Waarom geloven

Geloof leert de mens hopen op het onzichtbare en de hoop leidt naar het zichtbare, de overwinning. Naarmate het geloof zaligmakend is en groeit zal de liefde tot God en mens toenemen en zich vooral uiten in onbaatzuchtige handelingen ,die de verheerlijking van Gods Naam als enigste doel stellen. Omdat het geloof gezuiverd, gereinigd en gelouterd moet zijn, voordat men het koninkrijk der hemelen zichtbaar ingaat, zal de gelovige door de oven van de verdrukking moeten gaan.

Mocht de verdrukking binnen de synagoge ontstaan, dan mag de gelovige niet vergeten dat het”kruisig Hem”geroepen werd door trouwe Gods aanbidders. De loutering van het geloof kan de gelovige, door de kracht van de Geest alleen, goed doorstaan.

De Geest van Jezus schenkt aan alle volgelingen van Christus: wijsheid, verstand, raad, kracht, kennis en eerbied en uit deze, groeit de geestelijke overwinningsdrang. Wij mogen echter nooit uit het oog verliezen dat de gelovige, ondanks de leiding van de Geest, kan gaan slapen zoals de wijze maagden.

Houd moed, keer terug, wordt wakker en richt de ogen op Christus, de Geestelijke Rots die met ons is en zegt: Volg Mij.

Het geloof bewerkt de gehoorzaamheid en zorgt ervoor dat de gelovige gedachten en handelingen baseert naar Gods Woord.

Terwijl de gelovige een aan God toegewijd leven leidt mag zijn enige vreugde hierin bestaan, dat zijn naam opgetekend staat in de hemel (Lucas 10:20).

Moge de Heer het geloof van de Zijnen Vermeerderen, bidden wij voor elkaar in Zijn Heilige Naam.

Amen.

Zoeken naar

Algemeen