15 In de ziekenkamer

"Wat gij een van mjn minste broeders gedaan hebt, hebt gij Mij gedaan."

Zij die werkzaam zijn in de ziekenverzorging moeten het
belang begnjpen van een zorgvuldige aandacht voor de wetten
der gezondheid.

Nergens is' gehoorzaamheid aan deze wetten van meer belang
dan in de_zi_ekenkamer._ Nergens hangt er zoveel af van de
getrouwheid in kleine dmgen van de kant van de verzorgers.
In gevallen van ernstige ziekte kan een klein verzuim, een beetje
verminderde aan de speciale behoeften van, of gevaren
V01? de Paüent, de Ultmg van vrees, opwinding, of humeurigheid,
ze s gebrek aan medeleven, de schaal op de balans van leven
of dood naar de verkeerde kant doen doorslaan, en oorzaak zijn
dat de patiënt ten grave daalt, die anders had kunnen genezen.
Het goede functioneren van de verpleegster hangt voor een
groot deel af van haar lichamelijke kracht. Hoe gezonder zij
is, hoe beter zij in staat is de spanning in de verzorging van
zieken te verdragen en met hoe meer succes zij haar plichten
kan vervullen. Zij die voor zieken zorgen, moeten veel aandacht
ll))esteden aan het .dieet, hygiëne, fiisse lucht en beweging.
ezelfde zorgvuldigheid van de kant van de familie zal hen in
staat stellen de extra lasten, die op hen gebracht zijn te dragen
en zal hen helpen voorkomen dat zij ook ziek worden.
Wanneer er sprake is van emstige ziekte, en er dag en nacht
verzorging nodig is, moet het werk temninste doortwee bekwame
verpleegsters verricht worden, zodat ieder gelegenheid heeft om
te rusten en om beweging te nemen in de open lucht. Dit is
speciaal belangrijk in gevallen waar het moeilijk is om voldoende
frisse lucht in de ziekenkamer toe te laten. Door onbekendheid
met het belang van frisse lucht wordt de ventilatie soms beperkt
en het leven van patiënt zowel als verzorgster komt in gevaar.
Wanneer de juiste voorzorgen worden betracht behoeven
besmettelijke ziekten niemand aan te steken. Bevorder correcte
gewoonten, en door zindelijkheid en goede ventilatie kan de
ziekenkamer vrij worden gehouden van giftige elementen. Onder
zulke omstandigheden hebben de zieken meer kansen om te
genezen en in de meeste gevallen zullen noch verzorgers, noch
familieleden door de ziekte aangestoken worden.

Zonlicht, Ventilatie en Temperatuur

Om voor de patiënt de meest gunstige omstandigheden ter
bevordering van de genezing te scheppen, moet de kamer waar
de patiënt ligt, ruim, licht en vrolijk zijn, met gelegenheid tot
goede ventilatie. De kamer in het huis die het beste aan deze
eisen tegemoet komt, zou als ziekenkamer gekozen moeten
worden. Vele huizen hebben geen voorziening voor een goede
ventilatie en het is niet gemakkelijk om zich daarvan te
verzekeren; maar wij moeten alle pogingen aanwenden om dag
en nacht frisse lucht door de kamer te laten stromen.
Ook moet zoveel als mogelijk is een gelijkmatige temperatuur
in de kamer gehouden worden. Daartoe moet de thermometer
geraadpleegd worden. Degene die de zorg voor de zieke draagt
en die vaak weinig slaap krijgt of ”s nachts gewekt wordt om
de patiënt te helpen, staat bloot aan afl<oeling en kan de goede
temperatuur niet beoordelen.

De Voeding

Een belangrijk deel van de plicht van een verpleegster in de
zorg voor de patiënt is het dieet. De patiënt mag niet komen
te lijden of verzwakken door gebrek aan voedende stoffen, ook
moet een verzwakte spijsvertering niet overladen worden. Zorg
moet besteed worden aan de bereiding en het serveren, zodat
het voedsel smakelijk is, terwijl men oordeelkundig te werk
moet gaan om tegemoet te komen aan de behoefien van de
patiënt, zowel in kwaliteit als in hoeveelheid. Vooral als het
herstel intreedt en de eetlust groot is, terwijl de spijsvertering
nog niet voldoende is aangesterkt, is er groot gevaar van schade
door fouten in het dieet.

Plichten van de Verzorgsters

Verpleegsters en allen die te maken hebben met de zieken-
kamer, zouden opgewekt moeten zijn, kalm, zelfbeheerst. Alle
haast, opwinding en verwarring moet venneden worden. Deuren
moeten met zorg geopend en gesloten worden en de gehele
huishouding moet rustig zijn. In gevallen van koorts is speciale
zorg nodig als de crisis komt en de koorts daalt. Dan is vaak
voortdurende waakzaamheid nodig. Onwetendheid, vergeet-
achtigheid en roekeloosheid hebben vaak de dood veroorzaakt
van velen, die in leven gebleven konden zijn als zij de juiste
verzorging hadden gehad van bedachtzame, oordeelkundige
verpleegsters.

Bezoeken aan Zieken

Het is een misverstand, een verkeerd idee van hoffelijkheid,
dat leidt tot te veel bezoek aan de patiënt. Zwaar zieken zouden
geen bezoek moeten hebben. De opwinding die gepaard gaat
met het ontvangen van bezoek, vemroeit de patiënt op het
moment dat hij de grootste behoefte heeft aan ongestoorde rust.
Voor iemand die herstellende is van een langdurige ziekte is
het dikwijls plezierig en een zegen, te weten, dat er aan hem
gedacht wordt; maar deze verzekering kan overgebracht worden
door een boodschap van sympathie of een klein geschenk, dat
dikwijls betere dienst doet dan een persoonlijk bezoek, en geen
gevaar van schade in zich houdt.

Verzorging in het Ziekenhuis

In ziekenhuizen en sanatoria, waar verpleegsters voortdurend
in aanraking komen met grote aantallen zieke mensen, vraagt
het grote inspanning om altijd plezierig en opgewekt te zijn en
belangstellende aandacht in ieder woord en daad te tonen. In
deze instellingenis het van het grootste belang dat de zusters
er naar streven hun werk verstandig en goed te doen. Zij moeten
altijd bedenken dat in de uitvoering van hun dagelijkse plichten,
zij de Here Jezus dienen.

De zieken hebben behoefie aan verstandig gesproken woorden.
Verplegend personeel moet de Bijbel dagelijks bestuderen, zodat
zij in staat zijn woorden te spreken die lijdende kumren verlichten
en helpen. Gods engelen zijn in de kamer waar deze lijders
verzorgd worden en de atmosfeer rondom de ziel van de
verzorgde moet rein en welriekend zijn. Artsen en verplegend
personeel moeten de beginselen van Christus aanhangen. In hun
leven moeten Zijn eigenschappen zichtbaar zijn. Dan zullen zij
in alles wat zij doen en zeggen, de zielen tot de Verlosser
trekken.

De verpleegkundige die een Christen is, zal, terwijl zij
behandelingen toepast tot herstel van het lichaam, plezierig en
succesvol de geest van de patiënt tot Christus trekken, de
Genezer van zowel geest als lichaam. De gedachten, die hier
een weinig en daar een weinig aangereikt worden, zullen hun
invloed hebben. De oudere verpleegsters zouden geen gelegen-
heid voorbij mogen laten gaan om de aandacht van de patiënt
op Christus te vestigen. Zij zouden altijd klaar moeten staan
om geestelijke en lichamelijke genezing samen te laten gaan.
Op de vriendelijkste en tederste manier zouden verpleegsters
degenen, die genezing zoeken erop moeten wijzen, dat zij in
het vervolg de wetten van God niet weer overtreden. Zij moeten
ophouden een leven van zonde te verkiezen. God kan iemand
niet zegenen die voortgaat ziekte op zichzelf te brengen door
willens en wetens de wetten des hemels te overtreden. Maar
Christus komt door de Heilige Geest als een helende kracht tot
hen, die ophouden met kwaad doen en leren goed te doen.
Zij die geen liefde voor God hebben, zullen voortgaan tegen
de belangen van ziel en lichaam in te gaan. Maar zij die het
belang gaan inzien van een leven in gehoorzaamheid aan God
in deze tegenwoordige boze wereld, zullen gewillig zijn om
van iedere kwade gewoonte afstand te doen. Dankbaarheid en
liefde zullen hun hart vervullen. Zij weten dat Christus hun
vriend is. In vele gevallen zal het besef dat zij zo°n vriend
hebben, meer betekenen voor de lijdenden in hun genezing van
ziekte, dan de beste behandeling die gegeven kan worden. Maar
beide aspecten van het dienstwerk zijn essentieel. Zij moeten
hand in hand gaan.