12 Heersend verderf is te wijten aan onbelemmerde

Het algemeen heersend verderf is te wijten aan onbelemmerde eetzucht

(1864) Sp. Gifts IV, 124
89
. Velen verwonderen zich erover dat het menselijk geslachtlichamelijk, verstandelijk en zedelijk zo is gedegenereerd. Zij begrijpenniet dat deze trieste achteruitgang te wijten is aan de schending van Godsinzettingen en verordeningen, alsmede aan de schending van degezondheidswetten. De overtreding van Gods geboden heeft ertoe geleiddat Zijn zegenende hand is teruggetrokken.Onmatig eten en drinken en het toegeven aan onze lagerebegeerten hebben onze fijngevoeligheid verdoofd, zodat heilige zaken ophetzelfde niveau als gewone werden geplaatst.

(1864) Sp. Gifts IV, 131
90
. Zij die zich tot slaaf laten maken van hun gulzige eetlust,gaan vaak nog verder en verlagen zich ertoe hun verdorven hartstochtente bevredigen, die opgewekt zijn door onmatig eten en drinken. Zij gevenhun lage begeerten de vrije teugel, zodat hun gezondheid en hun verstander ernstig onder lijden. Het vermogen tot redelijk denken wordt doorslechte gewoontes in hoge mate aangetast.

Health Reformer, oktober 1871
91.
Onregelmatig eten en drinken en onbetamelijke kledingvertroebelen de geest en bederven het hart. Zij brengen de edele eigen-schappen van onze ziel tot slavernij onder onze dierlijke hartstochten.

R & H., 25 januari 1881
92.
Laat niemand die voorgeeft godvruchtig te zijn, onverschilligstaan tegenover zijn lichamelijke gezondheid en zichzelf vleien met degedachte, dat onmatigheid geen zonde is en zijn geestelijk leven niet zalaantasten. Er bestaat een nauw verband tussen onze lichamelijke en onzezedelijke natuur. De mate van onze deugdzaamheid neemt toe of af dooronze lichamelijke gewoontes. Overdadig eten - zelfs van het bestevoedsel - leidt tot een ziekelijke toestand van onze zedelijke gevoelens.En als ons voedsel niet al te gezond is, dan zijn de gevolgen nogschadelijker. Iedere gewoonte die de gezonde werking van ons menselijkorganisme niet bevordert, tast onze hoge en edele vermogens aan.

Verkeerde eet- en drinkgewoontes leiden tot vergissingen in ons denkenen handelen. Genotzucht versterkt onze dierlijke neigingen, die daardoorde overhand krijgen over onze verstandelijke en geestelijke vermogens.“Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat giju onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel.”Dit zijn de woorden van de apostel Petrus. (I Petrus 2:11) Velen denkendat deze waarschuwing alleen van toepassing is op losbandigheid, maarhaar strekking is veel breder. Zij geldt iedere bevrediging van schadelijkebegeerten en hartstochten. Het is een zeer krachtige waarschuwing tegenhet gebruik van stimulerende en verdovende middelen, zoals thee, koffie,tabak, alcohol en morfine. Deze genotmiddelen kunnen gevoeglijkworden gerangschikt onder die begeerten die een verderfelijke invloedhebben op ons zedelijk karakter. Hoe vroeger deze schadelijke gewoontesworden gevormd, des te sterker zullen die hun slachtoffer in de greep vande begeerte houden, en met des te meer zekerheid zullen zij het niveauvan het geestelijk leven verlagen.

(1870) 2T 413, 414
93.
U dient gematigdheid in alles te betrachten. Bevorder dehogere eigenschappen van uw geest, en het dierlijke in u krijgt minderkans om te groeien. Het is onmogelijk voor u om geestelijk te groeien,zolang u uw eetlust en hartstochten niet volmaakt onder controle hebt. Degeïnspireerde apostel zegt: “Ik tuchtig mijn lichaam en houd het inbedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelfafgewezen te worden.” (1 Kor. 10:27)

Broeder, ik bid u: ontwaak, en laat het werk van de Geest vanGod dieper doordringen dan alleen aan de buitenkant. Laat hetdoordringen tot de diepste wortel van iedere handeling. U moet vanuitbeginselen handelen, vanuit sterke beginselen, en zowel in geestelijke alsin tijdelijke zaken krachtdadig optreden. Het ontbreekt bij uwinspanningen aan emst. O, hoevelen staan op een laag geestelijk peil,omdat zij hun eetzucht niet willen opgeven! De energie van de zenuwenin de hersenen is verminderd en bijna verlamd door het overmatige eten.Wanneer zulke mensen op Sabbat naar het huis van God gaan, dankunnen zij hun ogen niet open houden. De meest vurige oproepen slagener niet in tot hun trage botte hersenen door te dringen. De waarheid kanmet diep gevoel worden gebracht, maar het doet hun zedelijk bewustzijnniet ontwaken en het verlicht ook niet hun verstand. Hebben zulkemensen zich erop toegelegd om God in alles te verheerlijken?