14 Gematigheid is een hulpmiddel tot zelfbeheersin

Gematigheid is een hulpmiddel to zelfbeheersing op zedelijk gebed

(1870) 2T 404, 405
95
. Uw voedsel is niet van die eenvoudige, gezonde kwaliteit dieervoor zorgt, dat uw bloed de beste samenstelling heeft. Slecht bloedbenevelt zeker het zedelijk en verstandelijk vermogen, en het wekt delagere hartstochten van uw natuur op en versterkt die. Niemand van u kanzich een scherp dieet pennitteren; want dat gaat ten koste _van uwlichamelijke gezondheid, én van het zielenheil van u en van uw kinderen.U zet voedsel op tafel dat een belasting vormt voor uw spijs-verteringsorganen, wat uw dierlijke hartstochten prikkelt en uw zedelijkeen verstandelijke eigenschappen verzwakt. Weelderig voedsel envleesgerechten zijn nadelig voor u.

Ik verzoek u dringend, in Christus” naam, om uw huis en uwharten in orde te maken. Laat de hemelse waarheid u verheffen enheiligen naar ziel, geest en lichaam. “Onthoudt u van de vleselijkebegeerten, die strijd voeren tegen uw ziel.” (I Petrus 2:11) Broeder G.,zoals u eet worden uw lagere begeerten gevoed. U tuchtigt uw lichaamniet, zoals het uw plicht is, teneinde uw heiligheid te volmaken in devreze Gods. (Vgl. II Kor. 7: 1) U dient eerst matig te leren eten, voordat ueen geduldig man kunt worden.(1876) 4T 35, 3696. De wereld zou geen maatstaf voor ons mogen zijn. Het ismodieus om onze begeerten te bevredigen met allerlei lekkemijen enonnatuurlijke prikkels, waardoor onze dierlijke neigingen wordenversterkt, en waardoor de groei en ontwikkeling van onze zedelijkeeigenschappen wordt belemmerd. Geen van de zonen en dochters vanAdam ontvangen de bemoediging, dat zij zegevierend overwinnaars in deChristelijke strijd zullen zijn, tenzij zij besluiten om gematigd te zijn inalles. Wanneer zij dit doen, dan zullen zij niet zo maar in de lucht slaan.(I Kor. 9:26)

Als Christenen hun lichaam in bedwang houden, en al hunbegeerten en hartstochten onder de heerschappij van een verlicht gewetenbrengen, en het hun plicht achten tegenover God en hun naasten, om dewetten die hun gezondheid en hun leven regeren te gehoorzamen, danzullen zij gezegend worden met lichamelijke en geestelijke fitheid. Zijzullen de zedelijke kracht hebben om de geestelijke strijd met satan aan tegaan. En in de naam van Hem die voor hen de eetzucht overwon, zullenzij op hun beurt meer dan overwinnaars zijn. Deze strijd staat open vooriedereen die daarin deel wil nemen.

[Het effect van een vleeshoudend dieet op onze zedelijke kracht- 658, 683, 684, 685, 686, 687]

[Het huis op het platteland - zijn verhouding tot dieet en zeden « 71 1]

[Gebrek aan zedelijke kracht te wijten aan toegeeflijkheíd ten opzichte van kinderen op het punt vaneten en drinken ~ 347]

[Gerechten die prikkelbaarheid en nervositeit veroorzaken - 556, 558, 562, 574]

[Genotzucht verzwakt zedelijke vermogens - 231]