11 De prijs voor een stevige maaltijd

De natuur verdraagt misbruik zolang als ze kan zonder in opstandte komen; dan komt ze in verzet en doet een krachtige poging om zich teontdoen van de hinder en de slechte behandeling die zij te verduren heeftgekregen. Dan komen hoofdpijn, rillingen, koorts, nervositeit, verlam-mingen en allerlei andere kwalen, te veel om op te noemen. Verkeerdeeet- of drinkgewoontes tasten de gezondheid aan en doen daarmee deaangename kanten van het leven verdwijnen. O, hoeveel keer heeft u zichniet een wat u noemt stevige maaltijd verschaft ten koste van een koortsigorganisme, verlies van eetlust en verlies aan slaap! Niet in staat om vanuw eten te genieten, een slapeloze nacht, uren van lijden - en dat allesvoor een maaltijd waarin u uw smaak bevredigde!

Duizenden hebben toegegeven aan hun ontaarde eetlust, hebbeneen stevige maaltijd tot zich genomen, zoals zij dat noemen; met alsgevolg, dat zij zich koorts, of de één of andere acute ziekte en een zekeredood op de hals haalden. Die genietingen werden duur betaald. Tochhebben velen zo gehandeld. En deze zelfmoordenaars zijn door hunvrienden en hun predikant geprezen, en bij hun dood rechtstreeks tenhemel gedragen. Het idee! Veelvraten in de hemel! Nee, nee en nog eensnee! Zulke mensen zullen nooit de paarlen poorten van de gouden stadvan God binnengaan. Zulke mensen zullen nooit verhoogd worden tot aande rechterhand van Jezus, onze dierbare Heiland, de lijdende Mens vanGolgotha, wiens leven bestond uit voortdurende zelfverloochening enopoffering. Voor al diegenen is een plaats aangewezen onder de onwaar-digen, die geen deel kunnen hebben aan het betere leven, aan het beërvenvan onsterfelijkheid