Huiselijke gezondheidsregels

Huiselijke gezondheidsregels
14
De overtreding van de natuurwetten in onze persoonlijke gewoonten is een van de grootste bronnen waaruit ziekte ontstaat. Orde en reinheid zijn wetten van de hemel. Toen de Here Zijn wet op de berg Sinaï bekend maakte, gaf Hij Mozes strenge verordeningen met betrekking tot de gezondheidsregels: “En de Here zeide tot Mozes: Ga tot het volk, en heilig ze heden en morgen, dat ze hun klederen wassen.” Dit werd hen bevolen, opdat ze rein voor de Here zouden verschijnen. Hij is een God van orde en Hij verlangt orde en reinheid ook van Zijn volk.

De kinderen van Israël mochten in geen geval iets onreins aan hun kleren of aan hun lichaam hebben. Wie iets onreins aan zijn lichaam dulde, moest tot aan de avond uit het leger verbannen worden en eer hij terugkeerde, moest hij zijn kleren en zichzelf reinigen. Ook werd hem bevolen, al het afval ver buiten het leger te brengen. Dit was zowel een tot gezondheid dienende maatregel, als een godsdienstige verordening. De Here verlangt heden niet minder van Zijn volk als toen. Het verzuimen van de reinheid veroorzaakt ziekte, want deze komt niet vanzelf. Hevige epidemische koortsen en pest zijn in steden en dorpen, die als zeer gezond aangeschreven stonden, uitgebroken en hebben dood of ziekelijkheid veroorzaakt. In vele gevallen kwamen de ziektestoffen, die de lucht met hun vergif vulden, van de woningen van diegenen, die als offer van deze ziekte vielen. Deze vergiftigde lucht werd door het gezin en de buren ingeademd. Het is verbazend, hoe weinig men weet, welke schadelijke werkingen voor de gezondheid uit slordigheid en onverschilligheid voortkomen.

Toen de Schotse predikers aan Lord Palmerston, de eerste minister van Engeland, vroegen, om een dag tot vasten en bidden aan te wijzen, om de cholera te verdrijven antwoordde hij: “Reinigt en ontsmet uw woningen en straten, bevordert reinheid en gezondheid onder de armen en zorgt er voor, dat ze rijkelijk van goed voedsel en kleding voorzien worden, treft goede gezondheidsmaatregelen; dan zult u geen reden tot vasten en bidden hebben. De Here zal uw gebeden niet verhoren, zo lang u dit middel, dat Hij tot voorkoming van het kwaad gegeven heeft, ongebruikt laat.”
God heeft nooit de mensen het vele lijden opgelegd, dat zij nu hebben te dragen. Onze eigen dwaasheid beroofde ons van kostelijke dingen en heerlijke zegeningen, die, wanneer zij goed gebruikt worden, van onschatbare waarde voor het behoud van onze gezondheid zijn. Laat uw huis uitlokkend en aangenaam zijn, laat de schone lucht en de heerlijke zonneschijn binnen stromen. Verwijder uw zware gordijnen, open vensters en luiken en geniet van de heldere zonneschijn, zelfs wanneer zij hier of daar de kleur van bonte stoffen, die de grond bedekken of de kamer versieren, verbleekt.
Veel huizen worden rijk gemeubileerd, meer om de hoogmoed dan om het comfort of de gezondheid van het gezin te dienen. De beste kamers worden donker en gesloten gehouden, anders zou het heldere licht de kostbare meubelen schaden, de kleur van de tapijten verbleken of de schilderijen hun glans ontnemen. Wanneer bezoekers in deze kostbare vertrekken gelaten worden, kunnen zij in de hier heersende vochtige lucht gemakkelijk verkouden worden. Om dezelfde reden worden ook de logeerkamers gesloten gehouden. De slaapkamers moeten ruim en zo ingericht zijn, dat de frisse lucht dag en nacht rijkelijk kan binnenstromen. Wie in een slecht geluchte kamer geslapen heeft, voelt zich bij het wakker worden koortsachtig en moe. De oorzaak hiervan is, dat de leven schenkende lucht ontbrak en het gehele lichaam moet daaronder lijden. Wie in een bed slaapt, dat niet goed gelucht wordt, zet zijn gezondheid en zelfs zijn leven op het spel. Gedurende de dag moeten alle kamers van het huis minstens voor enige uren rijkelijk frisse lucht en zonneschijn hebben. Wanneer u zich de tegenwoordigheid van God bewust bent, dan zal een bescheiden woning, welke door frisse lucht en heerlijke zonneschijn verlicht en door onbaatzuchtige gastvrijheid opgevrolijkt wordt, uw gezin een hemel op aarde zijn.

Bij het opstaan ‘s morgens zou het voor de meeste personen goed zijn, het gehele lichaam met een spons of doek af te wassen. Hierdoor wordt alle onreinheid van de huid verwijderd, zij wordt lenig gehouden en de circulatie van het bloed wordt bevorderd. Wie een goede gezondheid geniet, zou het dikwijls baden niet nalaten. Dit maakt de gezonden en zelfs de zieken een volkomen en vrijer ademhalen mogelijk; daardoor wordt het gemoed en het lichaam werkzamer, de spieren worden buigzamer en het verstand wordt helderder. Het bad stilt de zenuwen, en in plaats van dat het gevaar, zich verkouden te maken, vermeerdert, sterkt het veelmeer tegen de verkoudheid, daar het de bloedsomloop bevordert. Het bloed wordt naar de opperhuid gedrongen en stroomt gemakkelijker en regelmatiger door de aderen.

Een tuin met enige mooie bloemen en struiken op enige afstand van het huis, oefent een vrolijke invloed op het huis uit. Maar scha-duwrijke bomen en struiken, die het huis dicht omsluiten, verhinderen de vrije beweging van de lucht en laten de zonnestralen niet binnendringen. Daardoor is de lucht in het bijzonder gedurende het natte jaargetijde in huis zeer vochtig. Wie in zulke vochtige kamers slaapt, krijgt reumatiek, longontsteking en zenuwzwakte. De grote hopen bladeren gaan rotten, wanneer zij niet spoedig weggehaald worden en vergiftigen de lucht. Woonhuizen moeten zoveel mogelijk op hoogliggende plaatsen gebouwd worden. Wanneer een huis gebouwd wordt, waar zich het water omheen kan verzamelen en daar blijft staan, tot het langzaam verdampt, stijgen gedurig schadelijke dampen van de vochtige grond op, en deze zijn dikwijls de aanleiding tot keelpijn, koorts of longontstekingen.
Velen verwachten, dat God ze voor ziekten bewaren zal, omdat ze Hem daarom bidden; wie echter niet op de natuurwetten let, diens gebed zal God niet verhoren, want hun geloof is niet door de werken volkomen geworden. Wanneer wij ons best doen, om onze gezondheid te behouden, dan kunnen wij God om Zijn zegen op onze inspanningen bidden en het beste verwachten.

Dan zal Hij ook tot verheerlijking van Zijn heilige naam onze gebeden verhoren. Maar allen moeten het begrijpen dat zij ook daaraan moeten meewerken. God zal nooit door wonderen de gezondheid van diegenen behouden, die door onverschilligheid en onachtzaamheid tegen de gezondheidsregels de zekere weg tot ziekten inslaan.
Velen spannen zich te veel in, zonder zich tijd tot ontspanning te gunnen. Ontspanning is zeer noodzakelijk voor allen, die lichamelijk ingespannen werken en nog veel meer voor hen, die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten. Noch ons zieleheil, noch de verheerlijking van God verlangt, dat wij ons verstand steeds inspannen, zelfs niet met godsdienstige zaken. Er zijn genoegens, zoals kaartspelen, dansen, schouwburg bezoeken enz., die wij volstrekt niet kunnen billijken, daar Gods woord ze veroordeelt, omdat ze de deur voor grote buitensporigheden openen. Terwijl ze de mensen opwinden, kweken zij in menig gemoed een hartstocht tot spelen en tot uitspatting. Al zulke genoegens moesten door christenen verworpen worden en iets geheel onschuldigs daarvoor in de plaats gesteld worden. Er zijn soorten van ontspanning, die zeer goed zijn voor gemoed en lichaam. Een helder, gezond verstand zal genoeg bezigheid vinden, die onschuldig en tegelijkertijd leerzaam is. Ontspanning in de frisse lucht en beschouwing van de heerlijke natuur van God zullen van groot nut zijn.