Zijn wij echt klaar voor jongste dag?

Zijn wij echt klaar voor jongste dag?
Handelingen 20:9-12

Je kunt geen tv meer aanzetten en de rampen komen over je beeldbuis voorbij U heeft het wel gemerkt.. 100.000 duizenden doden in Mynmar (Birma) vele tienduizenden doden in zuid west China, vulkanen die jarenlang stil stonden en die op uitbarsten staan. Onrecht, armoede, moreel verval… je kunt er niet om heen want alles wijst er op dat de wereld instort. Het einde is nabij voor deze zondige wereld

Voor ons als studenten van het woord van God is dit geen verassing. We weten wat Jezus tegen zijn discipelen zei in Matteus 24. We zijn als Gods kinderen gezegend met de geest der profetie. We weten in grote lijnen wat er gaat gebeuren tussen het moment waar we nu in leven en de glorieuze wederkomst van onze verlosser Jezus Christus op de wolken des Hemels. We weten dat God niets laat gebeuren voordat het voorzegt is aan de Profeten zo weten wij uit het Bijbelboek Amos.

We hebben boeken, we worden onderwezen. Als je zoveel kennis hebt over wat er gaat gebeuren, waarom twijfelen zoveel mensen of ze echt klaar zijn voor de jongste dag. Paulus is heel duidelijk in Romeinen 10, iedereen die gelooft dat Jezus Christus de Messias is, zal niet bedrogen uitkomen. Het woord biedt zoveel zekerheid en nog steeds zijn gelovigen aan het twijfelen aan het zekere Bijbelwoord. En vragen zich af ‘zij we klaar voor de jongste dag’.

Zijn onze geestelijke koffers gevuld, is ons leven in orde… als u en ik diep in ons hart kijken.. als we ons leven kijken door de spiegel die het Woord van God ons voorhoudt… Zijn wij hier in deze kerk… er klaar voor. Als Jezus ons thuis komt roepen.

Deze dienst wil ik met u stilstaan bij standvastigheid… en hoe wij standvastig kunnen en mogen blijven totdat Christus ons roept op de wolken des hemels. Laten wij deze ochtend kijken naar het verhaal van Paulus en Eutychus.

Paulus houdt na de sabbat een toespraak, op zaterdagavond. Een lezing om mensen te vertellen over Jezus Christus en het Koninkrijk van God in stad van Troas. Zo lezen wij handelingen 20 vers 9. Als wij als advent Christenen horen over het woord van God, dan nemen wij elke kans om te luisteren naar de woorden uit het Gods Woord. De vermaningen en de aansporingen die God ons wil meegeven. Deze jonge man Eutychus was aangetrokken door het woord. Net zoals wij dat zijn.

Doen wij er niet alles over om naar de Bijbelstudiebijeenkomsten te komen op door de weeks dagen. Niet alleen op sabbat maar op elke gelegenheid die geboden wordt om blijven te groeien in Christus. En dat deed Eutychus.. Hij wilde er klaar voor zijn… Klaar voor het woord van God.. Klaar om Christus te ontmoeten als Hij terug zou komen. Paulus zou aan de mensen verteld hebben van de spoedige wederkomst van Christus en het belang om je gereed te maken. Hij zou gepreekt hebben over rechtvaardiging door geloof, over vergeving van zonden, dat je lichaam een tempel is van de heilige Geest. Paulus zou gepreekt hebben en mensen gewezen hebben op moreel gedrag. Over liefde en zorg voor je naaste. Eutychus zou een Bijbelstudie hebben gehad met diepgang. Maar hoe ging hij daar mee om… Blijkbaar op een manier zoals wij, die zich weleens schuldig aan maken. ‘Het duurt te lang’ en we vallen in slaap… De gevolgen voor Eutychus waren enorm.. hij viel dood op de grond neer.

We vergeten dat het woord van God leven is.. en vele van ons zijn in geestelijke zijn uit het raam gevallen. We horen het woord niet meer duidelijk spreken in ons harte. We horen de woorden van liefde en vermanning van de kansel.. Vertwijfeling neemt bezit van ons en we raken ongewild, met een been in de wereld en een been in het koninkrijk van God… een gevaarlijker positie is er niet te bedenken.

Hoe zorgen wij ervoor dat wij wakker blijven, hoe zorgen wij er voor zoals Paulus dat zegt in 1 tess 4 ons verteld vanaf vers 1 “Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, 10 die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. 11 Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet”

U en ik zijn welbekend met deze woorden van Paulus. We moeten ervoor zorgen dat de wederkomst ons niet overvalt als een dief in de nacht. We moeten geestelijk gezien ‘wakker’ blijven en niet in slaap vallen. Hoe zorgen wij dat wij niet als Eutychus, uit het raam van vallen. Of met andere woorden hoe zorgen wij dat wij wakker blijven.

