26 Stimulerende en bedwelmende middelen

"Raak niet, smaak niet en roer niet aan. " (Col.2:2I)

Onder de rubriek van stimulerende en verdovende middelen
wordt een grote verscheidenheid van artikelen gerangschikt, die
allemaal gebruikt worden als voedsel en of drank, de maag
irriteren, het bloed vergiftigen en de zenuwen opwinden. Het
gebruik ervan is een positief kwaad. Men zoekt de opwinding
van de stimulans, omdat de werking voor een tijdje aangenaam
is. Maar er volgt altijd een reactie. Het gebruik van opwekkende
middelen neigt altijd tot excessen, en het draagt actief bij tot
bevordering van lichamelijk verval en verderf.

Specerijen

Hoe minder opwindend de voeding is, hoe beter het in deze
jachtige tijd past. Specerijen zijn van nature schadelijk. Mosterd,
peper, scherpe kruiden, inmaak in azijnzuur en ander zaken van
gelijksoortige aard imiteren de maag en maken het bloed
koortsachtig en onzuiver. De ontstoken toestand van de maag
van een dronkaard wordt dikwijls gebruikt om het efi`ect van
alcoholische dranken te illustreren. Een gelijksoortige ontstoken
toestand wordt dikwijls veroorzaakt door het gebruik van
specerijen. Zij irriteren en spoedig voldoet gewoon voedsel niet
meer aan de eetlust. Het gestel voelt een verlangen, een hunkering
naar iets meer opwekkends.

Thee en Koffie

Thee is een opwekkend middel en tot op zekere hoogte
veroorzaakt het een verdoving. De werking van koffie en vele
andere populaire dranken is gelijksoortig. Het eerste effect is
opwekkend. De zenuwen van de maag worden opgewekt; deze
brengen de irritatie over naar de hersenen, en hierdoor wordt
de werking van het hart versneld, wat een kortdurende energie
impuls naar het hele gestel geefi. Vermoeidheid wordt vergeten,
kracht lijkt te zijn toegenomen. Het intellect wordt aangespoord,
de verbeelding wordt levendig.

Door deze resultaten denken velen dat hun thee of koffie hen
goed heefi gedaan. Maar dit is een misvatting. Thee en koffie
voeden het gestel niet. Hun efi`ect wordt geproduceerd voordat
er tijd was voor de vertering en assimilatie, en wat op kracht
lijkt, is slechts een nerveuze opwinding. Wanneer de invloed
van de stimulans voorbij is, verflauwt het onnatuurlijke gevoel
van kracht en het resultaat is een overeenkomstige mate van
matheid en zwakte.

Het voortdurende gebruik van deze zenuwen irriterende
middelen veroorzaakt hoofdpijn, slapeloosheid, hartkloppingen,
slechte spijsvertering, beven, en vele andere kwade verschijn-
selen, want zij putten de levenskrachten uit. Vermoeide zenuwen
hebben rust en stilte nodig in plaats van opwekking en overwerk.
De natuur heeft tijd nodig om de uitgeputte energie te herstellen.
Wanneer haar krachten wordt opgepord door het gebruik van
stirnulantia, zal voor een tijd meer tot stand worden gebracht,
maar als het gestel verzwakt is door hun voortdurend verbruik,
wordt het gaandeweg moeilijker om de energie op te wekken
tot het verlangde punt. De vraag naar opwekkende middelen
wordt steeds moeilijker te beheersen, totdat de wil overwonnen
is en er geen macht meer schijnt te zijn om de onnatuurlijke
hunkering tegen te gaan. Er wordt naar steeds sterkere middelen
gevraagd, totdat de uitgeputte natuur er niet langer meer aan
beantwoordt.

De Tabak

Tabak is een langzaam, verraderlijk, maar heel kwaadaardig
vergif. In welke vonn het ook gebruikt wordt, het werkt in op
het gestel; het is des te verraderlijker omdat het zo langzaam
werkt en eerst nauwelijks merkbaar is. Het wekt op en dan
verlamt het de zenuwen. Het verzwakt en benevelt de hersenen.
Het heeft meer invloed op de zenuwen dan sterke drank. Het
werkt meer subtiel, en de gevolgen zijn moeilijker uit het gestel
te verwijderen. Het gebruik ervan wekt het verlangen naar sterke
drank op en in vele gevallen legt het de grondslag voor
dronkenschap.

Het gebruik van tabak doet overlast aan, is kostbaar, vies,
vervuilt de gebruiker en is bedreigend voor anderen. Zijn
toegewijde aanhangers worden overal aangetroffen. U kunt
zelden een menigte passeren of een of andere roker blaast u
zijn giftige adem in het gezicht. Het is onplezierig en ongezond
om in een treincoupé of in een kamer te moeten verblijven
waar de atmosfeer geladen is met de lucht van alcohol en tabak.
Ofschoon men erop staat dit vergif zelf te gebruiken, welk recht
heefi men om de lucht, die anderen moeten inademen, te
vervuilen?

Onder kinderen en jeugdige personen doet het gebruik van
tabak onnoemelijk veel kwaad. De ongezonde praktijken van
de vorige generatie zijn van invloed op de kinderen en de jeugd
van vandaag. Geestelijk onvermogen, lichamelijke zwakte,
gestoorde zenuwen en onnatuurlijke hunkeiingen zijn overge-
dragen als erfenis van ouders aan kinderen. En dezelfde
praktijken, voortgezet door de kinderen, venneerderen en
vervolgen de kwade resultaten. Aan deze oorzaak is in hoge
mate de fysieke, mentale en morele achteruitgang te wijten, die
zo°n alamrerende toestand te weeg brengt.

Jongens beginnen op heel jonge leeftijd met het gebruik van
tabak. De gewoonte die dan gevormd wordt, wanneer het lichaam
en de geest vooral zo vatbaar zijn voor de effecten, ondennijnt
de lichaamskrachten, belemmert de groei, benevelt de geest en
bederft de moraal.

Maar wat kan er gedaan worden om de kinderen en de jeugd
het kwaad van een gewoonte te doen inzien, als de ouders,
leraars en geestelijken hun het voorbeeld geven? Kleine jongens
nauwelijks de babytijd ontgroeid, kan men hun sigaretten zien
roken. Als men er iets van zegt, is het antwoord: "Mijn vader
gebruikt ook tabak." Zij wijzen naar de dominee of de
zondagsschool onderwijzer en zeggen: "Zo°n man rookt; welke
schade kan het mij doen als hij het ook doet?"

Vele werkers in de °geheelonthoudersbeweging” zijn verslaafd
aan het gebruik van tabak. Welke invloed kumen zulke mensen
hebben in het stoppen van de voortgang van de onmatigheid?
Ik doe een beroep op hen, die belijden het ,woord van God
te geloven en te gehoorzamen: Kunt u als christen verslaafd
zijn aan een gewoonte die uw verstand verlamt en u van de
macht beroofi de eeuwige waarheden naar waarde te schatten?
Kunt u toestaan dat God dagelijks wordt beroofd van de dienst
waar Hij recht op heeft en uw medemens van uw diensten en
van de macht van uw voorbeeld?

Hebt u als Gods rentmeesters uw verantwoordelijkheid
overdacht over de middelen in uw handen? Hoeveel van Gods
geld besteedt u aan tabak? Reken uit wat u gedurende uw leven
daaraan besteed hebt. Hoe verhoudt zich dat bedrag dat u hebt
uitgegeven aan deze onterende gewoonte tot het bedrag dat u
hebt gegeven voor de hulp van de annen en de verspreiding
van het evangelie?

Geen enkel mens heeft tabak nodig, maar grote menigten
komen om door gebrek aan de middelen die door dit gebmik
erger dan weggegooid zijn. Hebt u zich Gods goederen niet
wederrechtelijk toegeëigend? Hebt u zich niet schuldig gemaakt
aan diefstal tegenover God en uw medemens? "Weet gij niet
dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt duur gekocht; daarom
verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Gods
zijn." (1)

Verdovende Dranken

De wijn is een spotter, de drank een luidruchtige,
ieder die zich daaraan overgeeft, is onwijs. (2)
Bij wie is ach? bij wie is wee? bij wie is twist?
bij wie geklaag?
bij wie zijn wonden zonder reden? bij wie troebele ogen?
Bij hen die laat opzitten bij de wijn,
die komen om de gemengde drank te proeven.
Zie niet naar de wijn, wanneer hij roodaehtig fonkelt,
wanneer hij in de beker parelt; vlot glijdt hij naar bimien,
tenslotte bijt hij als een slang
en spuwt gif als een adder." (3)

Nooit werd door menselijke hand een levendiger beeld gegeven
van de verlaging van de slavernij van het slachtoffer van
bedwelmende dranken. Verslaafd en onteerd, is hij niet in staat
de boeien te verbreken, zelfs al wordt hij zich van zijn ellende
bewust, hij "zal het toch weer opzoeken." (4)

Er is geen argument nodig om de kwade gevolgen van sterke
drank op de dronkaard aan te tonen. De suffige, verdwaasde
menselijke wrakken - zielen waarvoor Christus stierf, en over
wie engelen schreien - zijn overal. Zij zijn een smet op de
beschaving waar wij zo prat op gaan. Zij zijn een schande, een
vloek en een gevaar voor elk land.

En wie kan de ellende beschrijven, de verschrikking en de
wanhoop, die verborgen zijn in het gezin van een dronkaard?
Denk aan de vrouw, dikwijls heel fijn opgevoed, gevoelig,
ontwikkeld en fijnbesnaard, gebonden aan een man, die door
drank veranderd is in een zuiplap of een duivel. Denk aan de
kinderen, beroofd van huiselijk comfort, opvoeding en ont-
wikkeling, teiwijl zij tegelijkertijd angst hebben voor degene
waarop zij trots hadden moeten zijn, die hen had moeten
beschermen. Maar nu in de wereld geworpen, beladen met
schande en vaak met een erfelijke zucht naar drank.

Denk aan de vreselijke ongevallen die elke dag gebeuren
onder invloed van de drank. Eén of andere beambte op een
trein verzuimt op een signaal te letten, of verstaat de opdracht
ïferkeerd. De trem gaat voort, een botsing tegemoet, en vele
evens gaan verloren. Of eenstoomschip vaart aan de grond,
en passagiers en bemanning vmden een watergraf. Wanneer de
zaak wordt onderzocht, ontdekt men dat iemand op een
llzelangnjke post onder invloed van drank verkeerde. Hoever
an iemand gaan met drank, zodat een mensenleven veilig aan
hem kan worden toevertrouwd? Hij kan alleen vertrouwd worden
als hij er totaal afstand van doet.

De mildere bedwelmingen

lt/Iensen die een omiatuurlijk lust naar opwekkende middelen
geerfd hebben, moeten in geen geval wijn, bier of cider onder
ogen krijgen of binnen hun bereik; want dan staan zij voortdurend
bloot aan verleiding. Velen beschouwen zoete cider als onge-
vaarlijk en kopen het zonder gewetensbezwaren. Maar het blijfi
slechts korte tijd zoet; dan begint de gisting. De scherpe smaak
die het dan krijgt, maakt het voor velen aantrekkelijk en de
gebruiker zal niet toegeven dat er een gistiirgsproces heeft plaats
gevonden.

Er is gevaar voor dengezondheid het gebruik van Zoete
cider zoals die gewoonlijk wordt bereid. Als men kon zien wat
de microscoop openbaart in de cider die ze kopen, zouden
wemigen het nog willen dnnken. Dikwijls zijn de fabrikanten
die cider voor de markt produceren, niet zo zorgvuldig waar
het de toestand van het fruit betreft, en het sap van bedorven
en womistekige appels wordt ook gebruikt. Wie er anders niet
aan zou denken om bedorven appels te gebruiken, willen de
cider die van zulk fiuit gemaakt wordt, wel drinken en noemen
het een IUXC; maar de microscoop laat zien dat zelfs vers van
de pers, deze plezierige drank geheel ongeschikt is voor het
gebruik.
Verdoving wordt evengoed veroorzaakt door wijn, bier en
cider, als door sterkere dranken. Het gebruik hiervan wekt de
smaak voor sterkere dranken op, en zo wordt de alcohol gewoonte
gevormd. Matig drinken (sociaal drinken) is de school, waarin
men wordt opgeleid voor een canière als dronkelap. Toch is
werk van deze mildere stimulantia zo verraderlijk, dat de snelweg
tot dronkenschap betreden is, voordat het slachtoffer het gevaar
vermoedt.

Sommigen, die nooit als echt dronken worden beschouwd,
zijn voortdurend onder invloed van deze mildere verdoving. Zij
zijn koortsachtig, onstandvasti g en onevenwichtig. Zij verbeelden
zich heel zeker te zijn en gaan steeds verder. De sterkste
besluiten worden ondemrijnd, de beste overwegingen zijn niet
meer voldoende om de bedorven lust onder controle van de
rede te houden.

De Bijbel staat nergens het gebruik van bedwehnende wijn
toe. De wijn die Christus van water maakte op het bruiloñsfeest
te Kana, was het zuivere sap van de druif. Dit is "de nieuwe
wijn uit de tros", waarvan de Schritt zegt: "Verderf hem niet;
want er ligt een zegen in." (5)

Het was Christus, die in het Oude Testament aan Israël de
waarschuwing gaf, "Wijn is een spotter, de drank een luidruch-
tige; ieder, die zich daaraan overgeefi is onwijs." (6) Hijzelf
voorzag niet in zo°n drank. Satan verzoekt mensen om toe te
geven aan dat wat het verstand benevelt en geestelijke waarne-
ming afstompt; maar Christus leert ons om de lagere natuur tot
onderwerping te brengen. Hij zet de mens nooit iets voor, dat
een verzoeking betekent. Zijn gehele leven was een voorbeeld
van zelfverloochening. Het was om de kracht van de eetlust te
breken dat Hij het veertig dagen durende vasten onderging in
de felste verzoeking die de mens kon verdragen. En dat was
voor ons. Het was Christus, die Johamies de Doper de aanwijzing
gaf geen wijn te drinken, noch sterke drank. Hij was het, die
een gelijke opdracht tot onthouding gaf aan de vrouw van
Manoah. Christus spreekt Zijn eigen leer niet tegen. De ongegiste
wijn waarin Hij voorzag voor de biuiloftsgasten was een heilzame
verfrissende drank. Dit is de wijn die door onze Verlosser en
Zijn discipelen bij het eerste avondmaal werd gebruikt. Het is
de wijn die altijd gebruikt moet worden op de avondmaalstafel
als een symbool van het bloed van de Verlosser. De avond-
maaldienst is bedoeld om de ziel te verkwikken en te doen
herleven. Daar mag niets aan verbonden worden dat naar het
kwade zou kunnen wijzen.

In het licht van wat de Schrifien, de natuur en het verstand
ons leren aangaande het gebruik van bedwelmende middelen,
kan men zich afvragen hoe christenen zich kunnen bezig houden
met het kweken van hop voor de bierproductie, of met de
fabricage van wijn of cider voor de markt? Als zij hun naaste
liefliebben als zichzelf, hoe kunnen zij iets op zijn weg plaatsen,
wat een strik voor hem kan zijn?

Verantwoordelijkheden van de Ouders

Dikwijls begint onmatigheid thuis. Door het gebruik van lijke,
ongezonde voeding worden de spijsverteiingsorganen verzwakt
en er ontstaat een verlangen naar voedsel dat nog opwekkender
is. Zo wordt de begeerte aangekweekt naar sterkere middelen.
Het verlangen naar stimulantia komt steeds vaker en wordt
moeilijker te weerstaan. Het gestel raakt min of meer doortrokken
van vergif, en hoe zwakker het wordt, hoe groter het verlangen
naar deze dingen. Een stap in de verkeerde richting bereidt de
volgende stap voor. Velen die zich niet schuldig zouden maken
aan het plaatsen van wijn of andere alcoholica op hun tafel,
overdekken die wel met voedsel dat zo°n dorst naar sterke drank
opwekt, dat het bijna omnogelijk is de verzoeking te weerstaan.
Verkeerde eet- en drinkgewoonten bedeiven de gezondheid en
zijn een wegbereider voor dronkenschap.

Er zou spoedig weinig noodzaak meer bestaan voor geheel-
ontlioudersacties als in de jeugd, die de maatschappij vonnt,
de juiste beginselen met betrekking tot matigheid ingeplant
konden worden. Laat ouders in eigen huis en haard een actie
tegen omnatigheid beginnen, door de goede beginselen die zij
hun kinderen vanaf hun p1'i1Ste jeugd lefen en 21] megen OP
succes hopen.

Moeders moeten hun kinderen helpen om de juiste gewoonten
en een zuivere smaak te ontwikkelen. De smaak moet gevelmd
worden en de kinderen moet geleerd worden om opwekkende
middelen te verafschuwen. Voedt uw kmderen zo op, dat zij
de morele moed bezitten om het kwade te weerstaan dat overal
om hen heen heerst. Leer hen, zich niet door anderen Illï hun
evenwicht te laten brengen, en niet toente geven aan sterke
invloeden, maar anderen ten goede te bemvloeden.

Persoonlijke Verantwoordelijkheid

Grote inspanningen worden aangewend om onmatigheid uit
de weg te ruimen; maar er zijn veel p0gm8en gedaan dle måt
op het juiste punt gencht waren. De voorstanders van e
geheelonthouding zouden opmerkzaam moeten zijn op de kvfffflde
resultaten van het gebruik van ongezond voedsel, specerijen,
tliee en koffie. Wij wensen iedereen,_ die voor de gellee_l0n1l-
houding werkt alle succes toe; maar wij nodigen hen uit dieper
te kijken naar de oorzaak van het .kwaad waar zij tegen vechtâfl,
en er zeker van te zijn dat zij consequent werken in die
hervorming.


Het moet de mensen worden voorgehouden dat het juisï
evenwicht van de mentale en morele vennogens in grote ma
afhangt van de goede conditie van het licl_iamelijke_gestel.'A1le
narcotica en omiatuurlijke opwekkingsmiddelen die de licha-
melijk natuur verzwakken en bederven, dragen ertoe bij, de
kracht van het intellect en de moraal te verlagen. Omnlaitiglåieid
ligt ten grondslag aan het morele verval van deze Were . 00f
toe te geven aan een verdorven eetlust, verliest men de kracht
om verzoekingen te kunnen weerstaan.

Matigheidshervormers hebben de opdracht om ekmensen in
dit opzicht op te voeden. Leer hen dat gezondheid, alakfef en
zelfs het leven, in gevaar worden gebracht door het gebruik
van stimulerende middelen die de uitgeputte krachten opwekken
tot onnatuurlijke, krampachtige werking.

Wat betreft koñie, thee, tabak en alcoholische dranken is de
enige veilige weg: raak niet, smaak niet, en roer niet aan. De
tendens van thee en gelijksoortige dranken wijst in dezelfde
richting als die van alcoholische dranken en tabak, en in sommige
gevallen is het even moeilijk om die gewoonte te breken als
het voor een dronkaard is om zijn verdovende middelen op te
geven. Zij die proberen om deze stimulantia op te geven, zullen
tijdelijk een verlies voelen en zullen daaronder lijden. Maar
door volharding zullen zij de hunkering oveiwirmen en het
gemis verdwijnt. De natuur kan enige tijd nodig hebben om te
herstellen van de geleden mishandeling; maar geef haar een
kans en zij zal weer opleven en haar werk goed en vlot tot
stand brengen.

Verwijzingen:
1. 1 Cor.6:19,20. 3. Spr.23:29-32 5. Jes.65:8.
2. Spr.20:l. 4. Spr.23:35. 6. Spr.20:l.