32 Het kind

"Hoe zullen wij het kind Ieiden?"

Niet alleen de gewoonten van de moeder, maar ook de
opvoeding van het kind waren opgenomen in de aanwijzingen
die de engel aan de Hebreeuwse ouders gaf. Het was niet genoeg
dat Simson,_het kind dat later Israël zou bevrijden, een goede
erfenis bij zijn geboorte meekreeg. Dit moest worden gevolgd
door een zorgvuldige opvoeding. Van kindsbeen af moest hij
worden getraind in strikte matigheid.

Gelijkluidende aanwijzingen werden voor Johannes de Doper
gegeven. Voor de geboorte van het kind was de boodschap uit
de hemel voor de vader:

"Blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en velen zullen zich
over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de
Here en wijn en sterke drank zal hij niet drinken; en met de
Heilige Geest zal hij vervuld worden." (l)

In de hemelse verslagen van edele mannen verklaarde de
Heiland dat er geen groter man was dan Johannes de Doper.
Het werk dat hem werd opgedragen vroeg veel, niet alleen van
lichamelijke energie en uithoudingsvennogen, maar de hoogste
vennogens van_ geest en ziel. Zo belangrijk was de juiste
lichamelijke traimng als voorbereiding voor dat werk dat de
hoogste engel in de hemel werd gezonden met een boodschap
die aanwijzingen bevatte voor de ouders van het kind.

De richtlijnen die omtrent Hebreeuwse kinderen gegeven
werden, leren ons, dat niets wat het lichamelijk welzijn van het
kind beïnvloed, verwaarloosd mag worden. Niets is onbelangrijk.
Iedere invloed die gevolgen heeft voor de gezondheid van het
lichaam, heeft neveneffecten op verstand en karakter.
Er kan niet te veel belang gehecht worden aan de vroege
opvoeding van de kinderen. De lessen die dan geleerd worden,
de gewoonten die gevormd worden gedurende de kleuter- en
kinderjaren, hebben meer te doen met de vorming van het
karakter en de richting van het leven dan alle onderwijs en
opvoeding in de latere jaren.

Ouders moeten dit overdenken. Zij zouden de principes moeten
begrijpen die ten grondslag liggen aan de zorg en de opvoeding
van kinderen. Zij zouden in staat moeten zijn hen op te voeden
in lichamelijke, verstandelijke en morele gezondheid. ()uders
moeten de natuurwetten bestuderen. Zij zouden bekend moeten
raken met het organisme van het menselijk lichaam. Zij moeten
de functies van de verschillende organen begrijpen en hun
onderlinge relaties. Zij zouden de relatie van de verstandelijke
tot de lichamelijke krachten moeten bestuderen, en de voor-
waarden voor de gezonde werking van elk afzonderlijk. De
verantwoordelijkheid van het ouderschap op zich nemen zonder
zo°n voorbereiding is zonde.

Veel te weinig aandacht wordt geschonken aan de oorzaken
van het sterfiecijfer, de ziekte en degeneratie, die vandaag de
dag zelfs in de meest beschaafde en welvarende landen bestaan.
Het menselijke geslacht gaat achteruit. Meer dan een derde deel
sterft in de vroege jeugd; (in 1905, toen dit werd geschreven
was dit inderdaad zo) en die de volwassenheid bereiken, daarvan
lijdt het grootste aantal aan een of andere ziekte, en maar
weinigen bereiken een hoge leeftijd.

Veel van het kwaad dat ellende en ondergang aan het geslacht
brengt, zou voorkomen kumien worden, en de kracht om dat
te kunnen weerstaan berust voor een groot deel bij de ouders.
Het is niet een "mysterieuze voorzienigheid" die de kleine
kinderen wegneemt. God wenst hun dood niet. Hij geeft ze aan
de ouders om hier tot nut opgevoed te worden en voor de hemel
hiema. Als vaders en moeders deden wat zij zouden kunnen
doen om. hun kinderen een goede erfenis mee te geven en door
verstandig beleid zouden trachten om alle verkeerde condities
van hun geboorte te verbeteren, wat een verandering ten goede
zou de wereld dan te zien krijgen!

De Zorg voor de Kinderen

Hoe rustiger en eenvoudiger het leven van een kind, hoe
gunstiger het zal zijn voor de lichamelijke èn verstandelijke
ontwikkeling. Te allen tijde moet de moeder trachten rustig,
kalm en beheerst te zijn. Vele kinderen zijn bijzonder gevoelig
voor nerveuze opwinding, en de zachte, niet haastige manieren
van de moeder zullen een kalmerende invloed hebben, die het
kind onzegbaar veel goed zal doen.

_Baby s vragen warmte, maar een emstige vergissing wordt
dikwijls begaan door ze m oververhitte kamers te houden, in
grote mate verstoken van frisse lucht. De gewoonte om het
gezicht_van de baby bedekt te houden als hij of zij slaapt, is
schaâlelijk, omdat daardoor de vrije ademhaling wordt belem-
mer .
De baby zou vrij gehouden moeten worden van iedere invloed
die het gestel zou kunnen verzwakken of vergifiigen. De meest
strikte zorg zou besteed moeten worden aan het rein houden
van de baby en alles wat met het kind te maken heeft. Terwijl
het nodig kan zijn om het kind te beschermen tegen te grote
verschillen in temperatuur, noch van te heet naar te koud, of
andersom, zou zorg gedragen moeten worden, dat het slapend
of wakend, dag en nacht zuivere, frisse lucht inademt.

De Kleding van het Kind

Bij het aanleggen van de baby-uitzet moet eerder gedacht
worden aan het praktische, comfortabele en het gezonde van
de kleding, dan aan mode of de wens om bewondering te
wekken. De moeder moet geen tijd besteden aan borduurwerk
en fantasiewerk om de kleine kleertjes mooi te maken, waarmee
ze zich onnodig vermoeit met werk ten koste van haar gezondheid
en de gezondheid van haar kind. Zij moest zich niet buigen
over naaiwerk dat de ogen en zenuwen erg belast gedurende
de tijd dat zij de meeste rust en plezierige lichaamsbeweging
nodig heeft. Zij zou zich bewust moeten zijn van haar verplichting
om haar gezondheid en kracht te bewaren, zodat zij in staat zal
zijn aan de eisen die aan haar gesteld worden, te voldoen.
Als de kleding van het kind wamite, beschenning en comfort
combineert, is een van de oorzaken van irritatie en rusteloosheid
vermeden. De kleine zal gezonder zijn, en de moeder zal de
zorg voor het kind niet als zo”n zware last op haar kracht en
tijd voelen.

Strakke banden om het middel verhinderen de goede functie
van de longen, en zo moeten worden vermeden. Geen enkel
lichaamsdeel moet ooit gehinderd worden door kleding die enig
orgaan in bewegingsvrijheid beperkt. De kleding van alle
kinderen moet los genoeg zijn om zo vrij en volledig mogelijk
te kurmen ademhalen en zo gevormd, dat de schouders het
gewicht dragen.

In sommigen landen heerst nog steeds de gewoonten om de
schouders en beentjes bloot te laten. Deze gewoonte kan niet
emstig genoeg veroordeeld worden. De beentjes zijn het verst
van het centnmi van de circulatie verwijderd en vragen grotere
beschemiing dan de andere delen van het lichaam. De bloedvaten
die het bloed naar de uiteinden voert, zijn groot en zorgen voor
een voldoende voonaad wamite en voedingsstoffen. Maar
wanneer de benen onbeschemid of onvoldoende bedekt blijven,
raken de slagaders en aders verkrampt, de gevoelige delen van
het lichaam raken verkild en de circulatie van het bloed wordt
verhinderd.

Als de kinderen opgroeien, vraagt de natuur ieder mogelijk
voordeel om ze in staat te stellen het lichaamsgestel zo volmaakt
mogelijk op te bouwen. Als de ledematen onvoldoende be-
schemid zij n, kimnen kinderen, speciaal meisjes, niet naar buiten,
tenzij het weer heel zacht is. Dus worden ze bimiengehouden
uit angst voor de kou. Als de kinderen goed gekleed zijn, zal
het hen alleen maar goed doen om vrije beweging in de
buitenlucht te kunnen genieten, ”s winters en 's zomers.
Moeders die hun jongens en meisjes in stralende gezondheid
willen zien, moeten hen behoorlijk kleden en ze aanmoedigen
om, als het weer redelijk is, veel buiten te zijn. Het kan moeite
kosten om de maeht der gewoonte te doorbreken en de kinderen
te kleden en op te voeden met inachtneming van de gezondheid;
maar de resultaten zullen de pogingen ruimschoots vergoeden.
De Voeding van het Kind
De beste voeding voor de baby is het voedsel waarin de
natuur voorziet. Hiervan zou het niet nodeloos verstoken moeten
blijven. Het is een harteloze zaak voor een moeder om ter wille
van het gemak of sociale genietingen zichzelf vrij te maken
van de tere dienst om de kleine borstvoeding te geven.
De moeder die toelaat dat haar kind door een ander wordt
gevoed moet wel bedenken wat het resultaat kan zijn. In meerdere
of mindere mate deelt de voedster haar humeur en aard mee
aan het kind dat zij verzorgt.

