Overbelaste huisvrouwen

Vele huisvrouwen maken zich tegenwoordig bezorgd hoe ze zich naar de nieuwste mode kunnen kleden en ontzien daarvoor tijd noch moeite. Gezondheid, opvoeding en bekwaamheid worden opgeofferd voor de mode. Zelfs aan tafel oefenen zucht naar mode en pracht hun verderfelijke invloed uit. Of het eten gezond gekookt is, dat is een tweede vraag. Het presenteren van veel verschillende gerechten kost tijd en geld, zonder het goede te beogen. Het mag misschien mode zijn, een half dozijn gerechten op tafel te brengen, maar deze mode is schadelijk voor de gezondheid. Het is een mode, die verstandige mannen en vrouwen door woord en voorbeeld moeten tegengaan. “Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam niet meer dan de kleding?” Matt. 6:25.
Heden ten dage nemen de huiselijke plichten stellig de gehele tijd van de huisvrouw in beslag. Hoeveel gezonder zou het toch zijn voor het hele gezin, als de bereiding van het dagelijks voedsel eenvoudiger was. De gezondheid van duizenden wordt jaarlijks opgeofferd, die nog behouden had kunnen worden, wanneer men er niet aan gewend was geraakt, om de steeds veranderende mode ook ten opzichte van het eten te volgen. Menig moeder sterft voor haar tijd, die bij een eenvoudigere levens-wijze, een langer leven tot zegen van haar familie, van de gemeente en van de wereld had kunnen leiden.
De satan is de uitvinder van deze gewoonten waarmee de huidige maatschappij belast is en veel aanbidders van de mode weten niet beter hun kostbare tijd te gebruiken, met de nutteloze poging om met de steeds wisselende mode gelijke tred te houden. Zij zullen zich op de dag van het oordeel voor God, die aanspraak op hun tijd en hun kracht heeft, niet kunnen verantwoorden.
Overal hoort men de vraag: “Waar vind ik een goede hulp in de huishouding, die het koken verstaat?” Het gebrek aan goede huis-houdsters wordt merkbaar. Wanneer het zo voortgaat, worden wij van de goede huiselijke hulp geheel beroofd.

Maar waarom zijn de meisjes bang voor huiselijke plichten? - Omdat ze zulk werk vernederend beschouwen. In de regel ontvangt de huishoudster niet de haar toekomende achting. Ik heb mensen gezien, die vroeger arm waren, maar later rijk werden, wiens goed verstand met hun armoede verdween en oppervlakkig werden. Menigmaal verbeelden zij die naaien, tekenen, boekhouden, of onderwijzeres zijn, dat zij te hoog staan om met een huishoudster om te gaan. Zulke gevoelens bestaan tegenwoordig bijna in alle klassen van de maatschappij. De huishoudster moet vaak ondervinden, dat haar bezigheid haar in aanzien en stand verlaagt en dat ze niet verwachten mag, met de familie op gelijke voet te staan. Kunnen wij er ons dan over verwonderen, wanneer begaafde jonge meisjes andere betrekkingen zoeken? Kan men er over verbaasd zijn, dat er zo weinig goede huishoudsters zijn? Het enige wonder is, dat er zo velen zijn die een dergelijke behandeling laten welgevallen. De huis-houdster heeft een belangrijke taak in de huishouding. Zij maakt eten klaar voor de maag, waardoor hersenen, beenderen en spieren gevoed worden.

De gezondheid van alle familieleden hangt hoofdzakelijk van haar geschiktheid en kennis af. Aan de huiselijke plichten wordt nooit de waardering geschonken, wanneer degenen, die ze trouw vervullen niet gewaardeerd worden.
De liefde voor zichzelf en de zelfverheffing heeft op de schouders van de vrouw een treurig juk gelegd, ze worden door de zware last overweldigd en de vermoeiende arbeid, volgens de mode te leven, wordt slechts met moeite en verdriet beloond. Toen Jezus in de toekomst zag, aanschouwde Hij de tegenwoordige toestand van de wereld en riep iedere zwaar beladen ziel toe: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen”. Matt. 11:20,29.