03 Sociale gevolgen van onbeheerste eetlust

[C.T.B.H. 44, 45] (1890) C.H. 112
196.
De natuur zal tegen iedere overtreding van de levenswettenhaar protest laten horen. Zij verdraagt misbruik zo lang als zij kan; maaruiteindelijk komt de afrekening, en die raakt zowel onze verstandelijkeals onze lichamelijke vermogens. En het stopt ook niet bij de overtreder.l)e gevolgen van zijn genotzucht worden zichtbaar in zijn nageslacht, en1.0 wordt het kwaad van generatie op generatie doorgegeven.De jeugd van vandaag vormt een zekere indicatie voor detoekomst van onze samenleving. Wanneer we hen bezien, wat kunnen wijdan voor de toekomst hopen? De meerderheid houdt van amusement en isafl<erig van werk. Het ontbreekt hun aan de zedelijke moed zichzelf teverloochenen en aan de eisen van hun plicht te voldoen. Zij hebben maarweinig zelfbeheersing en worden bij het minste of geringste opgewondenof boos. Zeer velen, van iedere leeftijd en van alle rangen en standen,hebben geen beginselen en geen geweten. En met hun ijdele,verkwistende gewoontes haasten zij zich tot zedeloosheid en verdervendc samenleving, zodat onze wereld een tweede Sodom aan het worden is.Als onze eetlust en hartstochten door de rede en de godsdienst zoudenworden geregeerd, dan zou onze samenleving een heel andere aanblikbieden. Het is nooit Gods bedoeling geweest, dat de huidige ellendigetoestanden zouden bestaan. Die zijn ontstaan door de emstige schendingen van de wetten van de natuur.