Paulus zegt dat wij nuchter moeten zijn, met het harnas van geloof en liefde en het helm van de hoop der zaligheid. God wil dat wij wakker blijven zodat wij met hem mogen leven. Paulus spoort ons aan om “er echt klaar voor te zijn.”Zijn wij er klaar voor de jongste dag… zijn wij wakker om Jezus te ontvangen. Hoe standvastig zijn we om klaar te zijn voor de jongste dag.

Wat zijn de vereisten om standvastig te zijn… hoe zorgen wij er voor dat wij niet in slaap vallen en uit het geestelijke raam vallen van ons Geloof vallen. Zodat we ons, zonder dat we dat doorhebben, buiten de poorten van nieuwe Jeruzalem bevinden.

Wat wij het allereerst moeten doen is een doel hebben. Het klinkt logisch zult u zeggen… Immers ons doel is toch zijn bij onze Schepper en Herschepper Jezus Christus, dat ons karakter een afspiegel is van Zijn karakter. Dat wij lichtdragers mogen zijn in deze wereld. De vraag deze ochtend is of ons doel echt helder is?

Weten we echt waar we naar toe willen? Willen we echt zijn waar Christus is? Immers iedereen wil naar de hemel, of ze nu gelovig of ongelovig zijn. Als men mocht kiezen kiest met voor het eeuwig leven. Leven wij ons leven met Gods Koninkrijk als onze bestemming. Waar uw en mijn verlosser op ons wacht met armen wijd open. Paulus beschrijft het bereiken van een doel als volgt in filipenzen 3 vanaf vers 12 12 Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus gegrepen ben. 13 Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, 14 maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus

In hoeverre laten wij alles wijken voor Christus. Het lijkt soms dat wij voor de zaken van deze wereld meer overhebben. We werken over, om wat extra centen te krijgen in onze portemonnee. We vinden het niet erg om lang te sparen voor de lange vakantie op de Antillen of Suriname. We hebben geen probleem om naast ons werk te studeren om hoger op te maatschappelijke ladder te komen.

Maar welke prijs willen wij betalen voor het bereiken van het Koninkrijk Gods. Vergetende wij hetgeen achter ons ligt en gaan wij voor de prijs Zijn we bereid om Christus in alle facetten van ons leven op de eerste plaats te zetten.. of is het slechts iets wat we roepen op sabbatochtend of dat wij broeders en zusters ontmoeten op straat en graag laten zien dat wij ook alles over hebben voor het doel. Het gaat om de juiste motivatie… Is Christus de prijs, Immers hij heeft de prijs die wij verdienen betaald met Zijn leven aan het kruis.

Willen wij de prijs behalen… dan zullen we onze motivatie op de juiste plaats stellen.. Zo zegt Paulus in de eerste brief aan de gelovigen in Korinthe hoofdstuk 9 vrs 25 24 Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! 25 En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. 26 Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. 27 Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden.
Als we gaan voor de prijs.. de roeping Gods.. daar waar Christus is.. dan moeten wij discipline opbrengen. Veel Christenen willen de race wel rennen naar de hemel…. Maar zijn we bereid die zaken te laten die ons afhouden om bij Christus te zijn en juist die dingen te doen wat God van ons vraagt. Paulus maakt in vers 27 trouwens een zeer belangrijke opmerking. Laat uw dienstwerk voor de Here niet tevergeefs zijn.
We worden immers niet gered door wat we doen voor Christus, door onze werken, maar door genade we worden gerechtvaardigd door Jezus verzoenend werd aan het kruis. Het zou verschrikkelijk zijn als we ons hele leven inzetten voor het ‘werk’ van Christus, maar uiteindelijk niet behouden worden omdat wij niet die discipline bezitten om standvastig te leven. Het is juist voor die mensen dat Jezus zegt.. voorwaar, voorwaar ik zeg u, niet iedereen die roept Here, Here zal het Koninkrijk der hemelen zijn. Iedereen in deze zaal, mezelf inbegrepen, moeten doordrongen zijn dat ons doel helder is en dat wij discipline dienen aan te leren. Door vernieuwing van denken en handelen.

Hoe vraagt u zichzelf af.. door te vragen dat Gods Heilige geest ons daarbij mag helpen. Wij zijn zwak, maar in Christus mogen wij sterk zijn.. om die dingen te laten.. die onze relatie met Christus in gevaar kunnen laten komen. Laten we werken aan een hechte band met Christus.. door zijn woord te bestuderen, zijn liefde te delen met onze naaste en in contact te blijven door middel van ge3bed.. alleen zo kunnen wij klaar zijn voor de jongste dag… de wederkomst van Christus, Als wij zo handelen zullen wij niet als de jonge Eutchyus niet in slaap vallen en tot de grond neer te vallen, maar alles aan doen om wakker te blijven. Zijn wij er echt klaar voor.. als Jezus terugkomt.. Staan wij nog voor hechte relatie met Christus in alle facetten van ons leven of zijn het slechts mooie woorden.
Broeders en zusters, laat daarom met dat doel in zicht, de glorieuze komst van Jezus met zijn Engelen op de wolken des hemels ons vizier wezen. Daarom spoort Paulus ons aan in de Hebreeën brief hoofdstuk 12 het volgende: Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.

Vestig je aandacht op Hem… wakker blijven… op Jezus blijven zien, Johannes 3:16 is niet zomaar een tekst die wij uit ons hoofd kunnen zeggen.. het is een levenshouding. Bij alle beslissingen die wij in onze levens dienen te nemen. Laat je aandacht niet verslapen. Niet in de kerk! Niet wanneer u in een moeilijke situatie bevindt. Nooit niet. We kunnen gewoon niet opgeven.. want het is Christus zelf die ons fantastische zaken in het vooruitzicht brengt als wij standhouden in het geloof en het geloofsvertrouwen.
Want als wij standhouden, zal de Here ons ook bewaren in de moeilijke tijden die over deze wereld komen, zo kunnen wij lezen in opb 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. En Jezus zegt ons in Opb 3:21, dat als wij overwinnen, we samen met Christus op de troon mogen zitten, omdat wij vertrouwen hebben in degene die ook overwonnen heeft en standvastig geweest is.

Met zulke vooruitzichten.. durven wij nog te twijfelen aan Gods beloften. Of zijn de problemen en uitdagingen die wij nu hebben… veel belangrijker.. dan de vraag of wij er echt klaar zijn op de jongste dag?

Hoe vastbesloten, hoe vastberaden gaan wij voor het doel. Met gepaste discipline, de weg te vervolgend door nimmer op te geven, vanwege de beloften die Gods ons in het vooruitzicht heeft gesteld in zijn woord? Hoe zorgen wij ervoor dat wij niet buiten het raam vallen net als Eutychus en niet de prijs… het eeuwige leven verliezen.

In welke zaken en dan bedoel ik geestelijke zaken dienen wij standvastig te zijn. Het allereerste vinden wij in terechtwijzing en opvoeding van de Heer. WE lezen in Hebr 12:7 dat Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. God wil ons opvoeding, immers al die hij liefheeft zo zegt Jezus tot onsin openbaring 3 Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.

Wij dien ons in grote en kleine zaken vast de houden aan Gods Wil. Alle eigenschappen die ons verder weg van Christus brengen dienen uit ons leven te verdwijnen. Als God in ons leven aan het werk is… geven wij dan op als dingen die voor ons prettig waren.. maar niet goed waren ineens verdwijnen. Stelt u eens voor dat u ja zegt tegen Christus. EN als Gods Geest u wijst op bijvoorbeeld ongeduldigheid.. dat u de Heer ineens in de steek zou laten. Als God werkt in uw en mijn leven.. laat Hem zijn werk doen.. zodat wij net als de zonen van Levi gelouterd mogen worden in het goud.

Niet alleen moeten wij standvastig zijn in het ondergaan van de lessen van de Heer in ons leven. Wij dienen ook in de vervolging staande te blijven. Vaak als wij denken aan vervolging, dan denken wij aan mensen die ons willen opsluiten in de gevangenis of vermoorden voor ons geloof. Maar vervolging is er ook, wanneer mensen u zeggen dat u geen werk heeft als u de sabbat weigert. Vervolging is ook wanneer uw kerkleden tegen u zeggen dat je niet zo heilig moet zijn en je gedrag maar moet aanpassen. We zeggen vaak gemak dient de mens, maar de vraag deze ochtend is.. ben je wel klaar op de jongste dag als Jezus terugkomt. Kun je in de schijnbaar kleine dingen van het leven staande blijven.. als de tijd van benauwdheid aanbreekt voordat Jezus terugkomt. Paulus zegt dan ook tegen ons in Romeinen 8 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36 Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

Dat rotsvast geloof moeten wij vasthouden. Er behoeft niets ons te scheiden van de liefde van Christus. Welke zaken zijn ons meer waard.. te houden aan de waarheden van Gods woord, zoals de sabbat, het heiligdom, staat van de doden, de pracht van de geest der profetie, het komend koninkrijk of schijnbaar rust en gemak in de tijd waarin wij leven.

Daarom dienen wij een standvastig geloofsleven te ontwikkelen.. iets waarvan Eutychus wat van had kunnen leren. Zijn aandacht verslapte en viel uit het raam. Laat uw aandacht niet verslappen en wordt standvastig in het geloof, De Hebreeën brief hoofdstuk 3 vers 14 leert ons: want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.

Paulus zegt aan de jonge timoteus dat je het geloof zoals je het heb geleerd toen je jong was… moet vasthouden in de moeilijke tijd van het einde. Veel mensen laten het vaste woord van God los. Lees u met mij mee in 2 timoteus 4 vanaf vers 3 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.

Paulus vermaande timoteus om nuchter te blijven… wij bewaren onze standvastigheid… als wij vasthouden en nuchter blijven ook al zegt de wereld wat anders. We moeten standvastig voortgaan in het dienstwerk, welke toe God ons heeft opgeroepen en niet uit eigen kracht.. maar omdat wij in liefde voor Christus en zijn rechtvaardigheid, geleid door Zijn geest willen getuigen Daarom zegt Paulus ook in de Korinthiers brief Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

Als wij niet staan voor wat wij geloven.. dan zijn wij als de golven der zee. Hoe kunnen wij ooit mensen uitnodigen naar onze kerken, als de arbeiders zelf niet gegrondvest willen zijn in de waarheid. Als de wereld om ons heen ziet dat wij wankelen en twijfelen over de waarheden Gods… hoe zullen anderen ooit willen openstaan voor het evangelie. De Romeinen brief leert ons de het Evangelie een kracht is tot behoud voor ieder die gelooft. Zijn wij deze ochtend, in deze zaal diegene die klaar staan om NU die liefdevolle boodschap te verspreiden in deze donkere wereld… totdat Jezus ons komt halen op de wolken de hemels.

Immers, wij hebben de maken met een vijand, Satan.. de aanklager, de vertegenwoordiger van het kwaad zal er alles aan doen om ons te doen wankelen.. we weten dat Satan in de laatste der dagen rondagaat als een briesende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Situaties en omstandigheden kunnen ons doen ontmoedigen. Satan zal er alles aan doen om ons rotsvast geloof te doen wankelen, doordat hij ons wil laten geloven dat standvastigheid in Christus tot niets baat.. Maar wij weten beter mijn broeder en zuster. Toen Eutychus uit het raam viel… en dood op de grond lag.. ging Paulus op hem liggen en de levensadem kwam terug in hem. Het kan best zijn mijn lieve zuster, beste broeder.. jongeren. Dat u door de omstandigheden van het leven… of in de kerk, of in de maatschappij.. minder standvastig bent gaan staan. Wellicht vraagt u zich af, ben ik echt klaar voor de jongste dag.. wanneer de bazuinen zullen klinken en Jezus als Koning en Verlosser om komt redden uit de klauwen van Satan en zijn Boze gevallen engelen.

Misschien op deze ochtend, twijfelt u nog over de noodzaak om de fantastische waarheden uit Gods woord nog te getuigen in deze wereld. Misschien bent u net als Eutchyus die in slaap valt en dood op de grond neer valt.. Wellicht bent u in een diepe geestelijke slaap gevallen. Of waant uw zich zelf geestelijk dood. Omkleed uzelf met de liefde van Christus en zijn dierbaar bloed en laat Gods Geest opnieuw… deze ochtend u weer tot geestelijk verfrissend leven wekken. Zodat u en ik staande mogen zijn op de jongste dag.

Paulus vertelt ons in 1 kor 5 vanaf 9 dat wij Satan moeten Weerstaan vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.
10 Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. 11 Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.

God zal ons niet vergeten, als wij door de moeilijkheden moeten van ons leven gaan. Laten wij geen slapend geloofsleven ontwikkelen.. laten wij niet als Eutychus.. terwijl wij denken actief zijn in de kerk, dat wij onze standvastigheid verliezen en wankelen en vallen.

Laat vandaag de dag zijn dat wij onze ogen openen voor het Woord van God en onze oren openen voor wat Gods geest u en mij wilt vertellen. God wil dat u en ik klaar zijn als Zijn zoon ons komt halen op de wolken des hemels. Wij zijn gezegend met het woord, met Gods Geest, en met wijze woorden uit de Geest der Profetie.

Wij kunnen mogen ECHT klaarstaan voor die grote dag Jezus terugkomt. Laten wij nu leren standvastig te zijn in de schijnbare kleine dingen des levens. Laten wij nu onze ogen richten op de prijs, namelijk Jezus Christus.. Laten we Nu leren discipline aan te leren, en de reis te vervolgen, niet uitmakende wat Satan op onze weg strooit.

Want Jezus en Jezus allen is de rots en Hij is bij machte ons staande te houden. En weet mijn dierbare broeders en zusters en jongelui.. Want wat Jezus belooft, dat doet Hij. Immers Zijn woorden zijn getrouw van nu aan tot in eeuwigheid.
AMEN.Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen