17 Het gebruik van geneesmiddelen

"Wij zijn arbeiders tezamen met God. "

Ziekte komt nooit zonder oorzaak. De weg wordt bereid en
de ziekte uitgenodigd door het negeren van de gezondheids-
wetten. Velen lijden als gevolg van de overtredingen van hun
ouders. Hoewel zij niet verantwoordelijk zijn voor wat hun
ouders hebben gedaan, is het toch hun plicht zich ervan op de
hoogte te stellen wat wel en wat geen overtreding van de
gezondheidswetten is. Zij zouden de verkeerde gewoonten van
hun ouders moeten vermijden en door een juiste leefregel
zichzelf in betere conditie brengen.

Het grootste aantal mensen lijdt echter als gevolg van htm
eigen verkeerde handelwijze. Zij veronachtzamen de gezond-
heidsbeginselen door hun manier van eten, drinken, kleden en
werken. Hun overtreden van de natuurwetten heelt bepaalde
gevolgen en wanneer ziekte hen trefi, wijten velen hun lijden
niet aan de ware oorzaak, maar morren tegen God vanwege
hun lijden. Maar God is niet verantwoordelijk voor het lijden
dat volgt op het negeren van de natuurwetten.

God heeft ons uitgerust met een zekere hoeveelheid vitale
krachten. Hij heeft ons ook geschapen met organen, geschikt
om verschillende levenfuncties te handhaven, en Hij wil dat
deze organen met elkaar in harmonie zullen werken. Als wij
zorgvuldig de levenskrachten in stand houden en het tere
mechanisme van het lichaam in orde houden, dan is gezondheid
het resultaat; maar als de levenskrachten te snel uitgeput worden,
leent het zenuwgestel kracht voor direct gebruik uit de
hulpbronnen van kracht, en wanneer een orgaan beschadigd
wordt, lijden alle organen daaronder. De natuur verdraagt veel
misbruik zonder blijkbaar verzet; dan komt ze in opstand en
doet een besliste poging om de gevolgen van de slechte
behandeling die ze heeft geleden, te verwijderen. Haar poging
om deze toestand te corrigeren komt vaak tot uiting in koorts
cn verschillende andere vormen van ziekte.

Verstandige Geneesmiddelen

Als de gezondheid zo lang misbruikt is dat ziekte volgt, kan
de lijder dikwijls voor zichzelf doen wat niemand anders voor
hem kan doen. Het eerste wat gedaan moet worden, is zekerheid
verkrijgen over het ware karakter van de ziekte, en dan moet
men verstandig te werk gaan om de oorzaak weg te nemen.
Als de hannonieuze werking van het gestel uit het evenwicht
is geraakt door overwerk, overeten, of andere onregelmatigheden,
tracht dan niet de moeilijkheid op te hefi`en door toediening
van giftige medicijnen.

De Dieetkuur

Te veel eten is dikwijls de oorzaak van ziekte, en wat de
natuur dan het meest nodig heelt, is dat zij ontdaan wordt van
de last die haar is opgelegd. In vele gevallen van ziekte is de
beste remedie voor de patiënt één of twee maaltijden vasten,
zodat de overwerkte verteringsorganen de gelegenheid hebben
tot rust te komen. Een fruitdieet voor een paar dagen heeft
mensen, die hersenarbeid verrichten, vaak grote verlichting
gebracht. Heel vaak is een korte tijd van totale onthouding van
voedsel, gevolgd door eenvoudig, matig eten, het middel geweest
dat tot genezing leidde door de herstellende krachten van de
natuur zelf. Een matig dieet gedurende een maand of twee zal
vele lijders ervan overtuigen, dat zelfverloochening het pad naar
gezondheid is.

Rust als Geneesmiddel

Sommigen maken zichzelf ziek door overwerk. Voor deze
lieden is rust, vrijheid van zorgen en een karig dieet een eerste
vereiste voor herstel van gezondheid. Voor hen die vennoeid
in het hoofd zijn en nerveus door onafgebroken werk in gesloten
ruimten, zal vakantie op het land, waar zij eenvoudig, vrij van
zorgen kunnen leven en in nauw contact kunnen komen met
de natuur, van groot nut zijn. Dwalen door de velden en de
bossen, bloemen plukken en naar het zingen van vogels luisteren,
zal veel meer voor herstel doen dan enig ander middel.

Het Gebruik van Water

In gezondheid en ziekte is zuiver water een van °s hemels
kostbaarste zegeningen. Het juiste gebruik daarvan bevordert
de gezondheid. Het is de drank die God beschikte om de dorst
van mens en dier te lessen. Het vrije gebruik van water om te
drinken voorziet in de behoeften van het gestel en helpt de
natuur om ziekte te weerstaan. De uitwendige toepassing van
water is een van de gemakkelijkste en meest bevredigende
manieren om de circulatie van het bloed te reguleren. Een koud
of koel bad is een uitstekend versterkingsmiddel. Warme baden
openen de poriën en helpen om gifstoffen uit te scheiden. Warme
zowel als lauwe baden kahneren de zenuwen en regelen de
circulatie.

Maar velen hebben nooit het nuttige effect van het juiste
gebruik van water door ervaring geleerd en zij zijn er bang
voor. Waterbehandelingen worden niet naar behoren op prijs
gesteld en de kundige toepassing ervan vereist werk dat velen
weigeren uit te voeren. Maar niemand mag zich verontschuldigd
voelen voor onwetendheid of onverschilligheid in dit opzicht.
Er zijn vele manieren waarop water kan worden toegepast om
pijn te verlichten en ziekte tot stilstand te brengen. Iedereen
zou het toepassen van deze eenvoudige behandelingen thuis
moeten kennen. Moeders vooral zouden moeten weten hoe zij
voor hun gezin in gezondheid zowel als in ziekte kunnen zorgen.

Het Nut van Beweging

In beweging zijn is een wet van ons wezen. Ieder orgaan in
ons lichaam heeft zijn toegewezen taak, en van de vervulling
van die taak hangt de ontwikkeling en de kracht van het lichaam
af. De normale werking van alle organen geeft kracht en energie,
terwijl de neiging tot misbruik naar verval en dood leiden. Bind
een arm in een draagdoek, als is het maar voor een paar weken,
en u zult zien, dat die zwakker is dan die u normaal, gedurende
dezelfde tijd gebruikt hebt. Inactiviteit geefi hetzelfde effect op
het gehele spierstelsel.

Inactiviteit is een vruchtbare oorzaak van ziekte. Beweging
versnelt en reguleert de circulatie van het bloed, maar in ledigheid
circuleert het bloed niet voldoende en de veranderingen daarin,
die zo nodig zijn tot leven en gezondheid, vinden niet plaats.
De huid wordt ook inactief; onreine stoffen worden niet
uitgescheiden zoals het hoort in een circulatie die versneld is
door energieke beweging, waardoor de huid in een gezonde
conditie wordt gehouden en de longen gevoed worden met
overvloed van zuivere, frisse lucht. Deze toestand van het gestel
werpt een dubbele last op de uitscheidingsorganen en ziekte is
het gevolg.

Invaliden moeten niet aangemoedigd worden tot inactiviteit.
Warmeer er eenzijdig emstige overbelasting is geweest, zal
volledige rust gedurende korte tijd emstige ziekte afwenden;
maar in het geval van blijvende invaliditeit is het zelden nodig
om alle activiteit uit te sluiten.

Wie ingestort is door geestelijke arbeid moet nist hebben van
vermoeiende gedachten; maar men zou hen erop moeten wijzen
dat het gevaarlijk is de mentale krachten helemaal niet te
gebruiken. Velen zijn geneigd om hun conditie te beschouwen
als emstiger dan die in werkelijkheid is. Deze gemoedstoestand
is ongunstig voor de genezing en moet niet aangemoedigd
worden.

Predikanten, leraars, studenten en andere hoofdwerkers lijden
dikwijls aan ziekten als gevolg van emstige mentale belasting
die niet verlicht wordt door lichaamsbeweging. Wat deze
personen nodig hebben is een meer actief leven. Strikt matige
gewoonten, gecombineerd met voldoende beweging, zouden
zowel geestelijke als lichamelijke kracht verzekeren en weer-
standsvermogen aan alle hersenarbeiders geven.
Zij die hun lichamelijke krachten overbelast hebben, zouden
niet aangemoedigd moeten worden om handenarbeid geheel te
laten varen. Maar wil arbeid het grootste nut opleveren, dan
moet dat systematisch en aangenaam zijn. Beweging in de
buitenlucht is het beste; het moet zo gepland zijn, dat alle
organen die verzwakt zijn, erdoor versterkt worden; en het moet
van harte gedaan worden, handenarbeid moet nooit ontaarden
in geestdodend gezwoeg.

Wanneer invaliden niets hebben om hun tijd en aandacht aan
te besteden, worden hun gedachten op zichzelf gericht en zij
worden humeurig en prikkelbaar. Vaak verwijlen hun gedachten
bij het feit dat zij zich niet goed voelen, totdat zij tenslotte
denken dat zij veel zieker zijn dan zij in feite zijn en zij helemaal
tot niets meer in staat zijn.

In al deze gevallen zou goed gerichte lichaamsbeweging een
effectief genezend middel blijken te zijn. In sommige gevallen
is het omnisbaar voor het herstel van de gezondheid. De wil
komt met de handenarbeid; en wat deze invaliden behoeven, is
dat hun wil wordt opgewekt. Als de wilskracht sluimert, wordt
de verbeeldingskracht abnormaal en is het omnogelijk om ziekte
te weerstaan.

Geen of onvoldoende beweging is de grootste vloek die op
de meeste invaliden kon komen. Lichte bezigheden is nuttige
arbeid die geest en lichaam niet belast, heeft een gelukkige
invloed op beide. Het versterkt de spieren, bevordert de circulatie
en geeft de invaliden voldoening te weten dat zij niet helemaal
nutteloos zijn in deze drukke wereld. Zij kunnen eerst misschien
maar weinig doen, maar zullen spoedig hun krachten voelen
toenemen en de hoeveelheid werk kan overeenkomstig venneer-
derd worden.

Beweging helpt diegenen die aan spijsverteringsstoomissen
lijden door de organen de gezonde impuls te geven. Omniddellijk
na het eten bezig zijn met een zware studie of zware lichamelijke
arbeid, verhinderd de spijsvertering; maar een korte wandeling
na het maal, met het hoofd rechtop en de schouders achterwaarts,
is van groot nut.

Niettegenstaande alles wat gezegd en geschreven is over het
belang ervan, zijn er nog steeds velen, die lichaamsbeweging
veronachtzamen. Sommigen worden corpulent omdat het sys-
teem gehinderd wordt; anderen worden dun en slap, omdat hun
levenskrachten uitgeput raken bij het uitscheiden van een
overmaat van voedsel. De lever wordt belast in zijn poging om
het bloed te reinigen van gifstoffen en ziekte is het resultaat.
Mensen met zittende levensgewoonten moeten, wanneer het
weer het toelaat, elke dag in de open lucht oefeningen doen,
zomer en winter. Wandelen is verkieslijker dan rijden, want
het brengt meer spieren tot werken. De longen worden
gedwongen tot gezonde werkzaamheid, omdat het omnogelijk
is om stevig te wandelen zonder diep adem te halen.
Zulke lichaamsbeweging zou in vele gevallen beter zijn voor
de gezondheid dan medicijnen. Artsen adviseren hun patiënten
vaak om een zeereis te maken, naar een of andere minerale
bron te gaan, of verschillende plaatsen te bezoeken voor
verandering van klimaat, terwijl in de meeste gevallen, als zij
matig zouden eten en blijmoedig gezonde beweging nemen, zij
herstel van gezondheid zouden vinden en tijd en geld besparen.


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken