24 Vlees als voedsel

"Van den beginne is het zo niet geweest. "

Het voedsel dat de mens in het begin was toegewezen, omvatte
geen vlees. Eerst na de zondvloed, toen al het groen op de
aarde vernietigd was, kreeg de mens toestemming om vlees te
eten.

Bij het kiezen van het voedsel voor de mens in Eden, toonde
God wat het beste dieet was; bij de keuze voor Israël leerde
Hij dezelfde les. Hij bracht de Israëlieten uit Egypte en begon
aan hun opvoeding, zodat ze een volk Hem ten eigendom
mochten zijn. Door hen wenste Hij de wereld te zegenen en te
onderwijzen. Hij voorzag hen van het voedsel, dat het beste
aan dit doel beantwoordde, geen vlees, maar manna, "het brood
des hemels." Het was slechts door hun ontevredenheid en
munnureren naar de vleespotten van Egypte dat vlees als voedsel
werd toegestaan, en dit slechts voor korte tijd. Het bracht ziekte
en dood aan duizenden. Toch werd de beperking tot een
geen-vlees dieet nooit van harte aanvaard. Het bleef een reden
van ontevredenheid en munnureren, openlijk of in het geheim,
en het verbod werd niet permanent.

Nadat zij zich in Kanaän gevestigd hadden, werd het de
Israëlieten toegestaan vlees te gebruiken, maar onder strikte
beperkingen, die bedoeld waren om de slechte gevolgen te
verminderen. Het gebruik van varkensvlees werd verboden,
evenals van andere dieren en van vogels en vissen waarvan het
vlees onrein werd genoemd. Van de toegestane soorten vlees
werd het eten van het vet en het bloed strikt verboden.
Alleen die dieren, die in goede conditie verkeerden, konden
als voedsel gebruik worden. Geen dier dat verscheurd, dat
vanzelf gestorven was, of waarvan het bloed niet zorgvuldig
weggevloeid was, mocht worden gegeten.

Door het verlaten van het door God aangewezen plan voor
het dieet, leden de Israëlieten grote verliezen. Zij wensten vlees
en zij oogsten resultaten. Zij bereikten Gods karakter-ideaal
niet, noch vervulden zij Zijn doel. De Here " gaf wat zij begeerden,
maar henzelf deed Hij wegteren." (1) Zij schatten het aardse
boven het geestelijke en de heilige superioriteit die zijn doel
voor hen was, bereikten zij niet

Redenen om Vleesvoeding af te wijzen

Zij die vlees eten, eten slechts granen en groenten uit de
tweede hand; want het dier ontvangt daaruit de voedingsstoffen
die het doen groeien. Het leven dat in de granen en de groente
was, gaat over in de eter. Wij ontvangen het door vlees van
het dier te eten. Hoe veel beter is het om het zonder tussenkomst
te krijgen, door te eten van het voedsel dat God voor ons
gebruik heelt aangewezen!
Vlees was nooit het beste voedsel; maar het gebruik ervan
is nu dubbel verwerpelijk, sedert ziekten in de dieren zo snel
toenemen. Vleeseters weten eigenlijk niet wat ze eten. Dikwijls
is het zo, dat als zij de dieren konden zien, toen die nog leefden
en de kwaliteit van het vlees dat zij eten, zouden kennen, zij
er zich met walging van zouden afl<eren. Mensen eten voort-
durend vlees dat vol zit met tuberculose- en kankerkiemen.
Tuberculose, kanker en andere fatale ziekten worden zo
overgebracht.

De weefsels van het varken wemelen van de parasieten. Van
het varken zei God, "Onrein zal het voor u zijn, van het vlees
zult gij niet eten en het dode aas zult gij niet aanraken." (2)
Dit gebod werd gegeven omdat varkensvlees ongeschikt is voor
voedsel. Varkens zijn aasdieren, en dit is het enige doel waar
zij voor dienen. Nooit, onder geen enkele omstandigheid, zou
hun vlees door de mens gegeten moeten worden. Het is
onmogelijk dat het vlees van welk schepsel ook, heilzaam zou
zijn, wanneer vuil zijn natuurlijk element is en het zich voedt
met alles wat verwerpelijk is. Dikwijls worden dieren naar de
markt gebracht en als voedsel verkocht, terwijl zij zo ziek zijn,
dat de eigenaar bang is, ze nog langer te houden. En sommige
van de methoden die toegepast worden om de dieren voor de
markt vet te mesten, veroorzaken ziekten. Afgesloten van licht
en zuivere lucht, de atmosfeer in vuile stallen inademend,
vetgemest met rottend voer, wordt het gehele lichaam spoedig
verontreinigd door viezigheid.

Dieren worden dikwijls over grote afstanden vervoerd en
onderworpen aan zwaar lijden om de markt te bereiken.
Weggehaald uit de groene weiden en vele kilometers reizend
over stoffige wegen, of tezamen gedrongen in vuile wagens,
koortsig en uitgeput, dikwijls vele uren verstoken van voedsel
en water, worden de anne dieren de dood ingedreven, zodat
menselijke wezens zich aan hun lijken te goed kunnen doen.
In vele plaatsen raken de vissen zo verontreinigd door het
vuil waannee zij zich voeden, dat zij een oorzaak van ziekte
worden. Dit is speciaal het geval op plaatsen waar de vis in
contact komt met het afval van de grote steden. De vis die zich
met inhoud van de afwatering voedt, kan weg zwemmen naar
verwijderde wateren en kan gevangen worden waar het water
zuiver is en vers. Als zij dan als voedsel gebruikt wordt, brengt
zij ziekte en dood waar geen gevaar geducht wordt.

Het kan zijn dat de gevolgen van vleesvoeding niet onmid-
dellijk worden gevoeld; maar dat is geen bewijs, dat het niet
schadelijk is. Maar weinigen kunnen er geloof aan hechten dat
het het vlees is, dat zij gegeten hebben, dat hun bloed vergiftigd
en hun lijden veroorzaakt heefi. Velen sterven aan ziekten, die
geheel te wijten zijn aan het eten van vlees, terwijl de ware
oorzaak door niemand vennoed wordt.

Het morele kwaad van vlees wordt minder onderkend dan
de lichamelijke ziekten. Vlees is schadelijk voor de gezondheid;
wat het lichaam aantast, heeft een overeenkomstig efi`ect op de
geest en de ziel. Denk aan de wreedheid die dieren moeten
ondergaan, opdat hun vlees gegeten kan worden, de gevolgen
voor hen die daarbij betrokken zijn en voor hen die het zien.
Hoe vemietigt dit niet de tederheid waarmee wij de schepselen
van God behandelen!

De intelligentie die menig stom dier vertoont, nadert zo dicht
de menselijke intelligentie, dat het een mysterie is. Dieren zien
en horen en beminnen en vrezen en lijden. Zij gebruiken hun
organen veel zorgvuldiger dan vele mensen de hunne doen. Zij
tonen medegevoel en tederheid voor hun soortgenoten in lijden.
Menig dier toont een aanhankelijkheid voor hun verzorgers, die
ver uitstijgt boven de genegenheden die door sommige mensen
getoond worden. Zij vormen banden met de mens die niet
verbroken kunnen worden zonder dat dit hen groot lijden
veroorzaakt.

Welk mens met een warm hart, die ooit huisdieren verzorgd
heelt, kan hen in de ogen, zo vol vertrouwen en genegenheid,
kijken en ze gewillig overgeven aan het mes van de slager?
Hoe kan hij hun vlees eten als iets dat heerlijk is?

Verandering van het Dieet

Het is een vergissing dat spierkracht afhangt van het gebruik
van vlees. In de behoeften van het gestel kan veel beter worden
voorzien en een krachtiger gezondheid genoten worden zonder
het gebruik van vlees. Granen met fruit, noten en groenten
bevatten alle voedingselementen die nodig zijn voor de vorming
van goed bloed. Deze voedingsstoffen zijn niet zo goed of zo
volledig vertegenwoordigd in een vleesdieet. Was het gebruik
van vlees een omnisbare vereiste geweest voor de gezondheid
en kracht, dan zou het opgenomen zijn in het door God vastgesteld
dieet voor de mens in den beginne.

Wanneer men ophoudt met vleeseten, is er dikwijls een gevoel
van zwakte, of een gebrek aan energie. Velen wijzen hierop
als het bewijs dat vlees als voeding noodzakelijk is; maar dat
komt, omdat dit voedsel stimulerend werkt, omdat het het bloed
koortsachtig maakt en de zenuwen opwindt, en daarom wordt
het gemist. Sommigen zullen het net zo moeilijk vinden om
afstand te doen van vlees als een dronkaard het moeilijk vindt
om zijn borrel op te geven; maar de verandering zal hem
tenslotte goed doen.

Wanneer men vlees laat staan, moet de plaats worden
ingenomen door een verscheidenheid van granen, noten, fruit
en groenten, die zowel voedend als smakelijk zijn. Dit is speciaal
het geval met zwakkeren, of hen die belast zijn met onafgebroken
werk. In sommige landen waar armoe heerst, is vlees het
goedkoopste voedsel. Onder deze omstandigheden zal de
verandering met grote moeite tot stand worden gebracht; maar
het kan. Wij moeten echter de toestand en de macht van een
levenslange gewoonte in aanmerking nemen en voorzichtig zijn
door zelfs goede ideeën niet op te dringen. Niemand moet
gedwongen worden om de verandering abrupt te maken. De
plaats van vlees moet ingenomen worden door gezond voedsel
dat niet duur is. In dit opzicht hangt erg veel van de kok of
kookster af. Met zorg en kundigheid kunnen schotels bereid
worden die tegelijk smakelijk en voedzaam zijn; deze zullen
grotendeels de plaats van vlees innemen.

In alle gevallen geldt: vonn het geweten, spreek de wil aan,
voorzie in goed, heilzaam voedsel, en de verandering zal
geredelijk gemaakt worden, terwijl het verlangen naar vlees
spoedig zal verdwijnen.

Wordt het geen tijd dat allen afstand zouden moeten doen
van vlees? Hoe kunnen zij, die naar reinheid, verfijning en
heiligheid zoeken, zodat zij met de hemelse engelen kunnen
omgaan, voortgaan dingen als voedsel te gebruiken die zo”n
schadelijk effect hebben op ziel en lichaam? Hoe kunnen zij
Gods schepselen het leven benemen om het vlees als een weelde
op te eten? Laat hen liever terugkeren naar het heilzame, heerlijke
voedsel dat de mens in den beginne gegeven is, en leer hen en
hun kinderen medelijden en weldadigheid voor de stomme
schepselen die God gemaakt en onder onze bescherming geplaatst
heeft, in praktijk brengen.

Verwijzingen:
1.Ps. 106:15.
2. Deut.l4:8.


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken