Noodzakelijke verandering

Noodzakelijke verandering
Saulus, Paulus handelingen 9, 22, en 26

Gods Woord, de bijbel is het boek van de verandering. Een boek van noodzakelijke verandering. Toen God de wereld schiep, was ‘t eerst droog land. De natuur moest eerst geschapen worden, voordat de mens erop kon wandelen. Immers de mens kon niet wandelen op een plaats die woest en ledig was.. die moest geformeerd worden. God bracht een noodzakelijke verandering teweeg zodat de mens kon leven

Eenzelfde is ook nodig toen - door toedoen van de eerste mensen, Adam en Eva - zonde in de wereld kwam. Er moest een noodzakelijke verandering komen om in de weg waar zonde naar toe leidt - de eeuwige dood – een ontsnappingsmogelijkheid voor te creëren. Al in Genesis 3 gaf God aan dat Hij deze situatie van zonde niet zou laten voortgaan. De macht van het kwade zou niet eeuwig heersen, en gaf God Zijn eerstgeboren Zoon, zodat wij eeuwig kunnen en mogen leven, als wij Hem zouden aannemen.

In hoeverre hebben wij als mensen, een noodzakelijke verandering nodig. Laten wij kijken hoe God ingrijpt in het leven van een man die dacht dat hij geen verandering nodig had, Saulus.

Het leven van Saulus - vergeleken met die van veel anderen personen uit de Bijbel - is opmerkelijk. Saulus dacht namelijk dat hij goed bezig was. Dat hij juist géén verandering in zijn leven nodig had.

Saulus had alles mee. Hij was tentmaker van beroep en hij was geboren in het plaatsje Tarsus een Romeinse hoofdstad van de provincie Cilicia. En woont nu Jeruzalem Een wereldstad dus, verglijkbaar met New York, Londen of Brussel. Een stad waar verschillende culturen bij elkaar komen. En omdat hij dus in een Romeinse stad was geboren was hij automatisch een Romeinse staatsburger met alle rechten en privileges’s die hij maar kon krijgen in zijn latere leven..

Wij allen die hier aanwezig zijn, zijn, geboren in een bevoorrecht gebied. Wij wonen in het rijke westen, in Europa. Als Europese staatsburgers mogen we delen in al die zaken, die deze maatschappij ons biedt.
We hoeven slechts naar het zuiden van Europa te kijken..Daar kijkend zien wij al hoe blij we mogen zijn dat we hier wonen. Zo lang het nog kan, mogen we zeggen waar we in geloven, wij krijgen uitkering een bij werkeloosheid. Bijstand als we in geldnood verkeren. We krijgen studie en wij kunnen werken aan een maatschappelijke carrière.

De Heer had Paulus een bevoorrechte positie gegeven.. net als wij allen hier vergaderd. Toch was die bevoorrechte positie.. geen reden om de uiteindelijke verandering in het leven van Saulus tot stand te laten brengen. Het feit dat u in een bevoorrecht gebied bent geboren.. is geen reden voor de Heer om uw leven niet te veranderen.

Saul was een jood, uit de stam van Benjamin. Hij had zijn afkomst mee. Hij kon van dicht bij leren wat de Joodse leer inhield. Hij kreeg onderricht van Gamaliel, een Farizeeër die zeer geliefd en bekend was onder het volk. Saulus had het voor elkaar in zijn leven. Onderricht van de voornaamste. Hoeveel van u mogen met dankbaarheid zeggen dat hun vader of moeder ook gelovig waren en dat u via hen de Here heb mogen leren liefhebben en kennen. Of wellicht hebt u bijbelstudie gekregen van een voorname en wijze geestelijke. Die u alle geheimenissen uit de bijbel in heldere taal aan u kon vertellen.
Toch, verlangt de Heer meer van ons dan een goede afkomst, meer dan een goede opleider, een trainer. Als de Heer meer van ons verlangt, dan moeten we zeker kijken naar onze daden. Hoe was het gesteld met de daden van Saulus?

We lezen in handelingen 22 vers 3 het volgende, “Ik ben een Jood, geboren in Tarsus in Cilicië, maar opgegroeid in deze stad. Ik heb als leerling aan de voeten van Gamaliël gezeten en ben strikt volgens de voorschriften van de wet van onze voorouders opgevoed. Ik ben een vurig dienaar van God, en u allen geeft vandaag blijk van hetzelfde.” Paulus vertelde van zijn afkomst. Hij hield zich aan de voorschriften en wetten die golden. Saulus deed precies wat van een ‘aardig’ persoon verwacht mag worden. Hij hield zich aan alle regels. Hij diende God vurig. Prachtig toch?! Hoe veel van ons zouden niet een vurig dienaar van God genoemd willen worden?!

Maar in het leven van Saulus kan men zien.. dat vurig dienaar zijn niet altijd betekend dat je goed bezig bent. Saulus zegt het zelf, luister naar wat hij zegt over zijn eigen houding Ik heb de aanhangers van de Weg tot de dood toe vervolgd. Mannen en vrouwen heb ik gevangengenomen en laten opsluiten.

Saulus sloot aanhangers van de Weg op. Niet de weg die Saulus bewandelde.. maar een andere weg? Zo dicht zijn bij de geheimenissen van God bevinden, zoveel kennis en kunde van de Farizeeërs en toch, toch niet zien dat Saulus verkeerd handelde.

Toen Paulus ging getuigen tegen koning Aggripa, is te lezen dat toen zijn naam nog Saulus was, deed hij verschrikkelijke dingen, zonder gewetenswroeging. Hij zegt zelf; “Indertijd vond ik dat ik de verspreiding van de naam van Jezus van Nazaret met kracht moest tegengaan, en daarvoor heb ik me in Jeruzalem dan ook ingezet. Met toestemming van de hogepriesters heb ik een groot aantal heiligen in de gevangenis laten opsluiten, en als ze ter dood gebracht werden gebeurde dat met mijn instemming. In de synagogen probeerde ik keer op keer hen door strafmaatregelen te dwingen hun geloof af te zweren; ik bestreed hen zo vurig dat ik hen zelfs in de steden buiten onze grenzen vervolgde

Hoe is het gesteld met ons geloofsleven.. Hebben wij geloofsijver.. maar géén contact met een levende God, door Jezus Christus ons hemelse Hogepriester? Hoe vaak merken wij niet in ons geloofsleven dat wij dingen doen, Zonder ons af te vragen of het wel God is die er achter staat?
Er is een gospelsong die zegt: “If it is not you, i don’t want it at all” Als U, Heer er niet in is, dan wil ik het helemaal niet. Vaak leren wij als gelovigen zaken die, niet in overeenstemming zijn met het Woord van God. We denken dat het van de Heer afkomstig is. Maar het zijn de verdichtsels van mensen.

Zelfs al krijgt u het Woord van een bekende van nu? Dat wil zeggen van predikers, voorgangers en leraren. U en ik zullen telkens zelf op onderzoek uit moeten gaan of het woord wat wij horen in overeenstemming is met Gods Wil en wat daadwerkelijk staat in de Heilige Schriften!

En wat Saulus deed was zeker niet in overeenstemming met de Wil van God. Hij was verblind…. In de wetenschap dat hij goed bezig was voor God. Hij zegt zelf in handelingen 26 vanaf vers 4 Het is alle Joden bekend welk leven ik sinds mijn vroegste jeugd te midden van mijn volk en in Jeruzalem heb geleid; ze kennen me lang genoeg om te kunnen bevestigen dat ik als Farizeeër volgens de strengste richting van onze godsdienst heb geleefd

Hoe staat het met ons.. zijn wij verblind door onze ‘eigen wetenschap dat wij het goede doen. Wellicht zijn er mensen in ons midden die vroeger zondag vierden en geloofden dat het werkelijk de ‘sabbatdag’ was. Men was verblind, denkende dat het Gods wil was.. totdat de Bijbel werd opengeslagen en men het licht zag.

