De kleding

De wereld wordt door de mode beheerst, en mode is een tirannieke heerseres die haar volk dikwijls de zwaarste lasten oplegt. De mode is een onredelijke belasting, die zonder barmhartigheid geïnd wordt. Zij bezit een betoverende kracht en is steeds bereid, allen belachelijk te maken en te bekritiseren die haar niet volgt.
De aanvoerder en hoofdleider in de steeds wisselende en toch nooit bevredigende mode is Satan. Hij verzint steeds iets nieuws, wat het lichaam en de geest schaadt, en is blij als zijn plan gelukt. De dood lacht om de aanbidders van de modegoden, die door de gezondheid ondermijnende dwaasheid en hun blinde ijver zo gemakkelijk onder zijn bereik komen. Gelukzaligheid en de gunst van God worden aan de mode opgeofferd. Wij zien, hoe de wereld in ijdele genoegens verzonken is, de eerste en beste gedachten van de meesten worden aan de kleding besteed en de vorming van de geest en van het hart wordt nagelaten. Zelfs onder degenen, die voorgeven of beweren, God te beminnen en Zijn geboden te houden, zijn er helaas velen, die zover het enigzins kan, de mode navolgen, en toch daarbij nog voor christenen willen doorgaan.

Veel jongelui zijn er zo op gezet om versierselen te dragen, dat zij hun christennaam vrijelijk opofferen, om hun ijdelheid en pronkzucht te bevredigen.
Op zondag zien wij veel kerken meer lijken op een schouwburg dan op een godshuis. Modieuze kleren van iedere soort worden daar tentoongespreid; daardoor verliezen vele armen de moed, zulke godshuizen te bezoeken. Hun eenvoudige doch heldere kleren steken zó af bij die van hun broeders en zusters, die het beter hebben, dat het schrille onderscheid hun in verlegenheid brengt. Enigen proberen de rijken na te volgen, door kledingstukken van geringe waarde zo op te tooien dat ze op kostbare kleding gelijken. Arme meisjes die een klein loon ontvangen, geven dikwijls hun laatste stuiver uit om zich zó te kleden als hen, welke hun brood niet zelf behoeven te verdienen. Daardoor hebben zij niets in geval van ziekte opgespaard en er blijft hen niets over voor de schatkamer van God. Ze hebben geen tijd hun verstand te vormen en in Gods woord te lezen; de tijd ontbreekt hen met hun Here in de binnenkamer te verkeren en bidstonden bij te wonen.

Het is zeker beklagenswaardig, dat zoveel vrouwen, die christen willen zijn, meer dan anderen de mode navolgen, zodat de ongelovigen slechts in hun voetstappen wandelen. Velen die in bekrompen omstandigheden verkeren, ontberen veel en werken ver boven hun krachten, om de mode in kleding enz. bij te houden en zo hun fatsoen voor de wereld op te houden. Deze verzoeking is zo groot, dat menigeen in de ijver, om zijn doel te bereiken, zich aan oneerlijkheden schuldig maakt. Velen worden geheel geplunderd door de zucht zich te sieren. Veel christenen in naam, zullen op de jongste dag rekenschap moeten afleggen van hun voorbeeld om voor hun zwakkere broeders en zusters de deur van de verzoeking te hebben geopend. Onervaren zielen die door de eer die men modepoppen bewijst in de war raken, worden zo verblind dat niets hun te kostbaar is, om het voor onechte tooi te ruilen.
Onnutte sieraden en pronk moeten vermeden worden, omdat ze de navolgers van de zich zelfverloochenende en deemoedige Jezus niet betaamt. Daartegenover echter moet ieder zich ervoor inspannen, dat zijn kleding smaakvol, rein en ordelijk is.

Velen zijn in hun kleding slordig, hebben altijd iets op de kleding van anderen aan te merken en houden het voor een deugd, onordelijk te zijn en zich slordig te kleden. Zij noemen orde en sierlijkheid trots en verontschuldigen zich over de slordigheid in hun kleding, zelfs op de Sabbat, terwijl zij voorgeven, daarmee de afscheiding die Christus in de Heilige Schrift van zijn volk verlangt, aan te tonen. Wanneer zij een voornaam persoon ontvangen en hun bijzondere gunst wilden genieten, zouden zij zich zeker de moeite geven, in het beste en sierlijkste kleed te verschijnen. Maar wanneer zij op de Sabbat samen komen, om de Grote God te aanbidden, stellen zij er weinig prijs op wat voor kleding zij aan hebben of hoe hun uiterlijk is. In Gods huis, in de ontvangstzaal des Allerhoogsten waar heilige engelen als die-naars zijn, komen zij bijeen met weinig eerbied of hoogschatting. Allen die zich op de Sabbat verzamelen om God te aanbidden moeten zoveel mogelijk rein en ordelijk gekleed zijn. Zij, die op de heilige rustdag vuile werkkleren aantrekken, hoewel zij betere hebben of kunnen hebben, onteren daardoor God, Zijn Sabbat en Zijn huis. De navolgers van Christus worden door Hem het zout der aarde en het licht der wereld genoemd. Wanneer de wereld de heilzame invloed van Gods kinderen niet had, zou zij in haar eigen verdorvenheid te gronde gaan. Let eens op de zich noemende christenen, die in hun kleding en hun uiterlijk nalatig en in zaken onnauwkeurig zijn. Gelooft u, dat onze Heiland als Hij op aarde was, zulke het zout en het licht der wereld zou noemen? O nee, zeker niet.

Het uiterlijk van ware christenen is netjes, en terwijl zij het voor zonde houden zich met dwaze vleierijen op te houden, zijn zij hoffelijk, vriendelijk en voorkomend. Hun woorden zijn ernstig en waar. Zij zijn trouw in hun omgang met hun broeders en zusters in de wereld. Zij vermijden onnodige pronk en tooi in hun kleding; maar tegelijkertijd is hun kleding ordelijk en smaakvol. Er is hen veelmeer aan gelegen hun lichaam in die toestand te houden dat God daardoor geëerd wordt, in plaats dat zij zich naar de nieuwste mode kleden. Ongezonde kleding veroorzaakt onbeschrijfelijke ellende in de vrouwenwereld. Velen zijn levenslang zwak, omdat zij de mode gevolgd hebben. Gezondheid en leven zijn deze onverzadigbare godin geofferd. Velen geloven, dat zij een recht hebben, hun lichaam naar welgevallen te behandelen; maar zij vergeten, dat zij niet hun eigen zijn. Hun Schepper heeft rechten op hen, waaraan zij zich niet kunnen onttrekken.

Iedere overtreding van de natuurwetten is een overtreding van Gods geboden en daarom in Gods ogen zonde. De Schepper wist hoe Hij het menselijk lichaam zou vormen; hij had niet nodig de naaister te vragen, wat het ideaal van schoonheid was. God, die alles in de natuur zo heerlijk en liefelijk heeft gemaakt, verstond het zeer goed, de menselijke lichamen mooi en gezond te scheppen. De moderne verbeteringen van Zijn werk beledigen slechts de Schepper en verminken, wat Hij volkomen maakte.
Satan tracht er naar al onze krachten te verzwakken zodat ons het leven een last is en God in zijn schepsel onteerd wordt. Wanneer vrouwen de mode van de wereld tot hun richtsnoer maken, worden zij lichamelijk en geestelijk onbekwaam om de plichten van het leven te vervullen. Een slank figuur wordt door vele vrouwen begeerd, maar wanneer de taille te nauw wordt omsloten, wordt de bloedsomloop verhinderd en de samengedrukte inwendige organen kunnen hun werk niet goed verrichten. Het is dan onmogelijk diep adem te halen waardoor de schadelijke gewoonte ontstaat, slechts met het bovengedeelte van de longen adem te halen en zwakte en ziekte zijn dikwijls de gevolgen.

Op de gevaren, die door het strak omsluiten van de taille ontstaan, wordt door weinig vrouwen gelet, ofschoon vele schrijvers deze kwestie reeds hebben behandeld. Velen willen beweren, dat het inrijgen heden is opgehouden en ze mogen ook deze opmerkingen niet passend vinden, maar het is een feit, dat de kleding van de vrouwen zo nauwsluitend gedragen wordt, dat de organen hun arbeid niet goed kunnen doen. Ieder kledingstuk moet zo los gedragen worden, dat men de kleding meetrekt, als men de armen opheft.
Een andere fout in de hedendaagse kleding van de vrouwen bestaat daarin, dat zij het gewicht van de rokken geheel op de heupen laten rusten. Dit zware gewicht drukt op de ingewanden, trekt ze naar beneden, veroorzaakt maagzwakte en moeheid en is oorzaak dat men voorover gaat lopen.

Dit drukt de longen nog meer in en verhindert hun juiste werking. Het bloed wordt onrein, de poriën van de huid verrichten hun werk niet langer, bleekzucht en ziekte zijn de gevolgen en de gezondheid vermindert. De dames mogen schoonheidsmiddelen gebruiken, om hun rode wangen weer terug te krijgen, maar de gezondheid is verdwenen. Wat de huid schaadt is ook voor de geest schadelijk en vernietigt de vrede en de vrolijkheid van het gemoed. Iedere vrouw die de gezondheid waardeert, moet het vermijden, haar heupen te belasten. Het gewicht van een kledingstuk moet op de schouders gedragen worden. Dit zal er zeer veel toe bijdragen, de zwakte, welke bij de vrouwen de overhand neemt, te verminderen.
De ledematen, die het verst verwijderd van het middelpunt van de bloedsomloop zijn en de meeste dekking nodig hebben, worden dikwijls geheel niet beschut, terwijl de andere organen, die toch reeds meer warmte hebben, teveel van kleren worden voorzien.

De moderne kleding veroorzaakt de meeste ziekten onder de vrouwen. Een volkomen gezondheid hangt van een goede bloedsom¬loop af. Rokken moeten nooit zo zwaar zijn, dat zij voor de bewegingen van de ledematen hinderlijk zijn, ook moeten zij niet zo lang zijn, dat zij de vochtigheid en het vuil van de grond opnemen en hun gewicht moet met de schouders gedragen worden. De japon moet gemakkelijk zitten, en de vrije bloedsomloop en het volkomen natuurlijk ademhalen niet hinderen. De voeten moeten voor vochtigheid en kou beschut zijn. Op deze wijze gekleed kunnen wij in de frisse lucht wandelingen maken, bij morgen- en avonddauw, zelfs bij sneeuw en regen, zonder angst verkouden te worden. Wandelingen in de levengevende lucht des Hemels is voor een gezonde bloedsomloop zeer noodzakelijk. Zij beschutten het best voor verkoudheid en voor inwendig lijden, die oorzaak van vele ziekten zijn. Een ware hervorming ten opzichte van de kleding zal ieder kledingstuk ver-anderen. Als de gezondheid zwak is, moet men de moderne kleding verwisselen voor passende en veel wandelen in de open lucht; dan kunnen velen gezond worden en de wereld door hun voorbeeld en hun werk tot zegen zijn.

Het is Gods wil niet, dat mannen en vrouwen vroeg sterven, zonder hun begonnen werk voleindigd te hebben. Hij wil dat wij het volle getal van onze dagen leven en dat ieder orgaan ongehinderd zijn bepaalde arbeid verricht. Velen klagen over God, wanneer ziekte en dood leden van de familie wegrukken, maar het is onrechtvaardig God te beschuldigen van iets, dat het gevolg is van wat niet uit kon blijven, door onze eigen overtredingen van de natuurwet. De moeders die de mode volgen, kleden zich en hun kleine dochtertjes geheel in strijd met de gezondheid. De uiterste ledematen worden bijna zonder bedekking gelaten, terwijl het tedere lichaam alle hulp nodig heeft, om zijn kracht te ontwikkelen en tot volkomenheid te geraken.
Wilt u, moeders, dat uw kinderen lang leven en rozige wangen zullen hebben? Toont dan uw kind hoe het zich gezond moet kleden. Wanneer u het bemint en alle goeds wenst, waarom leert u het door uw voorbeeld, dat het geen zonde is de menselijke gestalte te verminken? Welke reden kunt u de Schepper opgeven, dat u het werk van zijn handen verminkt hebt? Wendt u af van de modepoppen en bestudeer het menselijk lichaam. Wij zijn wonderbaar geschapen en wij zullen ons lichaam voor de Here als een levend offer brengen. Hoe is het mogelijk, dat een christelijke moeder de modegod volgt en tegelijkertijd de Here in de hemel getrouw kan zijn? Het is onmogelijk! “Gij kunt God niet dienen en de mammon.” Luc. 16:13. U kunt niet uw tijd en uw gaven aan de wereld wijden en tegelijk geest en lichaam in zulk een toestand behouden, dat u uw roeping kunt vervullen. God wil, dat u uw kinderen in Zijn vreze opvoedt en hen behulpzaam bent, hun lichamen te ontwikkelen. Dit zal hun ouderdom tot zegen zijn.

Ook de jongens worden dikwijls zo gekleed, dat de onderste ledematen veel minder beschutting hebben dan het bovenste deel van het lichaam. De onderste ledematen, die verder van het hart verwijderd zijn, hebben zoveel te meer beschutting nodig. De aderen, die het bloed naar alle ledematen voeren, zijn groot en bevatten bloed genoeg, om warmte en voedsel aan te voeren. Maar wanneer het bloed uit de leden door de kou wordt verdreven, trekken de aderen zich samen en de bloedsomloop wordt verhinderd. De leden lijden niet slechts door kou, maar uit gebrek aan voedsel worden zij niet volkomen ontwikkeld. Een goede bloedsomloop reinigt het bloed en sterkt de gezondheid; terwijl een slechte circulatie het bloed onrein laat en de levensorganen aantast.
U moeders, waarom kleedt u uw jongens en meisjes niet overeenkomstig de gezondheid? Hun kleding moet eenvoudig, los en gemakkelijk zijn. Houdt hun ledematen warm en gelijkmatig. Laat ze dan naar buiten in de frisse lucht, zodat ze zich over hun leven en hun gezondheid kunnen verheugen. Er zal uwerzijds moed voor nodig zijn, u van de banden van de mode los te maken en uw kinderen volgens de gezondheidsleer te kleden en op te voeden; maar het gevolg zal tegen alle zelfverloochening en bezwaar ruimschoots opwegen.

Vele moeders besteden hun van God ontvangen tijd aan de mode, in plaats van hem te gebruiken om het karakter van hun kinderen te vormen.
Terwijl zij zich aanhoudend bij het naaien over hun werk buigen en in huis zitten, afgesloten van de frisse lucht en de heerlijke zonneschijn, lijdt hun gezondheid. Menige gelegenheid, die tot vor-<%-2>ming van het verstand en tot verzameling van kennis aangewend kon worden, gaat verloren. Op deze wijze zijn de moeders niet in staat hun kinderen tot iets nuttigs in deze wereld te vormen of hen een erfdeel op de nieuwe aarde te verzekeren. Zulke vrouwen buigen hun schouders onder een zwaar kruis; zou echter Christus van hen een zo zwaar offer verlangen dan zouden zij zeggen dat de last voor hen te zwaar was. Christus verlangt echter van geen van Zijn volgelingen dat hij een zo zwaar kruis draagt, zoals de slaven van de mode het zichzelf opleggen.


Als christelijke vrouwen voorgaan en anderen een voorbeeld geven, hoe men zich eenvoudig, ordelijk en gezond kleedt, dan zou er een algemene hervorming plaats hebben. Als zij van een hoger standpunt uit daarop werken wilden, moest hun levenswijze de natuurwetten nakomen en de verpleging van hun gezondheid en hun zeden zouden zich naar de verordeningen van God richten. Zij zouden dan minder geld en minder kracht, ten koste van de natuurlijke schoonheid, voor kunstmatige franje aanwenden. Wanneer er meer praktische vrouwen en moeders waren, zou dat in menig huisgezin, hetwelk nu door ongezonde levenswijze ellendig wordt, een grote verandering brengen.

Het menselijk hart stemt nooit met de verordeningen van God overeen, maar menselijke slimheid heeft steeds getracht, van de eenvoudige leringen van Gods woord af te wijken of ze te veranderen. Zulke voorschriften die zelfverloochening en deemoed opleggen en een bescheiden gedrag, zedelijke gesprekken en eenvoudige kleding verlangen, heeft men steeds veracht, ja zelfs door hen, die bekennen, navolgers van Christus te zijn. De gevolgen waren steeds dezelfde, zodra men de mode, gewoonten en grondregels van de wereld aannam.
Zeer weinigen kennen hun eigen hart. De ijdele vrienden van de mode mogen zeggen, navolgers van Christus te zijn, maar hun kleding en gesprekken getuigen, waarmee zij zich bezighouden en waaraan hun hart hangt. In het uiterlijk spiegelt zich het hart en een edel karakter vindt geen welgevallen in uitwendige versiering. Een bescheiden, godvrezende vrouw zal zich steeds eerbaar kleden, want eenvoudige kleding laat een verstandige vrouw steeds in het beste licht verschijnen. Een edel, gevormd gemoed openbaart zich in de keus van eenvoudige en smaakvolle kleding. Een geheiligd hart heeft geen tijd, om over nutteloze versieringen na te denken.

Denk weinig over de mode na, maar probeer des te meer het karakter van Christus te leren kennen. De Grootste en de Heiligste der mensen was tegelijkertijd de Zachtmoedigste. In Zijn karakter was de verhevenheid met de nederigheid harmonisch verenigd. Hij kon de hemelse engelenlegers tezamen roepen, de elementen gehoorzaamden op Zijn bevel; maar Hij werd voor ons arm, opdat wij door Zijn armoede rijk werden. De wereldse vreugden, hun heerlijkheid, hun pracht hadden geen aantrekkelijkheid voor Hem. Aan de krans van christelijke deugden gaf Hij aan zachtmoedigheid en ootmoed de grootste glans. Christus wist wel, hoe zeer het menselijk hart aan de kleding hing en daarom vermaant Hij zijn volgelingen, ja Hij beveelt hen zelfs, hun gedachten daarmee niet te veel bezig te houden. “En wat zijt gij bezorgd over kleding?” “Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet; en ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als één van deze.” Matt. 6:28,29.
De apostelen beschrijven ons de versiering, waarnaar iedere christen moet streven. “Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.” 1 Petrus 3:3,4. “Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar - zó immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen - door goede werken.” 1 Tim. 2:9,10.
Hoogmoed en verkwisting in de kleding zijn openbare zonden, waartoe vooral de vrouwen geneigd zijn. Daarom hebben deze vermaningen vooral op hen betrekking. O, hoe gering en waardeloos zijn parels, goud of een kostbaar kledingstuk, wanneer zij met de deemoed en liefde van Christus vergeleken worden. Lichamelijke schoonheid bestaat in het evenwicht van alle delen; maar de geestelijke schoonheid bestaat daarin, dat wij met Christus één zijn en onze zin op de Zijne gelijkt. De deugden van Christus zijn voorwaar een onschatbare versiering. Zij verhogen en veredelen hun bezitter, werken goed op anderen en leiden ze tot de bron van het licht en van alle zegeningen.

Mijn zusters in de Here, leef niet om met de steeds wisselende mode op gelijke tred te blijven. Zie veel meer naar ons groot voorbeeld, Jezus Christus, opdat u niet van Hem gescheiden wordt. Neem het u vast voor, aan de wijnstok te blijven, want als u in Christus blijft, zult u veel vrucht dragen. “Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft.” Joh. 15:4. De mens groeit slechts langzaam in de genade, zachtmoedigheid, reinheid en deemoed; maar de vooruitgang moet een gestadige zijn. De vrucht rijpt altijd meer tot volkomenheid. Een christen neemt de weg en de wil van Christus steeds meer aan. Maar velen, die christenen willen zijn, wandelen helaas niet hemelwaarts, maar worden door de mode en gewoonten van de wereld beheerst. Mooie maar ongezonde mode, die de wetten van de natuur direkt in de weg staan, worden bereidwillig door hen aangenomen. Terwijl zij aan deze mode vasthouden, gaan zij zelf op het beeld gelijken dat zij zo zeer bewonderen. Op deze wijze nemen zij de wereld als richtsnoer aan en de hoogmoed en de mode dragen tot die verandering bij, terwijl de satan zich verheugt dat zij zo onbestendig als de golven worden. Het stille werken van de ware godsvrucht verliest zijn levenskracht; “Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood.” Jac. 2:17.

Voor één kleed moet ieder kind, iedere jongen en ieder meisje ernstig ijveren: dit is de gerechtigheid der heiligen. Wanneer zij even ijverig en volhardend naar dit kleed trachten, als naar moderne kleding, zullen zij welhaast met de gerechtigheid van Christus bekleed zijn en hun namen zullen uit het boek des levens niet worden uitgedelgd. Moeders en kinderen moeten bidden: “Schep mij een rein hart o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.” Ps. 51:12.
Reinheid des harten en een vaste geest is voor tijd en eeuwigheid veel meer waard dan alle versieringen; want slechts wie rein van hart is, zal God zien. Daarom moeders, leert uw kinderen, dat de gerechtigheid van Christus het enige kleed is waarmee zij in de hemel worden toegelaten en dat ze, wanneer zij daarmee bekleed zijn, steeds in dit leven goed doen en God verheerlijken zullen.

Wanneer onze niet werkzame dochters met alle vreugde de huiselijke plichten vervulden, dan konden zij nuttige, tevreden leden van de menselijke maatschappij worden. Voor velen is huiswerk een meer nuttige en werkzame “bewegingskuur” dan de beste uitvindingen van dokters en artsen.
In het gedrag en uiterlijk van menig tiener openbaart zich helaas te dikwijls het gebrek aan begrip van een ernstig doel en zedelijke zelfstandigheid. Zich te kleden, te roken, onzin uit te kramen en de hartstochten bij vermaken de vrije teugel te laten, is bij velen, die zich christenen noemen, het ideaal van ware gelukzaligheid. Het is treurig, dat de tijd zo nutteloos verkwist wordt. Uren, die tot onderzoek van de Bijbel of tot goede werken gebezigd worden, worden nog slechter besteed, dan met nietsdoen. Het leven werd ons tot een waar heilig doel gegeven en het is te kostbaar, om op zulk een wijze verkwist te worden. Ik bid u, die de naam van Christus draagt, beproeft uw harten en oordeelt over u zelf. Bemint u het vermaak niet meer dan God en uw medemensen? Er is veel te doen; overal zijn er zielen te redden.

Er is overal strijd en een eeuwig leven wenkt ons als heerlijk loon. Het verstand moet door alle ten dienste staande middelen gesterkt en met de schatten van de hemelse wijsheid verrijkt worden. Dan kunt u in de kracht Gods een edel werk voor de Here doen.
Het ligt in de bedoeling van God, dat allen werken zullen en op hen, die daartoe het meest geschikt en de beste gelegenheid hebben, rust de zwaarste verantwoording. Hun zal het scherpste oordeel treffen, wanneer ze met de hen toevertrouwde talenten ontrouw omgaan. Zelfs de lastdieren beschamen de luiaards, die weigeren hun deel in het grote werk van God te vervullen, ofschoon zij met verstand begaafd zijn en de Goddelijke wil kennen.

Omdat velen niets doen en het versmaden, zelf te denken of te handelen, moeten sommigen zich overwerken. Eerstgenoemden wensen niet uit het oude spoor van de gewoonte en dwaling te gaan; door hun verkeerde handelwijze verhinderen zij de vooruitgang en dwingen hen, die het vaandel van het recht hoog houden, tot nog meer heldhaftige inspanning. Ernstige en trouwe arbeiders vermoeiden zich uit gebrek aan een behulpzame hand en bezwijken op het laatst onder hun dubbele last. Hun graven zijn wegwijzers op het steile pad van de heilzame hervorming. Want geluk en ware levensvreugde worden slechts gevonden bij een werkzaam man en een vlijtige vrouw. De arbeid beloont zichzelf, en zoet is de rust na een zware dagtaak. Maar er is ook een zichzelf opgelegde, schadelijke en bepaald onbevredigende arbeid, wanneer men namelijk een ongeheiligde eerzucht tracht te bevredigen en aanzien en naam zoekt te verkrijgen. De zucht om rijk te worden of te schitteren verleidt duizenden, om hetgeen recht en billijk is, te overdrijven. Zij verbruiken alle kracht van geest en lichaam voor iets, waartoe slechts een deel van hun tijd besteed moest worden. Hun gehele streven is slechts zich eer of rijkdom te verwerven en al het overige neemt bij hen de tweede plaats in. Onvermoeid werken zij jaar in, jaar uit, om hun doel te bereiken; is het echter eenmaal bereikt en de verwachte beloning verkregen dan verandert het tot stof in hun hand; het is alles slechts een schaduw. Zij hebben hun leven aan nutteloze dingen besteed.

Elke levensroeping die goed en eerlijk is, kan men gerust volgen, wanneer de geest van zelfzuchtige verwachtingen, bedrog en nijd onbevlekt blijft. Het beroepsleven van een christen moet van dezelfde reinheid getuigen, die in de werkplaats van Jezus van Nazareth heerste. Arbeidzame mannen en vrouwen, die in geloof en hoop hun levensberoep op zich nemen, vinden dat, wat in dit leven goed en edel is. U, die u geduldig aan uw werk wijdt, bedenkt steeds, dat zij, die de Heiland uitkoos, om met Hem aan het verlossingsplan te werken, krachtige, vlijtige arbeiders waren, vissers uit Galilea en tentmakers te Corinthe. Van deze nederige mannen ging een kracht uit, die door alle eeuwigheid werkt.

De engelen zijn arbeiders, zij zijn boden Gods en dienen de mensen. Luie dienstknechten, die geloven dat er in de Hemel niets te doen valt, hebben een slecht begrip van wat de hemel is. De Schepper heeft geen plaats bereid tot bevrediging van zondige ledigheid. In de hemel heerst werkzame liefde; maar aan allen die vermoeid en belast zijn en de goede strijd des geloofs gestreden hebben, zal Hij een heerlijke rustplaats aanbieden. Daar zullen zij de verjongende kracht van de onsterfelijkheid ontvangen en niet meer tegen de satan en de zonde hebben te kampen. Voor deze werkzame arbeiders zou een toestand van eeuwige lediggang onaangenaam en geen hemel zijn. Het door Christus aangewezen pad van bezigheid of arbeid mag zwaar en vermoeiend zijn, maar het volgen van de voetstappen van de Verlosser verheerlijkt hen, en wie op deze heilige weg wandelt, gaat veilig.
Velen menen, dat wanneer zij hun geestelijke en lichamelijke krachten overspannen hebben of wanneer zij geestelijk of lichamelijk gebroken zijn, zij slechts hun werk moeten opgeven, om hun gezondheid terug te krijgen. Dit is echter een grote dwaling. In weinig gevallen is gehele rust nodig; veelal zal zulk een grote verandering slechts schadelijk werken.

De door ingespannen hoofdarbeid afgematten moeten van hun vermoeiend denken rusten. Maar wanneer men hen zegt, dat het hun schadelijk of zelfs gevaarlijk is, om hun geestkrachten enigszins in te spannen dan komen zij daardoor op de gedachte, dat hun toestand veel erger is, dan zij in werkelijkheid is. Zij worden zenuwachtig, en worden spoedig zichzelf en anderen die voor hen zorgen moeten tot last. In zulk een gemoedstoestand is hun genezing zeer bedenkelijk.
Heeft iemand zijn lichamelijke krachten te veel ingespannen dan moet men hem niet aanraden, het werk geheel te laten liggen. Wanneer hij geheel werkloos blijft, zal dit in vele gevallen voor zijn herstel hinderlijk zijn. De wil werkt met de handenarbeid samen en wanneer de wilskracht werkloos is, komt het gemoed in een abnormale toestand, die het de lijder onmogelijk maakt de ziekte te weerstaan. In zulk een gemoedstoestand is niets doen het grootste kwaad, dat iemand kan treffen.

Het fijne en wonderbare mechanisme van de natuur moet steeds in beweging blijven, om zijn doel te kunnen bereiken. Niets doen is zeer gevaarlijk. Lichamelijke werkzaamheid en nuttige arbeid vervrolijken de geest, sterken de spieren, bevorderen de bloedsomloop en geven de zieke de bevrediging, dat hij iets doen kan en niet geheel nutteloos op deze drukke aarde is. Wanneer dit niet geschiedt, denkt de zieke slechts aan zichzelf en loopt hij gevaar zijn lijden te vermeerderen. Wanneer de zwakken op de een of andere wijze een geregelde lichamelijke oefening verrichten, waarbij zij hun kracht gebruiken, maar niet misbruiken dan zal hen dit tot genezing dienen.

Wanneer het weer enigszins mooi is, moeten zij, die bij hun werk veel zitten, iedere dag in de zomer zowel als in de winter, in de frisse lucht gaan wandelen. De kleding moet passend zijn en de voeten goed beschut. Beweging is dikwijls voor de gezondheid voordeliger dan alle medicijnen. Voor wie lopen kan, is het beter dat hij loopt, dan dat hij rijdt, want bij het lopen worden alle spieren gebruikt. Ook komen de longen in volle en gezonde werking, daar het onmogelijk is, in de frisse lucht te gaan, zonder de longen te vullen. Lichamelijke beweging helpt de maaglijders en is een uitstekend middel tot versterking van de spijsverteringsorganen.
Wanneer men zich direct na het eten in de studie verdiept, of zich sterk lichamelijk inspant, wordt de vertering daardoor verhinderd; want de levenskrachten, die de spijsvertering moeten bevorderen, worden door andere delen in beslag genomen. Maar een korte wandeling na het eten met opgeheven hoofd en teruggetrokken schouders, is van groot nut. Het gemoed wordt van het eigen ik afgewend en tot de schoonheid van de natuur aangetrokken. Hoe minder de opmerkzaamheid op de maag gevestigd wordt, des te beter. Wanneer men in een bestendige angst verkeert, dat, wat men gebruikt, kan schaden, dan zal het zeker zo zijn. Vergeet uw zorgen, denkt aan iets opwekkends, vrolijks.

Er sterven meer mensen, bij gebrek aan lichamelijke beweging dan aan overspanning. Zij verroesten eerder, dan dat zij verbruikt worden. Bij het niets doen is de omloop van het bloed traag en de noodzakelijke wisseling van de levenssappen, die tot gezondheid dient, vindt niet plaats. De kleine openingen in de huid, door welke het lichaam uitademt, worden gesloten, en dan is het onmogelijk, de gebruikte stoffen door deze kanalen af te zonderen. Dit veroorzaakt de andere afzonderingsorganen een dubbele last en ziekten komen er weldra uit voort. Wie daarentegen gewend is, zich in de frisse lucht te bewegen, bij die is de bloedsomloop in het algemeen goed. Mannen en vrouwen, jong en oud, die gezond zijn en van het leven genieten willen, moeten bedenken, dat dit niet mogelijk is, zonder een gezonde bloedsomloop. In welke plaats zij zich bevinden en van welke aard hun beroep ook zijn mag, zij zullen het toch als hun heilige plicht beschouwen, verstandige maatregelen te treffen om ziekten te voorkomen wanneer zij soms lang aan de kamer gebonden worden.