Gemeente! Maak je klaar voor dé Strijd!

“Ik heb geen idee wat de persoonlijke geloofsovertuiging van Abby was, maar één ding wist ik zeker, ze was geen Adventist.
Toch hoorde ik wat haar persoonlijke overtuiging is wat ‘kerkgemeente’ zijn inhield, iets wat volgens haar geplaatst moet worden in elke Adventistisch kerkblad en gepredikt dient te worden van elke kansel. “De Kerk is een ziekenhuis voor zondaren, niet een museum voor heiligen.” Abby bedoelde een plaats voor hen die ‘moreel’ ziek zijn... niet voor hen die fysiek ziek zijn.

Je zou een dergelijke stelling met overtuiging kunnen verdedigen, namelijk dat de kerk een plaats is waar de zieke en de zondaren gaan om de Tweede Komst van van Christus of de Eerste opstanding te kunnen afwachten, met een grote mate van zekerheid. Toen ik bladerde door de geschriften door Ellen White vond ik de volgende prachtige quotatie van haar
“In de strijdende kerk zullen mannen en vrouwen altijd behoeft hebben aan herstel, vanwege de gevolgen van zonde” (In Heavenly Places p.290)

Klip en klaar,de wijsheid van Abby is bevestigt door Ellen White, Maar let op dit zou niet meer dan een zeer onnatuurlijk gevolg zijn ‘t geloof, Hetzelfde paragraaf gaat echter verder;

“Diegene die in sommige omstandigheden superieur is aan de ander , is in andere omstandigheden inferieur aan hem. Elk menselijk wezen heeft te strijden met verleiding en heeft behoeft aan sympathie en interesse van zijn of haar mede broeders en zusters. Het beoefenen van genade in onze dagelijkse bezigheden en relaties met elkander is een van de meest effectieve manieren om aan onze karakters te werken, want alleen diegenen die willen wandelen met Christus zullen werkelijk zijn vol genade.” (Heavenly Places, p. 290)

Ziet u de bedoeling in bovenstaande paragraaf? Het is geen eeuwigdurend ziek zijn.

Toen ik op zoek ging naar meer informatie over de “strijdende kerk”, begon ik met het kijken naar het verschil tussen dat geen wat ik vond, tussen een kerk die een soort ziekenhuis is voor zondaren, zoals Abby zich dat voorstelde - iemand die daadwerkelijk op zoek was naar een dergelijke kerk. Waar ik mij tijdens de studie achterkwam - bij het bekijken van aanhalingen over de ‘strijdende kerk’- is dat elk lid getooid was in een gepantserde wapenuitrusting, klaar voor de komende strijd. Deze soldaten in dienst van ‘t leger van de Heer der Heerscharenwaren niet aan het hinken met krukken onder de armen en met oog-verband over het oog. Ze waren jonge Davids in de kracht van hun leven, klaar om Goliath tegemoet te treden met een wapen in de hand, gewillig om de tegenstander de fatale klap toe te dienen. Dat was overduidelijk in de attitude van Goliath, toch? Hij was zeer gretig om de vijand van Gods leger te verslaan, en David was een voorafschaduwing van dingen die ons te wachten staan.

David rust momenteel in zijn graf en slaapt zoals Petrus ons duidelijk maakt in Handelingen 2:39. Maar David leeft op een andere manier voort, als een type van iets wonderbaarlijks vol van kracht en vuur om de vijanden van de Heer te mogen verslaan. Deze kant van het evangelie wordt niet vaak benadrukt, desalniettemin het is ook onderdeel van ‘t evangelie. Kijk naar de voorstelling van de kerk die Ellen White beschrijft;

"Christus is onze Leider. Hij presenteert voor zijn soldaten het plan voor de naderende strijd. Hij wijst ons op het dreigende gevaar van het conflict, en beveelt iedereen aan om de kosten te bepalen. Terwijl Hij ons laat zien weleke voorbereidingen wij moeten treffen voor de strijd, verzekert Hij dat wij alle goddelijke hulp zullen ontvangen die wij nodig zullen hebben. In onze menselijke zwakheid, zullen wij in staat worden gesteld om wonderbaarlijke daden te mogen uitvoeren.” (Review and Herald, 12 april 1906 par. 13)

Christus leidt zijn soldaten tot uitmuntende strijdkrachten en laat ze vervolgens zie de grote schare aan tegenstanders die zich tegen de Gods leger opstellen. Hij herinnert eraan dat ze niet vechten tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Hij herinnert hun eraan dat ze vechten om eeuwig leven. De hemelse gewesten zijn bijeen vergaderd voor de strijd, met Christus als Commandant van de strijdkrachten van de hemel aan het hoofd. Tekortkomingen is een van de eigenschappen van de mensheid, maar in de kracht welke Christus ons verleent, mogen we meer dan overwinnaars zijn. Wees van goede moed,” verklaart Hij, “Ik heb de wereld overwonnen.” (Review and Herald, 12 april 1906 par. 14)

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. (Review and Herald, 12 april 1906 par. 15)

Er wordt helemaal geen ziekenhuiskerk getoond. Het reflecteert eerder het glorieuze beeld van een kerk-leger die voorbereid wordt voor de komende strijd in Hooglied 6:10, 4b;

“Wie is zij die verschijnt als de dageraad, mooi als de volle maan, zuiver als de gloeiende zon, schrikwekkend als zij die vaandels opheffen?... schrikwekkend als zij [een leger, KJV] die vaandels opheffen.“

Wéér, wordt er een glorieuze beeld gegeven van een strijdende kerk, Ditmaal in Jesaja 60;1, “ Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op” Ik weet dat dit toepasbaar is op Christus Zijn strijdende kerk, omdat dit de manier is hoe Ellen White deze term toepast op pagina 707 van het boek Evangelism. En het kan overigens alleen toegepast worden aan de Gemeente (de kerk) in het bijzondere die individuele leden, die overwinnend zijn over zonde, en getooid zijn met de wapenuitrusting van God, gereed voor de grootste strijd uit de geschiedenis van het universum.

Het is Jezus zelve, in simpel toch ontzagwekkende bewoordingen het volgende verklaard in Mattheus 21:42-44;

“Jezus zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen in de Schriften: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden; dit is door de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? Daarom zeg Ik u het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd op wie hij valt, die zal hij vermorzelen.”

Als je Jezus woorden aandacht leest, dan kom je erachter dat ze worden toegeschreven aan een ‘hospitaal-kerk-voor-zondaars’. Die kerk werd verworpen. Verpletterd, net als Goliath. Zie hier de toepassing op Daniel 2, die andere steen uit de Bijbel. die valt op de ongelovigen, waarna het Koninkrijk word opgericht en nimmer zal vergaan. Dat Koninkrijk zal overigens geen ziekenhuizen kennen!
In het Bijbelboek de Openbaring 19:11 - 21, zien wij een beeld van de Strijdende Christus die ten strijde trekt, lees het aandachtig;
En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogenwaren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was,endie niemand kent dan Hijzelf.

13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.

Er stond opZij bovenkleed en opZijndij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.

En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.

En dan vragen wij ons vervolgens af; “Wie is nu onderwerp van deze strijd? Wie is wordt een feest voor de vogels? “ Die vraag is wellicht voor een andere artikel, voor nu wil ik graag lid zijn van een kerkgemeenschap vol met krijgers, de Strijdende kerk. De klaar is om te staan voor de zaak en de strijd van Christus. Ik wil een overwinnaar zijn en de woorden horen, “Goed gedaan, mijn goede en getrouwe dienstknecht. “Kom binnen in de vreugde van de Heer, uw God”

Kun je indenken welke andere vraag Jezus zou kunnen stellen aan ons; : Hoe lang heb je je verlustigt in deze conditie? Tien, twintig, dertig jaren of zelfs meer? Waarom ben je niet uit je ziekbed gekropen en gaan lopen?” Werp deze ook maar in de eeuwige duisternis, want daar zal geween en tandengeknars zijn.”

Ik geloof dat het nu de hoogste tijd is voor mannen en vrouwen die zich hebben verlustigd in het ziekenhuis van een zieke kerkgemeenschap. Hij is tijd om op te staan en deel te nemen aan de strijdende kerk. Eerlijk gezegd, zij zijn deel van het leger die met banier uitgetrokken uitgaan om te overwinning, hun licht verblind de tegenstander.
Ik geloof dat het tijd is voor predikanten om mensen op te roepen tot een geheiligd leven, niet eeuwigdurend ziek zijn. Het is tijd voor de strijd, een tijd voor echte krijgers. Laat de banier uitgerold worden. Het is tijd om voorwaarts te marcheren. Wat een fantastische tijd is waarin wij nu leven!

Voordat u reageert op deze artikel. Lees ‘t laatste hoofdstuk van Profeten en Koningen - Lees het en kijk of jij ook deel wil uitmaken van de strijdende kerkgemeente. http://www.agp-internet.com/study/e...
(Vertaling van een artikel van Douglas Carlson emeritus predikant ZDA - http://www.fulcrum7.com/blog/2017/3/3/a-call-to-arms-)

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen