27-03: Op een presenteerblaadje

Jammer, De prophecy code is voorbij.. twee weken lang genoten van hoe de boodschap op een heldere en duidelijke manier werd uitgedragen. Diverse mensen zijn gedoopt en zijn bijzonder aangeraakt door deze wijze van uitdragen van de boodschap.

Wij leven in een tijd waar steeds meer de nadruk wordt geleged op het "presenteren" van de waarheid dan op het het luisteren en voornamelijk uitdragen van de waarheid. In een drang van de vele kerkelijke gemeenschappen om iets te doen aan de teruglopende bezoekers aantallen van de wekelijkse erediensten (of het nu op de Bijbelse Sabbat of op de zondag is), gaan veel groepen over naar het "presentabel" maken van de waarheid.

U zult welt denken, uitdragen en presenteren zijn toch bijna synoniemen van elkaar, in taalkundig opzicht heeft u zeker gelijk... maar in geestelijk opzicht wil ik het graag uitleggen...

Immers zo denkt men, is de waarheid vandaag de dag (de boodschap) niet 'aantrekkelijk' meer voor de mens die nu leeft. Blijkbaar is de waarheid geen 'trekker' van grote getallen van mensen. Dus worden er vermoeide pogingen gedaan om maar de 'juiste ingrediënten uit de waarheid te presenteren aan de wereld. We vertellen de mensen over een nieuwe hemel en aarde.. maar niet van de gevolgen van de zonde.

Ik las op het internet laatst een interview met een predikant, en hij zei dat hij zijn toehoorders graag het, "positieve kant wil laten horen van Christendom", ik in mijn naïviteit vraag mij dag gelijk af, "is er dan (Bijbels gezien) een negatieve kant..." Wat is onze obsessie toch met het zo presentabel maken van Gods Woord.

Wat laten wij dan weg.. om de zalen vol te krijgen, praten wij niet meer over de eindtijd, het merkteken van het beest, de Bijbelse sabbat, de morele omgangsnormen, etc, etc. De wereld verlangt dat wij in de pas van wereld meelopen.. moeten wij dan met de wereld mee. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat je eerst de halve waarheid hoeft te verkondigen.. de volledige waarheid komt volgens deze theorie pas later.

Wat mij opvalt is dat vele Christenen in mijn omgeving.. elke Zaterdag (Sabbat) of op de zondag naar de kerk gaan.. maar altijd vol enthousiasme spreken over de diverse tv-predikanten en tv-bijbelleraren.. en dat men meer inspiratie ontvangt van deze leraren, dan van wat er tijdens hun eigen wekelijkse eredienst wordt gezegd en gedaan. Sommige TV predikanten die een voor de wereld niet-presentabele-waarheid”” brengen.. zijn blijkbaar populair. En wat schetst mij verbazing.. die predikanten trekken nog vollere zalen dan van diegene die de waarheid aanpast voor een presentabele boodschap.

Wij zijn vissers van mensen.. die vissen met een gladde haak. We vangen wel.. maar de mensen ontglippen gelijk.. hoe zou dat toch komen?

Waarom kijken wij niet naar Jezus en hoe hij omging met het woord, Jezus sprak net zo met duidelijkheid over het evangelie, als dat Hij tegen de Farizeeën zei dat zij zelf niet in de hemel zouden komen, en dat ze velen die daar wilden komen tegenhielden. Die woorden van Jezus waren niet 'Presenteerbaar" voor de gevestigde wereld.. mij het bracht het wel... let wel met liefde.. (harde woorden, maar niet hatelijk gebracht!)

Wij worden gevraagd door Jezus om het evangelie uit te dragen en niet te zoeken naar de beste manier om het te presenteren.. Wij steken meer tijd in het presenteren van een presentabele waarheid.. dat in het verdiepen hoe wij de volledige waarheid kunnen uitdragen. Jezus leerde de full counsel.. de volledige waarheid.. en dat moeten wij ook doen...

Jezus zei niet voor niets in Marcus 16:15,16
En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Het laatste gedeelte van de tweede zin.. is voor deze wereld niet presenteerbaar.. "niet geloven en uiteindelijk gestraft worden." Toch vraagt Jezus van ons om het evangelie te verkondigen aan heel de wereld. Mensen dienen duidelijk gemaakt te worden van de consequenties van je keuze.

Ik zou het niet leuk vinden als mensen tegen mij zouden zeggen; “ Riley, waarom heb je alleen die zaken tegen mij verteld wat klinkt als honing in mijn oren.. waarom heb je niet ALLES gezegd...” tja.. wat moet ik dan zeggen...

Paulus zegt aan de jonge Timoteus om het woord uit te dragen.. niet te kijken naar de wijze van presentatie.

Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting (2 tim 4:1,2)

Paulus benadruk om het woord te verkondigen, of het nu presenteerbaar is of niet.. of het nu mooi is voor deze wereld of niet. Gelegen of ongelegen. De boodschap die gebracht moet worden.. de wijze van uitdragen van de waarheid is door (zoals de NBV zegt:) aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.

Is datgene wat Paulus vertelt “presentabel” voor deze wereld, "ik denk het niet", maar wil ik het evangelie uitdragen.. ook al is het niet altijd even oorstrelend... Jazeker.

Wat zal de reactie dan zijn van mensen die kiezen voor een 'presenteerbare evangelie"
Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. (2 tim 4:3,4 NBV)

Paulus zegt het zelf.. er komt een tijd dat mensen kiezen voor een presentabele waarheid.
Ik kies echter voor het onveranderlijke woord van God.. voor de "full counsel of the Lord". Ik wil mijn tijd en moeite niet steken in.. Hoe ik de waarheid zo presentabel mogelijk kan maken..
Ik hou mij bezig hoe de Heilige Geest wil dat ik de waarheid zo goed mogelijk uitdraag in mijn wandel en handel.

Dat uitdragen van de waarheid niet door iedereen gewaardeerd wordt, neem ik op te koop toe. Maar het is altijd beter.. dan de waarheid te laten afkavelen.. alleen maar om een zaal vol te krijgen.. terwijl de Heer van ons Christenen vraag om zoveel mogelijk mensen te verzamelen rondom de boom des Levens in het nieuwe Jeruzalem.

De keus is aan u en mij... presenteren of uitdragen... het lijkt hetzelfde maar het is een wereld van verschil.


 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen