31 De moeder

"De vrouw neme zich in acht voor alles, wat ik haar genoemd heb."

Wat de ouders zijn, zullen - in grote mate - de kinderen zijn.
De lichamelijke conditie van de ouders, hun aanleg en begeerten,
hun mentale en morele neigingen, worden min of meer in hun
kinderen gereproduceerd.

Hoe edeler het doel, hoe hoger de verstandelijke en geestelijke
gaven. En hoe beter de lichamelijke krachten van de ouders,
hoe beter de uitrusting is, die zij aan hun kinderen mee kunnen
geven. Door te oefenen wat het beste in henzelf is, oefenen de
ouders een invloed uit die de maatschappij vonnt en toekomstige
generaties verheft.

Vaders en moeders moeten hun verantwoordelijkheid begrij-
pen. De wereld is vol voetangels en klemmen voor de jeugd.
Zeer velen worden aangetrokken door een leven van zelfzuchtig
en zinnelijk genot. Zij kunnen de verborgen gevaren van het
vreselijke einde aan het pad dat hen een weg van geluk toeschijnt,
niet onderscheiden. Door toe te geven aan begeerten en
hartstochten, wordt hun kracht verspild en miljoenen worden
ongeschikt voor deze wereld en voor de toekomende wereld.
Ouders moeten bedenken dat hun kinderen deze verzoekingen
het hoofd moeten bieden. Zelfs vóór de geboorte van het kind
moeten voorbereidingen worden getroffen, die het in staat stellen
succesvol de strijd tegen het kwaad te voeren.

Deze verantwoordelijkheid iust speciaal op de moeder. Zij,
door wiens levensbloed het kind gevoed wordt en het lichaams-
gestel wordt opgebouwd, deelt ook de verstandelijke en
geestelijke invloeden mee, die bijdragen aan de vomiing van
geest en karakter. Het was Jochebed, de Hebreeuwse moeder,
sterk in geloof, die "niet bevreesd was voor het gebod van de
koning," (l) uit wie Mozes geboren werd, de bevrijder van
Israël. Het was Hannah, de vrouw van gebed, zelfopoffering
en hemelse inspiratie, die Samuel het leven gaf, het door de
hemel opgevoede kind, de onomkoopbare richter, de stichter
van de heilige scholen in Israël. Het was Elizabeth, bloedveiwante
en geestveiwante van Maria van Nazareth, die de moeder was
van de heraut van de Verlosser.

Matigheid en Zelfbeheersing

De zorgvuldigheid waannee de moeder haar levensgewoonten
zou moeten beschermen wordt in de Schiifi geleerd. Toen de
Here Simson zou roepen tot verlosser van Israël, "verscheen
de engel des Heren," aan de moeder met speciale aanwijzingen
inzake haar gewoonten en ook de verzorging van haar kind.
"Dus dnnk geen wijn of bedwelmende drank en eet niets
onreins."(2)
De gevolgen van prenatale invloeden worden door vele ouders
beschouwd als van weinig belang; maar de hemel denkt daar
anders over. De boodschap gebracht door een van God gezonden
engel en tweemaal op een zeer plechtige wijze gegeven, toont
duidelijk aan dat ze onze volle aandacht verdient.

In de woorden die tot de Hebreeuwse moeder gesproken
werden, spreekt God tot alle moeders van alle tijden. "De vrouw
neme zich in acht, voor alles wat ik haar genoemd heb," zei
de engel. Het welzijn van het kind wordt beïnvloed door de
gewoonten van de moeder. Haar begeerten en haitstochten
moeten door beginselen worden beheerst. Er is iets om na te
laten, iets om tegen te stn`j den, als zij Gods doel in het schenken
van een kind aan haar wil vervullen. Als zij voor de geboorte
van het kind toegeeft aan haar neigingen, zelfzuchtig is,
ongeduldig, vitterig, zullen deze trekken in het kind weerspiegeld
worden. Zo hebben vele kinderen als geboorterecht bijna
onoverkomelijke neigingen tot het kwade geërfd.

Maar als de moeder onwrikbaar vasthoudt aan de juiste
principes, als zij matig is en zelfverloochenend, als zij vriendelijk
is, zacht en onzelfzuchtig, kan zij haar kind deze zelfde
karakteitrekken meegeven. Heel uitdrukkelijk was het verbod
om wijn te gebruiken. Iedere druppel sterke drank om aan haar
begeerte te voldoen, zou de lichamelijke en zedelijke gezondheid
van haar kind in gevaar brengen en is een directe zonde tegen
haar Schepper.

Vele raadgevers diingen erop aan, dat aan elke wens van de
moeder voldaan moet worden; dat wanneer zij een soort voedsel
wenst, hoe schadelijk ook, zij vrij zou zijn om aan die lust te
voldoen. Zulke raad is verkeerd en verraderlijk. De lichamelijke
behoeften van de moeder mogen in geen geval worden
verwaarloosd. Twee levens hangen van haar af, en haar wensen
zouden liefdevol behandeld moeten worden, aan haar behoeften
moet ruim worden voldaan. Maar gedurende de zwangerschap
moet zij alles vemiijden wat de lichamelijke en geestelijke
krachten vermindert, vooral wat betreft het dieet, maar ook in
elk ander opzicht. Door het gebod van God zelf is zij onder
de meest plechtige verplichting gesteld om zeltbeheersing te
beoefenen.

Overwerk

De krachten van een moeder moeten liefdevol in stand worden
gehouden. In plaats van haar kostbare krachten te besteden aan
uitputtende arbeid, moeten haar lasten en zorgen verlicht worden.
Dikwijls is de man en vader onbekend met de natuuiwetten,
wetten, die het welzijn van zijn gezin beheersen. Geheel in
beslag genomen door de strijd om het bestaan of door de jacht
naar rijkdom en gedrukt door zorgen en verwikkelingen laat
hij toe, dat alle moeilijkheden de moeder overbelasten zodat
haar krachten tekortschieten in de meest kritische periode, met
zwakte en ziekte als resultaat.

Memge echtgenoot en vader zou veel kunnen leren van de
zorg en de trouw van een schaapherder. Toen Jacob gedwongen
werd om een snelle en moeilijke reis te maken, antwoordde
hij: "De kinderen zijn teer, en ik heb kleinvee en zogende
runderen bij mij; zou men die m één dag al te zeer jagen, dan
zou de hele kudde sterven." "Ik wil op mijn gemak verder
trekken naar de tred van het vee, dat voor mij uitgaat, en naar
de tred van de kinderen."

Laat op de zware levensweg de echtgenoot en vader "Zachtjes
verder trekken," zoals zijn levensgezellin verdragen kan. Laat
hem te midden van de begeiige wedren naar rijkdom en maeht
van de wereld, leren om zijn stappen te matigen om degene,
die geroepen is om aan zijn zijde te gaan, te steunen en het
haar gemakkelijk te maken.

Opgewektheid

De moeder moet een opgewekt, tevreden en gelukkig humeur
aankweken. Elke pogmg in deze nchting zal rijkelijk beloond
worden, zowel in lichamelijk welzijn als in het morele karakter
van haar kinderen. Een opgewekte geest zal het geluk van het
gezm bevorderen en m hoge mate aan haar eigen gezondheid
ten goede komen.

Laat de echtgenoot zijn vrouw bijstaaii met zijn medegevoel
en onuitputtelijke genegenheid. Als hij altijd fris en vrolijk
wil houden, zodat zij als een zonneschijn in huis zal zijn, laat
hij haar dan helpen haar lasten te dragen. Zijn vriendelijkheid
en liefdevolle hoffelijkheid zullen voor haar een kostbare
aamnoediging _zijn, en het geluk dat hij meedeelt, zal vreugde
en vrede m zijn eigen hart brengen.

De echtgenoot en vader die humeurig is, zelfziichtig en
veeleisend, is niet alleen zelf ongelukkig, maar hij werpt
somberheid op de huisgenoten. Hij zal het resultaat ervaren in
het zien van een ontmoedigde, ziekelijke vrouw, en zijn kinderen
bedorven door zijn eigen onvriendelijk gedrag.

Als de moeder de zorg en de troost die zij behoefi, wordt
ontzegd, als wordt toegelaten dat zij haar krachten uitput door
overwerk of door bezorgdheid en somberheid, zullen haar
kinderen beroofd worden van de vitale krachten, de mentale
veerkracht en de vrolijke opgewektheid die zij hadden moeten
erven. Het is veel beter om het leven van de moeder licht en
blij te maken, haar te beschennen tegen gebrek, vennoeiende
arbeid en drukkende zorg, zodat de kinderen een goed gestel
erven en hun weg door het leven met eigen kracht kunnen
bevechten.

Groot zijn de eer en de verantwoordelijkheid die op vader
en moeder geplaatst worden, waar zij de plaats van God voor
hun kinderen vertegenwoordigen. Hun karakter, hun dagelijks
leven, hun wij ze van opvoeden, zullen Zijn woorden weergeven
tegenover de kinderen. Hmi invloed zal het vertrouwen van het
kind in de beloften van de Here winnen of zal de kinderen
afstoten.

Het Voorrecht van de Ouders in de Opvoeding

Gelukkig zijn de ouders van wie het leven een ware
afspiegeling is van het goddelijke, zodat de beloften en de
geboden van God in het kind dankbaarheid en eerbied opwekken;
de ouders van wie tederheid, rechtvaardigheid en geduld voor
het kind de liefde, rechtvaardigheid en lankrnoedigheid van God
weergeven; en die door het kind te leren hen lief te hebben, te
vertrouwen en te gehoorzamen, het leren zijn Vader in de hemel
lief te hebben, te vertrouwen en te gehoorzamen. Ouders die
hun kind zo”n gave meegeven, hebben hem begifiigd met een
schat, kostbaarder dan de rijkdom van alle eeuwen - een schat
even duurzaam als de eeuwigheid.

In de kinderen die haar zijn toevertrouwd, heeft elke moeder
een heilige opdracht van God. "Neem deze zoon, deze dochter,"
zegt Hij, "voedt hem/haar, op voor Mij; geef hem/haar een
karakter naar de gelijkenis van een paleis, dat mag blinken in
de hoven van de Heer voor altijd."

Het werk van een moeder lijkt dikwijls zo°n onbelangrijke
dienst. Het is een werk dat zelden wordt gewaardeerd. Anderen
weten weinig van haar vele zorgen en lasten. Haar dagen worden
in beslag genomen door steeds terugkerende kleine plichten,
die alle om geduldige inspanning vragen, om zelfbeheersing,
om tact en zelfopofferende liefde; toch kan ze niet pochen op
wat ze gedaan heeft als een grote prestatie. Ze heefi alleen
gezorgd dat de zaken in huis op rolletjes liepen; dikwijls
vermoeid en verward, heeft ze getracht vriendelijk tegen de
kinderen te spreken, om ze bezig te houden en gelukkig, en
om hun kleine voeten op het rechte pad te houden. Ze voelt
zich, alsof ze niets tot stand heefi gebracht. Maar dat is niet
zo. Hemelse engelen slaan de vemroeide moeder gade en zien
de lasten die zij dag aan dag draagt. Haar naam kan dan in de
wereld niet bekend zijn, maar die staat opgetekend in het
levensboek van het Lam.

De Kansen van de Moeder

Daar boven is een God, en het licht en de heerlijkheid van
Zijn troon rusten op de gelovige moeder als zij haar kinderen
tracht te behoeden tegen de invloeden van het kwade. Geen
werk evenaart het hare in belangrijkheid. Zij hoeft niet, zoals
een schilder, een vonn van schoonheid op het doek weer te
geven, noch als een beeldhouwer het uit manner te beitelen.
Zij hoeft niet zoals een schrijver, edele gedachten om te zetten
in machtige woorden, noch als een musicus prachtige gevoelens
in muziek uit te drukken. Haar werk is, met hulp van God, in
een menselijke ziel de goddelijke gelijkenis te ontwikkelen.
De moeder die dit waardeert, zal haar kansen als onschatbaar
beschouwen. Emstig zal zij trachten in haar eigen karakter, en
door haar opvoedingsmethoden voor haar kinderen, het hoogste
ideaal tot uitdrukking te brengen. Emstig, geduldig, en moedig,
zal zij trachten haar eigen vaardigheden te verbeteren, zodat zij
haar beste geesteskrachten kan benutten in de opvoeding" van
haar kinderen. Emstig zal zij zich bij elke Sstap afvragen heelt God hierover gezegd?" Ijverig zal zijn Woord
bestuderen. Zij zal haar ogen op Jezus gericht houden. Zodat
haar dagelijkse ervaringen, in de nedenge beslommeringen van
zorgen en plichten, een ware afspiegeling mogen zijn van het
ene ware leven.

Verwijzingen:

1. Hebr.11:23.
2. Richt.13:13,7.
3. Gen.33:13,14.