskrachten en leiden tot verval en dood”. E.G. White De Weg tot Gezondheid. De sabbat werd geschapen als een bijzondere rustdag – een tijd voor Gods volk om lichamelijk, verstandelijk, en geestelijk herstel te ontvangen als een bijzondere zegen van Hem. “En God rustte op de zevende dag van al Zijn werken”. Hebreeën 4:4