Een overdreven levensstijl

e uitzichten van het volk van God in de laatste tijd verschillen in het algemeen zeer van die van de wereldsgezinden. Zij, die een waarheid voorstaan, die niet algemeen begrepen wordt, moeten voor alles er naar streven, hun daden daarmee overeen te stemmen. Zij zouden niet moeten proberen van anderen zoveel mogelijk te verschillen, maar hun zoveel mogelijk nabij te komen, om hen te kunnen helpen. Wie zo handelt, bevordert de waarheid.
Zij, die voor een gezonde levenswijze opkomen, moeten in de bereiding van hun eigen spijzen de voortreffelijkheid daarvan steeds tonen. Zij moeten door hun voorbeeld deze grondregels zo voor ogen brengen, dat gezond eten elk mens beter maakt.

Er zijn velen, die elke verbetering, al is zij nog zo juist, verwerpen, omdat het hun genotzucht beperkt. Zij oordelen naar de smaak en niet naar de gezondheidswetten. Allen die de verkeerde paden van verouderde gewoonten verlaten en een hervorming aanraden, ondervinden tegenstand en worden als overdrijvers veroordeeld, al geven zij ook nog zo’n verstandig voorbeeld.
Maar niemand moet zich door tegenstand of smaad van dit werk laten afbrengen, of geringschatten. Hij, die door de geest vervuld is die Daniël had, zal niet kleingeestig of verwaand zijn, maar hij zal vast en zeker voor zijn recht opkomen. In zijn omgang met zijn broeders of anderen zal hij niet van zijn grondbeginsel afwijken en terzelfdertijd zal hij, evenals zijn Heiland, een edel geduld aan de dag leggen. Wanneer diegenen, die een gezonde levenswijze voorstaan, daarin overdrijven, kan men het volk niet berispen, wanneer het daartegen opkomt. Zeer dikwijls gebeurt het, dat ons godsdienstig streven op een dergelijke wijze een slechte naam krijgt en in veel gevallen kunnen zij die de tegenwerking zien, later nooit overtuigd worden van het goede in de hervorming. Zulke mensen richten in weinige maanden meer schade aan, dan zij in een geheel leven goed kunnen maken. Zij zijn bezig aan een werk waarin de satan welbehagen heeft.

Twee klassen zijn mij getoond: Ten eerste zij, die niet naar het licht dat de Here hen gegeven heeft wandelen, en ten tweede zij, die in hun beperktheid van begrippen die aan anderen met geweld willen opdringen. Zij geven nooit toe van hun standpunt en overdrijven bijna alles.
De eerste klasse nam de gezondheidsleer aan, omdat iemand anders ze aangenomen had. Zij hadden voor zichzelf geen helder begrip van hun overtuigingen. Bij velen die de waarheid aangenomen hebben, was de beweegreden, dat iemand anders het deed en zelf konden zij geen rekenschap van hun geloof afleggen; daarom zijn zij wankelmoedig. In plaats dat zij hun beweegredenen in het licht van de eeuwigheid beschouwen, zich een praktische kennis van de principes te verzamelen en voor zichzelf op een vaste bodem bouwen, wandelen zij in de voetstappen van een ander en verliezen zeker de weg.
De tweede klasse maakt zich verkeerde begrippen van de gezond¬heidsleer. Hun spijzen zijn te mager en zij worden toebereid zonder dat men daarbij nadenkt, of ze tot voedsel dienstig zijn. Het is van groot belang, dat de spijzen zó bereid worden, dat ze voldoen aan een onbedorven smaak.

de uitzichten van het volk van God in de laatste tijd verschillen in het algemeen zeer van die van de wereldsgezinden. Zij, die een waarheid voorstaan, die niet algemeen begrepen wordt, moeten voor alles er naar streven, hun daden daarmee overeen te stemmen. Zij zouden niet moeten proberen van anderen zoveel mogelijk te verschillen, maar hun zoveel mogelijk nabij te komen, om hen te kunnen helpen. Wie zo handelt, bevordert de waarheid.
Zij, die voor een gezonde levenswijze opkomen, moeten in de bereiding van hun eigen spijzen de voortreffelijkheid daarvan steeds tonen. Zij moeten door hun voorbeeld deze grondregels zo voor ogen brengen, dat gezond eten elk mens beter maakt.

Er zijn velen, die elke verbetering, al is zij nog zo juist, verwerpen, omdat het hun genotzucht beperkt. Zij oordelen naar de smaak en niet naar de gezondheidswetten. Allen die de verkeerde paden van verouderde gewoonten verlaten en een hervorming aanraden, ondervinden tegenstand en worden als overdrijvers veroordeeld, al geven zij ook nog zo’n verstandig voorbeeld.
Maar niemand moet zich door tegenstand of smaad van dit werk laten afbrengen, of geringschatten. Hij, die door de geest vervuld is die Daniël had, zal niet kleingeestig of verwaand zijn, maar hij zal vast en zeker voor zijn recht opkomen. In zijn omgang met zijn broeders of anderen zal hij niet van zijn grondbeginsel afwijken en terzelfdertijd zal hij, evenals zijn Heiland, een edel geduld aan de dag leggen. Wanneer diegenen, die een gezonde levenswijze voorstaan, daarin overdrijven, kan men het volk niet berispen, wanneer het daartegen opkomt. Zeer dikwijls gebeurt het, dat ons godsdienstig streven op een dergelijke wijze een slechte naam krijgt en in veel gevallen kunnen zij die de tegenwerking zien, later nooit overtuigd worden van het goede in de hervorming. Zulke mensen richten in weinige maanden meer schade aan, dan zij in een geheel leven goed kunnen maken. Zij zijn bezig aan een werk waarin de satan welbehagen heeft.

Twee klassen zijn mij getoond: Ten eerste zij, die niet naar het licht dat de Here hen gegeven heeft wandelen, en ten tweede zij, die in hun beperktheid van begrippen die aan anderen met geweld willen opdringen. Zij geven nooit toe van hun standpunt en overdrijven bijna alles.
De eerste klasse nam de gezondheidsleer aan, omdat iemand anders ze aangenomen had. Zij hadden voor zichzelf geen helder begrip van hun overtuigingen. Bij velen die de waarheid aangenomen hebben, was de beweegreden, dat iemand anders het deed en zelf konden zij geen rekenschap van hun geloof afleggen; daarom zijn zij wankelmoedig. In plaats dat zij hun beweegredenen in het licht van de eeuwigheid beschouwen, zich een praktische kennis van de principes te verzamelen en voor zichzelf op een vaste bodem bouwen, wandelen zij in de voetstappen van een ander en verliezen zeker de weg.
De tweede klasse maakt zich verkeerde begrippen van de gezond¬heidsleer. Hun spijzen zijn te mager en zij worden toebereid zonder dat men daarbij nadenkt, of ze tot voedsel dienstig zijn. Het is van groot belang, dat de spijzen zó bereid worden, dat ze voldoen aan een onbedorven smaak.

Wanneer wij echter nu in beginsel al zulke dingen verwerpen, die de maag prikkelen en voor de gezondheid nadelig zijn, moeten wij nooit denken, dat dit het is, wat wij eten. Ik beveel geen magere kost aan. Velen, die gezond voedsel nodig hebben, en uit innerlijke overtuiging ook gebruiken, wat zij voor gezond houden, komen bedrogen uit, wanneer zij geloven, dat een magere kost zonder moeite bereid, voldoende is tot onderhoud van het lichaam. Sommigen gebruiken melk met veel suiker en denken daarvan gezond te kunnen worden. Maar wanneer melk en suiker verenigd worden, veroorzaakt dit wellicht een verzuring in de maag en is daarom schadelijk. Het veelvuldig gebruik van suiker in iedere vorm veroorzaakt niet zelden ziekte. Velen denken, dat zij slechts een bepaalde hoeveelheid voedsel mogen nemen en beperken op allerlei wijze.

Maar terwijl zij te weinig genieten, en dan ook niet van de voedzaamste spijzen, krijgen zij niet genoeg versterking.
Er behoort gezond mensenverstand toe om een juiste levenswijze te volgen. Niet alle mensen kunnen hetzelfde eten. Wat voor de één gezond is en hem smaakt, kan voor de ander schadelijk zijn. Sommigen kunnen geen melk verdragen, terwijl anderen er zich bijna uitsluitend mee voeden. Voor velen zijn bonen en erwten gezond, terwijl anderen ze niet kunnen verdragen. Sommige magen zijn zo zwak, dat zij de grovere meelsoorten niet kunnen verwerken. Daarom is het onmogelijk, een algemeen voorschrift te geven, om ieders voedsel te bepalen.

Bekrompen inzichten en overdrijving in onbeduidende zaken zijn voor de gezondheidshervorming zeer nadelig geweest. Men kan in de bereiding van voedsel zo bezuinigen, dat het in plaats van voedend, uiterst schraal is. Wat is dan het gevolg? Bloedarmoede. Ik heb vele gevallen van ziekten gezien, die moeilijk te genezen waren, waarvan een te schrale kost de oorzaak was. Deze slachtoffers waren er niet door armoede toe gedwongen, maar deden dit wegens verkeerd begrip van de gezondheidsleer. Dag aan dag en bij iedere maaltijd werden dezelfde spijzen op dezelfde wijze bereid en gegeten totdat maagzwakte en algemene krachteloosheid de gevolgen waren. Velen die de gezondheidsregels willen volgen, klagen dat deze levenswijze hen niet bevalt. Maar nadat ik bij hen aan tafel heb gezeten, merk ik dat de gezondheidsleer daaraan geen schuld heeft, maar wel de slecht bereide spijzen. Gij mannen en vrouwen, die God met verstand begaafd heeft, leer koken! Ik verspreek mij niet als ik de mannen daartoe ook aanspoor; want zij moeten evenals de vrouwen de eenvoudige, gezonde bereiding van de spijzen verstaan. Hun arbeid maakt vaak, dat zij geen gezonde voeding krijgen kunnen. Zij moeten misschien dagen en weken in gezinnen verblijven, die in dit opzicht geheel onbedreven zijn. Dan kunnen zij als zij daarmee bekend zijn iets goeds doen.
Ga uw levenswijze na; onderzoek nauwkeurig de werking daarvan. Maar breng de gezondheidsleer niet in minachting, terwijl u onwetend een weg inslaat, die daarmee in strijd is. Veronachtzaam uw lichaam niet, opdat het in staat is God de juiste dienst te bewijzen.

Volgens mijn weten, zijn enigen van onze arbeiders door die nalatigheid gestorven. Het lichaam met voedzame en smakelijke gerechten te voeden, is een van de eerste plichten van de huisvrouwen. Laat liever de kleding en meubelen niet zo kostbaar zijn, dan dat u de noodzakelijke spijzen zou beperken. Veel mensen verheugen zich in een betere gezondheid, wanneer zij slechts twee maaltijden per dag genieten, in plaats van drie. Anderen echter hebben ‘s avonds een maaltijd nodig, maar deze moet licht zijn. Niemand moet denken, dat hij een richtsnoer voor allen is, alsof ieder doen moet zoals hij. Bedrieg de maag nooit, ten opzichte van wat de gezondheid verlangt en misbruik haar niet, terwijl u haar met een last overlaadt, die zij niet kan verdragen. Beoefen zelfbeheersing; beteugel de eetlust en laat die door het verstand beheerst worden. Denk niet, dat het noodzakelijk is, uw tafel met ongezonde gerechten te overladen wanneer er bezoek komt. De gezondheid van uw familie en de invloed van uw kinderen moet evenzeer in aanmerking genomen worden als de gewoonten en de smaak van uw gasten.

Enige gezondheidshervormers zijn steeds bang dat hun eten, hoe eenvoudig en gezond het ook zijn mag, hen toch schaadt. Hun zeg ik: Geloof niet, dat uw voedsel u schaden zal, maar wanneer u naar uw beste weten gegeten en de Here om Zijn zegen gebeden hebt, geloof dan dat Hij u verhoort en wees gerust.
De gezondheidsleer is hoogst belangrijk, en wij mogen het niet door kleingeestige inzichten, of door een verkeerde toepassing min-achten. Wij moeten onze overtuiging trouw blijven. Daniël werd gezegend, omdat hij volhardde het goede te doen. Zo zullen wij ook gezegend worden, wanneer wij van ganser harte proberen God te verheerlijken.