Lichamelijke reinheid

“En wat zijt gij bezorgd over kleding?” “Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?” Matt. 6:28,25. De moeder moet haar tijd en krachten niet verbruiken, om de kleding van haar kinderen met nutteloze sieraden te voorzien. Wanneer zij inderdaad haar verantwoordelijkheid tegenover God kent, zal zij dit ook nooit doen. Het is niet nodig, de kledingstukken met lintjes en strikjes te versieren; de hiervoor bestede tijd is kostbaar en moet gebruikt worden om het karakter te vormen, het verstand te ontwikkelen, goede grondbeginselen in te prenten en de kinderen reinheid, bescheidenheid en waarheid te leren. De voeding moet eenvoudig zijn, opdat de bereiding niet de volle tijd van de moeder in beslag neemt. Wel is het waar, dat ze zorg moeten dragen, de tafel met gezonde, voedzame en smakelijke gerechten te dekken, want zij moeten niet geloven, dat iets, wat zij onverschillig als spijs voorzetten voor de kinderen goed genoeg is; maar er kan veel tijd gewonnen worden door de bereiding van ongezonde spijzen, die slechts een begerige smaak prikkelen, te vermijden. Gebruikt uw krachten, die u nu aan nutteloze plannen opoffert, zoals wat u eten of drinken zult en waarmee u zich kleden zult, voor uw kinderen om hen rein en hun kleren netjes te houden. Maar u moet niet verkeerd begrijpen, dat u ze als poppen thuis houdt. Het spelen met schoon zand en droge grond is niet onrein, maar de uitademing van hun eigen lichaam verontreinigt ze en maakt het noodzakelijk, dat de kleding verwisseld en het lichaam gewassen moet worden.

Dikwijls baden is zeer gezond, in het bijzonder vóór het naar bed gaan of ‘s morgens bij het ontwaken. Het kost slechts enige minuten, de kinderen te baden en ze af te drogen, tot hun lichaam weer warm is. Hierdoor wordt het bloed naar de oppervlakte getrokken, de hersenen worden verlicht en er komt minder neiging, onreine gewoonten te volgen. Leert de kleinen, dat het God niet welgevallig is als hun lichamen vuil en hun kleren onordelijk en gescheurd zijn, maar dat ze van buiten en van binnen rein moeten zijn, opdat Hij in hen kan wonen. De kleren net en zuiver te houden is een middel om ook de gedachten rein en zuiver te bewaren. Elk kledingstuk moet eenvoudig zijn, zonder enige nutteloze tooi, zodat het slechts weinig moeite kost, het te wassen en te strijken. In het bijzonder moet ieder kledingstuk, dat in aanraking met de huid komt, rein en zonder enige onaangename reuk gehouden worden. Niets, wat op een of andere wijze prikkelen kan, moet het lichaam van de kinderen aanraken, ook moeten hun kleren nooit knellen. Wanneer aan deze zaak meer opmerkzaamheid werd geschonken, dan zouden de onreine gewoonten ook veel minder beoefend worden.

Het beddegoed moet schoon zijn en regelmatig gelucht worden. Houdt alles, waarop de ogen van de kinderen gevestigd zijn, en dat met hun lichaam in aanraking komt, dag en nacht rein en overeenkomstig de gezondheid. Dit is een middel, waardoor u ze leert, de reinheid van het lichaam en de reinheid van het hart te waarderen.
De slaapkamers van uw kinderen moeten net en in orde worden gehouden, al ontbreken er ook kostbare meubelen. Begin er vroeg mee, het de kleinen te leren op hun kleren te letten. Zij moeten voor al hun zaken een bepaalde plaats hebben en men moet ze leren, alles netjes tezamen op zijn plaats te leggen. Wanneer u geen commode kunt aanschaffen, neem dan een kist, maakt er schotten in en bedekt ze met een heldere, nette doek. Het zal wel iedere dag tijd kosten, orde en reinheid te leren, maar het zal zich in het latere leven van uw kinderen belonen en u veel moeite en tijd sparen.
Wanneer het de wens van de ouders is, dat hun kinderen reine harten hebben, dan moeten zij voor een daarmee overeenstemmende omgeving zorgen, die God welgevallig kan zijn. Het huis moet rein en zuiver gehouden worden. Onreine, veronachtzaamde hoeken in het huis zullen er toe bijdragen, onreine, veronachtzaamde hoeken in het hart te brengen. Gij moeders, gij zijt de opvoedsters van uw kinderen en u vermoogt veel, wanneer u vroeg begint, hun reine gedachten in te prenten, door hun kamers rein, smaakvol en aantrekkelijk te maken. Wanneer de kinderen een kamer hebben, die zij hun eigen noemen en wanneer zij onderwezen worden, die in orde te houden en aangenaam te maken, zullen zij gevoelen, dat zij in het ouderhuis hun eigen tehuis hebben en het zal hun genoegen doen, dat net en rein te houden.

Wanneer er bezoekers komen, moeten die niet, zoals het dikwijls het geval is, de gehele tijd en opmerkzaamheid van de moeder in beslag nemen, het geestelijke en lichamelijke welzijn van haar kinderen moet voorgaan. De tijd moet niet verbruikt worden met koeken, taarten en ongezonde lekkernijen te bereiden. Zij veroorzaken bijzondere uitgaven, die velen niet eens kunnen doen. Maar het grote kwaad ligt in het voorbeeld. Bewaar de eenvoudigheid van het gezin, tracht niet, de bezoekers te doen denken, dat u op een wijze leeft, die boven uw krachten zou gaan. Geef ook niet het aanzien iets te zijn, wat u niet bent, noch in uw spijzen, noch in uw handelwijze. Terwijl u uw kinderen vriendelijk bejegent, zodat zij zich bij u thuis voelen, moet u bedenken, dat u leermeesters van de kinderen bent, die God u heeft gegeven. Zij letten op u, en geen handeling van uw kant moet ze op de verkeerde weg voeren. Wees zo tegen uw bezoekers, zoals u iedere dag tegen uw huisgenoten bent: vriendelijk, bedachtzaam en hoffelijk. Op deze wijze kunnen alle opvoeders een voorbeeld ten goede zijn, en daardoor tonen, dat er nog iets hoger is, dan het gemoed te beladen met hetgeen men eten en drinken of waarmee men zich kleden moet.

De kleding van de moeder moet net en eenvoudig zijn, daardoor zal zij haar waardigheid en invloed bewaren. Wanneer de moeders thuis onordelijke kleren dragen, leren zij dat ook de kinderen. Veel moeders menen, alles is goed genoeg, om in huis gedragen te worden, al is het nog zo bevlekt en kaal; maar hierdoor verliezen zij weldra hun invloed in het gezin. De kinderen vergelijken de kleren van de moeder met die van anderen, die ordelijk gekleed zijn, hetwelk hun verschuldigde eerbied vermindert. Moeders, kleedt u zó aantrekkelijk mogelijk, niet door kunstige belegsels te bezigen, maar zo, dat uw kleding rein is en goed zit. Op deze wijze leert u bestendig uw kinderen ook rein en ordelijk te zijn. Het grootste kleinood van een moeder moet de liefde en de achting van haar kinderen zijn. Alles aan haar moet reinheid en orde leren en de kinderlijke harten met liefde tot het reine vervullen. In de gemoederen van jonge kinderen ontwikkelt zich reeds tijdig de goede smaak en de schoonheidszin, en hoe kan hen de wens voor heiligheid en reinheid ingeprent worden als ze dagelijks slechts onordelijke kamers en veronachtzaamde kleren zien? In zulke woningen kan men de heilige engelen, van wie het hemels thuis rein en heilig is, niet als gasten binnen laten.

Het woord Gods zegt: “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.” 1 Kor. 6:19,20. De ouders zijn voor God verantwoordelijk, hun omgeving in te richten overeenkomstig de waarheden, die zij belijden. Pas dan zijn zij in staat, hun kinderen op de juiste wijze te onderwijzen en ze zullen leren, de aardse woning met die daar boven te verbinden. Zo ver als het maar gaat, moet het gezin hier een beeld van de hemelse familie zijn. In die gevallen zullen de verzoekingen, zich met vernederende en lage dingen bezig te houden, veel aan kracht verliezen. De kinderen moet geleerd worden, dat wij hier slechts vreemdelingen zijn, om voorbereid te worden, eenmaal bewoners van de hemelse woningen te zijn, die Christus voor hen bereidt, die Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden. Dit is de grootste en heiligste plicht van de ouders.

De ouders moeten zich in bijzondere zin als werktuigen van God beschouwen, hun kinderen, evenals Abraham, te onderrichten, dat zij de wegen des Heren bewandelen. Zij moeten ijverig in de Heilige Schrift zoeken, opdat zij de weg des Heren leren kennen, om hem dan hun gezin te wijzen. Micha zegt: “Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.” Micha 6:8. Om echter leermeester te kunnen zijn, moeten de ouders eerst leerling zijn, terwijl ze voortdurend licht van God ontvangen en door woord en daad dit kostelijk licht bij de opvoeding van hun kinderen gebruiken. Laat de kinderen weten, dat zij in hun eten en drinken en in hun kleding naar grondbeginselen moeten handelen, laat ze het van jongs af aan ondervinden, dat Gods wet het richtsnoer van het huis is, die men in alle tijdperken van het leven moet gehoorzamen, en dat de overtreding van de Goddelijke geboden steeds plaats zal vinden, waar de natuurwet willens en wetens overtreden wordt.
Het leven van een christen is voortdurend zelfverloochening en zelfbeheersing, en hierin moeten de kinderen van jongs af aan geoefend worden. Leer ze matig en rein in hun gedachten, hun harten en hun handelingen te zijn. Zeg hen, dat ze God toebehoren, want zij zijn duur gekocht, met het dierbaar bloed van Jezus Christus.