Of wellicht over de kinderdoop, of de staat van de doden, wellicht over de eindtijd. Vaak horen wij bepaalde zaken en denken al gauw dat het gebaseerd is op het Woord van God. Als we echt studeren en onderzoeken komen we er soms achter dat het slechts de gedachten van anderen zijn over de Bijbel. Saulus was een goede student, zo bestudeerde hij alles wat hij van de Farizeeërs kon leren over de Schrift. Hij was bedreven in wat het leerde van hem, maar raakte helaas daardoor verblind van wat God werkelijk van Saulus wilde. Saulus werd bedreven dat hij zelfs instemmende met de steniging en dood van Stefanus. En voor zijn gevoel deed hij dat met een rein geweten – althans dat is wat hij geloofde.

Het zou rampzalig zijn als God niet ons als mensen zou roepen… Maar de Heer ziet ons hart en de Heer weet dat wij als Zijn kinderen verandering nodig hebben. Verandering is een van de noodzakelijke kernwaarheden waarden uit de bijbel. Of beter gezegd. Bekering!

God zag al in het paradijs, bij de zondeval.. dat de mens niet in staat was zijn eigen noodzakelijke verandering te verwezenlijken. Er moest hulp komen van buitenaf, Goddelijke interventie wel te verstaan.
God stuurde zijn eniggeboren zoon, zodat wij kunnen zien dat een ingezette verandering van ons levensstijl ons niet met lege handen laat staan. Immers Jezus nam de last op zich, werd doorboord voor onze hardnekkige weigering om te veranderen. Het koste hem Zijn leven, maar hij stond weer op de derde dag. Jezus liet zien dat er noodzakelijke verandering in het leven van de mens nodig is om te krijgen wat God werkelijk voor ons wil. Echte liefde, naastenliefde, een leven in overvloed.

Een verandering met Christus is een proces. Allereerst moet je kiezen om met Hem op stap te gaan. Maar daarna is het voortdurend jezelf onderzoeken, geleid door Gods Geest en de geschriften en ontdekken waar God jou en mij wilt hebben. God zag dat Saulus verblind was. Saulus dacht dat hij deed wat God zei… maar hij zag alleen wat zijn leraar hem leerde.. maar niet wat God hem wilde vertellen.

In Handelingen 9, kunnen we lezen hoe God die noodzakelijke verandering in het leven van Saulus bracht en wat wij ervan kunnen leren. Saulus op weg naar Damascus hoorde een stem. En zag licht. Die zei de stem (zo lezen wij in vers 4) Saul, Saul, waarom vervolg je mij?
Wat zou Jezus tegen ons zeggen… “waarom neem je mijn Sabbatdag lichtvaardig?, of waarom heb je niet meer vertrouwen in mij?. Saulus werd letterlijk stil gezet. Hij moest stoppen met het plan om brieven naar Damascus te brengen om de volgelingen van Christus te arresteren en terug naar Jeruzalem te brengen. Soms moet de Heer, ons stoppen in wat wij doen, om ons te laten inzien dat wij dingen niet doen in overeenstemming met zijn wil.

Waar heeft de Heer u toegesproken in uw leven.. stond u stil en bleef u luisteren? Of deed u alsof u niets hoorde en liep u door? Saul wist dat er iets bijzonders was en zei, “Wie bent u, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt”
. Jezus, vermaant ons niet alleen.. Hij wijst ons niet alleen wat wij fout doen.. hij geeft ons een opdracht.. en die is.. “Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.”

Luister u naar de stem van Jezus in uw leven die zeg, “Sta op, en verkondig mijn boodschap” De stem die zeg “Sta op en bekeer je van je weg” Luister u wel naar Jezus die zegt, “sta op, ik hou van jou ik ben ook voor jou gestorvenen en opgestaan”. kijk, beste broeder, zie beste zuster.. mijn doorboorde handen… voor jou”.

De omstanders van Saul wisten niet wat hen overkwam. Want ze hoorde, de stem, maar ze zagen niets. Is dat ook niet in uw omgeving. Velen horen de woorden van de schrift, maar het drijft hun niet tot bekering. Als je niet openstaat voor het Woord van God.. Is het alsof je een stem hoort.. maar brengt geen verandering in je leven teweeg. Dat is krachteloos evangelie voor die mensen. Broeders en Zusters, Laat de woorden van Christus, door Gods Heilige Geest, tot kracht zijn in uw en mijn leven. Dat is mogelijk als we niet alleen naar de stem luisteren, maar er ook naar handelen.

Is dat niet prachtig! De Heer wil, kan en zal een noodzakelijke veranderingen teweeg brengen in onze levens. Als wij openstaan voor alles wat in Gods woord staat. Toen Saulus, Paulus genoemd werd, kon hij vol overgave getuigen…”blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen.”” Je […] bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. De woorden die Paulus sprak aan de jonge Timoteus, geldt ook voor ons. Wees vertrouwd met Gods Woord.

Paulus wist uit zijn eigen leven, dat een verandering noodzakelijk is. Voor redding en eeuwig leven met Christus. Beste Broeders en zusters, daarom waarschuwde Paulus zijn medegelovigen in de brief aan Timoteus dat niet iedereen zal willen luisteren naar de woorden van de Heer. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels.

Dat was juist gebeurd in het leven van de jonge Saulus. Mensen die de leer niet konden verdragen en overgingen tot vervolging van de getrouwe aan de boodschap van Jezus Christus. Als je luistert naar de ideeën van mensen.. hoe religieus die ook mag klinken, hoeveel moois het mag bevatten. Laat je altijd leiden door de echte leraar Jezus Christus, bouw op zijn woorden en wanneer je het licht heb gezien, sta op en wandel de weg de Hij je wijzen zal.

Paulus wist het belang van de noodzakelijke verandering, Jezus, wilde de jonge Saul laten zien., dat hij verkeerd was… ook al had hij een goede afkomst, een goede baan een goede theologische opleiding. Het was niet voldoende. EN als Jezus niet had ingegrepen en Saul niet had geluisterd.. dan was het rampzalig afgelopen voor de man die dacht dat hij, God eerde door de volgelingen van Christus te vervolgen.

Paulus zag dat Jezus niet opgaf en daarom zei hij tegen Timoteus; de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.” […] “Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen.”

Als Jezus niet opgeeft om de noodzakelijke verandering in ons en onze naaste te bewerkstellingen. Geef dan ook niet op als u getuigt van Uw geloof in Onze Heer en Heiland. OF het nu in woord of in handelen is. Geef niet op. Komt uw geliefde niet meer naar Gods gebedshuis, blijf bidden. Twijfelen mensen nog over de schepping, vertel hun van Gods plan voor deze wereld. Vieren mensen nog de zondag, laat zien dat de zevende dag geheiligd en gezegend is.

Paulus werd een radicale volgeling voor Christus. Hij was God dankbaar dat hij een noodzakelijke verandering in zijn leven meemaakte.. Hij bleef er zijn leven lang van getuigen.

Wellicht heeft u vandaag ook een bekering nodig… of een verandering van gewoonte.. of wilt u een vurige dienaar worden van Christus. Weet dat Christus ons nog steeds roept. Weet dat Christus ons aanspoort om naar Hem te luisteren. Luister naar de getuigenis van Paulus over zijn bekering in handelingen 26:18, “[Christus heeft u verkozen] uit dit volk en de heidenen, waarheen [Jezus] u zend, om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in [Jezus].”

God heeft u en mij uitgekozen om de boodschap van de noodzakelijke verandering te brengen aan onze naaste aan de wereld. Laat uw hart niet onberoerd blijven, weet dat God ook U, kan, zal en wil veranderen. Geloof! En weet de God die deze aarde schiep, is bij machte ook uw en mijn leven en die van onze geliefden te veranderen.

Amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen