25 Uitersten in het dieet

"Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. "

Niet_ iedereen die belijdt in dieethervomiing te geloven, is
werkelijk een hervonner. Voor velen bestaat deze hervonning
slechts uit het weglaten van bepaalde ongezonde soorten voedsel.
Zij begrijpen de gezondheidsbeginselen niet goed, en him tafels,
nog steeds volgeladen met schadelijke lekkernijen, zijn verre
een voorbeeld van christelijke zelfbeheersing en matigheid.
Een andere groep, in hun wens om een goed voorbeeld te
stellen, slaat door naar het andere uiterste. Sommigen zijn niet
in staat het meest gezonde voedsel te bemachtigen en in plaats
van dat voedsel te neme wat het beste het tekort kan aanvullen,
nemen zij een veramid dieet aan. Hun voeding voldoet niet aan
de vereiste benodigde elementen om goed bloed te maken. Hun
gezondheid lijdt eronder, hun bruikbaarheid laat te wensen over,
en hun voorbeeld getuigt eerder tegen dan voor de dieethervor-
mmg.

Anderen denken, dat waar het dieet eenvoudig moet zijn, er
weinig zorg aan de keuze of de bereiding van het voedsel
besteed hoeft te worden. Sommigen beperken zichzelf tot een
heel schraal dieet met weinig variatie om in de behoefte van
het gestel te voorzien en zij lijden onder de gevolgen.
Zij die maar een gering inzicht hebben in het beginsel van
deze hervormmg, zijn dikwijls het strengst, niet alleen in het
zelf uitvoeren van hun inzichten, maar dringen het him gezinnen
en hun buren op. Het elïect van him foutieve hervormingen
zoals dat tot uiting komt in hun eigen slechte gezondheid en
hun pogingen om hun inzichten aan anderen op te dringen,
geven menigeen een vals idee van de voedingshervorming en
leidt hen eitoe het geheel te verwerpen.

Zij die de gezondheidswetten begrijpen en die zich laten
leiden door beginselen, zullen uitersten vennijden, zowel wat
omnatigheid als wat beperkingen aangaat. Hun dieet wordt
gekozen, niet slechts om de eetlust te voldoen, maar voor de
opbouw van het lichaam. Zij zoeken ieder vermogen in de beste
conditie te bewaren voor de hoogste dienst aan God en de
medemens. De eetlust is onder beheersing van de rede en het
geweten, en zij worden beloond met gezondheid naar lichaam
en geest. Terwijl zij hun inzichten niet aan anderen opdringen,
is hun voorbeeld een getuigenis ten gunste van goede beginselen.
Deze personen hebben een grote invloed ten goede.

Er is echt gezond verstand in de dieet hervonning nodig. Het
onderwerp zou breed en diep bestudeerd moeten worden en
niemand moet anderen bekritiseren, omdat de ander niet in alle
dingen overeenstemt met de manier waarop hij het zelf in
praktijk brengt. Het is omnogelijk om een vaste regel te stellen
voor ieders gewoonten en niemand moet menen dat hij een
maatstaf is voor iedereen. Niet allen kunnen hetzelfde eten.
Voedselsoorten die smakelijk en heilzaam zijn voor de een,
kumien onsmakelijk en zelfs schadelijk zijn voor een ander.
Sorrmiigen kunnen geen melk gebruiken, anderen gedijen er
goed op. Sommige personen kunnen geen erwten en bonen
verteren; anderen vinden ze heilzaam. Voor sommigen zijn de
bereidingen van grof graan goed, terwijl anderen ze niet kunnen
gebruiken.

Zij die in nieuwe landen wonen of in arme gebieden, waar
fruit en noten schaars zijn, moeten er niet toe gedrongen worden
melk en eieren uit hun dieet weg te doen. Het is waar, dat
mensen die krachtig ontwikkeld zijn en in wie de dierlijke
haitstochten sterk zijn, het gebruik van stimulerende voeding
moeten vermijden. Speciaal in gezimien met kinderen die zich
vaak overgeven aan sensuele gewoonten, moeten geen eieren
gebruik worden. Maar als iemands bloedvorrnende organen
zwak zijn - vooral wanneer andere voedselsoorten die de
benodigde elementen verschaffen, niet verkrijgbaar zijn - moeten
melk en eieren niet geheel weggelaten worden. Er moet echter
voorzorg getrofien worden om melk van gezonde koeien te
verkrijgen en eieren van gezonde kippen; en de eieren moeten
zo gekookt worden, dat zij het gemakkelijkst verteerbaar zijn.
De dieethervonning moet progressief zijn. Als ziekte in de
dieren toeneemt, zal het gebruik van melk en eieren meer en
meer onveilig worden. Een poging zou ondemomen moeten
worden om hun plaats door andere dingen te vervangen, die
gezond zijn en niet duur. Overal zou de mensen geleerd moeten
worden, hoe men zoveel als mogelijk is, zonder eieren en melk
te gebruiken toch het voedsel gezond en smakelijk klaar kan
maken.

De gewoonte om twee maaltijden per dag te gebruiken komt
in het algemeen de gezondheid ten goede; maar onder bepaalde
omstandigheden kunnen sommigen een derde maaltijd nodig
hebben. Als deze toch wordt gebruikt, zou die heel licht moeten
zijn, van voedsel dat heel licht verteerbaar is. "Crackers" - de
engelse biscuit - of zwiebaek - in de oven geroosterd brood -,
en fruit of kofñe van granen, zijn het best geschikt voor het
avondmaal.

Sommigen vrezen voortdurend dat hun voedsel, hoe eenvoudig
en gezond ook, hun kwaad zal doen. Laat mij tot deze mensen
zeggen: Denk niet dat uw voedsel schadelijk voor u zal zijn;
denk er helemaal niet aan. Eet naar uw beste oordeel; en als u
de Here gevraagd hebt uw voedsel te zegenen voor de versterking
van uw lichaam, geloof dan dat Hij uw gebed verhoort en wees
gerust.

Omdat het beginsel eist, dat we afstand moeten doen van
zaken, die de maag irriteren en de gezondheid schaden, moeten
we bedenken, dat een annelijk dieet slecht bloed tot gevolg
heeft. Hieruit komen ziekten voort die heel moeilijk te genezen
zijn. Het gestel wordt niet voldoende gevoed, een slechte
stoelgang en algehele zwakte zijn het gevolg. Wie zo eet, is
daartoe niet altijd gedwongen door armoe, maar men kiest dit
door gebrek aan kemris of door nalatigheid, of brengt .op die
manier zijn foutieve opvattingen over dieethervormmg rn
praktijk.

God wordt niet geëerd, wanneer het lichaam verwaarloosd
of misbruikt wordt, waardoor het ongeschikt wordt voor Zijn
dienst. De zorg voor het lichaam door het te voorzien van
voedsel dat smakelijk is en versterkend, is één van de eerste
plichten van de huisvrouw. Het is veel beter om goedkopere
kleding en meubilering te hebben, dan op het voedsel te
bekrribbelen.

Sommige huisvrouwen bekrribbelen op de gezinstafel om
gasten te kunnen onthalen. Dat is niet verstandig. Bij het
ontvangen van gasten moet grotere eenvoud worden betracht.
De behoeften van het gezin moeten de grootste aandacht knj gen.
Onverstandig beleid en gekunstelde gewoonten staan gast-
vrijheid waar dit nodig is, vaak in de weg, terwijl dit een grote
zegen kan betekenen.

De dagelijkse voorziening van voedsel voor onze tafel zou
zo moeten zijn, dat een onverwachte gast verwelkomd kan
worden zonder belasting voor de huisvrouw in het maken van
extra bereidingen.

Allen zouden moeten leren wat men moet eten en hoe het
klaar te maken. Mannen zowel als vrouwen moeten de bereiding
van eenvoudig gezond voedsel leren. Hun werk roeptnhen
dikwijls naar plaatsen waar geen gezond voedsel te verknj gen
is; als zij dan kemris van koken hebben, kurmen zij dit goed
in toepassing brengen.

Overweeg zorgvuldig uw voedselbehoeften. Bestudeer het
van oorzaak tot gevolg. Cultiveer zelfbeheersing. Houdt uw
eetlust onder het beheer van het verstand. Misbruik de maag
nooit door te veel te eten, maar doe uzelf niet tekort wat betreft
gezonde, smakelijke voeding, want dat is een vereiste voor de
gezondheid. De bekrompen ideeën van z.g. gezondheidshervor-
mers zijn tot grote schade geweest voor de goede zaak.
Deze mensen zouden moeten bedenken, dat dieethervonning
in hoge mate beoordeeld zal worden naar de voorzieningen die
zij treffen voor htm tafels; en in plaats van een koers te volgen
die dat in diskrediet brengt, zouden zij de beginselen zo moeten
toelichten, dat het bij eerlijke mensen in de smaak valt. Er is
een grote klasse van mensen die iedere hervorming, hoe redelijk
ook, zullen tegenstaan als het aan de eetlust beperkingen oplegt.
Zij gaan bij hun smaak te rade, niet bij him verstand of bij de
gezondheidswetten. Door deze groep zullen allen die de
gevestigde orde verlaten en hervorming voorstaan, radicaal
genoemd worden, ongeacht hoe logisch hun gedachtegang ook
is. Om deze mensen geen grond voor kritiek te geven, zouden
heivormers het er niet op toe moeten leggen om zoveel mogelijk
van anderen te verschillen, maar zouden hen zo nabij mogelijk
moeten komen, zonder hun principes op te offeren.

Wanneer heivomiers tot uitersten gaan, is het geen wonder
dat velen, die deze personen beschouwen als vertegenwoordigers
van de gezondheidsbeginselen, de refonngedachte helemaal
verwerpen Deze uitersten doen in korte tijd veel meer schade
dan in een mensenleven van verstandig eetgedrag ongedaan
gemaakt kan worden.

Gezondheidsrefonnatie is gebaseerd op beginselen die breed
en verreikend zijn, en wij moeten dit principe niet kleineren
door kortzichtige opvattingen en praktijken. Maar niemand zou
tegenstand of bespottingen moeten toelaten, of een wens om
anderen genoegen te doen of te beïnvloeden, om hem van de
ware beginselen af te brengen, of te maken dat hij die licht
opvat. Wie door beginselen geleid wordt, zal standvastig en
vastbesloten voor het juiste blijven instaan; en toch zullen zij
in al hun relaties een milde, christelijke geest tonen en echte
matigheid.