Kan je wel iets goeds zeggen over oecumene?

Van diverse 'hooggeplaatste' kringen krijg ik het verwijt dat ik te kritisch ben tegenover de Oecumene, u weet het wel de geldingsdrang tussen diverse kerken om op basis van (onbijbelse) compromissen, eenheid te forceren.

Oops... daar ga ik weer veels te kritisch, foei Riley!

Ik zal trachten proberen enigszins positiever te schrijven, zoals diverse 'hooggeplaatste kringen' dat van mij zouden verlangen.

Er zijn ook goede kanten te vinden, namelijk je weet waar je aan toe bent als je kiest voor de oecumene, een heldere tweede engelboodschap Hij (de eerste engel) werd gevolgd door een tweede engel, die uitriep: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken.’ (14.8)

Als je kiest voor de oecumene.. dan weet je dat je een merkteken mag ontvangen en je mag zelfs een 'andere kant' van Gods liefde ontdekken, Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken (Opb 14: 9:10)

Niet alleen krijg je een merkteken. Je kunt alles kopen en verkopen wat je hartje begeert, is dat niet fijn?
Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen. (Opb 13:17)

Als je kiest voor Oecumenische compromissen, dan spreekt deze tekst je zeker aan. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. 4 Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels (2 Tim 4:3-4) Je hoeft niet meer te luisteren naar bijbelteksten die je toch niet meer interesseren, leuke sprookjes doen het toch voor jou veel beter. En nog mooier je kunt zelfs mensen weerhouden om het Koninkrijk van God binnen te treden. Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe (mat 23:13)

Immers:
Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” (Mat7:22-23)

U zult misschien zeggen.. Riley.. dat zijn helemaal geen positieve teksten... ben je verstand kwijt geraakt ?!

Om eerlijk te zeggen, deze teksten zijn zeer positief en wel om het volgende.. Als je kiest voor onbijbelse compromissen, met andere woorden een schijn eenheid en niet volgens de bedoeling van het Hogepriesterlijk gebed van Jezus in Johannes 17. Als je liever je principes opzij zet, om te laten zien dat er 'geen' verschillen zijn. Dan is je bestemming helder

De zekerheid van een keuze tegen Christus.. is net zo helder als diegene die een duidelijke keuze maken voor Jezus.
Is dat niet positief te noemen. Als je hier op aarde scheef gaat.. dan is je loon geagendeerd. Misschien ben je wel niet blij met de uiteindelijke uitkomst. Misschien wil je niet gaan naar een plaats waar 'tandengeknars en geween" is, maar ja.. wat kiest u?

Ik kies die van Openbaring 14:12 (mijn lievelingstekst), de meest negatieve tekst voor de liefhebber van de oecumene. Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus"

Oops... Riley het is je toch weer niet gelukt... er valt blijkbaar niets goeds te zeggen.. voor diegene die kiezen voor eenheid gebaseerd op compromis, in plaats van eenheid gepasseerd op het schrift.Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen