39 Kennis door Gods Woord ontvangen

"De opening van Uw woorden geefi licht, de onverstandigen wijsheid gevende."

De gehele Bijbel is een openbaring van de heerlijkheid Gods
in Christus. Ontvangen, geloofd en gehoorzaamd, is ze het grote
middel tot verandering van het karakter ten goede. Het Woord
is de grote prikkel, de dwingende kracht, die de lichamelijke,
mentale en geestelijke vermogens opwekt en het leven in rechte
banen leidt.

De reden waarom de jeugd en zelfs volwassenen zo gemak-
kelijk in verzoeking en tot zonde worden gebracht, is dat zij
het woord van God niet bestuderen en overdenken, zoals
noodzakelijk is. Het gebrek aan ferme, vastbesloten wilskracht,
die kenbaar is in leven en karakter, zijn het resultaat van het
verwaarlozen van de heilige aanwijzingen van Gods woord. Zij
richten hun geest niet door emstig pogen op datgene wat tot
zuivere, heilige gedachten zou inspireren, en wenden zich
daan/an af tot wat onzuiver en onwaar is. Er zijn maar weinigen
die het goede deel verkiezen, die aan de voeten van Jezus zitten,
zoals Maria deed, om van de goddelijke Leraarte leren. Weinigen
bergen Zijn kostbare woorden in hun hart en brengen ze in hun
leven in praktijk.

Als de waarheden uit de Bijbel aanvaard worden, zullen zij
de geest en de ziel opheffen. Als het woord van God naar
waarde geschat werd, zouden jongeren en ouderen een innerlijke
rechtschapenheid bezitten, vaste principes, die hen in staat
zouden stellen om verzoeking te weerstaan. Laat mannen de
kostbare zaken uit de Heilige Schriften ondeiwijzen en daarover
schrijven. Laat het denken, de aanleg, de neigingen, de scherpe
oefening van het verstand, gegeven worden aan de studie van
de gedachten Gods. Bestudeer geen filosoñe van menselijke
gissingen, maar bestiideer de ñlosofie van Hem die de waarheid
is. Geen andere literatuur kan daarmee in waarde wedijveren.
De geest die aards is, vindt geen vreugde in het overdenken
van Gods woord, maar voor de geest die door de Heilige Geest
vemieuwd is, schijnt goddelijk en hemels licht uit de heilige
bladzijden. Wat voor de aards ingestelde geest een verlaten
woestijn was, wordt voor het geestelijk ingestelde verstand een
land van levende stromen. De kemiis van God, zoals die in
Zijn woord geopenbaard wordt, is de kennis die aan onze
kinderen doorgegeven moet worden. Vanaf het eerste begin van
het denken moeten zij bekend worden gemaakt met de naam
en het leven van Jezus. Hun eerste lessen moeten hen leren dat
God hun Vader is. De eerste oefening zou die van liefdevolle
gehoorzaamheid moeten zijn. Lees hen het woord van God
eerbiedig en teder voor, en herhaal het voor hen, in delen die
geschikt zijn voor hun begrip en aangepast aan het wekken van
hun belangstelling. En bovenal, leer hen Gods liefde die in
Christus geopenbaard is, en de grote les: "Indien God ons zó
heefi liefgehad, behoren wij ook elkander lief te hebben." (l)
Zorg dat de jeugd het woord Gods tot voedsel maakt voor
geest en ziel. Zorg dat het kruis van Christus de wetenschap
wordt van alle opvoeding, het middelpunt van alle leer en alle
studie. Zorg dat het in de dagelijkse ervaring van het leven in
praktijk gebracht wordt. Op die manier zal de Verlosser een
dagelijkse kameraad en vriend voor de jeugd worden. Iedere
gedachten zal gevangen en geleid worden tot gehoorzaamheid
aan Christus. Met de apostel Paulus zullen zij in staat zijn te
zeggen: "Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders
dan in het kruis van de Here Jezus Christus, door wie de wereld
mij gekruisigd is en ik der wereld." (2)

Een Experimentele Kennis

Zo zullen zij door geloof tot experimentele kemiis van God
komen. Zij hebben voor zichzelf de werkelijkheid van Zijn
woord bewezen gezien. Zij weten en hebben gesmaakt dat de
Here goed is. De geliefde apostel Johannes had door eigen
ervaring die kennis gekregen. Hij kon getuigen: "Hetgeen was
van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij
gezien hebben met onze ogen en onze handen getast hebben
van het woord des levens - het leven toch is geopenbaarden
wij hebben gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige
leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is - hetgeen
wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat
ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En ónze gemeen-
schap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus." (3)
Zo kan iedereen door eigen ervaring bezegelen dat "God
waarachtig is." (4) Hij kan getuigenis geven van dat wat hij
zelf gehoord en gezien heeft en gevoeld van de kracht van
Christus. Hij kan getuigen.

"Ik had hulp nodig en ik vond het in Jezus. In iedere nood
werd voorzien, de honger van mijn ziel werd gestild. De Bijbel
is voor mij een openbaring van Christus. Ik geloof in Jezus
omdat Hij de goddelijke Verlosser voor mij is. Ikgeloof in de
Bijbel omdat dit de stem van God is voor mijn ziel."

Een Hulp in de Studie van de Natuur

Wie een kemiis van God en Zijn woord verkrijgt door
persoonlijke ervaring, is bereid om zich bezig te houden met
de studie van de natuurwetenschappen. Van Christus staat
geschreven: "In Hem was het leven; en het leven was het licht
der mensen." (5) Vóór de intrede van de zonde waren Adam
en Eva omgeven door een helder en prachtig licht, het licht
van God. Dat licht verlichtte alles wat zij benaderden. Er was
niets dat hun waameming van het karakter of de werken van
God verduisterde. Maar toen zij bezweken voor de verzoeker,
verliet het licht hen. Doordat zij de klederen der heiligheid
verloren, verloren zij het licht dat de natuur had verlicht. Zij
konden het niet langer duidelijk waamemen. Zij konden het
karakter van God in Zijn werken niet meer onderscheiden. Zo
kan de mens van nu ook niet uit zichzelf duidelijk de lessen
in de natuur waamemen. Tenzij geleid door de goddelijke
wijsheid, vereeit hij de natuur en de natuuiwetten boven de
God van de natuur. Dat is de oorzaak van het feit dat menselijke
ideeën omtrent de natuurwetenschappen zo dikwijls in strijd
zijn met de leer van Gods woord. Maar voor hen die het licht
des levens van Christus ontvangen, wordt de natuur weer verlicht.
In het licht dat van het kruis schijnt, kunnen wij de leer van
de natuur zeer juist verklaren.

Wie een kennis van God en Zijn woord door persoonlijke
ervaring heeft, heeft een gevestigd geloof in de goddelijkheid
van de Heilige schriften. Hij heelt ondervonden dat Gods woord
waarheid is, en hij weet dat de waarheid zichzelf nooit kan
tegenspreken. Hij toetst de Bijbel niet aan menselijke ideeën
van wetenschap; hij brengt deze ideeën naar de onfeilbare
maatstaf. Hij weet dat in de ware wetenschap niets kan zijn
dat tegengesteld is aan de leer van het Woord; waar beiden
dezelfde Auteur hebben, zal een correct verstaan van beiden
bewijzen dat zij met elkaar in hannonie zijn. Wat ook in de
zogenaamde wetenschap het getuigenis van Gods woord tegen-
spreekt, is slechts een menselijke gissing.

Voor zo”n student zal wetenschappelijk onderzoek een wijd
veld openen voor gedachten en infonnatie. Als hij de dingen
in de natuur overdenkt, komen nieuwe opvattingen van de
waarheid tot hem. Het boek van de natuur en het geschreven
Woord werpen een nieuw licht op elkander. Beiden maken hem
beter met God bekend door hem Gods karakter beter duidelijk
te maken, alsmede de wetten waardoor Hij werkt.

De Ervaring van de Psalmist

De ervaring van de Psalmist is de ervaring die allen mogen
verknjgen door het ontvangen van Gods woord door de natuur
en door openbanng. Hij zegt:
"Want Gij Here, hebt mij verheugd door Uw' daden,
over de werken Uwer handen zal ik jubelen. (6)

"Here, hemelhoog is Uw goedertierenheid,
Uw trouw reikt tot aan de wolken,
Uw gerechtigheid is als de bergen Gods,
Uw gericht is een geweldige watervloed.
Hoe kostelijk is Uw goedertierenheid, o God!
Daarom schuilen de mensenkinderen
in de schaduw uwer vleugelen " (7)

"Gij drenkt hen met de stroom van Uw liefelijkheden.
Want bij U is de bron des levens,
in Uw licht zien wij het licht." (8)


"Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn,
die in de wet des Heren gaan.
Welzalig zij, die Zijn getuigenissen bewaren,
die Hem van ganser harten zoeken.
Waarmede zal de jongeling zijn pad rem bewaren?
Als hij dat houdt naar Uw woord." (9)

"Ik zoek U met mijn ganse hart,
Laat mij niet van Uw geboden afdwalen.
Ik berg Uw woord in mijn hart,
opdat ik tegen U niet zondige." (10)

"Dan zal ik wandelen op ruime baan,
want ik zoek Uw bevelen." (ll)

"Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe
de wonderen van Uw wet."

"Jw getuigenissen zijn mijn verlustiging,
zij zijn mijn raadslieden."
"De wet van Uw mond is mij beter
dan duizenden stukken goud en zilver."
"Hoe lief heb ik Uw wet!
Zij is mijn overdenking de ganse dag."
"Wonderbaar zijn Uw getuigenissen,
daarom bewaart ze mijn ziel." (12)

"Uw inzettingen zijn mij tot snarenspel
in het huis van mijn vreemdelingschap."
"Uw woord is geheel gelouterd,
Uw knecht heefi het lief."
"Heel Uw woord is de waarheid
Al Uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig."
"Mijn ziel leve en love U,
mogen Uw verordeningen mij helpen." (13)

"Zij, die Uw wet liefliebben, hebben grote vrede,
er is voor hen geen struikelblok.
"Op Uw heil hoop ik, o, Here,
en Uw geboden doe ik.
Mijn ziel onderhoudt Uw getuigenissen,
ik heb ze hartelijk lief." (14)

"Het openen van Uw woorden verspreidt licht,
het geeft de onverstandige inzicht." (15)

Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden,
want het is altoos bij mij.
Ik ben verstandiger dan al mijn leenneesters,
want Uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.
Ik heb meer mzicht dan de ouden,
want ik bewaar Uw bevelen."
"Uit Uw bevelen heb ik inzicht ontvangen;
daarom haat ik elk leugenpad."
"Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen,
want zij zijn de blijdschap mijns harten." (16)

Duidelijker Openbaringen van God

Het is ons voorrecht om hoger en steeds hoger te reiken voor
duidelijker openbaringen van Gods karakter. Toen Mozes bad:
"Ik smeek U, doe mij toch Uw heerlijkheid zien," (17) vermaande
God hem niet, maar vervulde zijn gebed. Hij zei tot Mozes:
"Ik zal Mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des
Heren voor u uitroepen." (18)

Het is de zonde die ons denken verduistert en onze opmer-
kingsgave benevelt. Als de zonde uit onze harten weggewassen
wordt, zal het licht van de kennis van Gods heerlijkheid in het
aangezicht van Jezus Christus Zijn woord verlichten, en wij
zullen weerkaatst in de natuur Hem meer en meer zien als
"barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid
en trouw." (19)

In Zijn licht zullen wij het licht zien, totdat verstand en hart
en ziel vemieuwd zijn naar het beeld van Zijn Heiligheid.
Voor wie zo beslag leggen op de goddelijke verzekeringen
van Gods woord, zijn er wonderbare mogelijkheden. Voor hen
liggen uitgebreide velden waarheid, rijke bronnen van macht.
Heerlijke dingen zullen geopenbaard worden. Voorrechten en
plichten die zij zelfs niet in de Bijbel vennoed hadden, zullen
kenbaar gemaakt worden. Allen die in het pad van nederige
gehoorzaamheid wandelen en aan Zijn doel beantwoorden,
zullen meer en meer het woord van God leren kemien.

Laat de student de Bijbel als zijn gids nemen en stevig staande
blijven voor het beginsel, en hij kan tot iedere bereikbare hoogte
streven. Al de filosofieën van menselijke aard hebben geleid
tot verwarring en schaamte als God niet erkend werd als alles
in allen. Maar het onschatbare geloof, door God geïnspireerd,
deelt kracht en adeldom van karakter mee. Wanneer Zijn
goedheid, Zijn genade en Zijn liefde overdacht worden, zal de
waarheid klaarder en steeds klaarder worden begrepen en de
wens naar zuiverheid van hart en klaarheid van denken zal
hoger en heiliger worden. De ziel die in de pure atmosfeer van
een heilig denken verkeert, wordt veranderd in de omgang met
God door de studie van Zijn woord. Waarheid is zo groot, zo
verreikend, zo diep, zo breed, dat het eigen ik uit het oog wordt
verloren. Het hart wordt verzacht en onderworpen in nederigheid,
vriendelijkheid en liefde.

En de natuurlijke vermogens worden vergroot door heilige
gehoorzaamheid. De studie in het Woord des levens verheft en
veredelt het denken. Als de studenten net als Daniël hoorders
en daders van het woord van God zijn, kunnen zij net als hij
vorderingen maken in alle takken van geleerdheid. Zuiver van
denken, zullen zij sterk van geest worden. Alle verstandelijke
vermogens zullen worden opgewekt. Zij mogen zichzelf zo
opvoeden en beheersen, dat allen in hun invloedssfeer zullen
zien wat een mens kan zijn en wat hij kan doen wanneer hij
in verbinding staat met de God van wijsheid en kracht.

Opvoeding in het Eeuwige leven

Ons levenswerk hier is een voorbereiding voor het eeuwige
leven. De vonning die hier begonnen is, zal in dit leven niet
voltooid worden; zij zal voorgezet worden tot in alle eeuwigheid
- steeds toenemend, nooit voltooid. Meer en meer volledig
zullen de wijsheid en de liefde van God in het verlossingsplan
geopenbaard worden. De Verlosser zal, terwijl Hij Zijn kinderen
naar de bromien van het levende water leidt, rijke voorraden
van kemiis meedelen. En dag aan dag zullen de wonderwerken
Gods, de bewijzen van Zijn macht in de schepping en het
onderhoud van het universum voor de geest geopend worden
in nieuwe schoonheid. In het licht dat van de troon schijnt,
zullen geheimen verdwijnen, en de ziel vervuld worden met
verbazing bij de eenvoud van de dingen, die daarvóór niet
begrepen werden.

Nu zien wij in een spiegel, in een duistere rede; maar dan
van aangezicht tot aangezicht; wij kennen nu gedeeltelijk; maar
dan zullen wij kermen zoals wij gekend zijn.

Verwijzingen:
1. 1 Joh.4:l1.
2. Gal.6:14.
3. 1 Joh.l:1-3
4. Joh.3:33.
5. Joh.1:4.
6. Ps.92:5.
7. Ps.36:6-8
8. Ps.36:9-10.
9. Ps.ll9:1,2,9.
10. Ps.1l9:10,11.
11. Ps. 119245.
12. Ps.1l9: 18,24,72,97,129.
13. Ps.119:54,140, 160,175.
14. Ps.119:l65-167
15. Ps. 119:130.
16. Ps.119:98-100, 104,111,
17. Ex.33:18.
18. Ex:33:19.
19. Ex.34:6.