13 Oproepen tot hervorming

(1905) M.H. 308
206.
Waar is toegegeven aan verkeerde dieetgewoontes, dientmen zonder uitstel over te gaan tot hervormingen. Wanneer spijsverte-ringsstoomissen zijn opgetreden als gevolg van het misbruiken van demaag, dient men zorgvuldig pogingen in het werk te stellen om deresterende energie van de vitale krachten in stand te houden, door hetverwijderen van alles wat tot overbelasting zou kunnen leiden. De maagzal na een lange periode van misbruik misschien nooit meer vollediggezond worden; maar een goed dieet zal verdere verzwakking voor-komen, en velen zullen min of meer volledig herstellen. Het is meteenvoudig om regels te geven die in alle gevallen zullen voldoen; maarmet aandacht voor de juiste beginselen ten aanzien van het eten kunnengrote hervormingen tot stand worden gebracht. Bovendien hoeft degenedie kookt zich niet voortdurend meer uit te sloven om de eetlust teprikkelen. Onthouding in dieet wordt beloond met geestelijke enzedelijke kracht. Het helpt ook de hartstochten te beheersen.(1905) M.H. 295207. Men moet dát voedsel kiezen, wat de beste elementen bevatdie nodig zijn voor de opbouw van ons lichaam. In deze keuze is hetgeenwaarin we trek hebben geen veilige gids. Door verkeerde eetgewoontes isonze smaak bedorven. Vaak verlangen wij naar voedsel dat onzegezondheid aantast en ons verzwakt in plaats van versterkt. Wij kunnenniet veilig afgaan op de gewoontes van de samenleving. De ziekte en hetlijden die overal heersen, zijn grotendeels toe te schrijven aan wijdver-breide dwalingen ten aanzien van ons dieet.

(1909) 9T 160
208.
Slechts wanneer wij inzicht hebben gekregen in debeginselen van gezond leven, kunnen we voldoende waakzaam zijn tegende kwalijke gevolgen van een onjuist dieet. Zij die, na het inzien van hunfouten, de moed hebben om hun gewoontes te veranderen, zullenontdekken dat het hervormingsproces strijd kost en veel Volharding.Wanneer echter de juiste smaak zich eenmaal heeft gevormd, zullen zijbeseffen dat het gebruik van voedsel dat zij voorheen als onschadelijkbeschouwden, langzaam maar zeker het fundament legde voor spijsver-teringsstoomissen en andere ziektes.

(1909) 9T 156
209.
God verlangt van Zijn volk dat zij voortdurend voorwaartsgaan. Wij moeten leren dat het toegeven aan onze zucht tot eten devoomaamste hinderpaal is voor geestelijke vooruitgang en heiligmakingvan onze ziel. Ondanks dat wij de gezondheidshervorming belijden, etenvelen van ons verkeerd. Het toegeven aan eetzucht is de voomaamsteoorzaak van lichamelijke en geestelijke zwakte, en ligt grotendeels tengrondslag aan ziekelijkheid en een voortijdige dood. Laat die persoon dieerop uit is zuiverheid van geest te bezitten in gedachten houden, dat er inChristus kracht is om de eetlust te beheersen.

[Te veel eten als oorzaak van ziekte: Zie Hoofdstuk V11: “Te Veel Eten” en Hoofdstuk V111: “Het Beheersen van de Eetlust”]

[Het verband tussen een vleeshoudend dieet en ziekte - 668, 677, 689, 690, 691, 692, 713, 722]

[Ziekte veroorzaakt door het gebruik van thee en koffie - 734, 736, 737, 741]