Meedoen of...

De gevolgen van het niet meedoen met ontwikkelingen rondom Willow Creek of Purpose Driven Life/Church, worden steeds duidelijker.. tegenstanders worden belachelijk gemaakt. De vraag die bij mij leeft... is dit de handelwijze van een Christen?

Lees het artikel van Marc Verhoeven

Purpose Driven tegenstanders

Purpose Driven tegenstanders
moeten vertrekken of uitsterven

Zij die het “programma” tegenstaan worden leiders uit de hel genoemd


Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV).
Zo’n drie jaar geleden begonnen de telefoons en e-mails binnen te komen. Soms was de beller midden in de tachtig jaar oud, soms weende hij of zij. Maar allen hadden hetzelfde soort verhaal te vertellen, namelijk dat toen hun kerk besliste om mee te doen aan de 40 Dagen van Doelgerichtheid (40 Days of Purpose), alles begon te veranderen, en wanneer zij deze veranderingen in vraag stelden zij spoedig ondervonden dat hen het zwijgen werd opgelegd, dat zij geboycot en tenslotte zonder kerk werden gezet.

Nu vandaag, bijna vijf jaar nadat Doelgericht Leven (Purpose Driven Life, 2002) uitkwam, werden duizenden gelovigen, in de hele wereld, verstrooid en werden ze belachelijk gemaakt en gedemoraliseerd voor hun uiting van kritiek op het Doelgericht Leven-programma. In één mail die wij ontvingen, kreeg een jonge man een brief van zijn pastor. De brief was geschreven door een Saddleback-vertegenwoordiger die de pastor vertelde dat hij moest doen wat hij te doen had om verlost te worden van hen die het nieuwe programma tegenstonden.

Volgens Rick Warren zijn deze mensen tegenstanders en zij staan de Doelgerichte vooruitgang in de weg. In een artikel van 14 juni, geschreven door Rick Warren op zijn website (What Do You Do When Your Church Hits a Plateau?), vertelde Warren pastors en kerkleiders niet ontmoedigd te worden over de trage verandering in hun kerken. Hij vertelde hen dat het tijd zou kosten … en in veel gevallen zou dit meebrengen dat deze tegenstanders zouden moeten vertrekken of uitsterven. Warren verklaarde:

Als uw kerk zes maanden heeft stilgestaan, dan zou het wel eens zes maanden kunnen duren om ze terug op dreef te krijgen. Als ze een jaar heeft stilgestaan, dan kan het een jaar duren. Als ze 20 jaar heeft stilgestaan, moet u zich gaan inzetten voor die duur! Ik zeg dat sommige mensen zullen moeten sterven of vertrekken (to die or leave).

Mozes moest 40 jaar in de woestijn zwerven terwijl God een miljoen mensen afmaakte (killed off) voordat het volk in het beloofde land werd toegelaten. Dat kan brutaal en bot zijn, maar het is waar. Er kunnen mensen in uw kerk zijn die God oprecht liefhebben, maar die nooit zullen veranderen.

Dat Warren zijn uitspraak van “sterven of vertrekken” (to die or leave) vergelijkt met het “afmaken” (kill off) van een miljoen Israëlieten in de woestijn, is onkunde of geestesverstoring. Gekoppeld aan de vermelding van 40 jaar woestijn en zijn leer dat God altijd goede dingen deed in aantallen van 40, is Warrens bedoeling met deze verklaring duidelijk geworden. Bovendien is het concept van “get with the program, change or die” (doe met het programma mee, verander of sterf) erg bekend in New Age kringen, namelijk dat degenen die niet mee in de boot stappen (of “ride the wave” zoals Leonard Sweet het stelt) zullen moeten uitsterven. Luister naar de woorden van vermaard New Ager Barbara Marx Hubbard:

Christus-bewustzijn en Christus-bekwaamheid zijn de natuurlijke erfenis van elk menselijk wezen op aarde. Wanneer het woord van deze hoop de naties heeft bereikt zal het einde van deze evolutiefase komen. Allen zullen hun keuze maken. Allen zullen genoodzaakt zijn te kiezen. … Allen die ervoor kiezen niet te evolueren zullen uitsterven (die off). (Zie The Plan).

Bovendien zegt Leonard Sweet in zijn boek Soul Tsunami, dat:

Een sea-change van overgangsvormen en transformaties doet een heel nieuwe wereld geboren worden en een aantal geheel nieuwe manieren om onze weg in de wereld te gaan. … Het is tijd voor een Postmoderne Reformatie … vind uzelf opnieuw uit voor de 21ste eeuw of sterf (or die). Sommigen zouden eerder sterven dan veranderen (pp. 17, 75).

Rick Warren (wiens onderschrijving zowel op de voor- als achtercovers voorkomt) zegt dat Soul Tsunami “ons toont waarom onze dagen voor evangelisatie de beste zijn sinds de eerste eeuw”. In een audio-opname van Rick Warren en Leonard Sweet, met de naam Tides of Change, wijden deze twee mannen hier uitgebreid over uit en maken zij duidelijk dat degenen die niet meegaan op deze nieuwe golf (new wave), het niet zullen halen.

Een van de middelen die Rick Warren gebruikt om kerken Doelgericht te maken is een boek met de titel: Transitioning: Leading Your Church Through Change. Het boek wordt verkocht op Rick Warrens website en is geschreven door Dan Southerland. Volgens pastors.com (Rick Warrens website voor pastors), is Southerland de directeur van “Church Transitions Inc., een organisatie die pastors en kerkleiders opleidt om belangrijke “transitions” (transities of overgangen) effectief te leiden. Southerland ... is de voornaamste expert voor het implementeren van het ‘Purpose Driven’ paradigma (model) in bestaande kerken”.

Hoofdstuk zes van Transitioning is genoemd: “Omgaan met tegenstand” en is een van de vele manieren waarbij Rick Warren het feit tracht benadrukken dat zij die hem tegenstaan alles behalve gewenst zijn. Southerland verklaart:

Wij hebben twee belangrijke bronnen van kritiek ondervonden tijdens onze transities. De eerste betreft christenen met meer traditionele achtergronden. … Niet allen van onze traditionele christenen zijn kritisch geweest - enkel de chagrijnigen. Onze tweede bron van kritiek is die van de traditionele kerkpastors. Wederom: niet alle traditionele pastors - alleen de bekrompenen (p. 116).

Southerland zegt tot zijn lezers: “sommige lieden zullen erg boos worden”. Hij gaat zover dat hij tegenstanders van Purpose Driven vergelijkt met “leider[s] uit de hel”. Hij zegt:

Als u recent Nehemia hebt gelezen, dan zal u zich herinneren dat Sanballat Nehemia’s grootste criticus is en vijand nummer één. Laat mij het nog duidelijker stellen. Sanballat is een leider uit de hel. Wij hebben een aantal Sanballats in onze kerken. Dit is de kerel die alles tegenstaat wat u ook voorstelt. … U kan deze vent niet vlak in zijn gezicht een leider uit de hel noemen - maar u zou hem Sanballat kunnen noemen (p. 115).

In 2003 tijdens de 25ste verjaardag van Saddleback, reciteerde Warren, samen met 30.000 participanten, het Purpose Driven Covenant (Doelgericht Verbond). In dat verbond stelde hij dat hij alles zou doen, wat het ook kost, om zijn doelstellingen te bereiken. Voor ons van Lighthouse Trails is

Warrens Saddleback megakerk

het in toenemende mate duidelijk geworden dat hij meende wat hij zei. Vorig jaar, zoals sommigen van u zich herinneren, gaven wij een persverslag uit dat de connectie aantoonde tussen Rick Warren en Ken Blanchard. Met Warrens eigen woorden erkende hij dat Blanchard, een New Age sympathisant, ervoor gekozen had om Warrens wereldomvattende P.E.A.C.E.-plan te helpen implementeren. Warren vertelde dit zowel in de Saddlebackdienst als op de “Lead Like Jesus” conferentie van 2003, in Alabama. Maar, een maand nadat wij het persverslag uitgaven ontving Lighthouse Trails een e-mail van Rick Warren. Deze e-mail werd ’s nachts verstuurd, en tegen de volgende ochtend gaf Warren een collega permissie deze e-mail online bekend te maken. Onnodig te zeggen dat talloze mensen op de hoogte kwamen van deze mail. Maar wat de meeste lezers van die mail zich niet realiseerden was dat de meerderheid van de uitspraken in deze e-mail niet waar waren. Wij publiceerden een openbaar antwoord en wisten dat de meeste mensen ofwel slechts de e-mail van Warren zouden lezen, ofwel zouden inzien dat Amerika’s pastor loog en dat wij de waarheid spraken.

Lighthouse Trails kreeg weet van Rick Warrens connectie met Ken Blanchard door een boek met de titel A Life With Purpose, geschreven door Hollywoodbiograaf, George Mair. Ray Yungen besprak dit in zijn boek: A Time of Departing - Een Tijd van Heengaan.

In de lente van 2005 gaf iemand mij het boek A Life with Purpose van George Mair. Het boek is geschreven als een positief verslag over Rick Warrens leven. De ondertitel op de frontcover leest: “Amerika’s Meest Inspirerende Pastor”. Het is duidelijk dat de auteur een grote bewondering had voor Warren. Terwijl Mair het boek schreef, woonde hij vele zondagochtenden de Saddleback kerkdiensten bij, luisterend naar Rick Warren en donateerde aan hem financieel. Maar nadat Rick Warren van het boek te weten kwam, bekritiseerde hij het openlijk. Bovendien zond de Saddlebackkerk vele e-mails naar een niet geopenbaard aantal mensen waarin Mair’s boek in diskrediet gebracht werd.

Ik persoonlijk denk dat Warrens poging om het boek neer te halen, een poging was om bepaalde opmerkingen in het boek te camoufleren. Wat George Mair zich niet realiseerde was dat, in zijn oprechte verslag over Warren, sommige dingen over de pastor geopenbaard werden die anders onontdekt zouden gebleven zijn door de gemiddelde persoon. Bijvoorbeeld, zo legt Mair uit hoe New Age profeet Norman Vincent Peale aan de wieg stond van de kerkgroeibeweging en dat bovendien “veel van Peale’s verheven uitspraken hun oorsprong vonden bij een ‘obscure leraar van occulte wetenschappen’, met de naam Florence Scovel Shinn”. Verwijzend naar veel van de methoden die Peale onderwees, en zijn “verbinden van psychologie en religie”, zegt Mair: “Saddleback draagt op uitgesproken wijze het stempel van Reverend Norman Vincent Peale”.

In november 2003 kondigde Rick Warren de Saddlebackcongregatie zijn wereldomvattend P.E.A.C.E. Plan aan. In dezelfde preek introduceerde Warren Ken Blanchard en draaide een paar dagen eerder een videoclip van Blanchards bezoek aan Saddleback. Warren bracht zijn grote congregatie ervan op de hoogte dat Blanchard “… ervoor gekozen had met het P.E.A.C.E.-plan te helpen, en dat hij ons zal helpen met de opleiding in leiderschap, en hoe anderen op de leiden om overal ter wereld als leiders te fungeren”.

In het licht van het feit dat Ken Blanchard meer dan 20 jaar het Boeddhisme en oosterse meditatie heeft gepromoot, werd het erg alarmerend te weten dat Rick Warren Blanchard gebruikte om leiders op te leiden in de hele wereld.

De weken die volgden op Warrens e-mail aan ons, ontvingen wij telefoons en e-mails van verschillende mensen van Saddleback. Een van hen zei ons dat wij moesten stoppen met “lobbying dead cats [and grenades] over the wall”. Ook werd bevestigd dat er een e-mail werd gezonden vanuit Saddleback die de Blanchardkwestie besprak, naar een onbekend aantal mensen toe. Deze e-mail stelde dat Lighthouse Trails had gelogen en dat naar hen niet zou mogen geluisterd worden.

En dan in december 2005 gebeurde er iets erg vreemds: een vrouw zond ons een e-mail die zij had ontvangen van Rick Warrens persoonlijke e-mailadres, en daar stond in:

De website waar u naar refereert [Lighthouse Trails] is welgekend voor het publiceren van leugens waarvan gemakkelijk kan bewezen worden dat ze vals zijn. … De Bijbel zegt: “Satan is de vader van de leugen”, en dus doen zij, die deze leugens opzettelijk verspreiden, het werk van en voor Satan. Dat is boos. Wij denken dat u beter niet luistert naar boze mensen die de gewoonte hebben te liegen over bedienaars van het Evangelie. Bestudeer de Schrift elke dag en keer u af van hen die de reputatie hebben te liegen.

Wij contacteerden Saddleback over die e-mail, en wij kregen het volgende antwoord, waarbij zij suggereerden dat de e-mail geschreven werd door een computer-hacker: “Het spijt ons dat deze publieke mailbox geschonden werd door vandalisme en een gestolen identiteit. Federale agenten trekken de bron na in zowel Afrika als de Pacific Northwest”. Eerst dachten wij dat dit een farce was omdat wij (die in de Pacific Northwest wonen) recent een persrapport uitgaven over een evangelist in Afrika die daar Purpose Driven had tegengestaan. Toen wij hoorden dat Federale agenten het onderzoek versmald hadden tot onze lokatie, of die van deze evangelist, leek dit te onnatuurlijk. Wij contacteerden Saddleback telefonisch en vroegen om de namen van deze Federale agenten wegens de bedreigende natuur van deze “anonieme” mail. Enkele dagen later belde een Saddleback-stafmedewerker en vertelde ons dat Federale agenten een onderzoek deden op de webserver van Saddleback, waarin ingebroken was, en dat Saddleback Lighthouse Trails verdacht. Wij vroegen dan opnieuw de namen van die Federale agenten, en ook de Saddleback-communicatiesdirecteur die de zaak behandelde. Maar ons werd gezegd dat zij ons geen namen zouden geven. Sindsdien hebben wij niets meer van Saddleback gehoord.

Wij geven dit getuigenis niet om u af te leiden van de kwesties die bezig zijn (van het ontmaskeren van contemplatieve en de opkomende spiritualiteit in de kerk), maar eerder om aan te tonen dat Rick Warren, zowel als andere leiders, heel ver durven gaan om hun status te beschermen en hun taken uit te voeren, zelfs tot het punt van liegen, bedriegen, bedreigen en in diskrediet brengen.

Purpose Driven is een oprijlaan waarlangs de New Age de kerk binnenkomt en wij geloven dat het van het uiterste belang is dat deze documentatie onverwijld wordt overgedragen aan de gelovigen die zo ijverig werken om het Evangelie van Jezus Christus te verdedigen in een tijd waarin een grote afval van het geloof bezig is en in het vooruitzicht staat.

De vraag die wij moeten stellen is: hoever zal Rick Warren gaan om komaf te maken met de kerken van hen die beschouwd worden als “leiders uit de hel”, maar die in realiteit deel kunnen uitmaken van de echte Bruid van Christus.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen