30 De woning

"De Here plantte een tuin,... en daarin plaatste Hij de mens."

Het evangelie vereenvoudigt de problemen des levens op een
wonderlijke manier. Wanneer de aanwijzingen van het evangelie
worden opgevolgd, worden wij uit vele verwikkelingen geleid.
Het leert ons, ze op de juiste waarde te schatten en de meeste
aandacht te geven aan de dingen die het meest waardevol zijn,
- de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Deze les is nodig
voor hen op wie de verantwoordelijkheid rust om een huis uit
te kiezen. Zij zouden zichzelf niet moeten toestaan, zich van
het hoogste doel af te laten brengen. Laat hen bedenken, dat
het tehuis op aarde een symbool moet zijn van de voorbereiding
voor ons tehuis in de hemel. Het leven is een leerschool, waarvan
de ouders en de kinderen moeten overgaan naar de hogere
school in de woningen Gods. Als een plaats voor de woning
gezocht wordt, laat deze overweging dan de keuze leiden. Laat
u niet beheersen door verlangen naar weelde, de voorschrifien
van de mode, of de gewoonten van de gemeenschap. Overdenk
wat het beste zal dienen tot eenvoud, reinheid, gezondheid en
de echte waarden.

Over de gehele wereld worden de steden broedplaatsen van
ondeugd. Aan alle kanten ziet en hoort men het kwade. Overal
zijn verlokkingen tot zinnelijkheid en uitspattingen. Het getij
van verderf en misdaad zwelt voortdurend aan. Elke dag brengt
berichten over geweld, beroving, moord, zelfinoord en andere
misdaden, te veel om op te noemen.

Het leven in de steden is onecht en gekunsteld. De intense
hartstocht om geld te verdienen, de jacht naar opwinding en
plezier, de zucht naar vertoning, de luxe en buitensporigheden,
dat alles zijn krachten, die bij de grote massa de geest aftrekken
van het ware doel van het leven. Zij openen de deur voor
duizenden verleidingen. Op de jeugd hebben zij een bijna
onweerstaanbare aantrekkingskracht.

Een van de meest subtiele en gevaarlijke verleidingen die de
kinderen en de jeugd in de stad bestormen is de liefde voor
plezier. Vakanties en vrije dagen zijn talrijk; spelen en
paardenrennen trekken duizenden en de maalstroom van op-
winding en plezier trekt hen weg van de eenvoudige plichten
van het leven. Geld dat bewaard zou moeten worden voor betere
doeleinden, wordt verkwist aan amusement. Als gevolg van de
arbeidsverhoudingen en de stakingen van de vakbonden worden
de levenscondities in de steden hoe langer hoe moeilijker.
Emstige moeilijkheden komen op ons af; en voor vele gezimren
zal het verlaten van de stad een noodzaak worden. De omgeving
van de stad is dikwijls een gevaar voor de gezondheid. De
voortdurende mogelijkheid van contact met ziekte, de veron-
treinigde lucht, onzuiver water, en het verontreinigde voedsel,
de volle, donkere, ongezonde woningen, zijn sommige van de
euvels waar men mee te maken heeft.

Het was Gods bedoeling niet dat de mensen in steden opgepakt
zouden zitten, op etages en in huurkazemes. In den beginne
plaatste Hij ons eerste ouderpaar te midden van de mooie
vergezichten en geluiden waar Hij ons ook vandaag mee wenst
te verheugen. Hoe meer wij in harmonie komen met Gods
oorspronkelijk plan, hoe gunstiger onze positie zal zijn om ons
te verzekeren van gezondheid voor lichaam, geest en ziel.

Een kostbare woning, dure meubilering, praal, luxe en gemak,
zijn geen voorwaarde voor een gelukkig en nuttig leven. Jezus
kwam naar deze aarde voor het grootste werk ooit tot stand
gebracht onder de mensen. Hij kwam als Gods gezant, om ons
te tonen hoe we moeten leven om de beste resultaten voor dit
leven te bereiken. Wat waren de voorwaarden door de eeuwige
Vader voor Zijn Zoon gekozen? Een afgelegen huis in de
heuvels van Galilea; een huishouden dat onderhouden werd
door eerlijke, zelfrespecterende arbeid; een leven van eenvoud;
dagelijkse strijd met moeilijkheden en ontbering; zelfopoffering,
zuinigheid, geduld en opgewekte dienstverlening; het uur van
studie aan Zijn moeders zijde, met de geopende Schrifrrol; de
rustige zonsopgang en zonsondergang in het groene dal; het
heilige onderricht van de natuur; de studie van de schepping
en de voorzienigheid; en de gemeenschap met God, waren de
voorwaarden en gelegenheden in het leven van Jezus als kind.
Zo was het met de meesten van de beste en edelste mensen
uit alle eeuwen. Lees de geschiedenis van Abraham en Jozef,
van Mozes, David en Elisa. Bestudeer de levens van mannen
uit latere tijden, die de meest waardevolle vertrouwensposten
en verantwoordelijkheden vervuld hebben, de mannen van wie
de invloed het meest heeft bereikt voor de verheffing van de
wereld.

Hoevelen zijn niet grootgebracht in landelijke gezinnen. Zij
kermen geen luxe. Zij besteedden hun jeugd niet aan amusement.
Velen waren gedwongen met armoede en ontbering te worstelen.
Zij leerden al vroeg om te werken, en hun actieve leven in de
buitenlucht gaf energie en veerkracht aan al hun vemiogens.
Aangewezen als zij waren op eigen middelen, leerden zij
moeilijkheden te overwimien en hindemissen te boven te komen;
en zij wonnen aan moed en doorzettingsvermogen. Zij leerden
de lessen van zelfvertrouwen en zeltbeheersing. In hoge mate
beschermd tegen kwade omgang, hadden zij genoeg natuurlijke
vreugden en heilzame vriendschappen. Zij waren eenvoudig in
hun smaak en matig in hun gewoonten. Zij werden geleid door
principes, en zij groeiden zuiver, sterk en eerlijk op. Toen zij
tot hun levenswerk geroepen werden, brachten zij lichamelijke
en mentale kracht en een bruisende geest mede, in staat om
plannen te maken en uit te voeren, en standvastigheid in het
weerstaan van het kwade, en dat maakte hen tot een positieve
macht in de wereld.

Beter dan iedere andere erfenis van rijkdom die u uw kinderen
kunt geven, zijn de gaven van een gezond lichaam, een gezond
verstand en een edel karakter. Hij die begrijpt wat de ware
successen in het leven zijn, zal tijdig wijs worden. Hij zal met
het oog op 's levens beste zaken een woonplaats kiezen.
In plaats van een woning te kiezen waar alleen mensenwerk
te zien is waar de aanblik en de geluiden heel vaak kwade
gedachten oproepen, waar drukte en verwarring vermoeidheid
en om'ust brengen, ga daar wonen waar u de werken van God
kunt bezien. Vind geestelijke rust en schoonheid, kalmte en
vrede van de natuur. Laat de ogen rusten op de groene velden,
op de bosjes en de heuvels. Kijk op naar de blauwe hemel,
onbedekt door stof en rook van de stad. Ga daarheen waar u
ver van de verbijsteringen en de overdaad van het stadsleven
uw kinderen uw kameraadschap kunt geven, waar u God door
Zijn werken kunt leren kennen, en voedt hen op voor een leven
van getrouwheid en bruikbaarheid.

Eenvoud in de Meubilering

Onze gekunstelde gewoonten beroven ons van veel zegeningen
en vreugden, zij maken ons ongeschikt om het meest nuttige
leven te leiden. Als het huis kostbaar wordt ingericht, is dit
niet alleen verspilling van geld, maar ook van datgene wat
duizendmaal kostbaarder is. Zo,n interieur brengt veel werk
met zich mee en legt een zware last op.

Hoe is de toestand in vele huizen, zelfs waar de middelen
beperkt zijn en het huiswerk voomamelijk op de moeder
neerkomt? De beste kamers worden gemeubileerd in een stijl
die de middelen van de bewoners te boven gaat, ongeschikt is
voor gemakkelijk leven en het genot ervan. Er zijn dure karpetten,
meubels met mooi snijwerk en mooie bekleding en ingewikkelde
diaperieën. Tafels, schoorsteemnantel en elke andere beschikbare
plaats is overvol versieringen, en de muren zijn bedekt met
schilderijen die het oog veimoeien. lin wat een werk vereist
het niet om dit alles in orde en stofvrij te houden. l)it werk en
de andere gekunstelde gewoonten van het gezin, m overeen-
stemming met de mode, vragen van een huisvrouw een emdeloos
ploeteren.

In vele gezinnen heeft de vrouw en moeder geen tijdom te
lezen, om zichzelf goed op de hoogte te houden, geen tijd om
een kameraad voor haar man te zijn, en geen tijd om zich bezig
te houden met de zich ontwikkelende geest van haar kinderen.
Er is geen tijd of plaats voor de dierbare Verlosser om een
innige vriend te zijn. Langzaam maar zeker zinkt ze weg in
een huishoudelijke sleur, haar krachten, tijd en belangen gaan
op in dingen die met het gebruik vergaan. Te laat ontdekt zij
dat zij zo goed als een vreemdeling is in haar eigen huis. De
kostbare kansen die zij eens had om haar geliefden te beïnvloeden
voor een hoger leven zijn onbenut voorbijgegaan, voor alüld-
Laat hen die een gezin stichten, besluiten om verstandiger
werk te gaan. Laat het uw eerste doel zijn om een prettig tehius
te maken. Weest er zeker van, die gemakken aan te brengen,
die het werk verlichten en gezondheid en gemak bevorderen.
Maak plaimen om gasten te kunnen ontvangen, van Wle__Ch1^1S\l1S
ons gezegd heeft ze welkom te heten, en van wie Hij gezegd
heeft: "In zoverre gij dit één van deze mijn mmste broeders
hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan." (1)

Richt uw huis in met eenvoudige gemakkelijke dingen, die
gemakkelijk te hanteren zijn, die gemakkelijk schoon gehouden
kunnen worden en die zonder grote uitgaven vervangen kumien
worden. Door ontwikkeling van de smaak kunt u een _heel
eenvoudig huis aantrekkelijk en uitnodigend maken als er liefde
en tevredenheid heersen.

Mooie Omgeving

God heeft schoonheid lief. Hij heeft de aarde en de hemel
bekleed met schoonheid, en met de vreugde van een Vader
slaat Hij de verrukking van Zijn kinderen m de dingen die Hij
geschapen heefi, gade. Hij wenst dat wij onze huizen omringen
met de schoonheid die de natuur biedt.

Haast alle buitenmensen, hoe ann ook, kumen rondom het
huis een groen grasperk hebben, een paar schaduwbomen,
bloeiende stmiken, of geurende bloesems. En dat zal veel meer
bijdragen tot het geluk van het gezin dan enige andere versiering.
Zij zullen in het gezinsleven een verzachtende, verñjnende
invloed brengen, de liefde voor de natuur versterken, en de
leden van het gezin dichter tot elkander en dichter tot God
brengen.

Verwijzingen:
1. Matth.25:40.