33 De invloed van het gezin

"Krachtiger dan iedere aardse invloed op menselijke harten en levens, is de invloed van thuis."

Thuis moet voor de kinderen de aantrekkelijkste plaats op de
wereld zijn, en de aanwezigheid van moeder moet de grootste
trekpleister vonnen. Kinderen hebben gevoelige, liefliebbende
naturen. Zij zijn vlug blij gestemd en worden gemakkelijk
ongelukkig gemaakt. Door zachte discipline, met liefliebbende
woorden en daden, kunnen moeders de kinderen aan hun hart
binden.

Jonge kinderen houden van gezelschap en kunnen zichzelf
zelden alleen vennaken. Zij verlangen naar sympathie en
tederheid. Zij denken dat datgene waar zij van genieten, ook
de moeder plezier zal doen; en het is voor hen heel natuurlijk
om met hun kleine vreugden en verdriet bij haar te komen. De
moeder moet hun gevoelige harten niet verwonden door met
onverschilligheid voorbij te gaan aan dingen die haar onbelang-
rijk schijnen, maar voor kinderen van groot gewicht zijn. Haar
sympathie en bijval zijn heel kostbaar. Een goedkeurende blik,
een woord van aamnoediging of waardering, zal als zomeschijn
in hun hartjes zijn die hun hele dag gelukkig maakt.

In plaats van de kinderen weg te zenden om niet gestoord te
worden door hun lawaai of lastig gevallen te worden met hun
kleine noden, moet de moeder een leuk plan bedenken, of licht
werk zoeken voor hun actieve handjes en hun vlugge verstand.
Door in hun gevoelens te delen en richting te geven aan hun
spel en hun werkjes op te dragen, zal moeder het vertrouwen
van haar kinderen winnen, waardoor ze met meer gevolg
verkeerde gewoonten kan recht zetten, of kleine bewijzen van
zelfzucht of hartstocht kan verbeteren. Een woord van vermaning
of terechtwij zing ter rechter tijd gesproken, zal van grote waarde
zijn. Door geduldige waakzame liefde kan zij de geest van de
kinderen in de juiste richting leiden en daamiee kweekt zij
mooie, aantrekkelijke karaktertrekken aan.

Moeders moeten ervoor waken haar kinderen op te voeden
tot afhankelijke kinderen die in zichzelf opgaan. Zij mogen
nooit denken dat zij het middelpunt zijn en dat alles om hen
draait. Sommige ouders geven veel aandacht en tijd om hun
kinderen te amuseren, maar de kinderen moet geleerd worden
zichzelf bezig te houden, hun eigen vindingrijkheid en vaardig-
heid te oefenen. Zo zullen zij leren tevreden te zijn met kleine
dingen. Zij moeten leren kleine teleurstellingen dapper te dragen.
In plaats van de aandacht te vragen voor elk klein pijntje of
schrammetje, moet hun aandacht afgeleid worden en moet hen
geleerd worden gemakkelijk over kleine hindernissen en onge-
makken heen te stappen. Zoek wegen om kinderen te leren ook
aan anderen te denken.

Veronachtzaam de kinderen niet. Belast met vele zorgen,
denken moeders soms dat zij geen tijd hebben om hun kleintjes
geduldig te leren en hun liefde en sympathie te geven. Maar
zij moeten bedenken, dat als de kinderen in hun ouders thuis
niet vinden wat hun verlangen naar sympathie en kameraadschap
vervult, zij die elders zoeken, waarbij geest en karakter gevaar
kunnen lopen.

Door gebrek aan tijd en aandacht weigeren veel moeders hun
kinderen onschuldige genoegens, terwijl bezige vingers en
vennoeide ogen ijverig verdiept zijn in werk, bestemd voor
opschik, iets dat op zijn best, slechts ijdelheid en buitensporigheid
aanmoedigt in hun jonge harten. Als de kinderen de volwassen-
heid naderen, zullen deze lessen him vrucht afwerpen in trots
en morele waardeloosheid. De moeder treurt over de fouten in
haar kinderen, maar beseft niet, dat dit de oogst is van het zaad
dat zij zelf heefi gezaaid

Sommige moeders zijn niet altijd consequent in de behandelmg
van hun kinderen. Bij tijden keurt de moeder tot hun schade,
alles goed, en dan weer weigert ze heneen onschuldig genoegen
dan hun kinderlijk hart heel gelukkig zou hebben gemaakt.
Hierin volgen ze het voorbeeld van Christus niet; Hij hield van
kinderen; Hij begreep hun gevoelens en kon met ze meevoelen
in hun pleziertjes en moeilijkheden.

De Verantwoordelijkheid van de Vader

De echtgenoot en vader is het hoofd van het gezin. De vrouw
kijkt naar hem om liefde en sympathie. en om hulp bij de
opvoeding van de kinderen; en dat is juist. De kinderen zijn
zowel van hem als van haar, en hij stelt evenveel belang in
hun welzijn. De kinderen zijn van de vader afhankelijk voor
hun onderhoud en leiding; hij moet de juiste opvattingen hebben
over het leven en de invloeden en contacten die het gezin
omringen; bovenal moet hij beheerst worden door de liefde en
de vreze des Heren en door de leer van Zijn woord, zodat hij
de voeten van de kinderen in het rechte pad kan leiden.
De vader is de wetgever van het huis; en zoals Abraham
moet hij de wet van God tot regel van zijn huisgezin maken.
God zei van Abraham: "Want lk heb hem gekend, opdat hij
gebieden zou, dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des
Heren zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen."
(1) Er moet geen zondig negeren zijn waar het kwaad weerstaan
moet worden, geen zwak, onverstandig toegeven aan een
bepaalde voorkeur, geen opgeven van overtuiging van plichten
voor misplaatste genegenheid. Abraham moest niet alleen de
juiste instructies geven, maar hij moest het gezag van goede
en rechtvaardige regels handhaven. Kinderen moet niet worden
toegestaan van de juiste paden af te dwalen, die in Gods Woord
zijn aangegeven; afdwalen leidt tot gevaren die aan alle kanten
dreigen. Vriendelijk maar krachtig moet onder gebed de hand
worden gehouden aan het weerstaan van verkeerde wensen en
neigingen.

De vader moet in zijn gezin de nadruk leggen op de sterkere
deugden - vastberadenheid, trouw, eerlijkheid, geduld, moed,
ijver en praktisch nut. En wat hij van zijn kinderen eist, moet
hijzelf ook in praktijk brengen, want daarvoor illustreert hij
deze eigenschappen in zijn mannelijk gedrag.

Maar, vaders, ontmoedig uw kinderen niet. Verenig gezag
met genegenheid; vriendelijkheid en sympathie met strenge
zelfbeheersing. Geef uw vrije tijd aan de kinderen; leer hen
goed kennen; neem deel aan hun werk en hun sporten en win
hun vertrouwen. Kweek vriendschap met hen aan, vooral met
uw zoons. Op die wijze zult u een sterke invloed ten goede
zijn.

l)e vader moet zijn aandeel leveren in het maken van zijn
huis tot een gelukkig tehuis. Wat zijn zorgen en zakelijke
moeilijkheden ook mogen zijn, hij moet niet toelaten dat zijn
gezin er onder komt te lijden; hij moet zijn woning met een
glimlach en prettige woorden bimienkomen.

In zekere zin is de vader de priester van het gezin, die morgen-
en avondoffers brengt. Maar zijn vrouw en de kinderen moeten
zich verenigen in gebed en in het zingen van lofliederen. Laat
de vader, voordat hij naar zijn werk gaat, zijn kinderen om zich
heen verzamelen en knielend voor God, hen opdragen aan de
zorg van de hemelse Vader. Wanneer de zorgen van de dag
voorbij zijn, is het goed dat het gezin zich weer vergadert en
gebeden van dank opzendt met lofprijzing in erkemiing van de
goddelijke zorg gedurende de dag.

Vaders en moeders, hoe druk uw werkdag ook bezet is, laat
niet na uw gezin voor Gods altaar te vergaderen. Vraag om
leiding en bescherming van heilige engelen in uw huis. Bedenk
dat uw geliefden aan verzoekingen blootstaan. Dagelijkse
hindernissen liggen op het pad van jong en oud. Zij die geduldig,
liefdevol en opgewekt willen leven, moeten bidden. Alleen door
voortdurende hulp van God te ontvangen, kimnen wij de
overwinning over onszelf behalen.

Thuis moet een plaats zijn waar vrolijkheid, hoffelijkheid en
liefde heersen; en waar deze deugden zijn, daar is ook geluk
en vrede. Moeilijklieden mogen zich aandienen, maar dat is het
lot van de mensheid. Houd door geduld, dankbaarheid en liefde
de zonneschijn in uw hart, al zijn de dagen nog zo bewolkt. In
zulke gezinnen verblijven Gods engelen.

Laat man en vrouw zoeken naar wat de ander gelukkig maakt,
nooit te kort schietend in kleine hoffelijkheden en kleine
vriendelijke daden, die het leven opvrolijken en glans geven.
Tussen man en vrouw zou volmaakt vertrouwen moeten heersen.
Samen zouden zij hun verantwoordelijkheden moeten overden-
ken. Samen moeten zij voor het hoogste goed van hun kinderen
werken. Nooit moeten zij in het bijzijn van de kinderen de
plannen van de ander kritiseren of het oordeel van de ander in
twijfel trekken. De vrouw moet ervoor waken het werk van
haar man voor de kinderen niet zwaarder te maken. De man
moet de handen van zijn vrouw steunen, haar wijze raad geven
en liefdevolle aanmoediging.

Geen hindernissen van koelheid en terughoudendheid mogen
toegelaten worden tussen ouders en kinderen. Ouders moeten
hun kinderen goed leren kemien, en er naar streven hun smaak
en geaardheid te begrijpen, hun gevoelens te doorgronden en
het beste te maken van wat er in hun harten woont.
Ouders, toon uw kinderen dat u ze liefliebt en alles wat in
uw macht ligt wilt doen om hen gelukkig te maken. Als u dat
doet zullen noodzakelijke beperkingen veel groter gewicht leggen
in hun jonge geest. Leid uw kinderen met tederheid en meegevoel,
in gedachten houdend dat "hun engelen in de hemelen voort-
durend het aangezicht zien van Mijn Vader, die in de hemelen
is." (2) Als u wenst dat de engelen het werk doen dat hun voor
uw kinderen door God is opgedragen, werk dan met hen mee
door uw aandeel te venichten.

Kinderen die groot gebracht zijn in de verstandige en
liefdevolle leiding van een echt thuis, zullen geen verlangen
hebben weg te dwalen op zoek naar pleziertjes en kameraden
buitenshuis. Het kwade zal hen niet aantrekken. De geest die
in huis heerst zal hun karakter vonnen; zij zullen gewoonten
en beginselen vonnen die een sterke verdediging zullen zijn
tegen verzoekingen wanneer zij de bescherming van thuis
verlaten en hun plaats in de wereld zoeken.

Kinderen zowel als ouders hebben belangrijke verplichtingen
in het gezin. Zij moeten leren dat zij deel zijn van het
gezinsgebeuren. Zij worden gevoed, gekleed, bemind en ver-
zorgd; en zij moeten op deze vele goede dingen reageren door
hun deel te dragen in de lasten van het gezin, en zij moeten
emaar streven alle mogelijk geluk te brengen in het gezin waar
zij lid van zijn.

Kinderen komen er soms toe zich te ergeren aan beperkingen;
maar in hun latere leven zullen zij hun ouders zegenen voor
de trouwe en strikte waakzaamheid waannee zij beschennd en
geleid werden tijdens hun jaren van onervarenheid.

Verwijzingen:
l. Gen. 18:19.
2. Matth 18:l0.