11 Zedenverwildering in vroegere tijden

(1864) Sp. Gifts IV, 121
87.
De mensen die vóór de zondvloed leefden aten dierlijk voed-sel en bevredigden hun begeerten totdat de beker van hun oäigereåh-tigheid vol was. En God reinigde de aarde van hun verwilder e ze endoor de zondvloed.

De zonde heeft geheerst sinds de zondeval. Hoewel enkelen aan(Bod trouw zijn gebleven, heeft de grote meerderheid hun weg voor GODS aangezicht verdorven. (Vgl. Gen. 6:11-12) Verwoestmg Van _S0d°“; eiGomorra kwam door hun grote slechtheid. Zij gaven hun onmatige cet de vrije teugel, vervolgens ook hun verdorven hartstochten, totdat Éij zic/,ó hadden verlaagd, en hun zonden zo gruwelijk waren, dat de be er šanhun ongerechtigheid vol was, en zij door vuur uit de hemel wer enverteerd.

(1873) 3T 163, 16488. In onze dagen bestaan dezelfde zonden als die welke in dedagen van Noach de toom van God over de wereld opriepen. Mannen en vrouwen van nu laten de manier waarop zij eten en drinken en verworden totgulzigheid en dronkenschap. Deze overheersen e zonde, het toegeven aan een ontaarde eetlust, deed de hartstochten. van mensen in de dagen van Noach ontbranden, totdat hun geweldenari j en oveitredingen reikten tot aan de hemel, en God de aarde van hun zedenverwildering schoonwaste door de zondvloed.. '

Dezelfde zonden: .gulzigheid en dronkenschap, verdoofden de morele zintuigen van de inwoners van Sodom zodat het begaan een waar genoegen scheen voor de inwoners voor die slechte stad.slechte stad. Christus waarschuwt de wereld aldus. “op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot ui Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.” (Lucas 17: 28-30)

Christus heeft ons hier een heel belangrijke les nagelaten. Hijmoedigt in Zijn onderricht traagheid niet aan. Hij gaf het tegenovergestelde voorbeeld. Christus was een harde werker. Zijn levenbestond uit zelfverloochening, ijver, volharding, nijverheid en zuinigheid.Hij hield ons het gevaar voor van het voorop stellen van eten en drinken.Hij toonde ons de gevolgen van het toegeven aan onze eetzucht. Onszedelijk vermogen verzwakt, zodat zonde geen zonde meer lijkt. Mensluit zijn ogen voor overtredingen en onze lagere hartstochten gaan onzegeest beheersen, totdat algeheel verderf onze goede beginselen en goedeneigingen verdrijft en God wordt gelasterd. Dit alles is het gevolg vanovermatig eten en drinken. En dat is precies de situatie die op grond vanZijn woorden bij Zijn tweede komst zal bestaan.

Worden mannen en vrouwen gewaarschuwd? Koesteren zij zichin het licht, óf raken zij verslaafd aan hun eetzucht en lagere begeerten?Christus houdt ons iets hogers voor om ons voor in te zetten, dan alleenmaar wat wij zullen eten, wat wij zullen drinken en waarmee wij onszullen kleden. (Matth. 6:31) Men eet, drinkt en kleedt zich zó overdadig,dat het bij het misdadige af is. Zij behoren tot de zonden die voor deeindtijd met name genoemd worden, en tekenen vormen van Christus”spoedige komst. Tijd, geld en krachten die de Heer toebehoren, maar dieHij ons heeft toevertrouwd, worden verspild aan nodeloze tierelantijntjesaan onze kleding en aan lekkernijen voor onze ontaarde eetlust, die onzevitaliteit verminderen en lijden en verval brengen. Het is onmogelijk omonze lichamen te stellen tot een levend, Gode welgevallig offer (Rom.12:1), wanneer die vol zitten met ziekte en bederf vanwege onze zondigegenotzucht.