You are: Home  agp Bijbelstudies  agp Bijbelstudie & Overdenkingen  agp Bijbelstudies - Adventistisch Erfgoed  

 

 

Vanavond begint u een spannend avontuur -een opwindende reis door de profetieŽn van DaniŽl. In de loop van onze wekelijkse bijeenkomsten zult unieuwe kracht ontdekken om de spanningen van het dagelijkse leven aan te kunnen, nieuw geloof in Gods persoonlijKe leiding en nieuw vertrouwen om de toekomst tegemoet te treden.

U bent niet de enige die probeert de profetieŽn grondiger te begrijpen. In alle fasen van de wereldgeschiedenis zijn staatslieden, godsdienstige leiders, onderwijzers, overheidsbeambten, geleerdenkooplieden, kunstenaars en duizenden anderen geÔnteresseerd geraakt in de profetieŽn van DaniŽl -beroemdheden als Isaac Newton, de geleerde wetenschapper en meetkundige, en Christopher Columbus, de ontdekker van Amerika.

Hoeweljezus ons aanmoedigde de hele Bijbel te bestuderen, is het enige boek dat Hij met name noemde om door ons te worden bestudeerd en begrepen, het boek DaniŽl. Hij zei: "Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet DaniŽl gesproken is, op de heilige plaats ziet staan -wie het leest, geve er acht op". .(Mattelis 24: 15). Deze raad van

jezus staat in het midden van zijn antwoord op de vraag van de apostelen over het einde van de wereld. Op deze manier bestempelt jezus het boek DaniŽl als een gezaghebbende toelichting op de laatste gebeurtenissen. Het boek DaniŽl spreekt ook herhaaldelijk van "de eindtijd ".

"Maar gij, DaniŽl, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen" (DaniŽl 12:4).

"Ga heen, DaniŽl, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd" (DaniŽl 12: 9).

"Maar gij, ga het einde tegen, en gij

zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen" (DaniŽl 12:13).

Het boek DaniŽl bevat zeven verhalen en zeven profetieŽn. De verhalen schetsen de karaktertrekken die nodig zijn om in de komende crisis staande te blijven, terwijl de profetieŽn de aard, de tijd en de ernst van deze crisis openbaren. Zo werd het boek DaniŽl speciaal geschreven om u en mij, die in de laatste fase van de wereldgeschiedenis leven, voor te bereiden op de terugkeer vanjezus in heerlijkheid.

De geschiedenis van DaniŽl begint met een vervulde profetie. J arenlang hadden Gods zegslieden gewezen op de tijd die zou komen wanneer Jeruzalem door de

BabyloniŽrs verwoest zou worden, als de IsraŽlieten ten minste niet ophielden met hun opstandigheid tegen de Allerhoogste.

"Ik heb de aarde, de mens en het gedierte, dat op het oppervlak der aarde is, door mijn grote kracht en mijn uitgestrekte arm gemaakt, en Ik geef ze aan wie het Mij goeddunkt. Nu heb Ik al deze landen in de macht van Nebukadnessar, de koning van Babel, mijn dienaar, gegeven; ja, zelfs het gedierte des velds heb Ik hem gegeven om hem dienstbaar te zijn; en alle volken zullen hem, zijn zoon en zijns zoons zoon dienstbaar zijn, tot de tijd ook voor zijn land komt, en ook dat door machtige volkeren en grote koningen dienstbaar gemaakt zal worden" Ueremia 27:5-7).

DE REACTIE

De koning "deed wat kwaad is in de ogen van de Here, zijn God. Hij verootmoedigde zich niet voor de profeet J eremia, die in opdracht van de Here sprak. Ook kwam hij in opstand tegen koning Nebukadnessar, die hem bij God een eed had doen afleggen; hij verhardde zijn nek en verstokte zijn hart, zodat hij zich niet bekeerde tot de Here, de God van IsraŽl. Eveneens maakten al de oversten van de priesters en het volk zich voortdurend aan ontrouw schuldig, naar al de gruwelen der volken; zij maakten het huis des Heren onrein, dat Hij in Jeruzalem geheiligd had. De Here, de God hunner vaderen, zond wel zijn boden tot hen, vroeg en laat, want Hij ontfermde Zich over zijn volk en zijn woning, maar zij bespotten de boden Gods, verachtten zijn woorden en hoonden zijn profeten, totdat... geen herstel meer mogelijk was;' (2 Kronieken 36: 12-16).

HET GEVOLG

"Hij deed de koning der ChaldeeŽn tegen hen optrekken, deze doodde hun jongelingen met het zwaard... en hij spaarde jongeling noch maagd, oude noch grijsaard... Al het gerei van het huis Gods, het grote en het kleine, de schatten van het huis des Heren en de schatten van de koning en van zijn vorsten, alles bracht hij naar Babel... om het woord des Heren, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan" (2 Kronieken 36:17, 18, 21).

De meervoudige profetieŽn van DaniŽl hebben drie fundamentele kenmerken die

in de loop van onze bestudering van dit boek steeds duidelijker zullen worden:

De profetieŽn strekken zich uit van DaniŽls eigen tijd tot de eindtijd (einde van de wereld of van dit tijdperk) en de daaropvolgende oprichting van Gods eeuwigdurende koninkrijk, dat alle menselijke koninkrijken te boven zal gaan en Gods volk voor eeuwig zal huisvesten. Er zijn geen aanduidingen van een onderbreking of een hiaat in deze opeenvolging.

DE VEELOMVATTENDHEID VAN DE PROFETIEňN

Het boťk DaniŽl toont hoe God de grote lijnen van de geschiedenis, de opeenvolging van de volkeren, beziet. Daarbij is het van belang welke invloed de volkeren uitoefenen op het volk van God of op zijn kerk. Deze invloed is onderdeel van het zich ontwikkelende gevecht tussen Christus en de antichrist, dat zal uitlopen op de vestiging van het eeuwige koninkrijk op aarde.

HERHALING VAN DE

Het boek springt vier achtereenvolgende malen (in de hoofdstukken 2, 7, 8 en 11) in de tijd terug om hetzelfde grote patroon te beschrijven. Van DaniŽls tijd tot het einde worden dezelfde grote mijlpalen herhaald. Dit gebeurt niet alleen ter wille van extra nadruk, maar ook om telkens nieuwe aspecten toe te voegen en meer in detail te treden. Parallel met de loop van de menselijke beslommeringen, toont het boek Gods hand in de geschiedenis, zodat de mens, in welke tijd hij ook leeft, zijn plaats in het goddelijke plan voor alle eeuwen zou kunnen zien, en zou begrijpen welke belangrijke gebeurtenissen er volgens het schema in zijn tijd zullen volgen. Dit is het drieledige kenmerk van DaniŽl.

OE VERZEN 1 -5

Teken hier de kenmerken van de twee steden aan:

JUDA IN BALLINGSCHAP GEVOERD

Het eerste hoofdstuk van DaniŽl floudt ons eerst de botsing tussen reruzalem en Babylon voor. De aan'lal van Babylon op Jeruzalem is een :>orlog tussen de machten van het kwade en die van het goede. Het ligt in het verlengde van de grote ;trijd tussen de satan enerzijds en :hristus anderzijds. Deze grote ;trijd is het centrale schema van het lele boek.

BABYLON

A.

B.

c.

D.

JERUZALEM

A.

B.

c.

D. . Waarom liet God Jeruzalem door de heidenen onder de voet lopen als het werkelijk Gods stad was? 2 Kronieken 36:4-8 geeft ons de bijbelse reden.

God gebruikte de ballingschap van J uda voor de volgende doelstellingen:

I.

2.

Schrijf de eigenschappen op van de jongelingen die Nebukadnessar als ballingen van Jeruzalem naar BabyIon bracht:

"Knapen zonder. , van uiterlijk, ervaren in

-, in het bezit van, met inzicht in .

-, om dienst te doen in het paleis des konings".

Noot: Het was Nebukadnessar er kennelijk om te doen deze knapen te indoctrineren met de filosofie, politiek en godsdienst van Babel, zodat ze als stroman-onderkoningen naar hun volk konden worden teruggestuurd.

DE VERZEN 6, 7

VERANDERINGEN V AN NAAM In de Bijbel betekent een verandering van naam een verandering van karakter. Let eens op de betekenis van de verandering van deze Hebreeuwse namen in Babylonische:

HEBREEUWSE NAAM

DaniŽl

Chananja

MisaŽl

Azarja

BABYLONISCHE NAAM

Beltsassar

BETEKENIS

BETEKENIS

Sadrak

Mesak

Abednego

VERS 8

DANItLS V ASTE VOORNEMEN "DaniŽl nu nam zich voor, zich niet

te verontreinigen ".

Spreuken 4:23: "Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens".

Hoe zou u "DaniŽl nam zich voor anders kunnen zeggen?

Het woord "voornemen" betekent:

1

2

Het hart heeft te maken met de geest -het centrum van de gedachtenprocessen, waar het geweten, de rede en het oordeel zetelen.

DaniŽl weigerde om ten minste drie redenen het voedsel van de koning te eten. Dit voedsel was:

1. aan heidense goden geofferd, en

2. niet op de voorgeschreven wijze geslacht;

3. bovendien is het onbijbels om onrein voedsel te eten.

VERZEN 9 -20

GOD GEEFT wIJSHEm In de laatste verzen van dit geweldige verhaal wordt bij uitstek getoond wat de wonderbaarlijke resultaten kunnen zijn van een geloof dat zich uit in gehoorzaamheid aan Gods beginselen.

AANTEKENINGEN

I. Waarom was DaniŽl bereid een uitzondering te vormen?

2. De verhalen en de profetieŽn van DaniŽl zijn geschreven voor de "eindtijd". Zal Gods volk daarom ten slotte weer geconfronteerd worden met ballingschap en slavernij en een uitzondering moeten vormen ?

3. Wat is volgens u de beste voorbereiding die God u persoonlijk kan geven om in de tijd van het einde een goede uitzondering te kunnen zijn?

4. Een christen is een uitzondering, maar staat hij welooit al. leen?

Hoofdstuk 1 -DaniŽl in ballingschap

DaniŽl en zijn metgezellen worden in 605 v. Chr. door Nebukadnessar gevangen genomen en van het betrekkelijk eenvoudige leven in J udea overgebracht naar de pracht en praal van het Babylonische rijkHoewel hij uitgekozen wordt om voor diensten aan het hof te worden opgeleid. slaagt DaniŽl erin toestemming te krijgen om volgens Gods wet te leven. Langs deze weg kan God hem eren met lichamelijke kracht en geestelijke superioriteit.

Hoofdstuk 2 -Nebukadnessar droomt over een groot beeld

Nebukadnessar droomt over een groot beeld en is vervolgens erg veto ontrust, omdat hij zich de droom niet kan herinneren. Hoewel zijn wijzen met de dood worden bedreigd, kunnen ze geen uitkomst bieden. Op dit kritieke ogenblik openbaart God de droom aan DaniŽl. De droom in hoofdstuk 2 bestrijkt 2500 jaar geschiedenis van DaniŽls tijd tot de onze.

Hoofdstuk 3 .De bevrijding uit de brandende oven

Zich afzettend tegen het beeld in de droom, richt Nebukadnessar in de vlakte Dura een heel gouden beeld op. Hij eist, dat het wordt aanbeden, op straffe des doods. God bevrijdt DaniŽls vrienden op wonderbaarlijke wijze.

Hoofdstuk 4 -Nebukadnessar droomt over een boom

Nebukadnessar droomt over een boom waarvan de takken de aarde vervullen, maar die uiteindelijk wordt neergehouwen, zodat alleen de wortelstomp overblijft. DaniŽl legt de droom uit als de val en het daaropvolgende herstel van Nebukadnessar .

Hoofdstuk 5 -De maaltijd van Belsassar en de uiteindelijke nederlaag van Babylon

Tijdens een avond van dronkenschap en feestgedruis ontwijdt Belsassar het heilige tempelgerei. Een geheimzinnige hand schrijft op de muur: "God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt". Opnieuw gebruikt God

DaniŽl om het geheimenis te ontvouwen. Die nacht werpt MedoPerziŽ Babylon omver .

Hoofdstuk 6 -De leeuwekuil

DaniŽls grote wijsheid en zijn verheven positie in het Medo-Perzische rijk verwekken de jaloezie van zijn collega 's. Darius vaardigt een decreet uit waardoor het bidden aan banden wordt gelegd. Als gevolg hiervan wordt DaniŽl ter dood veroordeeld. Weer manifesteert God Zich door DaniŽl op wonderbaarlijke wijze te bevrijden. Dan erkent het ganse koninkrijk de superioriteit van DaniŽls God.

Hoofdstuk 7 -Vier profetische beesten en de eindtijd

DaniŽl 7 bevat DaniŽls tweede grote panoramische profetie. In hoofdstuk 2 gaf God met behulp van de symboliek van het grote beeld in grote lijnen 2500 jaar wereldgeschiedenis aan. DaniŽl 7 bestrijkt dezelfde periode met het symbool van dieren. Toch introduceert DaniŽl 7 twee nieuwe feiten. Om te beginnen maken we kennis met de kleine-hoorn-macht, een afvallige godsdienstige macht die het volk van God zou vervolgen en zijn waarheid zou verdraaien. In de tweede plaats lezen we over het oordeel

als Gods antwoord op de uitdaging van de kleine hoorn. DaniŽl 7 openbaart duidelijk, dat het goede zegeviert, onverschillig of de satan een kleine hoorn gebruikt.

Hoofdstuk 8 -De verstrekkendste profetie van de Bijbel

In DaniŽl 8 wordt het thema van

het oordeel voortgezet. De verhouding tussen het oordeel en de reiniging van het heiligdom wordt aangegeven. In dit hoofdstuk krijgen

we te maken met de profetie van de 2300 jaar. Deze profetie strekt het verst van alle tijdprofetieŽn in de Bijbel. GabriŽl begint haar aan DaniŽl uit te leggen, maar als hij de betekenis aanschouwelijk maakt, valt DaniŽl flauw.

Hoofdstuk 9 -De verbazingwekkendste profetie in de Bijbel

DaniŽl 9 begint, als DaniŽl vurig bidt om inzicht in het lot van zijn volk. In hoofdstuk 8 werd GabriŽl gezonden met de opdracht het visioen aan DaniŽl uit te leggen. Aangezien DaniŽl toen flauwviel, was de uitleg niet volledig. DaniŽl 9 begint dus waar DaniŽl 8 ophield. De profetie van de 70 weken in DaniŽl 9 is een kleiner geheel binnen de profetie van de 2300 jaren van DaniŽl 8 en bevat de precieze tijd voor de doop, de kruisiging en het sterven van de Messias.

De hoofdstukken 10 -12 -De triomf van het goede

Voor studiedoeleinden bundelen we de laatste drie hoofdstukken van DaniŽl. Deze hoofdstukken tonen duidelijk de uiteindelijke vernietiging van de God-vijandige machten en de uiteindelijke triomf van het Goede.