37 De valse en ware opvoeding

"Waarom besteedt u geld voor wat geen brood is?"

Het meesterbrein in het complot van het kwaad is voortdurend
bezig het woord van God buiten het gezichtsveld te houden en
de meningen van mensen voor het voetlicht te plaatsen. Zijn
bedoeling is, dat wij de stem van God, die zegt: "Dit is de weg,
wandelt daarin," (1) niet zullen horen. Door de verdorven
opvoedingsprocessen doet hij zijn uiterste best om het licht van
de hemel voor de mens te verduisteren.

Filosoñsche speculaties en wetenschappelijke onderzoekingen
waarin God niet wordt erkend, maken van duizenden mensen
sceptici. In de hedendaagse scholen worden de conclusies, die
de geleerden hebben getrokken als resultaat van hun weten-
schappelijk onderzoek, zorgvuldig geleerd en uitgebreid ver-
klaard; teiwijl de indruk wordt gewekt, dat als deze mannen
het bij het juiste eind hebben, de Bijbel onjuist is. Scepticisme
is aantrekkelijk voor de menselijke geest. De jeugd ziet hierin
de onafhankelijkheid die de verbeelding gevangen houdt, en zij
wordt bedrogen. De Satan triomfeert. Hij voedt ieder zaad van
twijfel dat in de jonge harten wordt uitgestrooid. Hij zorgt
ervoor dat het groeit en vmcht draagt, en spoedig wordt een
rijke oogst van ontrouw en ongeloof bimien gehaald.
Het komt doordat het menselijk hart geneigd is tot het kwade,
dat het zo gevaarlijk is om zaden van scepticisme in jonge
harten te zaaien. Wat het geloof in God verzwakt, beroofi de
ziel van kracht om verzoeking te weerstaan. Het verwijdert de
emge beschermmg tegen de zonde. Wij hebben heel hard scholen
nodig waargeleerd wordt dat grootheid bestaat in het eren van
God door in het dagelijks leven Zijn karakter te openbaren.
Door Zijn woord en Zijn werken moeten wij leren dat onze
levens Zijn doel kumien vervullen.

Ongelovige Schrijvers

Velen denken dat het, om ontwikkeling te verkrijgen, een
vereiste is om geschrifien van ongelovige schrijvers te bestu-
deren, omdat deze vele schitterende gedachten bevatten. Maar
wie was de oorsprong van deze gedachten? Het was God en
God alleen. Hij is de bron van alle licht. Waarom zouden wij
dan door een massa van dwaling, die de werken van ongelovigen
bevatten, heen waden ter wille van enkele intellectuele waar-
heden, terwijl alle waarheid tot onze beschikking staat?

Hoe komt het dat mannen, die in strijd met Gods heerschappij
leven, m het bezit komen van de wijsheid die zij soms ten toon
spreiden? De Satan zelf werd opgevoed en opgeleid in hemelse
hoven en hij heefi een kemiis van goed zowel als van kwaad.
Hij mengt het kostbare met het verfoeilijke, en dit is het wat
hem de macht geefi tot bedrog. Maar omdat de satan zich
bekleed heeft met de kleden van hemelse schittering, zullen wij
hem daarom als een engel des lichts ontvangen? De verzoeker
heeft zijn medewerkers opgevoed naar zijn methoden, geïnspi-
reerd door zijn geest, aangepast aan zijn werk; zullen wij met
hem samenwerken? Zullen wij het werk van zijn medewerkers
ontvangen als omnisbaar in het verkrijgen van een opvoeding?
A_ls de tijd en inspanning, besteed in het zoeken naar
schitterende ideeën van ongelovigen, gebruikt werden om de
kostbaarheden in het woord van God te bestuderen, zouden
duizenden, die nu in de duisternis en de schaduwen des doods
verkeren, vreugde beleven in de heerlijkheid van het Levenslicht.

Historische en Theologische Tradities

Velen denken dat het als voorbereiding voor christelijk werk
noodzakelijk is om een uitgebreide kennis voor historische en
theologische geschrifien te verkrijgen. Zij veronderstellen dat
deze kennis ze een hulp zal zijn in het onderwijzen van het
evangelie. Maar hun moeizame studie van de meningen van
mensen leiden eerder tot de verzwakking van hun dienstwerk
dan tot versteviging ervan. Als ik bibliotheken vol zware
historische en theologische tradities zie, denk ik: "Waarom geld
besteden voor dat wat geen brood is?" Het zesde hoofdstuk van
Johannes veitelt ons meer dan gevonden kan worden in zulke
werken. Christus zegt: "Ik ben het brood des levens; wie tot
Mij komt, zal nimmermeer hongeren, en wie in Mij gelooft,
zal nimmermeer dorsten." (2) "Ik ben het levende brood, dat
uit de hemel is neergedaald. Indien iemand van dit brood eet,
hij zal in eeuwigheid leven." (3) "Wie in Mij geloofi, heefi; het
eeuwige leven." (4) "De woorden die Ik tot u spreek zijn Geest
en zijn leven." (5)

Er is een studie van de geschiedenis die niet veroordeeld
moet worden. Studie van gewijde geschiedenis was een van de
studies op de scholen van de profeten. In het verslag van zijn
relaties met de volkeren werden alle voetstappen van de Here
nagegaan en weergegeven. Zo moeten ook wij nu de betrekkingen
van God met de naties der aarde overdenken. Wij moeten in
de geschiedenis de vervulling van de profetie zien, de werking
van de Voorzienigheid bestuderen in de grote hervonningsbe-
wegingen, om de voortgang der gebeurtenissen te begrijpen in
het ordenen van de naties voor het eindconflict van de grote
stiijd.

Zo°n studie zal een brede samenvattende kijk op het leven
geven. Het zal ons helpen iets te verstaan van de relaties en
afliankelijkheden, hoe wonderlijk alles tezamen verbonden is
in de grote broederschap van maatschappij en naties en tot hoe
grote omvang onderdrukking en vemedering van één lid verlies
voor allen betekent.
Maar de geschiedenis zoals die gewoonlijk wordt bestudeerd,
heeft betrekking op de prestaties van de mens, zijn oveiwimiingen
in de strijd, zijn successen in het verkrijgen van macht en
grootheid. Gods bemiddeling in de zaken van de mens wordt
uit het oog verloren. Weinigen bestuderen het uitwerken van
Zijn doel in de opkomst en de val van volkeren.

En, in grote mate is theologie, zoals die bestudeerd en geleerd
wordt, slechts een verslag van menselijke speculatie, met enkel
het doel om "de raad te verduisteren door woorden zonder
kemiis." Te dikwijls is het bijeenbrengen van deze boeken niet
zozeer een wens om voedsel voor geest en ziel te verkrijgen,
alswel de eerzucht om bekend te worden met filosofen en
theologen, een wens om christelijkheid in geleerde termen en
stellingen te presenteren.

Niet alle boeken die geschreven zijn kunnen het doel van
een heilig leven dienen. "Leer van Mij ," zei de grote Leermeester.
"Neem Mijn juk op u, en leer van Mij, dat Ik zachtmoedig ben
en nederig van hart." Uw intellectuele trots zal u niet helpen
om contacten te leggen met zielen die ten onder gaan door
gebrek aan het brood des levens. Door het bestuderen van deze
boeken geeft u ze de kans de plaats in te nemen van de praktische
lessen die u van Christus zou moeten leren. Met de resultaten
van die studie wordt het volk niet gevoed. Heel weinig van het
onderzoek dat zo vermoeiend is voor de geest, voorziet in
datgene dat u zal helpen om een succesvol werker voor zielen
te zijn.

De Heiland kwam "om het evangelie aan de armen te prediken."
(6) In Zijn leer gebruikte Hij de eenvoudigste temien en de
duidelijkste symbolen. En er wordt gezegd dat "het gewone
volk Hem gaame hoorde." (7) Wie Zijn werk voor deze tijd
zoeken te verrichten, hebben dieper inzicht nodig in de lessen
die Hij heefi gegeven.

De woorden van de levende God vormen de hoogste van alle
opleiding. Wie het volk dienstbaar wil zijn moet het brood des
levens eten. Dit zal hen geestelijke kracht geven; dan zullen
zij voorbereid zijn om alle klassen van het volk te dienen.

De Klassieken

ln de colleges en universiteiten wijden duizenden jongeren
een groot deel van de beste jaren van hun leven _aan de_ studie
van Grieks en Latijn. En terwijl zij met deze studies b_ezig zijn,
worden geest en karakter gevomid door de kwade invloeden
van de heidense literatuur, en het lezen daarvan wordt beSCh0uWd
als een belangrijk onderdeel van de studie van deze talen. __
Zij die vertrouwd zijn met deze klassieken, vertellen dat de
Griekse tragediën vol incest zijn_,_ moord en mensenoffers aan
lustzieke en wraakgienge goden._ Het zou veel beter zijn voor
de wereld, als van de opleiding die uit zulke bronnen verkregen
wordt afstand werd gedaan. "Kan iemand over gloeiende kolen
gaan zonder zijn voeten te verbraiiden?" (8) "Komt een felne
uit een onreine? Niet één." (9)

Kumien we dan verwachten dat de jeugd een christelijk
karakter ontwikkelt, terwijl hun opvoeding gevomid wordt door
leringen van hen die de principes van Gods wetten bestrijden?
Door het wegwerpen van zelfbeheersing, zich roekeloos in
amusement te storten, verstrooiing en ondeugd, imiteren stu-
denten slechts wat hun geest wordt voorgehouden in__die studies.
Er zijn beroepen waarin kermis van Gneks en Latijn nodig i_s.
Sommigen moeten die talen bestuderen. Maar de kemiis die
speciaal vereist wordt voor praktisch gebruik, zou verkregen
kunnen worden zonder een studie van literatuur die verdorven
en verderfelijk is.

En een studie van Grieks en Latijn is voor velen niet nodig.
De studie van dode talen zou ondergeschikt gemaakt moeten
worden aan de studie van die onderwerpen die een juist gebrui_k
leren maken van al de krachten van geest en lichaam. Het is
dwaasheid voor studenten om hun tijd wijden aan hel lefen
van dode talen of boekeiikennis m die nchtmg, ten nadele van
een training in de praktische plichten van het leven.

Wat nemen de studenten n_i_ee als zij de school verlaten? Waar
gaan zij heen? Wat zullen zij gaan doen? Hebben zij de l_<enni_s
die hen in staat zal stellen anderen te ondeiwijzen? Zijn zij

opgeleid om goede vaders en moeders te worden? Kunnen zij
aan het hoofd van een gezin staan als wijze raadgevers? De
emge opvoedingdie die naam waard is, is die, die jonge mensen
opleidt chnstelijk te zijn, die hen geschikt maakt om de
verantwoordelijkheden van het leven te dragen, hen geschikt
maakt aan het hoofd van een gezin te staan. Zo”n opleiding
wordt niet verkregen door de studie van de heidense klassieken.

Opwindende Literatuur

Veel van de hedendaagse populaire publicaties staan vol van
sensationele verhalen, die de jeugd opvoeden in ondeugden en
die leiden naar het pad van de ondergang. Nog haast kinderen
in jaren zijn zij oud in kennis van misdaad. Zij worden tot het
kwade aangespoord door de verhalen die zij lezen. In verbeelding
doen zij de geschetste handelingen na, tot hun zucht gewekt
wordt om te zien wat zij kunnen doen in een misdrijf en het
ontlopen van de straf.

Voor de actieve geest van kinderen en de jeugd zijn de in
beeld gebrachte scènes als fantastische openbaringen van de
toekomst, werkelijkheid. Als revoluties worden voorspeld en
alle soorten handelingen beschreven, die de banières van wet
en zelfbeheersing doorbreken, krijgen velen de geest van deze
voorstellingen te pakken. Zij worden tot de uitvoering van
misdaden gebracht, zo mogelijk zelfs erger dan deze sensationele
schrijvers afschilderen. Door zulke invloeden wordt de samen-
levmg gedemoraliseerd. De zaden van wetteloosheid worden
wijd uitgezaaid. Niemand hoefi verbaasd te staan welk een
oogst van misdaad het resultaat daarvan is.

Romans

Romantische werken, lichtzinnige, opwindende verhalen, zijn
nauwelijks in mmdere mate, een vloek voor de lezer. De schrijver
mag dan voorgeven een_morele les te leren, hij kan door zijn
werk godsdienstige sentimenten weven; maar dikwijls dienen
deze alleen om de dwaasheid en de waardeloosheid daaronder
te verbergen.

De wereld wordt overstroomd met boeken die vol verleidende
dwaasheden staan. De jeugd aanvaardt wat de Bijbel tot valsheid
bestempelt als waarheid en zij houden van bedrog en hangen
dat aan tot ondergang van hun ziel.

Fiction, Fantasie in Stripvorm

Er zijn werken van ñctie die geschreven werden met het doel
waarheid te leren of het kwade tentoon te stellen. Sommige
van deze werken hebben iets goeds tot stand gebracht. Toch
hebben zij ook onzegbaar veel schade berokkend. Zij bevatten
uiteenzettingen en goed uitgewerkte pentekeningen die de
fantasie prikkelen en een gedachtegang oproepen, die vol gevaar
is voor de jeugd. De beschreven tonelen worden in hun gedachten
steeds weer opnieuw beleefd. Zulk lezen maakt de geest
ongeschikt voor goed gebruik en belemmert geestelijke activiteit.
Het vemietigt ook belangstelling in de Bijbel. Hemelse dingen
vinden weinig plaats in de gedachten. Waar de geest zich bezig
houdt met de onreine tonelen die in beeld zijn gebracht, wordt
de hartstocht geprikkeld en het einde is zonde.

Zelfs fantasieverhalen die geen suggesties van onreinheid
bevatten en die bedoeld zijn om uitstekende beginselen te leren,
zijn schadelijk. Zij moedigen de gewoonte van haastig en
oppervlakkig lezen aan, ter wille van het verhaal. Dat heeft de
neiging om intens en samenhangend denken te belemmeren;
het maakt de ziel ongeschikt om de grote problemen van plicht
en bestemming te overdenken.
Door het koesteren van een voorliefde voor amusement, schept
het lezen van fantasieverhalen een afkeer van de praktische
plichten van het leven. Door de prikkelende, verdovende macht
daarvan is het dikwijls een oorzaak van mentale en lichamelijke
stoomissen. Vele ellendige en verwaarloosde huisgezinnen, vele
levenslange invaliden, vele inwoners van zenuwinrichtingen zijn
zo geworden door de gewoonte van het lezen van romans.

Er wordt dikwijls op aangedrongen om, teneinde de jeugd
van opwindende en waardeloze lectuur af te brengen, hen te
voorzien van een betere soort fictie. Dit is als het trachten om
een dronkaard te genezen door hem in plaats van whisky of
brandewijn een mildere drank te geven, zo iets als wijn, bier
of cider. Het gebruik hiervan zou onophoudelijk het verlangen
naar sterkere stimulantia opwekken. De enige veilige weg voor
een verslaafde en de enige bescherming voor de matige mens
is totale onthouding. Voor de liefliebbers van stripverhalen is
dit precies hetzelfde geval. Totale onthouding is de enige
bescherming.

Mythen en Sprookjes

In de opvoeding van kinderen en jeugdigen wordt aan
sprookjes, mythen en fantasieverhalen een grote plaats gegeven.
Boeken van dit soort worden op scholen gebruikt en zij worden
in vele huisgezimien gevonden. Hoe kunnen christelijke ouders
hun kinderen toestaan om boeken te gebruiken die vol leugens
staan? Wanneer de kinderen de betekenis vragen van verhalen
die zo tegengesteld zijn aan de leringen van hun ouders, luidt
het antwoord dat de verhalen niet waar zijn; maar dat doet de
kwade gevolgen van die lectuur niet te niet. De ideeën in die
boeken misleiden de kinderen. Zij geven een valse kijk op het
leven, wekken en koesteren een wens voor het onware.

Het wijdverbreide gebruik van zulke boeken in deze tijd is
een van de slimste trucs van de satan. Hij tracht de gedachten
van oud en jong af te leiden van het werk van karaktervonning.
Zijn bedoeling is onze kinderen en onze jeugd mee te slepen
door het zielenverdervende bedrog waarmee hij de wereld
vervult. Daarom tracht hij hun geest af te trekken van het woord
van God en zo te voorkomen dat zij kemiis verkrijgen van die
waarheden die hun beschenning zouden zijn.

Nooit zouden boeken met verhalen waarin de waarheid wordt
verdraaid in handen van kinderen of jeugdigen geplaatst moeten
worden. Laat niet toe dat onze kinderen in de loop van him
opvoeding ideeën krijgen, die het zaad van zonde blijken te
zijn. Als zij, die een meer volwassen geest bezitten niets van
doen zouden willen hebben met zulke boeken zouden zij zelf
veel veiliger zijn, en hun voorbeeld en invloed naar de goede
kant zou het gemakkelijker maken om de jeugd tegen verzoekmg
te beschennen.

Een Reiner Bron

Wij hebben een overvloed van wat echt is, wat goddelijk is.
Zij die dorstig zijn, behoeven met naar verontremigde bromien
te gaan. De Here zegt:
"Neig uw oor en hoor de woorden der wijzen,
richt uw hart op Mijn kemis...
Opdat uw betrouwen op de Here zij,
onderricht Ik u heden, ja u." (10)

"Heb Ik niet kemspreuken voor u opgeschreven,
met raadgevingen en kennis, _
om u bekend te maken de juistheid van betrouwbare woorden,
opdat gij uw zender betrouwbare woorden ktmt antwoorden?"
(11)

"Hij richtte een getuigenis op in Jacob
en stelde een wet in Israël,
die Hij onze vaderen gebood hun kinderen te leren." (12)

"Dat willen wij hun kinderen niet verhelen;
wij willen vertellen aan het volgende geslacht
des Heren roemrijke daden, Zijn kracht,
en de wonderen die Hij gewrocht heefi." (13)


"Opdat het volgende geslacht die zou kennen,
de kinderen die geboren zouden worden,
dat zij zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen:
Opdat die vertrouwen op God zouden stellen." (14)

"De zegen des Heren, die maakt rijk;
zwoegen voegt er niets aan toe." (15)

Het Onderwijs van Christus

Zo bracht ook Christus de beginselen der waarheid in het
evangelie. In Zijn leer mogen wij drinken van de zuivere stromen
die vloeien van de troon van God. Christus zou de mensen
kennis hebben kumien geven die alle vroegere ontdekkingen
overtrolïen zouden hebben en iedere andere ontdekking op de
achtergrond zou hebben gezet. Hij zou verborgenheid na
verborgenheid ontsloten ktmnen hebben en Hij zou rondom
deze wonderbare openbaringen de actieve, emstige gedachten
van opvolgende geslachten hebben ktmnen concentreren tot het
einde der tijden. Maar Hij wilde geen moment verliezen om de
wetenschap tot redding te onderwijzen. Zijn tijd, Zijn moge-
lijkheden en Zijn leven werden gewaardeerd en gebruikt, enkel
als middel om redding van de zielen van mensen tot stand te
brengen. Hij was gekomen om te zoeken en zalig te maken
wat verloren was en Hij wilde niet van Zijn doel afwijken. Hij
liet Zich door niets daarvan atbrengen.

Christus deelde alleen die kennis mee die nuttig was. Zijn
aanwijzingen aan het volk waren afgestemd op hun eigen
toestand in het praktische leven. Nieuwsgierigheid die de mensen
ertoe leidde tot Hem te komen met uitlokkende vragen,
bevredigde Hij niet. Al zulke vragen benutte Hij voor plechtig,
emstíg en dringend beroep. Wie verlangend waren om van de
boom der kermis te plukken, bood Hij de vruchten aan van de
boom des levens. Zij vonden ieder pad afgesloten, uitsluitend
de weg die naar God leidt. Iedere fontein was verzegeld, behalve
de fontein van het eeuwige leven.

Onze Verlosser moedigde het bezoeken van de rabbijnse
scholen van Zijn tijd in het geheel niet aan, omdat de geest
verdorven zou worden met de voortdurend herhaalde "Zij
zeggen," of "Er wordt gezegd." Waarom zouden wij dan de
onstandvastige woorden van mensen als wij sheid vereren
wanneer een grotere, een zekere wijsheid tot onze beschikking
Staat?

Wat ik gezien heb van eeuwige dingen, en wat ik gezien heb
van de zwakheid van het mensdom, heeft een diepe indruk op
mijn geest gemaakt en heeft mijn levenswerk beïnvloed. Ik zie
niets waarvoor de mens geëerd of verheerlijkt zou kunnen
worden. Ik zie geen reden waarom de mening van wereldwijze
mensen vertrouwd kan worden en vereerd. Hoe kunnen zij, die
helemaal verstoken zijn van goddelijke verlichting, juiste ideeën
hebben over Gods plannen en Gods wegen? Of zij negeren
Hem geheel en ontkennen Zijn bestaan, of zij omschrijven Zijn
macht door middel van hun beperkte opvattingen.
Laten wij verkiezen onderwezen te worden door Hem die de
hemel en de aarde geschapen heeft, door Hem die de sterren
in hun ordelijke baan heeft gesteld in het firmament en de zon
en de maan hun werk heefi aangewezen.

Kennis die Benut Kan worden

Het is goed dat de jeugd het gevoel heeft dat zij de hoogste
ontwikkeling van hun mentale krachten moeten bereiken. Wij
zouden de opleiding waaraan God geen grens heefi gesteld,
niet moeten beperken. Maar de bereikte resultaten dienen tot
niets als zij niet tot Gods eer worden gebruikt en tot welzijn
van de mensheid. _ _
Het is niet goed om de geest vol te stoppen met studies die
intense inspamring vragen, maar die niet in de praktijk van het
leven worden gebruikt. Zo°n opleiding betekent verlies voor de
student. Want deze studies venninderen zijn verlangen en
geneigdheid, die hem bruikbaar moeten maken en hem in staat
stellen om verantwoordelijkheden te dragen. Een praktische
training is veel meer waard om verantwoordelijkheden te dragen.
Een praktische training is veel meer waard dan welke hoeveelheid
theorie ook. Het is zelfs niet genoeg om kemiis te hebben. Wij
moeten in staat zijn die kermis direct te benutten.

De tijd, de middelen en de studie die zo velen besteden voor
een betrekkelijk onbruikbare opleiding moesten gewijd worden
aan een opvoeding die hen tot praktische mannen en vrouwen
maakt, geschikt om de verantwoordelijkheden van het leven te
dragen. Zo”n opleiding is van de hoogste waarde.

Opvoeding van het Hart

Wat wij nodig hebben is de kemiis die geest en ziel versterkt,
die ons tot betere mensen maakt. De opvoeding van het hart
is van veel meer belang dan alleen maar boekengeleerdheid.
Het is goed en zelfs vereist om kemiis te hebben van de wereld
waarin wij leven; maar als wij de eeuwigheid buiten onze
overwegingen houden, zullen wij een mislukking beleven,
waan/an we nooit meer zullen herstellen. Een student mag al
zijn krachten wijden aan het verkrijgen van kemiis; maar, tenzij
hij kemiis van God heefi, tenzij hij de wetten die zijn wezen
beheersen, gehoorzaamt, zal hij zichzelf vemietigen. Door
verkeerde gewoonten verliest hij de kracht van zijn eigenwaarde;
verliest hij zelfbeheersing. Hij kan niet redelijk denken omtrent
zaken die hem diepgaand treffen. Hij is roekeloos en onlogisch
in de behandeling van zijn geest en lichaam. Door zijn in
gebreke blijven om de juiste principes aan te kweken, wordt
hij bedorven voor deze wereld en voor de toekomende wereld.
Als de jeugdigen hun zwakheden begrepen, zouden zij in
God hun kracht vinden. Als zij emaar zouden streven door
Hem beleerd te worden, zouden zij wijs worden in Zijn wijsheid
en hun levens zouden vruchtbare zegen voor de wereld betekenen.
Maar als zij hun geest slechts vullen met wereldse en speculatieve
studies en zich zo van God verwijderen, zullen zij alles verliezen
wat het leven venijkt.

Verwijzingen:
1. Jes.30:2l.
2. Joh.6:35.
3. Joh.6:5l.
4. Joh.6:47.
5. Joh.6:63.
6. Luc.4:l8.
7. Marc.l2:37.
8. Spr.6:28.
9. Job 14:4.
10. Spr.22:17-19.
11. Spr.22:20,2l
12. Ps.78:5.
13. Ps.78:4.
14. Ps.78:6,7.
15. Spr.l0:22.