29 De stichters van het gezin

"Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd. "

Hij, die Eva aan Adam als een hulp gaf, venichtte zijn eerste
wonder op een bmiloftsfeest. In de feestzaal waren vrienden
en familie vrolijk vergaderd, toen Christus Zijn ofñeiële
dienstwerk begon. Zo gaf Hij het huwelijk Zijn zegen en erkende
het als instelling die Hijzelf had gegeven. Hij beschikte, dat
man en vrouw verenigd zouden worden in een heilige huwe-
lijksband om gezinnen te stichten, waarvan de leden, met eer
gekroond, erkend zouden worden als leden van het gezin
hierboven.

Christus eerde de huwelijksrelatie, door haar tot een symbool
te maken van verbond tussen Hem en Zijn verlosten. Hijzelf
is de bruidegom; de bruid is de kerk, van wie Hij als uitverkorene
zegt: "A1les is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek
zijt gij." (1)

Christus "had de kerk lief en gaf Zichzelf voor haar, dat Hij
ze mocht heiligen en reinigen... zó dat zij heilig is en onbesmet...
Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben." (2)
De gezinsband is de meest innige, tedere en heilige van alle
banden op de aarde. Die was bestemd als zegen voor de
mensheid. En het is een zegen waar het huwelijk verstandig is
overwogen in de vreze des Heren en met aanvaarding van de
verantwoordelijkheden.

Wie een huwelijk overweegt, moet nagaan hoe het karakter
en de invloed van het gezin zal zijn dat men gaat stichten.
Wanneer men kinderen krijgt, wordt hun een heilige zaak
toevertrouwd. Van hen hangt voor een groot deel het welzijn
van hun kinderen in deze wereld af en hun geluk in de toekomende
wereld. Zij bepalen in hoge mate de lichamelijke en zedelijke
grondslag die de kleinen ontvangen. En van het karakter van
het gezin hangt de toestand van de maatschappij af. De invloed
van het gezin zal positief of negatief uitvallen.

Bij de keuze van een levensgezel moet men zich verzekeren
van het lichamelijk, verstandelijk en geestelijk welzijn voor
ouders en kinderen, - zodat zowel ouders als kinderen in staat
zullen zijn tot zegen voor de medemens en tot eer van de
Schepper te leven.

Jonge mannen en vrouwen moeten, voor zij de verantwoor-
delijkheden die met het huwelijk in verband staan, op zich
nemen, zoveel ervaring hebben opgedaan, dat zij voorbereid
zijn op de plichten en lasten. Vroege huwelijken zouden niet
aangemoedigd moeten worden. Een relatie, zo belangrijk als
het huwelijk, en zo verreikend in de gevolgen, moet men niet
overhaast aangaan, zonder dat men voldoende is voorbereid en
voordat de verstandelijke en lichamelijke vermogens goed
ontwikkeld zijn.

De partijen mogen dan geen wereldse rijkdom bezitten, maar
zij zouden wel de grotere zegen van gezondheid moeten genieten.
En in vele gevallen zou er geen groot verschil in leeftijd moeten
zijn. Een verwaarlozing van deze regel zou een emstige inbreuk
kunnen betekenen op de gezondheid van de jongere partij. En
dikwijls worden de kinderen beroofd van lichamelijke en
verstandelijke kracht. Zij kurmen van een bejaarde vader of
moeder geen zorg en kameraadschap ontvangen die hun jonge
levens vragen en zij zouden door de dood van vader of moeder
verstoken blijven van de liefde en de leiding, juist in de tijd
wanneer zij die het meeste nodig hebben.

Het is slechts in Christus dat een huwelijksverbond veilig
gesloten kan worden. Menselijke liefde zou haar imiigste banden
vanuit goddelijke liefde moeten ontvangen. Alleen waar Christus
heerst, kan er diepe, ware, onzelfzuchtige genegenheid zijn.
Liefde is een kostbare gave, die wij van Jezus ontvangen.
Zuivere, heilige genegenheid is geen gevoel, maar een principe.
Zij, die door ware liefde gedreven worden, zijn niet onredelijk,
en ook niet blind. Geleid door de Heilige Geest, hebben zij
God lief boven alles en hun naaste als zichzelf.

Laat hen die een huwelijk overwegen, acht geven op elk
gevoel en iedere karakterontwikkeling in degene met wie zij
him levensbestemming denken te verenigen. Laat iedere stap
tot het huwelijk gekemnerkt worden door bescheidenheid,
eenvoud, trouw, en een emstig doel om God welgevallig te zijn
en Hem te eren. Het huwelijk beïnvloedt het verdere leven
zowel voor deze wereld als voor de toekomstige wereld. Een
waarachtig christen zal geen plannen maken waar God Zijn
goedkeuring niet aan kan hechten.

Als u gezegend bent met godvrezende ouders, vraag dan hun
raad. Vertel hen uw verwachtingen en plamien, leer de lessen
die hun levenservaringen hen geleerd hebben, en u zult tegen
veel hartzeer beveiligd zijn. Maak bovenal Christus tot uw
raadsman. Bestudeer Zijn woord onder gebed.

Laat een jonge vrouw onder die leiding alleen iemand als
levensgezel aanvaarden, die zuivere, mannelijke karaktertrekken
bezit, ijverig is, vooruitstrevend en eerlijk, iemand die God
liefheeft en vreest. Laat een jonge man iemand zoeken, die aan
zijn zijde zal staan, geschikt om haar deel in de lasten des
levens te dragen en van wie de invloed hem zal veredelen en
verfijnen, die hem gelukkig zal maken met haar liefde.
"Een verstandige vrouw is van de Here." (3) "Op haar
vertrouwt het hart van haar man... zij doet hem goed en geen
kwaad, al de dagen van haar leven." (4) Met wijsheid opent
zij haar mond, vriendelijke onderwijzingen liggen op haar tong.
Zij houdt toezicht op de gang van haar huishouding, het brood
der traagheid eet zij niet. Haar zonen staan op en prijzen haar
gelukkig; ook haar man roemt haar: Vele dochters gedragen
zich wakker, maar zij overtreft haar alle!" (5) Die zo°n vrouw
kan vinden, "heefi iets goeds gevonden, een gunst van de Here
verworven." (6)

De Ervaringen Daarna

Hoe zorgvuldig en bedachtzaam een huwelijk ook begonnen
is, weinig paren zijn volledig één als de huwelijksceremonie
voltrokken is. De ware eenheid van de twee in de huwelijkse
staat is het werk van de jaren daama.

Als het leven met zijn lasten, moeilijkheden en zorgen het
pasgetrouwd paar tegemoet komt, is de romance, waarmee de
fantasie het huwelijk zo dikwijls bekleedt, gauw verdwenen.
Man en vrouw leren elkaars karakter kennen op een manier,
die voorheen niet mogelijk was. Dit is de meest kritische periode
in hun ervaring. Het geluk en de bruikbaarheid voor de toekomst
hangt af van de koers, die zij nu volgen. Vaak ontdekken zij
in elkander onverwachte zwakheden en gebreken; maar harten,
door liefde verenigd, zullen ook uitnemende hoedanigheden
ontdekken, die eerder onbekend waren. Laat allen liever de
uitnemende hoedanigheden opzoeken dan de gebreken. Dikwijls
is het onze eigen houding, de sfeer die ons omringt, die beslist
wat er in de ander aan ons geopenbaard zal worden. Velen zijn
er, die het uiting geven aan liefde als een zwakheid beschouwen
en zij behouden een reserve, die de ander afstoot. Deze geest
onderbreekt de stroom van sympathie. Als de sociale en
edehnoedige impulsen onderdrukt worden, verkwijnen zij en
het hart wordt koud en leeg. Wij moeten ons voor deze vergissing
hoeden. Liefde kan niet lang standhouden als zij niet tot
uitdrukking komt. Laat het hart van degene die aan u verbonden
is, niet verkommeren door gebrek aan vriendelijkheid en
sympathie.

"Elkander in Liefde Verdragen"

Ofschoon moeilijkheden, verwikkelingen en ontmoedigingen
kunnen komen, laat man noch vrouw de gedachte koesteren dat
hun vereniging een vergissing of een teleurstelling is. Besluit
om alles wat mogelijk is voor elkaar te zijn. Ga voort met de
vroegere attenties. Bemoedig elkander op iedere wijze om de
strijd des levens te strijden. Ga na, hoe u het geluk van de
ander kunt vergroten. Laat er wederkerige liefde zijn, weder-
kerige verdraagzaamheid. Dan zal het huwelijk, in plaats van
het einde van de liefde te zijn, juist het begin van de ware
liefde blijken. De warmte van ware vriendschap, de liefde die
hart aan hart verbindt, is een voorsmaak van hemelse vreugden.
Om elk gezin is een heilige kring, die nooit doorbroken mag
worden. Bimien deze cirkel heeft niemand het recht te komen.
Laat noch man, noch vrouw de vertrouwelijkheden, die hen
alleen toebehoren met een ander delen.

Laat ieder liever geven, dan eisen. Cultiveer in uzelf wat edel
is en wees snel de goede kwaliteiten in de ander te herkennen.
Het bewustzijn, dat men gewaardeerd wordt, is een wonder-
baarlijke stimulans en voldoening. Sympathie en respect be-
moedigen het streven naar uitnemendheid en de liefde zelf
neemt toe als ze stimuleert tot edele doelen.

De man, noch de vrouw moet zijn eigen persoonlijkheid laten
opgaan in die van de ander. Ieder heeft een persoonlijke
verhouding tot God. Ieder moet Hem vragen: "Wat is juist?"
"Wat is verkeerd?" "Hoe kan ik het beste het levensdoel
vervullen?" Laat al uw genegenheden uitgaan tot Hem, die Zijn
leven voor u gaf. Maak Christus de eerste, de laatste en de
beste in alle dingen. Als uw liefde voor Hem dieper en sterker
wordt, zal de liefde voor elkaar gezuiverd en versterkt worden.
De geest die Christus aan ons openbaart, is de geest die man
en vrouw elkander moeten tonen. "Zoals Christus ons heeft
liefgehad", "Wandel in de liefde." "Gelijk de gemeente onder-
danig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles.
Mannen, hebt uw vrouwen lief, evenals Christus de gemeente
heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heelt." (8)

Man noch vrouw moet over de ander een willekeurige
heerszucht trachten uit te oefenen. Tracht niet de ander te
dwingen zich aan uw wensen te onderwerpen. U kunt dat niet
doen en de wederzijdse liefde behouden. Weest vriendelijk,
geduldig, verdraagzaam, bedachtzaam en hoffelijk. Door Gods
genade zult u erin slagen elkander gelukkig te maken, zoals u
in uw huwelijksbelofte gezworen hebt.

Geluk in Onzelfzuchtig Dienen

Maar bedenk dat geluk niet gevonden zal worden in het uzelf
opsluiten met elkander, voldaan om uw genegenheden naar
elkaar te doen uitgaan. Grijp iedere gelegenheid aan om mee
te werken aan het geluk van anderen om u heen. Bedenk dat
ware vreugde slechts gevonden kan worden in onzelfzuchtige
dienst.

Verdraagzaamheid en onzelfzuchtigheid tekenen de woorden
en daden van ieder die een nieuw leven in Christus leeft. Als
u er naar zoekt Zijn leven te leven, er naar strevend om het
eigen ik en de zelfzucht te overwinnen en anderen in hun noden
bij te staan, zult u overwimiing na overwinning behalen. Zo
zal uw invloed in de wereld tot zegen zijn.

Mannen en vrouwen kunnen Gods ideaal voor hen bereiken,
als zij Christus als hun Helper nemen. Wat menselijke wijsheid
niet kan doen, zal Zijn genade voor hen, die zichzelf in liefdevol
vertrouwen aan Hem gegeven hebben, tot stand brengen. Zijn
voorzienigheid kan harten samenbinden met banden van hemelse
oorsprong. Liefde zal niet slechts een uitwisselen van zachte
vleiende woorden zijn. Het hemels weefgetouw weefi schering
en inslag fijner, doch sterker dan geweven kan worden op aardse
getouwen. Het resultaat is niet een fabrieksweefsel, maar een
stof die slijtage, beproeving en verzoeking kan doorstaan. Hart
zal met hart verbonden zijn in de gouden banden van een liefde,
die eeuwigdurend is.

Verwijzingen:
1. Hooglied 4:7. 4. Spr.31:11,12. 7. Ef.5:2,24,25.
2. Ef.5:25-28. 5. Spr.31:26,28,29.
3. Spr.l9:14. 6. Spr.18:22.


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken