16 - De wederkomst van Jezus, de hoop der eeuwen

DE WEDERKOMST VAN JEZUS, DE HOOP DER EEUWENEén der meest plechtige en ernstige waarheden in de Bijbel is de toekomst en de verschijning van Jezus Christus in heerlijkheid. Met deze verschijning eindigt het grote plan der verlossing. De gelovigen van alle eeuwen hebben dan ook naar dat ogenblik uitgezien. Vanaf het ogenblik, dat het eerste mensenpaar in zonde viel, tot op onze tijd, zagen mensen over de ganse aarde reikhalzend uit naar de dag waarop God een voleinding maken zal met deze gevallen wereld. De Maranatha gedachte loopt als een gouden draad door de gehele-BijbeLDe Adventhoop, de hoop op de wederkomst van Jezus, was voor de apostelen en latere gelovigen de kern van 't evangelie, die hun troost en kracht schonk., om beproevingen te verdragen en het hoofd te bieden aan genstand en vervolging. Met de wederkomst van Jezus eindigt deze bedeling.De bekende evangelist Dwight Moody schreef hierover als volgt:. „Vanaf het ogenblik dat de gedachte van de wederkomst des Heren, om Zijn volgelingen tot Zich te nemen, van een mens bezit neemt, verliest de wereld haar houvast op hem. Handelen in gas- en waterondernemingen of spoorwegen, saldo's op de bank, vormen dan voor hem niet meer de hoogste waarde. Zijn hart is vrij en hij ziet voorwaarts naar de geze-

r

gende wederkomst van zijn Heer, Die, wanneer Hij komt, hem opneemt in Zijn gezegend koninkrijk." (The Second coming of Christ, blz. 6-7).

1. JEZUS EIGEN BELOFTE.

Johannes 14: 1-3. Het geloof aan de wederkomst des Heren wortelt in de belofte die Hijzelf heeft nagelaten. „Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben.
2. HET GETUIGENIS DER PROFETEN.

Alle profeten van het Oude Testament hebben van -hun geloof in de wederkomst van Christus getuigd, vanaf de allervroegste tijden, zelfs voor de zondvloed, leefde deze hoop in de harten dergenen die geloofden en reeds Henoch, een tijdgenoot van Noach, verkondigde deze waarheid. Hem kunnen we beschouwen als de eerste Adventprediker, waar'Tan de Bijbel ons bericht.
Judas 14. „En van dezen heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn vele duizelden heiligen, om gericht te houden tegen al' en..."
Psalm 96: 13. „ ... Want Hij komt, want Hij komt, om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten met gerechtigheid en de volken met zijn waarheid", zo luidt het getuigenis van de Psalmdichter.
Jesaja 40 : 10. „Zie de Here zal komen tegen de sterke en Zijn arrn zal heersen, zie, Zijn loon is bij Hem en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht."
Jesaja 66: 15-16. Want zie de Here zal met vuur komen ... Want met vuur en met Zijn zwaard zal de.Here in het recht treden met alle vlees."
De komst van Christus als Rechter der aarde was het grote onderwerp van alle profeten. Zij geloofden dat eenmaal alle koninkrijken der aarde plaats zullen moeten maken voor het Rijk van Christus en dat door Zijn komst alle onrecht en zonde bestraft en uitgeroeid zal worden.

3. HET GETUIGENIS VAN HET NIEUWE TESTAMENT.

Zeer positief is het getuigenis van de nieuwtestamentische apostelen en gelovigen omtrent de wederkomst van Jezus. lilippenzen 3 : 20. „Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, nl. de Here Jezus Christus."
2 Thessalonicenzen 1 : 7. „... en u die verdrukt wordt, verkwikking met ons ir, de openbaring van Jezus Christus van de hemelen met de Engelen Zijner kracht." Titus 2 : 13. „Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus."
2 Petrus 1 : 16. „Want wij zijn geen kunstlijk verdichte fabelen gevolgd, toen we u bekend gemaakt hebben de kracht en de toekomst var onzen Here Jezus Christus." Tenslotte nog het getuigenis van de grijze apostel Johannes toen hij verbannen was op het eenzame eiland Patmos. Daar vernam hij de troostrijke belofte u:t de hemel: „En zie Ik kom haastig en mijn loon is met Mij om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zijn zal." Openbaring 22: 20.
4. HET GETUIGENIS DER REFORMATOREN.Luther verklaarde: „Ik -oor mijzelf ben zeer overtuigd, dat de dag des oordeels niet langer dan 300 jaar zal uitblijven. God kan en wil niet langer deze.goddeloze wereld laten lijden. De grote dag komt steeds raderuij, waarin het rijk der zonde overwonnen zal worden".Melanchton: „Deze oude wereld is niet ver van haar einde". Calvijn: „Wij moeten naar Christus hongeren en over Hem nadenken, tot de morgen van die grote dag aanbreekt, waarin de Here de heerlijkheid van Zijn koninkrijk volkomen openbaren zal."Knox, de Schotse reformator: „Heeft onze Here niet ons vlees mee ten hemel genomen, en zal Hij niet wederkeren? Wij weten dat Hij wederkeren zal".Latimer, een der Engelse reformartoren, die in de zestiende eeuw als martelaar stierf - hij werd in 1555 te Oxiord verbrand -, was een prediker van de Adventhoop. Le galerij van op de voorgrond tredende mannen en vrouwen die de wederkomst van Jezus predikten, kan met duizenden voorbeelden aangevuld worden.
5. HET DOEL VAN CHRISTUS' WEDERKOMST.Mattheus 25: 31-32. Wanneer Christus wederkomt als de Koning aller koningen, zal er een uiteindelijke scheiding plaats vinden onder de mensen, tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen.2 Timotheus 4 : 1. De wederkomst des Heren is daarom de dag des oordeels. „Ik betuig aan voor God en de Here Jezus Christus, die de levenden en de doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn koninkrijk." Mattheus 16: 27. Christus Zelf zei: „Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders met Zijn engelen

4.r

en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn werken." Zowel de straf als de beloning worden door de wederkomst van Christus uitgedeeld.
6. TWEE KLASSEN.
Mattheus 25: 41. Tot de ongelovigen spreekt Hij dan: „Gaat weg van Mij, die de ongerechtigheid werkt, in het eeuwige vuur hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is". Mattheus 25: 34. Voor de gelovigen gaat dan in vervulling de belofte: „Komt gij gezegenden Mijns Vaders, beërft het koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld." Maleachi 3: 18 schildert deze tijd met' de -volgende woorden: „Dan zult gij wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardigen en de goddelozen, tussen dien, die God dient en dien, die de Here niet dient."De beloning van alle goede werken vindt plaats bij de opstanding uit de doden, d.i bij de wederkomst van Jezus. (Zie 1 Thessalonicenzen 4 : 16-17). Wanneer Jezus niet wederkomen -zou, zou er ook geen beloning of vergelding zijn en ware alles tevergeefs, zoals Paulus hét uitdrukt in de Korinthebrief (1 Kor. 15 : 17-18).2 Timotheus 4:..8. De apostel Paulus verwachtte zijn kroon in de dag van de verschijning van Jezus Christus.

7. . WAT. GEBEURT ER WANNEER JEZUS WEDERKOMT ?
Matheus 24: 31. De kinderen Gods worden bijeen vergaderd door de engelen.
1 Korinthe 15 51-53. Het vergankelijke lichaam wordt dgn in een punt des tijds met onsterfelijkheid bekleed. 1 Johannes 3 : 2. Daarna zullen wij Hem gelijk wezen, want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. Samenvattend zien we dus dat de hoop op Jezus' wederkomst door alle eeuwen heen, levend was in de hgxten dergenen die aan God geloofden. Dat de wederkomst van Jezus door de gehele Bijbel als een realiteit wordt geleerd en dat met deze wederkomst het grote plan der verlossing zal eindigen. Dan zal de strijd tussen goed en kwaad, tussen Christus en Satan voorgoed geëindigd zijn. De dood zal overwonnen zijn en de aarde zal gereinigd worden van de smet der zonde. Dan, en niet eerder, zuilen de gelovigen in het Koninkrijk Gods binnengaan. Dan worden de kronen des levens toebedeeld aan patriarchen en profeten en apostelen, hervormers en de gelovigen van alle tijden.
Geen wonder dat dan een eeuwig Halleluja opstijgen zal uit de monden van alle schepselen in de hemel. Zie Openbaring 19.