Het belang van het opvoeden van kinderen tot de juiste
voedingsgewoonten kan nauwelijks worden overschat. De
kleinen moeten leren dat zij eten om te leven, niet leven om
te eten. De training moet beginnen bij de baby in de annen
van de moeder. Het kind moet met regelmatige tussenpozen
gevoed worden, minder frequent naar mate het ouder wordt.
Zoetigheid of voedsel voor volwassenen, die het niet verteren
kan, moet niet gegeven worden. Zorg en regelmaat in de voeding
van de zuigeling zal niet alleen de gezondheid bevorderen en
het dus rustig en goed gehumeurd houden, maar zal ook de
grondslag van gewoonten leggen, die een zegen zullen zijn in
latere jaren.

Wanneer de baby kleuter wordt, moet men steeds grote zorg
blijven besteden aan de vorming van smaak en eetlust. Dikwijls
wordt kinderen toegestaan om te eten als zij trek hebben, zonder
rekening te houden met de gezondheid. De moeite en het geld
dat zo dikwijls besteed wordt aan ongezonde lekkernijen leiden
ertoe dat kinderen denken dat de hoogste waarde in het leven
en dat wat de mens het gelukkigst maakt, zijn, dat de mens in
staat is de eetlust ongeremd te bevredigen. Het resultaat van
zo°n opvoeding is gulzigheid; dan komt ziekte, die gewoonlijk
gevolgd wordt door toediening van giftige medicijnen.

Ouders moeten de eetlust van hun kinderen opvoeden en het
gebruik van ongezonde soorten voedsel niet toelaten. Maar in
de zorg om de voeding in de juiste banen te leiden, moet men
ervoor waken, niet de vergissing te maken om van de kinderen
te eisen dat zij voedsel eten dat niet goed smaakt, of meer eten
dan zij nodig hebben. Kinderen hebben rechten, zij hebben
voorkeuren, en warmeer deze voorkeuren redelijk zijn, moet
dat gerespecteerd worden.

Regelmaat in eten moet zorgvuldig gehandhaafd worden.

Niets mag tussen de maaltijden gebruikt worden, geen snoepgoed,
noten, fruit, of enig ander soort voedsel. Onregelmatigheid in
eten vemietigt de gezonde tonus van de spijsveiteringsorganen,
ten nadele van de gezondheid en opgewektheid. En wanneer
de kinderen aan tafel komen, kunnen zij niet genieten van
heilzaam voedsel; hun eetlust vraagt wat schadelijk voor hen
is.

Moeders die aan de wensen van hun kinderen voldoen ten
koste van de gezondheid en een opgewekt humeur, zijn bezig
kwaad zaad te zaaien dat zal ontkiemen, groeien en vrucht
dragen. Omnatigheid groeit met het opgroeien van de kleinen,
en verstandelijke en lichamelijke krachten worden opgeofferd.
Moeders die dit doen, zullen met bitterheid oogsten wat zij
gezaaid hebben. Zij zien hun kinderen opgroeien, in geest en
karakter ongeschikt om het goede te doen en een nuttig aandeel
in de maatschappij of in het huis te vervullen. De geestelijke
zowel als de verstandelijke en lichamelijke vennogens lijden
onder de invloed van ongezonde voeding. Het geweten wordt
afgestompt en de gevoeligheid voor goede indrukken wordt
geschaad.

Waar kinderen geleerd moet worden om hun eetlust te
beheersen en voor de gezondheid te eten, moeten zij ook goed
weten dat wat zij zich moeten ontzeggen, slechts datgene is,
wat hun schade doet. Zij geven dus schadelijke zaken op in
ruil voor betere. De tafel moet uitnodigend en aantrekkelijk
gedekt worden, voorzien van de goede dingen die God ons zo
nrim heefi toebedeeld. Laten de maaltijden opgewekte, gelukkige
tijden zijn. En terwijl wij genieten van Gods gaven, moeten wij
dat beantwoorden door lof en dank aan God.

De Zorg voor Kinderen tijdens Ziekte

ln vele gevallen is ziekte van kinderen terug te brengen tot
een fout in de verzorging. Onregelmatigheid in eten, onvoldoende
kleding op een kille avond, gebrek aan lichaamsbeweging om
het bloed in gezonde circulatie te houden, gebrek aan genoeg
frisse lucht voor de reiniging van het bloed, kunnen alle een
oorzaak zijn van de moeilijkheid. Laat de ouders de oorzaak
van de ziekte opsporen en dan de fout zou spoedig mogelijk
herstellen.

Alle ouders hebben het in de macht veel te leren over de
verzorging en het voorkomen en zelfs de behandeling van ziekte.
Vooral de moeder zou moeten weten hoe te handelen in gewone
gevallen van ziekte in haar gezin. Zij moet weten hoe men een
ziek kind verzorgt. Haar liefde en inzicht maken haar juist
geschikt voor dit werk dat niet zo goed aan vreemde handen
kan worden toevertrouwd.

De Studie Fysiologie (Menskunde)

Ouders moeten bij de kinderen als vroe g belangstelling wekken
voor de studie van het menselijk lichaam, en ze zouden hen de
eenvoudige beginselen moeten leren. Leert hen hoe zij het beste
de lichamelijke, verstandelijke en geestelijke vennogens in stand
kunnen houden, en hoe zij hun gaven kumren benutten, zodat
hun leven tot zegen van elkaar wordt en tot eer van God. Deze
kemris is onschatbaar voor jonge mensen. Een opvoeding in de
dingen die het leven en de gezondheid betreffen is belangrijker
voor hen dan de kemris van vele wetenschappen die in de school
worden geleerd.

Ouders zouden veel meer voor de kinderen moeten leven en
minder voor sociale omgang. Bestudeer de gezondheidsonder-
werpen en breng uw kennis in praktijk. Leert uw kinderen
logisch denken van oorzaak tot gevolg. Leert hen, dat als zij
gezondheid en geluk wensen, zij de natuurwetten moeten
gehoorzamen. Al zou u niet dadelijk snelle verbetering zien
zoals u dat wenst, weest niet ontmoedigd, maar volhardt geduldig
en zet uw werk voort.

Leert uw kinderen vanaf de wieg zelfverloochening en
zeltbeheersing. Leert hen van de schoonheid in de natuur te
genieten, en in nuttige bezigheid alle lichamelijke en geestelijke
vennogens te oefenen. Voedt hen op in het vonnen van een
gezond gestel en een goede moraal, zomiig gehumeurd te zijn
en altijd vriendelijk. Druk in hun teder gemoed de waarheid
dat God ons niet heeft bestemd voor slechts tij delijke voldoening
en wensen, maar voor ons eeuwig goed. Leert hen dat toegeven
aan verleiding zwak en zondig is, maar weerstaan edel en
marmelijk. Deze lessen zullen zijn als goed zaad in goede bodem
gezaaid, en zij zullen vrucht dragen die uw harten zal verblijden.
Laat ouders, boven alle zaken, hun kinderen omringen met
een atmosfeer van blijheid, hoffelijkheid en liefde. Een tehuis
waar liefde woont en waar dat getoond wordt in de oogopslag,
in woorden en in handelingen, is een plaats waar engelen hun
tegenwoordigheid met vreugde kenbaar maken.

Ouders, laat het zonlicht van liefde, blijheid en gelukkige
tevredenheid uw harten binnenkomen, en laat die heerlijke,
blijde invloed uw huis vervullen. Toon een vriendelijke,
verdraagzame geest en moedig hetzelfde aan in uw kinderen,
kweek alle deugden aan die in het huiselijk leven blij zullen
maken. Zo”n atmosfeer zal voor de kinderen zijn wat zonlicht
voor de plantenwereld is. Het zal de gezondheid bevorderen en
levenskracht geven aan geest en lichaam.

Verwijzing:
Lucas 1: 14,15