15-12: Verdrukt en bevrijd

Ik moet weer eens iets van het hart.

Diverse mensen in mij nabijheid doen een schouder om mij heen van begrip, steun en vertrouwen. Maar e-mailtjes die mij bereiken laten me zien dat sommige van deze mensen mij liever kwijt is dan rijk. Waarom heb ik het gevoel van gedoogbeleid? Ik heb het diverse mensen gevraagd.. maar geen antwoord gekregen.. Dan stap ik naar degene die al mijn vragen beantwoord.. Mijn Heer en Heiland.. ik voel me verdrukt en zoek bevrijding.

Ik sla net Psalm 130, in de NBG van 1951 lees ik de volgende tekst

"Uit de diepten roep ik tot U, O Here"
Als je eenzaam en verlaten voelt, als het gevoel heb dat niemand meer naar Heer der Heerscharen wil luisteren, dan lijkt het net of je in een bodemloze put bent beland. Wanneer 'zogenaamde' gelovigen je belachelijk maken omdat je de Heer wilt dienen.. dan kan je Alleen de naam roepen van de almachtige, de redder, de Verlosser, de schepper. "Red mij Heer!"

"Here hoor naar mij stem, laten uw oren opmerkende zijn om mijn luide smekingen"

ik wil zoveel kwijt.. zoveel zeggen.. Heer luister toch naar mij smeekbede.. Wanneer het water je aan de lippen staat. Wanneer je voelt dat de muren op je af komen.. kan je alleen smeken dat de Heer je hoort en mogen er zeker van zijn dat als je roept, de Here hoort.

Ik ben niet zo’n emotioneel mens maar ik wil wel een traan laten, steeds meer mensen laten mij in de steek... omdat ik alleen wil doen wat Jezus van mij vraagt. Ongelovigen bij mij op het werk.. vragen waarom ik verdrietig ben... en ik antwoord ze dat "degene die kozen voor een leven met Christus.. Hem de rug hebben gekeerd." Ik bid de Here en vraag om mij staande te houden.. net als Daniel... net als Elisa, net als Johannes de Doper... Vroeg was ik bedroefd voor degene die de Here nog niet kennen, en ik ging er voortvarend op uit om hun het evangelie van het Koninkrijk Gods te verkondigen en uit te leven.

En tot mijn blijdschap zie ik - in de tussentijd - buitenkerkelijken en diverse Christenen hun leven geven aan Christus, of opnieuw toewijden. Maar als ik kijk naar de mensen met wie ik ben opgegroeid. Dan zie ik, dat ze alles laten vallen wat het Woord hen eens leerde. Het zal toch niet waar zijn dat degene die Hem kenden, die mensen zullen zijn waarvan Jezus – bij het oordeel - zegt, "Ik ken U niet!!'

Als Gij, de Here , de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Here, wie zal bestaan?"
Als de Heer zou ingrijpen.. en er zou geen genade bestaan.. waar zou de mens dan zijn..... ik wil niet eens denken waar de mens zou kunnen zijn. Hopende dat de ogen van de ziende blinden opengaan en de mens bekeert van de weg die leidt tot geween en tandengeknars.

"Maar bij U is er vergeving, opdat Gij gevreesd wordt"
Dankzij het bloed van het Lam is er vergeving.. is er hoop, is er uitzicht op nieuw leven. Ondanks de verdrukking die ik moet ondergaan van anderen.. ook voor hen is er vergeving.. ook in mijn ellende en verdriet.. bidt ik voor hen die mij verdrietig, pesten, uitlachen... ik bid dat een ieder mag inzien dat de Vreze des Heren... geen onderdrukking is.. maar erkenning van de macht en majesteit van God.

"Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord."
Daarom kan ik zeggen: HERE JEZUS KOMT WEDER.. KOMT WEDER...wacht niet te lang.. wat het is hier absoluut niet leuk in de wereld die in de ban is van het kwade, van Satan, op weg naar de ondergang.

"mijn ziel wacht op de Here, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Isreal hope op de Here, Want bij de Here is goedertierenheid. bij Hem is Verlossing."
Hoe verdrietig ik ook ben. hoe erg ik vind dat iedereen die mij dierbaar is in mijn eigen gemeenschap mij in de steek laat, alleen maar omdat ik wil doen wat de Vader van mij vraagt... Ik blijf wachten op.. de HEER... net als een wachter kijkt naar de komst van zijn Koning. Zo sta ik bij de uitkijktoren.. wachtende op mijn Koning.. mijn Verlosser. Ook als wordt het fort aangevallen van alle kanten.. door (schijnbare) vrienden en vijanden.. ik blijf wachten.. want mijn Koning heeft overwonnen en binnenkort mag ik delen in Zijn victorie... Want hij is goedertieren.. alleen bij Hem is verlossing

"Hij zelf zal Isreal verlossen van al zijn ongerechtigheden."
Ik heb altijd gedacht dat ik zelf de problemen en zorgen moest oplossen in Gods volk... ik dacht.. met hulp van de Heilige Geest zal ik iedereen vertellen hoe goed en vergevingsgezind de Here is.., en ik merk dat het me geen windeieren heeft gebracht.

Als je de boodschap verkondig van de mens.. dan word je populair en wil iedereen naar mij luisteren, dan heb je veel vrienden, een sociaal leven en mensen die aan je denken leven. Dan mag ik mij misschien niet verdrukt voelen.. maar idan leef dan niet bevrijd in Christus Jezus. En zo wil ik niet leven...

Ik wil namelijk… leven in de vreze des Heren… Als je de boodschap verkondig van de Heer.. dan laat praktisch iedereen je in de steek. Dan mag je niet meer getuigen van je geloof. Dan laat iedereen je links liggen, zelfs als het ziek bent of in het ziekenhuis vecht voor je leven. Dan leef je als een Daniel.. misschien zelfs verdrukt.. maar in de zekerheid dat je bevrijd bent door het woord van God. Het bloed van Christus Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest, en de eeuwigheid wil binnenwandelen. Zo wil ik leven!!!

Ook ik... zelfs ik moet erkennen. dat bevrijding komt van Christus en Christus alleen.. Daarom bid ik:
Heer hoor mijn stem, wees aandachtig en luister, naar mijn roep om genade, want ik zie uit naar U heer, mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn woord.

Ik mag misschien verdrietig zijn om het tijdelijke.. me verdrukt en alleen voelen. Maar ik heb vreugde in Christus, want bij Hem ben ik veilig. Is er geen eenzaamheid en bij alleen Hem is ware verlossing. Ik kan in het Woord hoop putten, dat is het antwoord wat ik vandaag nodig had!!!

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen