04 Geschonden wetten

zowel op natuurlijk als op geestelijk gebied.

(1898) D.A. 824
197.
Tot velen die van hun aandoeningen werden genezen, zei(`hristus: “Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome.” (Joh.5:14) Zo leerde Hij dat ziekte het gevolg is van het schenden van Godswetten, zowel op natuurlijk als op geestelijk gebied. Deze grote ellende inde wereld zou niet bestaan, als mensen slechts in overeenstemming methet plan van hun Schepper zouden leven.Christus was de gids en leraar van het oude Israël, en Hij leerdehen dat gezondheid de beloning is voor het gehoorzamen aan de wettenvan God. De grote Heelmeester die de zieken in Palestina genas, had totzijn volk gesproken vanuit de wolkkolom. Hij vertelde hun wat zijmoesten doen, en wat God voor hen zou doen. Hij zei: “Indien gijaandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en doet wat rechtis in Zijn ogen, en uw oor neigt tot Zijn geboden en al Zijn inzettingenonderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik deEgyptenaren opgelegd heb; want Ik de HERE, ben uw Heelmeester.” (Ex.15:26) Christus gaf Israël duidelijke aanwijzingen voor hunlevensgewoontes, en Hij verzekerde hun: “De HERE zal alle ziekten vanu afwenden.” (Deut. 7:15) Als zij aan de voorwaarde voldeden, dan werddeze belofte aan hen werkelijkheid: “En er was in hun stammen niemanddie struikelde.” (Ps. 105137. De King James Version vertaalt: “en er wasin hun stammen niemand zwak.”, vertaler)

Deze lessen zijn voor ons bedoeld. Ieder die zijn gezondheid wilbewaren, moet aan voorwaarden voldoen. Iedereen moet weten wat dievoorwaarden zijn. De Heer is niet blij met onwetendheid ten aanzien vanZijn wetten, of die nu op natuurlijk, of op geestelijk gebied zijn. Wijmoeten Gods medearbeiders (I Kor.3: 9) zijn voor het herstel van degezondheid van ons lichaam evenals van onze ziel.