22 Kleding

"Wat Hij u zegt, doet dat. "

De Bijbel leert bescheidenheid in kleding. "Evenzo, dat de
vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en
ingetogen." (1) Dit verbiedt vertoon in kleding, opzichtige
kleuren, overvloedige versieringen. Elk oogmerk om aandacht
op zichzelf te vestigen of bewondering te wekken, wordt niet
gerekend tot waardige klederdracht die Gods woord voorschrij lt.
Onze kleding mag niet kostbaar zijn - niet met "goud of
parels, of kostbare tooi." (2)

Geld wordt ons door God toevertrouwd. Het is niet bedoeld
om trots en eerzucht te strelen. In de handen van Gods kinderen
is het voedsel voor de hongerigen en kleding voor de naakten.
Het is een verdediging voor de verdrukten, een middel tot
gezondheid voor de zieken, een middel om het evangelie aan
de annen te brengen. U kunt geluk brengen in vele harten door
de middelen die nu aan uiterlijk vertoon besteedt worden, wijs
te gebruiken. Beschouw het leven van Christus. Bestudeer Zijn
karakter en neem deel met Hem aan zelfverloochening.
In de belijdende christelijke wereld wordt genoeg besteed
aan juwelen en nodeloos dure kleding om al de hongerigen te
voeden en de naakten te kleden. Mode en vertoon slokken de
middelen op die annen en lijdenden hadden kunnen vertroosten.
Zij beroven de wereld van het evangelie van de liefde van de
Verlosser. Zendingsposten kwijnen. Menigten gaan ten onder
door gebrek aan christelijke onderwijzing. Naast onze eigen
deur en in vreemde landen blijven heidenen onbeleerd en
verloren. Terwijl God de aarde overladen heeft met Zijn
overvloed en de opslagloodsen gevuld zijn met de gemakken
des levens, terwijl Hij ons zo rijkelijk van Zijn reddende kemiis
van waarheid heeft geschonken, welke verontschuldigingen
kunnen wij dan aanvoeren dat wij toelaten, dat de noodkreet
van de weduwe en de wees, de zieken en de lijdenden, de
onwetenden en de verlorenen opstijgt naar de hemel? Als wij
op de dag Gods van aangezicht tot aangezicht staan tegenover
Hem die zijn leven gaf voor deze behoefiigen, welke veront-
schuldigingen zullen degenen die hun tijd en geld besteed hebben
aan eigen verlangens, die God verboden heeft, dan hebben? Tot
dezulken kan Christus niet zeggen: "Ik was hongerig en gij
hebt Mij te eten gegeven; ik was dorstig en gij hebt Mij te
drinken gegeven;... naakt en gij hebt Mij gekleed; ziek, en in
de gevangenis, en gij hebt Mij opgezocht'.7"

Maar onze kleding, ofschoon waardig en eenvoudig, moet
van goede kwaliteit zijn en geschikt voor dienst. Er moet meer
gelet worden op duurzaamheid dan op opschik. Zij moet warm
zijn en goede beschemiing bieden. De wijze vrouw, in de
Spreuken beschreven, "vreest de sneeuw niet voor haar gezin,
want haar ganse gezin draagt dubbele kleding." (3)
Onze kleding moet rein zijn, vuile kleding is ongezond en
onhygiënisch voor lichaam en ziel. "Want gij zijt de tempel
van God... Zo iemand de tempel schendt, God zal hem schenden."
(4)

Kleding moet in alle opzichten gezond zijn. "Boven alle
dingen wenst God, dat wij gezond zijn," - gezond naar lichaam
en ziel, en wij moeten samenwerken met Hem voor de gezondheid
van ziel èn lichaam. Beiden worden bevorderd door gezonde
kleding.

Het zou de gratie, de bevalligheid en geschiktheid van
ongekunstelde eenvoud moeten hebben. Christus heeft ons
gewaarschuwd tegen de hoogmoed des levens, maar niet tegen
de gratie en natuurlijke schoonheid. Hij wees naar de bloemen
op_ het veld, naar de lelie die zich in reinheid openvouwt, en
zei: Zelfs Salomo was in al zijn heerlijkheid niet bekleed als
een van deze. (5) Zo illustreert Christus de schoonheid die de
hemel waardeert door dingen in de natuur. Waardige gratie,
eenvoud, reinheid en geschiktheid maken onze kleding Gode
aangenaam. Hij zegt ons dat wij onze ziel moeten bekleden
met de mooiste tooi. Geen uiterlijke versiering is in waarde en
lieflijkheid te vergelijken met die van een "Zachtmoedige en
stille geest, die kostbaar is in het oog van God." (6) Voor hen
die de beginselen van onze Verlosser tot hun gids maken, zijn
de volgende woorden een kostbare belofte: "Wat zijt gij bezorgd
over kleding?" "Indien nu God het gras des velds, dat er heden
is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleed, zal Hij
u niet veel meer kleden... Maakt u dan niet bezorgd, zeggende:
"Waarmee zullen wij ons kleden?"... Want uw hemelse Vader
weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk
Gods en Zijn gerechtigheid en dat alles zal u bovendien
geschonken worden." (7)

Standvastige zin bewaart gij in volkomen vrede, omdat men
op U vertrouwt." (8)

Heerschappij van de Mode

Wat een tegenstelling is dit tot de verrnoeienis, de rusteloos-
heid, de ziekte en ellende, die het gevolg zijn van de heerschappij
van de mode! Hoe tegengesteld aan de beginselen die de Schrifi
geeft, zijn de vele soorten kleding, die de mode voorschrijft!
l)enk aan de stijlen die geheerst hebben in de laatste honderd
jaren en zelfs in de laatste paar decemiia. Hoeveel zou, wanneer
met volgens de mode, hiervan niet verklaard zijn als onwaardig
of ongeschikt; hoeveel zouden niet ongeschikt verklaard worden
voor de verfijnde, godvrezende, zichzelf respecterende vrouw.
Het maken van verandenngen in de kleding, enkel ter wille
van de mode wordt niet goedgekeurd door het woord van God.
Stijlveranderingen en ingewikkelde, kostbare versieringen ver-
spillen tijd en middelen van de rijken en verwaarlozen de energie
en de ziel. Zij leggen een zware last op de midden- en arme
klassen. Velen, die nauwelijks in hun levensonderhoud kumien
voorzien en die bij eenvoudige mode hun eigen kleding zouden
kunnen maken, worden gedwongen naar de kleennaker te gaan
teneinde volgens de laatste mode gekleed te zijn. Menig arm
meisje heeft zichzelf wann ondergoed ontzegd en heelt dat met
haar leven moeten betalen. Vele anderen, naijverig op het
vertoon en elegantie van de rijken, werden verleid het pad van
oneerlijkheid en schaamte op te gaan. Menig huisgezin werden
gemakken ontzegd, menig echtgenoot tot verduistering gedreven
of in bankroet om aan de buitensporige eisen van vrouw en
kinderen te voldoen.

Menige vrouw, gedwongen om voor zichzelf of haar kinderen
de stijlvolle kleding te maken, is gedoemd te zwoegen. Menige
moeder heeft met vermoeide zenuwen en trillende vingers tot
ver in de nacht gewerkt om op de kleding van de kinderen
versieringen aan te brengen, die niets bijdroegen tot de
gezondheid, gemak of echte aantrekkelijkheid daarvan. Om
wille van de mode offeit ze haar gezondheid op en de kalmte
van geest die zo essentieel is in de juiste leiding van haar
kinderen. De ontwikkeling van geest en hart wordt verwaarloosd.

En de ziel kwijnt.

De moeder heeft geen tijd om de beginselen van lichamelijke
ontwikkeling te bestuderen, zodat zij kan weten, hoe voor de
gezondheid van de kinderen te zorgen. Zij heefi geen tijd om
aan hun mentale en geestelijke behoeften te helpen voldoen,
geen tijd mede te voelen in hun kleine teleurstellingen en
moeilijkheden of hun interesses en hun streven te delen.
Bijna zodra ze op de wereld komen, zijn de kinderen aan de
invloed van de mode onderhevig. Zij horen meer over de mode
dan over hun Verlosser. Zij zien dat hun moeders de modebladen
beter bestuderen dan de Bijbel. Men vindt de kleding en de
mode belangrijker dan de ontwikkeling van het karakter. Ouders
en kinderen worden beroofd van dat, wat het beste, het prettigste
en het meest waardevolle van het leven is. Om wille van de
mode wordt hun de voorbereiding voor het toekomstige leven
ontfutseld.

Lichamelijke Gevolgen van Onjuiste Kleding

Het was de vijand van al het goede die aanzette tot de
uitvinding van de altijd veranderende modes. Hij verlangt niets
zo erg als verdriet te brengen en God oneer aan te doen door
ellende en ondergang aan mensen te veroorzaken. Eén van de
middelen waarmee hij dit effectief tot stand brengt is mode,
die het lichaam verzwakt en geest en ziel doet verschrompelen.
De manier van kleden is vaak oorzaak van emstige ziekten en
wanneer mensen reeds ziek zijn, dan kan dat door modegrillen
nog verergerd worden. In plaats van hun gezondheid te verbeteren
voor moeilijke tijden die zeker zullen komen, offeren zij maar
al te vaak niet alleen hun gezondheid op, maar ook het leven,
en zij laten hun kinderen ellende na in een verzwakt gestel,
verdorven gewoonten en valse opvattingen over het leven.
Eén van de meest ongezonde voorschriften is de lange rok
die de vloer aanveegt. Vuil, ongemakkelijk, onaangenaam,
ongezond - dit alles is van toepassing op de slepende rok. Het
is extravagant, om het te veel aan stof die ze vereist en door
de nodeloze vennoeienis door de lengte. En wie een vrouw in
een slepende rok gezien heefi, de handen vol pakjes, in een
poging de trap op of af te gaan, of in een voertuig te stappen,
of door de menigte te lopen, of in de regen, of over een
modderige weg, heeft geen ander bewijs nodig voor het ongemak
van zo°n rok.

Een ander emstig kwaad is het dragen van rokken waarvan
het gewicht op de heupen rust. Dit zware gewicht duikt op de
inwendige organen, die omlaag worden geduwd en zwakte van
de maag veroorzaakt, ook een gevoel van moeheid, waardoor
de draagster de neiging krijgt voorover te lopen, wat de longen
weer verkrampt en vrije ademhaling bemoeilijkt.

De laatste jaren zijn de gevaren van het samenpersen van de
taille zo uitgebreid besproken, dat maar een enkeling daannee
onbekend kan zijn; toch is de macht van de mode zo groot dat
het kwaad voortduurt.

Door dit gebruik doen vrouwen en meisjes zich onzegbaar
veel schade. Het is een eerste vereiste voor de gezondheid, dat
de borst ruimte heeñ om zich zo ruim mogelijk te kunnen
uitzetten, zodat de longen de volle ademhaling tot stand kunnen
brengen. Wanneer de longwerking wordt gehinderd, wordt de
hoeveelheid zuurstof die ze binnenkrijgen, venninderd. Het
bloed wordt niet voldoende gevitaliseerd en de afvalstoffen, de
gifien, die uitgescheiden moeten worden door de longen, blijven
zitten. Hierbij komt, dat de circulatie wordt verstoord; en de
inwendige organen worden zo verkrampt en verplaatst, dat zij
hun werk niet naar behoren kminen vervullen.

Stevig inrijgen verbetert het figuur niet. Een van de voor-
naamste vereisten van lichamelijke schoonheid is symmetrie,
de harmonische verhoudingen van de delen. En een goed model
van lichamelijke ontwikkeling wordt niet gevonden in de
vertoonde modellen bij de Franse modemakers, maar in de
menselijke gestalte, die ontwikkeld is in overeenstemming met
Gods wetten in de natuur. God is de Schepper van alle schoonheid
en alleen als wij Zijn ideaal nastreven zullen wij de maatstaf
van ware schoonheid benaderen.

Een andere kwade gewoonte die gebruikelijk is, is de
onevenredige verdeling van de kleding, zodat sommige delen
van het lichaam meer dan nodig bekleed worden, terwijl andere
delen onvoldoende bedekt zijn. De voeten en ledematen, die
zo ver van de vitale organen verwijderd zijn, moeten speciaal
beschermd worden tegen kou door voldoende bekleding. Het
is omnogelijk om gezond te zijn, wanneer de uiteinden
gewoonlijk koud zijn; want als daar weinig bloed is, zal er in
de andere delen van het lichaam te veel bloed zijn. Volmaakte
gezondheid vereist een vohnaakte circulatie; maar dit kan niet
bereikt worden wanneer drie of viermaal zoveel kleding op het
lichaam waar de vitale organen liggen, gedragen wordt, als op
de voeten en de benen.

Zeer vele vrouwen zijn nerveus en uitgeput, omdat zij zichzelf
zuivere lucht ontzeggen, wat zuiver bloed betekent, de vrijheid
van beweging die bloed door de aderen doet stromen, wat
gezondheid geefi, en leven en energie. Menige vrouw is chronisch
ziek geworden, terwijl zij gezondheid had kmmen genieten, en
velen zijn aan tering en andere ziekten gestorven, waar zij de
toegemeten levensduur hadden kunnen genieten, als zij zich
gekleed hadden overeenkomstig de gezondheidsbeginselen, en
vrijelijk beweging hadden genoten in de openlucht.

Teneinde zich van de meest gezonde kleding te verzekeren,
moet de behoefie van elk lichaamsdeel zorgvuldig bestudeerd
worden. De aard van het klimaat, de omgeving, de toestand
van de gezondheid, de leeftijd en bezigheden, moeten alle in
aanmerking worden genomen. Ieder kledingstuk moet gemakke-
lijk zitten, de circulatie van het bloed mag niet gehinderd
worden, noch de vrije, volle, natuurlijke ademhaling. Alles wat
men draagt, moet zo los zitten, dat bij het opheffen van de
armen, de kleding overeenkomstig meegeeft.

Vrouwen met een zwakke gezondheid kunnen veel voor
zichzelf doen door verstandige kleding en lichaamsbeweging.
Goed op het weer gekleed; zouden zij van beweging buiten
kunnen genieten, eerst wat voorzichtig, later wat meer, zoveel
als zij verdragen kunnen. Door deze weg te volgen, zouden zij
hun gezondheid kunnen hervinden en hun deel doen in het werk
op deze wereld.

Onafhankelijk van de Mode

Laten vrouwen, in plaats van te worstelen om aan de eisen
van de mode te voldoen, de moed hebben, zich eenvoudig en
gezond te kleden. In plaats van ten onder te gaan in de sleur
van huishoudelijke bezigheden alleen, lere de echtgenote en
moeder tijd te nemen om te lezen, zich goed op de hoogte te
houden, een kameraad te zijn voor haar echtgenoot en aandacht
te besteden aan de geestelijke ontwikkeling van haar kinderen.
Zij moet zich bewust worden van de gelegenheden die zij nu
nog heeft om die wijs te benutten en haar geliefden te beïnvloeden
voor het hogere leven. Laat haar de tijd nemen om de geliefde
Verlosser tot dagelijkse kameraad en goede vriend te maken.
Laat haar de tijd nemen voor studie in Zijn woord, tijd om met
de kinderen de velden in te wandelen en God te leren kemien
door de schoonheid van Zijn werken. Laat haar opgewekt en
fleurig zijn en blijven. In plaats van elk moment te besteden
aan eindeloos naaiwerk, maak van de avond een gezamenlijk
gebeuren, een familiebijeenkomst na de dagelijkse plichten.
Menige echtgenoot zal daardoor de gezelligheid thuis verkiezen
boven die van een clubhuis of café. Vele jongens zouden van
de straat gehouden worden of uit de snoepwinkel op de hoek.
Menig meisje zou gered worden van frivole, misleidende
contacten. De invloed van het huiselijk leven zou voor ouders
en kinderen zij zoals God het bestemd had, een levenslange
zegen.

Verwijzingen:
1. 1 Tim 2;9 4. 1 Cor.3:16,17. 7. Matth.6:28,30-33.
2 . 1 Tim 2;9_ 5. Matth.6:29. 8. Jes.26:3.
3. Spr. 31;21 6. 1 Petr. 3:4
(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken