Verwarring, Vluchten en Schuilen

in tijden zorg en strijd… ren de juiste kant op

Als mensen proberen wij alles te plannen. We willen onze toekomst laten lopen over lijnen die wij min of meer van te voren hebben uitgestippeld als dingen niet gebeuren zoals wij dat verwachten, dan ontstaat er verwarring. Je bent van je slag… je weet voor een kortstonding moment niet wat of hoe je je nieuw onstane probleem moet oplossen. Je vraagt jezelf of je uit je ongewenste situatie kan komen en ho je terug kan ngaan naar de plek die je voor jezelf uitgedacht had.

Wij dienen en aanbidden een God van orde.. bij hem is geen plaats voor verwarring, zoals Paulus schrijf in 1 Korinthe 14:33 - want (onze) God is geen God van wanorde, maar van vrede. Die uitspraak deed Paulus toen hij sprak hoe het moest gaan als er verschillende talen worden gesproken tijdens de eredienst.

Als er verwarring is, kunnen mensen niet ‘duidelijk’ verstaan wat God ons wilt vertellen. Satan aan de andere kant, is juist gebaat bij verwarring. Satan zorgde voor rebellie en verwarring in de hemel zo lezen wij in Ezechiel. Satan zorgde voor verwarring bij Eva. Alles wat de duivel kan doen om ons heldere zicht op Christus te doen vertroebelen, die kans neemt hij met beide benen aan. Hij schuwt geen enkele methode om verwarring in onze levens te gebruiken om naar alles te kijken, behalve onze Heer en Heiland.

Je zou kunnen zeggen waar orde is heerst rust, waar wanorde hoogtij viert.. kan er niet echte rust of vrede zijn… of zoals sommigen mensen zouden zeggen, ze leven met een ongemakkelijk gevoel. Maar wat doen wij als dingen anders lopen dan dat wij in gedachten hadden. Wat doen wij als de verwarring onverwacht en plotseling toeslaat? Mensen hebben vaak de neiging om juist het ‘verkeerde’ te doen als ze plotseling overvallen worden door keuzes. Soms handel je bij bepaalde gebeurtenissen en als je achteraf rustig op de bank zit, denk je bij jezelf ‘ik had het anders kunnen aanpakken.”

Bij sommige gebeurtenissen in onze levens is het niet schadelijk als je een ‘verkeerde; besluit heb genomen Maar als het om uw en mijn persoonlijk geloofsleven gaat… hoe handelen wij bij verwarring. Wat doe je als de wereld om je heen compleet veranderd en je staat in de ‘verdrukking en verwarring’ die de wereld zullen overspoelen zoals we leren uit het Bijbelboek openbaring.

Het was Jezus zelf die zei dat mensen zich ‘verwildert en beangstigd zullen voelen over de gebeurtenissen die zich afspelen in de laatste der dagen. In Lucas 21:26 staat, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen..

Er is angst en verwarring, omdat de dingen die in de wereld gebeuren niet door de wereld, verwacht worden. Juist op die momenten zeg Christus (in Lucas 21) tegen ons… “Als je aparte dingen ziet gebeuren, heft je hoofd omhoogt, van je verlossing is nabij.” Jezus roept ons op om bij verwarring, angst en vertwijfeling die ons overkomt in de laatste der dagen slechts één kant op te kijken. Te kijken waar Hij is.

Toch lezen wij in Openbaring dat veel mensen toch de verkeerde kant op kijken, dat wil zeggen, ze kijken niet waar Christus is, maar volgen de bedrieglijke wonderen en tekenen van het beest en het beeld van het beest. Mensen zien de verwarring en lopen de ondanks de duidelijke tekenen, die in de Bijbel verwoord staan, om ons heen – toch het beest achterna.

Verwarring is typisch iets wat ten grondslag bij Satan.. Immers zo lezen wij uit het Schriftwoord,onze God is een God van orde en niet een van wanorde. want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. (jakobus 3:16) In een wereld waar mensen de wijsheid van God op zij schuiven. Zoals wij kunnen lezen in Jakobus 3:13 - Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tonen uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.

Als je blijgt hangen in je persoonlijk verwarring dan geeft je Satan de kans om je blikken te wenden op je eigen zorgen, je eigen ellende, je eigen twijfel. Als je meer opzelf ziet dan op je naaste of op de Here, dan zet je jezelf vast in de valstrikken van Satan. En als dan het onverwachte komt.. dan is het pure ellende om uit die ellende te geraken. Daarom zegt Jakobus.. vraag om wijsheid.. als voor jou onverwachte zaken aan doen.

God kent onze harten.., als wij geen houvast hebben in onze levens dan hebben we de neiging om naar het verkeerde te lopen of rond te dolen. Waar gaan we naar toe als de verwarring in ons leven toeslaat? Broeders en zusters wie geeft ons houvast? Jezus, was zelf bewogen, toen hij de mensen zag, zo vertelt Matteus 9 ons, dat ze afgemat en voortgejaagd als schapen zonder herder.

David bezong het feit dat Hij bij God terecht kon, in Psalm 121, “vanwaar komt mij hulp’ schreeuwt hij het uit. Broeders en zusters, we leren uit de profetie, en met name uit de woorden van Jezus, dat er een verdrukking komt die niet eerder voor is gekomen op deze planeet, Jezus zegt zelf in Matteus 24, na een opsomming, van vervolging, valse leraren en natuurrampen, in vers 12 maar wie volhardt tot het einde zal behouden worden.
Jezus zegt dat wij dienen te volharden tot het einde toe. We worden aangesport om niet om te geven… maar hoe doe je dat… David zingt uit in Psalm 121, ik kijk over de bergen en de heuvels… waar vind ik mijn hulp, mijn schuilplaats…. Want die schuilplaats is de plaats waar je veilig bent van verwarring en verdrukking… bij God!

God wil niet dat zijn kinderen vast zitten in de ellende van de ellende en verdrukking.. God wil niet dat er verwarring optreed, zodat zijn kinderen alle kanten oprennen en vluchten.. behalve Zijn weg.
Het volk van Isreal werd duidelijk geïnstrueerd dat men maar moest luisteren naar één stem, en dat was de stem van de Heer. Laten we kijken in Deuteronium 18 vers 13 Gij zult onberispelijk staan tegenover de HERE, uw God; 14 want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, maar u heeft de HERE, uw God, dit niet toegelaten. 15 Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren.

God wil dat wij kunnen vertrouwen op Zijn woord… de kwalificaties om profeet genoemd te worden, boodschapper van de Heer zijn zeer hoog. God liet het niet toe dat zelfs zij profeten.. verwarring brachten. In Deut 18 kunnen wij lezen dat profeten die niet de woorden van de Heer op een juiste manier overdragen.. gedood zullen worden.

De Heer wil dat wij op het woord van de profeet aan kunnen, wat hij of zij zegt.. mag geen punt van twist zijn. Want als de tijd van verdrukking aanbrak.. of het nu in de tijd van Isreal was of nu… We moeten weten welke kant we moeten oprennen… we kijken over de bergen en heuvelen van onze zorgen, problemen en strijd van waar onze hulp komt.. vanwaar? Waar Christus is.

Onze eerste geruststelling voor als de zware tijden aanbreken waar Matteus 24, Lucas 21 en Openbaring over spreken, dat het voor ons geen verassing behoeft te zijn. Het mag ons niet als een dief in de nacht verassen.. immers we zijn getrouwe studenten van het woord Gods en.. wat heeft de Here ons vertelt in Amos 3 vanaf vers 6  Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt? 7” Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.”

We hebben de geest der profetie.. wij hebben het woord God. Wij hebben het zekeren en het betrouwbare binnen handbereik we kijken dus over de bergen.. vanwaar onze hulp komt en vanwaar komt die hulp… Van God.. immers hij sluimert noch slaapt. Hij zal ons beschermer.

Maar weten waar onze hulp vandaan komt is een belangrijke voorwaarde, om te weten hoe je moet handelen wanneer er dingen gebeuren die je niet had verwacht en voor je gevoel plotseling komen opduiken. Er komt meer bij kijken. Je kunt wel weten waar je hulp komt.. maar vertrouw je ook de boodschapper die het woord aan je geeft. Ben je wel onder de indruk van hetgeen de boodschapper je vertelt.
Laten we gaan naar Genesis 19, waar we het verhaal kunnen lezen over Lot, zijn vrouw, zijn dochters en de vernietiging van Sodom. Het waren twee engelen die Lot kwamen waarschuwen over de verwoesting en de verwarring die de inwoners van Sodom te wachten staat. God wil zijn getrouwe graag redden uit de ellende en de verwoesting die zou komen over de goddelozen. Net zoals de Heer van plan is ons te redden uit de klauwen van Satan en deze in zonde gevallen wereld. De engelen hadden een heldere boodschap aan Lot en zijn familie, dat lezen wij in gen 19 vanaf vers 12, Toen zeiden die mannen tot Lot: Wie hebt gij hier nog meer? Schoonzoons, of uw zonen, uw dochters, of wie gij ook in de stad hebt, voer hen uit deze plaats, 13 want wij gaan deze plaats verwoesten; want groot is het geroep over haar voor de HERE; daarom heeft de HERE ons gezonden om haar te verwoesten. 14 Toen ging Lot heen en sprak tot zijn schoonzoons, die met zijn dochters zouden trouwen, en zeide: Staat op, verlaat deze plaats, want de HERE gaat de stad verwoesten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand, die schertste.

De boodschap van de engel was de waarheid.. Lot begreep de ernst.. wist dat Here hier een dringende oproep deed, en wilde graag iedereen waarschuwen.. zijn vrouw, kinderen zelfs schoon zonen die op het punt stonden om te trouwen.. ze moesten het woord horen.. “de Heer gaat de boel hier opschudden.” Vlucht… voordat het te laat is.

Je ziet hier dat de schoonzonen.. niet de ernst van de situatie inzagen.. wellicht hadden de schoonzonen niet door hoe erg de inwoners van Sodom handelende.. ze haalden hun schouders op met de nadere verwarring en verwoesting in zicht.. U kent het verhaal Lot en zijn directe familie liepen weg… maar ze mogen niet achterom kijken naar de vernietiging…. Ze mochten niet verlangen naar de stad waar verwarring en ontrouw aan Gods woord heerst. Niet omkerken naar de stad van onheil, we weten dat de vrouw van Lot omkeek en veranderde in een zoutpilaar.
David zong in psalm 121, ‘vanwaar komt mij hulp, waar vind ik redding, waar is er geen pijn en verdriet.. daar waar God is.. “ Broeders en zusters als je in grote en kleine verdrukking in je leven bent, zei het in je gezin, de kerk, de maatschappij . Hou je ogen naar de plek waarvan je hulp mag en kan verwachten. Stel je hulp bij degene die je ingang en uitgang bewaart.. stel je vertrouwen bij diegene je van te voren waarschuwt. En volg die wijze raad dan ook na.

David, tijdens zijn jeugd was na zijn glorieuze overwinning op de reus Goliath, werkzaam in de hofhouding van koning Saul. Tijdens zijn werk aan het hof en in het leger, groeide hij in aanzin bij het volk en zelfs de familie van Saul, immers hij trouwde de dochter van Saul en Jonathan was zijn beste vriend. Dit alles wekte een dusdanig jaloezie op bij Saul, dat hij koste wat het kost David wilde doden.

Wij weten en lezen uit Geest der profetie, dat mensen jaloers zullen zijn over onze houding en standvastigheid zelfs wanneer iedereen zijn of haar menselijke zekerheden dreigt te verliezen. Zeker in de laatste der dagen Men zal er alles aan doen om de getrouwe van Christus, te verdrukken, te vernederen op welke geoorloofde of ongeoorloofde manier dan ook. In die verwarring kon David niet blijven. Zijn leven stond op het spel.. hij moest vluchten.. vluchten weg van de verwarring.. weg van de veiligheid van het hof.Wij dienen in deze tijden bereid te zijn om te vluchten van die zaken in ons leven die wij comfortabel vinden. Als wij bewaard willen blijven door de heer zoals psalm 121 vers 8 dat ons verteld.. dan moeten wij onze hoop en vertrouwen stellen op diegene die ons beschermt.. tegen alle omstandigheden in ons leven.

Ware troost voor verlies van onze dierbare.. vinden we bij Christus. Ware rust.. vinden wij bij Jezus.. echte hoop, ware liefde, geborgenheid.. we winden alles daar waar Jezus is. Want hij, zo leert de Hebreeënbrief ons. Jezus heeft dezelfde strijd geleden als ons…. En daarom mogen wij vol vrijmoedigheid naar hem toe komen. Durven wij de vluchten.. naar de juiste weg.. te rennen waar Jezus is.

David, heeft een groot deel van zijn leven gevlucht van de haat en jaloezie van koning Saul. Hij kon niet zijn bij zijn vrouw, of bij zijn beste vrienden. Hij kon niet zijn in het paleis, waar er rijkdom en weelde was in overvloed. Maar zelfs in de vlucht maakte David verkeerde beslissingen., hij vertrouwde God niet volkomen, en door verkeerde beslissingen bracht David de levens van alle inwoners van de stad Nob in gevaar, alle priesters en de inwoners werden gedood, u kunt dat lezen in 1 Samuel 22,

David was op de vlucht.. maar vertrouwde niet 100% op de Heer. Vertrouwen op de Heer doe je niet alleen met je mond, maar met je gehele wezen.. toch heeft David geleerd om niet op eigen handelen te vertrouwen maar slechts op de Here, Dat kunnen wij ook lezen Patriarchen en profeten in hoofdstuk 64 Elk falen van Gods kinderen – zelfs tijdens de vlucht in verwarring - is te wijten aan een gebrek aan geloof. Als de ziel overschaduwd wordt, als we licht en leiding nodig hebben, moeten we opzien; achter het duister is het licht. David had geen enkel moment behoeven te twijfelen aan God. Hij had alle reden Hem te vertrouwen: Hij was de gezalfde des Heren, en te midden van gevaren was hij door Gods engelen omgeven; hij was bemoedigd om wonderlijke dingen te doen; en als hij zijn gedachten had afgewend van de ontmoedigende situatie waarin hij zich bevond en gedacht had aan Gods macht en majesteit, zou hij zelfs in de schaduwen des doods vrede hebben gekend; vol vertrouwen had hij Gods belofte kunnen herhalen: "Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en Mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here." Jesaja 54:10

Als wij in de vlucht van ons leven bevinden, als wij proberen de ellende proberen te ontwijken van deze wereld. Stel uw vertrouwen niet op eigen kunnen, eigen verstand, eigen wijsheid.. maar slechts op Christus alleen. David schreef toen hij in de spelonk was deze woorden in psalm 57, “ Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want bij U schuilt mijn ziel; ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen, totdat het onheil voorbij is. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die het voor mij voleindigt. Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen, als Hij te schande gemaakt heeft wie mij vertrapt; sela God zal zijn goedertierenheid en waarheid zenden.

Broeders en zusters.. God heeft ons het woord gegeven.. God stuurde ons profeten..er is geen enkele aanleiding om net als David zelf oplossingen aan te dragen voor zijn problemen.. toen David dit principe door had.. had hij laster zelfs de mogelijkheid om Saul om te brengen. Wat hij overigens niet deed. Maar de Heer liet David zien dat , als God de problemen in je leven mag oplossen, je niet hoef te vrezen voor je vijand. Of het nu kleine dagelijkse beslommeringen zijn in dit leven, of het grote gevaar wat ons dreigt te overkomen in tijd der benauwdheid. David zong erover broeders en zusters.. God zal zijn goedertierenheid en waarheid zenden. De vraag deze ochtend is of wij daarin kunnen vertrouwen?


Wat doen wij als Gods goedertierenheid, zijn genade en wonderwerken zien. Er is iemand die op de eerste rij zat.. en toch vluchtte omdat hij dacht dat hij er helemaal alleen voor stond. Dat was Elia op de berg Karmel Hij zag de grootheid van Gods wonder, Hij mocht er zelfs deelnemen aan de opdrachten van de Heer. Hij zag van dichtbij dat God een beschermer is, iemand die het gebed verhoort. Iemand die sluimer noch slaapt. Toch was hij bang voor Jezebel en vluchtte, omdat hij dacht dat hij er alleen voor stond.

Wanneer de verwarring en strijd in ons leven ongekende vormen aan neemt. Laten we dan niet vergeten wat Jezus voor ons heeft gedaan.. het grootste wonder, namelijk zijn leven geven, opdat wij mogen leven. Golgotha was het grootste wonder wat wij door middel van Gods woord van dichtbij mogen aanschouwen. Wij hebben gezien hoe Gods word ons leven veranderde.. hoe de geest ging werken aan onze karaktereigenschappen. Wij hebben het wonder in ons leven van dichtbij aanschouwd. Wij hebben gezien waar in de kleien zorgen en strijd van ons leven onze hulp vandaan komt. Daar waar God is.

Broeders en zusters, laten we niet gaan schuilen bij Christus en depressief zijn, net zoals Elia dat deed. Laat ons gaan jammerklachten, waar God is, als we verdrukking ondergaan. Laten we niet de moed opgeven als er verwarring is in onze gezinnen omdat mensen niet Christus willen aannemen, laten we niet de strijd opgeven als de kerk niet doet wat we denken dat zij behoort te doen. Raak zelf niet verward omdat u denkt dat we slechts hier met weinigen zijn en dat mensen niet willen luisteren naar de waarheden Gods.


Broeders en Zusters, onze Heer is een bewaarder, onze Heer en Heiland bewaart de ingang en de uitgang. Broeders en zusters, als we moeten vluchten, weg van de verwarring, weg van babylon…. Doe dat met opgewekte hoofden… immers we rennen niet weg van ellende alleen, maar we vluchten juist naar de tempel Gods, daar waar vrede, veiligheid, geborgenheid regeert.

Elia zat in de put, omdat hij dacht dat hij de enige was koos voor de Heer, dat hij de enige was die wist waar je moest schuilen, maar hij had het niet goed begrepen. God zag zijn toestand en hij zei tegen Elia in 1 koningen 19:9 “Wat doet gij hier, Elia?” En het antwoord van Elia was.. “Kijk ik heb zo hard voor u gewerkt..ik heb mensen gewezen dat zij bij u konden schuilen.. .maar ik ben helemaal alleen, en ze proberen mij zelfs te doden”

Broeders en zusters u bent niet alleen… er zijn mensen in soortgelijke situaties als de uwe.. die de Heer niet hebben verlaten als verwarring en verdrukking hen ten deel valt. Ook al zijn er plekken in deze kerk waar mensen kunnen zitten. Een ding is zeker.. er zullen voldoende mensen zijn die een plek verlangen bij de Heer. God liet zien in de koelte van de bries de Hij bij hem was en dat niet alleen… er bleken 7000 andere Israëlieten te zijn niet hebben gebogen voor Jezebel en 7000 hebben hun toevlucht gevonden bij de Here.

Broeders en zusters… ook al zijn we hier met een paar.. weet dat op deze dag overal op deze aard mensen samenkomen om God de eer en de glorie te geven die Hem en Hem alleen toekomt. Er zullen mensen zijn in de verwarring van de zonde hebben gezien.. en de juiste kant zijn opgerend, omdat ze over de bergen van hun problemen heen keken en zagen waar hun hulp vandaan kwam, namelijk bij de Heer. Dat zullen mensen zijniet zijn verblind door de schoonheid die ze achterlieten (zoals de vrouw van lot) of de woorden van de boodschappers van de Here links lieten liggen (zoals de schoonzonen van Lot deden), Dat zullen mnsen zijn die volledig op de Here hebben vertrouwd, zoals David dat deed. Het zullen Christenen zijn die niet depressief werden omdat ze dachten dat ze alleen schuilden, zoals Elia.

Als verdrukking ons zwaar wordt.. als de verwarring in ons leven extreme vormen aan neemt. Laten wij dan onthouden, dat wij niet moeten vertrouwen op valse wijsheden van valse profeten of waarzeggers. Maar laat dan het gebed van David in Psalm 61 vanaf vers 3 deze dag ons gebed zijn van het einde des lands roep ik tot U, omdat mijn hart bezwijkt; leid mij op een rots die mij te hoog zou zijn. Want Gij zijt mij een schuilplaats geweest, een sterke toren tegen de vijand. Laat mij in uw tent voor altoos vertoeven, laat mij schuilen, geborgen onder uw vleugelen. sela

Broeders en Zusters, “De Heer is onze kracht en ons schild, daarom mogen wij op Hem vertrouwen met geheel ons hart en hij zal ons helpen, ook al bezwijkt de hele aarde in de verwarring, omdat met De waarheden van het woord terzijde slaat. Daarom mogen wij nu juichen en in Hem verheugden, met geheel ons hart, ons ziel en ons verstand. (ps 28:7) Immers zo zegt Psalm 121, Wij kijken naar de bergen en we weten waar ons hulp vandaan komt, Bij de Heer, de schepper en herscheppers, hij zal niet toelaten dat je struikelt of valt, zelfs niet wanneer het leven de zwaarste beproevingen moet ondergaan. De Heer zal niet slapen en je in de steek laten. De Heer is je beschermer, dag in, dag uit. De Heer zal ons beschermen tegen al het kwade. Van nu aan broeders en zusters tot in eeuwigheid…

En alles wat onze Heer heeft beloofd.. zal Hij doen. AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen