Stel je vertrouwen op de Heer, óók in 2006

Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

2005, het jaar is op een paar uur na, bijna voorbij. Wat zal ons van dit jaar nog bij blijven? Wat is de algemene indruk wat op onze netvlies blijft staan? Waarmee worden we dag in, dag uit op het nieuws op tv en krant mee geconfronteerd.

Als u het een willekeurige persoon zou vragen.. dan zou het wel de rampen zijn van het afgelopen jaar. Denkt u maar aan de Tsunami, in Zuidoost Azië, die meer dan 200.000 mensen het leven koste, Of aan orkaan Wilma, Rita die ruim 3000 mensen het leven koste in Amerika, en waar we een machtig land als Amerika totaal hulpeloos zagen die nauwelijks de mensen op tijd kon redden.

2005 was het jaar van Orkaan Stan, die in Gautamala klopte dorpen deed wegvagen door modderstromen. 2005 was het jaar van de oorlog in Sudan.. de aardbeving in Iran of Pakistan.

2005 was wat vele noemen een rampjaar. Ondanks alle verschrikkelijke dingen, kunnen wij als Christenen iets leren… waar stel ik mijn vertrouwen op. Welke kant kijk ik uit als al dit soort dingen lees in de krant.

Na de ramp van de Tsunami vroegen veel mensen zich af, waaronder vele Christenen.. waarom? Waarom laat God dit toe. Vele prominente Christenen stelden openlijk op TV hun vertrouwen in God deels op.Hoe komt het dat, zelfs vele Christen zo geschokt waren door gebeurtenissen die duidelijk en helder zijn geprofeteerd in de Bijbel? Zoals in de lucas 21 van vers 25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

Waarom stellen mensen hun vertrouwen niet in God, ondanks de uitrdukkelijk waarschuwingen van de HERE.

Het voorname is dat mensen denken dat ze zelf hunproblemen kunnen oplossen. Ze denken het zonder een liefhebbende God te kunnen stellen. De moderne mens, denkt dat hij of zij zelf kan uitmaken wat goed is,.

Zodra wij onze eigen waarheid en onze eigen gerechtigheid bepalen. Dan zijn we niet vatbaar of opmerkzaam meer voor al wat God ons duidelijk wil maken. Daarom zegt Paulus in de galatenbrief hfd 6: 7 “Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 8 Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.”

Door valse hoop en te vertrouwen op het tijdelijk.. raakt de mens de zicht kwijt op het eeuwige.. en vervalt in de ellende van het tijdelijk. Als je je daarin laat berusten.. dan is elke tsunami, elke aardbeving geen teken van de eindtijd.. Dan worden alle rampspoed en ellende uiteindelijk een blok aan je been. En wordt je net zo radeloos en reddeloos als degene die God helemaal niet kennen.

Wie kent niet de beelden van de Tsunami, of met Katrina, waar mensen naast hun verwoeste huizen staan en zeggen, “De Heer is ons genadig geweest.. hij heeft ons gespaard...” Die woorden kun je alleen uitspreken als je daadwerkelijk je hart, ziel en verstand hebt overgegeven aan God de Vader. Je kunt alleen vertouwen hebben in Hem… als je besluit je zelfrechtvaardigheid en je gevoel niet op aardse zaken te richten.

Daarom vertelt Paulus in Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. 4 Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief

Als Christenen leven wij niet in de duisternis.. maar in het volle licht.. omdat wij ons vertrouwen niet stellen in wereldse zekerheden. Van welke zaken zegt Gods woord, waar wij als Christenen voor moeten oppassen om niet te vervallen in valse zekerheden.

Geld, in 1 tim 6: 17 staat: Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten Gods Woord leert ons dat wij als Christenen hun het volgende moeten voorhouden. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. 19 Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.

Het hebben van geld is uiteraard niet het probleem.. maar het focussen op geld, rijkdom wat slechts tijdelijke zekerheden zijn. Met de orkanen in Amerika hebben vele menen een rijk bestaan heeft opgebouwd.. dure casino’s laten bouwen… en slechts in een paar uur tijd was de rijkste persoon net zo dakloos, als de allerarmste…

Een ander punt van wereldse zekerheid is het bouwen op werelds succes In Lucas 12. 13 Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ 14 Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ 15 Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ 16 En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, 17 en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. 18 Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, 19 en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. 20 Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” 21 Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.

Het moeilijke wat wij als Christenen dienen te leren, is wanneer het goed gaat… onze vertrouwen niet stellen in dienen die we zien en tastbaar zijn. Zoals het ‘gevoel’ van vrede of veiligheid, voldoende geld op de bankrekening e.d. Maar ons juist richten naar wat we nu niet kunnen zien. Hetgeen wat God ons schenkt, namelijk Zijn liefde, rechtvaardigheid, zorgzaamheid en zegeningen.

Als we ons richten op het tijdelijke en niet het eeuwige.. kunnen aardse zaken en zorgen ons van de kaart brengen. Dan is een Tsunami niet alleen een ramp van immense menselijke verdriet en leed. Dan kunnen zulke rampen ook leiden tot aantasting van je persoonlijk geloofsleven, je waakzaamheid tegen het kwaden en in het ergste geval je van Christus doen afdwalen.

Wat het rampjaar 2005 ons heeft geleerd is niet de bouwen op valse zekerheden. Koning Asa in het oude testamentische boek 2 kronieken hoofdstuk 15, kreeg een belangrijk boodschap om zijn zekerheid te stellen op God en niet op aarde we lezen in 2 kron 15, vanaf vers 2 Hij ging Asa tegemoet en zei tegen hem: ‘Asa en Juda en Benjamin, luister naar mij! De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden. 3 Lange tijd hebben de Israëlieten zonder de ware God geleefd, zonder priesters om hun de wet uit te leggen, zonder onderricht. 4 Pas in hun rampspoed keerden ze terug naar de HEER, de God van Israël; ze hebben hem gezocht en hij heeft zich door hen laten vinden. 5 Wie in die tijd maar een voet buiten de deur zette werd belaagd, want overal heerste ontreddering. 6 Volken en steden raakten met elkaar slaags omdat God hen tot ontreddering bracht door hen met allerlei rampen te treffen. 7 Wees dus vastberaden en geef de moed niet op: voor uw inspanningen zult u beloond worden.’

Asa was zo gegrepen door deze boodschap dat hij alle afgodenbeelden verwijderen, maakte hij een groots offer aan God. Nadat hij dit gedaan had bleef het land 35 jaar onder zijn leiding gevrijwaard van oorlog. Asa vertrouwde in de goede dagen op de Heer.. maar liet hij werkelijk zijn hard door veranderen. Had hij geen valse zekerheid opgericht of gerust op het feit dat het goed ging?

In hoofdstuk 16 lezen wij dat koning Basa van Isreal de aanval in ging zetten op Juda an koning Asa. Wat deed Asa…? Keerde Asa terug naar God? Vroeg hij raad aan de profeten. Nam hij de schriftollen van de Thora om te ontdekken wat Gods wil is.. voor Asa, voor het volk?
Toen de pas werd afgelged deed Asa het volgende, lezen wij in vers 2 van hoofstuk 16 “nam Asa goud en zilver uit de schatkamers van de tempel en uit het koninklijk paleis en liet dat met de volgende woorden overhandigen aan koning Benhadad van Aram, die in Damascus zetelde: 3 ‘Wij zijn bondgenoten, en onze vaders waren dat ook. Hierbij bied ik u goud en zilver aan. Verbreek uw verdrag met koning Basa van Israël, zodat hij zich uit mijn land terugtrekt”

Asa vlucht in zekerheid van Geld en rijkdom.. en gaf het aan de koning van Aram. Het is net als bij ons nu. Wanneer rampspoed ons overkomt, Aardbeving, Orkaan, oorlog of hongersnood. Geven wij dan ook de hoop op Christus op. Geven wij in, ondanks de waarschuwingen die wij kregen toen wij jong waren en tot geloof komen.

Asa wel… nadat hij al het goud ‘veilig’ had gesteld bij de koning van Aram, trok het leger van de koning van Isreal, Basa zich terug. “Gelukt.. moet Asa denken… zijn eigen zelfbeeld.. en zelfrechtvaardigd heeft hem ‘schijnbaar’ uti de problemen geholpen.

In die tijd kwam de ziener Chanani bij koning Asa van Juda en zei tegen hem: ‘Omdat u uw vertrouwen hebt gesteld in de koning van Aram en niet in de HEER, uw God, is het leger van de koning van Aram u ontglipt. 8 Beschikten de Nubiërs en Libiërs niet ook over een enorme overmacht aan strijdwagens en ruiters? Toch heeft de HEER hen aan u uitgeleverd, omdat u in hem uw vertrouwen stelde. 9 De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. Maar dit keer hebt u verkeerd gehandeld, en daarom zal van nu af oorlog uw deel zijn

De ziener.. of profeet Chanani.. kwam Asa vertellen dat hij had gebouwd op valse zekerheid… ondanks het feit dat hi 35 jaar lang de Here volgde.. 35 jaar deed wat God van hem vroeg.. één beslissing… één daad was voldoende om rampspoed af te kondigen over Asa, en gans het land van Juda.. Omdat de koning meer vertouwen had in zijn werelds succes, en op wereldse zekerheid.. werd hij slachtoffer van juist het gene hij zich zelf probeerde te beschermen.

Als je als Christen mensen waarschuwt van hun verkeerde gedrag en wandel zullen ze niet altijd blij en vreugdevol zijn. En wanneer uitkomt waar je mensen voor hebt gewaarschuwd kunnen mensen zelfs vijandig worden en dat gebeurde er ook met de profeet chanani.. De bijbel zegt in 2 kor 16 vanaf vers 10 10 Asa was zo verontwaardigd over deze woorden dat hij tegen de ziener in razernij ontstak en hem in het blok liet sluiten. Ook beging hij in die tijd wreedheden tegen het volk.”

Als je eenmaal de Heer aan de kant hebt gezet, als je valse zekerheid ervoor heeft gezorgd dat je de voorzienigheid van de Heer niet meer ziet.. ben je tot aparte dingen in staat. Asa ging zelfs zo ver dat hij het volk… die hij leidde ging onderdrukken.
Asa vergat totaal wat de Heer had gedaan. De ramp was niet de oorlogen die kwamen nadat Asa de verkeerde keuze had gemaakt. De ramp was dat Asa niet voor de Heer de Heerscharen koos. Het was zorg er met Koning Asa dat hij zelfs op zijn ziekbed.. tegen het einde van zijn leven niet voor de Here koos.

Was 2005 nu een bijzonder rampjaar… Ja.. maar niet zozeer om de rampen zelf.. hoe tragedies, wonderbaarlijk en opzienbaar het ook moge zijn. 2005 is een rampjaar omdat vele die hadden kunnen kiezen voor een leven met Christus.. dood zijn gegaan.. door niet voor hem te kiezen.

2005 is het jaar waarbij wij als mensen proberen uit eigen kracht.. met geld de problemen van de wereld op te lossen. Miljoenen werden opgehaald voor Pakistan en voor de Tsunami-slachtoffers. en dat is op zich een nobele en een goede daad. Maar in hoeverre hebben wij als Christenen mensen verteld dat er méér rampen komen.. zoals de bijbel dat heeft verteld. In hoeverre vertellen wij (net zoals dat aan koning Asa had gedaan) dat de Heer wil dat wij Jezus accepteren als onze verlosser.

Wij weten wat de bijbel verteld over de laatste der dagen. Wij weten dat valse zekerheid, uiteindelijk kan leiden bouwen op een zondig leven, in plaats van een verlost leven. WIj weten waar de zonde toe leidt, dat is de eeuwige dood.

Wat kunnen wij doen dat 2006 geen rampjaar wordt…. In fysiek opzicht niet.. wij kunnen niet de winden laten ophouden van blazen. In 2006 kunnen wij er niet voor zorgen dat grond niet zal schudden dooraardbevingen of de terroristen ons dagelijks leven ontwrichtend. In fysiek opzicht kan 2006 net zo rampjaar worden als 2005, of misschien wel erger.

In geestelijk opzicht is voor ons als bijbelgetrouwe christenen wel wat de doen. Wij kunnen onder leiding van Gods Heilige Geest er voor zorgen dat 2006 geen rampjaar wordt. Door onze familieleden, onze kennissen, klasgenoten en collega’s te wijzen op Gods liefde. Te vertellen dat Hij van ons houdt, en ons wil redden, ongeacht van ons verleden. Dat Jezus is gekomen op ook in het nieuwe jaar mensen te redden.

Als wij mensen vertellen dat ze niet moeten bouwen op zelfrechtvaardigheid, dat ze niet spiritueel blind moeten worden, dat ze niet blindstaren op gevoel maar bouwen op het zekere woords Gods.. Dat men niet kijkt naar het zichtbare, aardse succes, maar schatten bouwt in de Hemel waar.. zoals Jezus dat zegt.. mot en roest ze niet ontoonbaar maken.

2006 wordt géén rampjaar.. als wij de Here niet loslaten, zoals Asa dat deed. 2006 wordt een zegenrijk jaar.. 1 jaar dichter bij de komst van onze Heer en Heiland.

Mogen de woorden van Petrus ons bemoedigen als wij een nieuwe jaar ingaan

“Wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. 15 Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken. 16 Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij dit onderwerp ter sprake brengt. Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onwetende en onstandvastige mensen, tot hun eigen ondergang, wordt verdraaid; dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften. Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, 18 maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen