09 Onderricht en genezing

"Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en zieken te genezen. "

Toen Christus de twaalf discipelen uitzond op hun eerste
zendingsreis, gebood Hij hen: "Gaat, predikt en zegt: Het
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt
doden op, reinigt de melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet
hebt gij het ontvangen, geefi het om niet." (l)

Tot de zeventig die Hij later uitzond, zei Hij: "En als gij in
een stad komt,... geneest de zieken die er zijn, en zeg tot hen;
het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen." (2) De aanwezigheid
en de kracht van Christus was met hen, "en de zeventig zijn
teruggekeerd met blijdschap en zeiden: "Here, ook de
boze
geesten onderwerpen zich aan ons in Uw naam." (3)
Na Christus” hemelvaart werd hetzelfde werk voortgezet.
De taferelen van Zijn eigen dienstwerk werden herhaald. "En
ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe
en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mede. En
zij werden allen genezen." (4)

En de discipelen gingen heen, en predikten overal, terwijl de
Here medewerkte en het woord bevestigde. (5) "Philippus daalde
af naar de stad Samaria, en predikte hun de Christus. En de
scharen hielden zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd
werd... Want onreine geesten gingen... uit onder luid geroep en
vele verlamden en kreupelen werden genezen; en er kwam grote
blijdschap in die stad." (6)

Het Werk van de Discipelen

Lucas, de schrijver van het evangelie dat zijn naam draagt,
was een medische zendeling. In de Schrifien werd hij "de
geliefde geneesheer" genoemd. (7) De apostel Paulus hoorde
van zijn kunde als arts en koos hem uit als iemand aan wie de
Here een speciaal werk had toevertrouwd. Hij verzekerde zich
van zijn medewerking en enige tijd vergezelde Lucas hem op
zijn reizen van plaats tot plaats. Na een tijd liet Paulus Lucas
achter in Philippi, Macedonië. Hier bleef hij verscheidene jaren
werken, als geneesheer en als evangelieleraar. In zijn werk als
arts diende hij de zieken en bad voor de geneeskracht van God
op de getroffcnen. Zo werd de weg geopend voor de evange-
lieboodschap. Lucas” succes als arts bracht veel gelegenheden
voor het prediken van Christus onder de heidenen. Het is het
goddelijke plan dat wij zullen werken zoals de discipelen
werkten. Lichamelijke genezing is verbonden met het evange-
liewerk. In dit evangeliewerk mag ondenicht nooit gescheiden
worden van genezing.

Het werk van de discipelen was het verspreiden van de kemris
van het evangelie. Hen was het werk opgedragen het goede
nieuws dat Christus aan de mens bracht, te verkondigen. Dat
werk volbrachten zij voor het volk van hun dagen. In één enkele
generatie werd het evangelie tot elk volk onder de ganse hemel
gebracht.

Het brengen van het evangelie aan de wereld is het werk dat
God heeft opgedragen aan allen die Zijn naam dragen. Voor
de zonde en ellende van de wereld is het evangelie het enige
tegengif. Aan de gehele mensheid de boodschap van Gods
genade bekend te maken is het voomaamste werk van degenen
die de genezende kracht daarvan kemren.

De Behoefte aan het Evangelie

Toen Christus de discipelen met de evangelieboodschap
uitzond, was het geloof in God en Zijn woord zo goed als
verdwenen van de wereld. Onder het Joodse volk, dat beleed
kennis van Jahweh te bezitten, was Zijn Woord terzijde gezet
voor tradities en menselijke speculaties. Zelfzuchtige ambities,
liefde voor uiterlijk vertoon en hebzucht vervulden de gedachten
van de mensen. Waar ware eerbied voor God verdween, verdween
ook het medegevoel voor de naaste. Zelfzucht was het heersende
beginsel en Satan voerde zijn wil uit in de ellende en het verval
van de mensheid. Satanische machten namen bezit van de
mensen. De lichamen van menselijke wezens, geschapen als
verblijfplaats voor de Here, werden woonplaatsen van demonen.
De gevoelens, de zenuwen, de organen van mensen werden
door bovennatuurlijke machten gebruikt in de overgave aan de
verachtelijke wellusten. Het stempel van de demonen werd op
de gezichten van de mensen zichtbaar. Menselijke gezichten
weerspiegelden de uitdrukking van legioenen boze geesten
waardoor zij bezeten waren.

Hoe is de toestand van de wereld vandaag? Is het geloof in
de Bijbel niet even effectief vemietigd door de "hogere critici"
en hedendaagse speculaties zoals het was door de tradities van
de rabbijnen in de dagen van Christus? Hebben hebzucht,
eerzucht en liefde voor amusement niet een even sterke greep
op de harten der mensen van nu, als zij het toen hadden? Hoe
weinigen worden er in de belijdende christelijke wereld, zelfs
in de belijdende kerken van Christus, door Christelijke beginselen
geleid? In de zakenwereld, sociale, huiselijke en zelfs godsdiens-
tige kringen, hoe weinigen maken de leerstellingen van Christus
tot regel in het dagelijks leven? Is het niet waar dat "de
gerechtigheid verre blijfi staan;... oprechtheid vindt geen in-
gang;... en wie wijkt van het kwade wordt slachtoffer van
uitbuiting?" (8)

Wij leven te midden van "een epidemie van misdaad", waarover
denkende, godvrezende mensen versteld staan. Conuptie heefi;
de overhand, het ligt boven de menselijke pen dat te beschrijven.
lcdere dag brengt nieuwe openbaringen van politieke strijd,
omkoperij en fraudes. Elke dag brengt een hart-verziekend
verslag van geweld en wetteloosheid, van onverschilligheid voor
menselijk lijden, van brute, vijandige vemieling van menselijk
leven.

Elke dag getuigt van toenemende krankzinnigheid, moord en
zelfinoord. Wie kan eraan twijfelen, dat satanische machten
onder de mensen aan het werk zijn, met toenemende activiteit,
om de geest te verderven en het lichaam te verontreinigen en
te vernietigen?

En terwijl de wereld zo vervuld is van dit kwaad, wordt het
evangelie te dikwijls op zo”n onverschillige wijze gebracht, dat
het weinig indruk maakt op de gewetens of de levens van de
mens. Overal zijn er harten, die het uitschreeuwen om iets dat
zij niet hebben. Zij verlangen naar kracht, dat hen meester doet
zijn over de zonde, een macht, die hen zal bevrijden uit de
slavemij van het kwade, een macht die hun gezondheid kan
geven, leven en vrede. Menigeen, die de macht van Gods Woord
heeft gekend en daar is beland waar geen erkenning van God
is, verlangt naar goddelijke aanwezigheid.

De wereld heeñ nu dezelfde behoefte als negentienhonderd
jaar geleden en wel een openbaring van Christus! Een groot
hervormingswerk wordt gevraagd en het is slechts door de
genade van Christus, dat het werk van herstel - lichamelijk,
mentaal en geestelijk - ten uitvoer kan worden gebracht.
Christus' Methode om het Volk te Bereiken

Christus, methode alleen kan het ware succes opleveren in
het bereiken van mensen. De Zaligmaker mengde Zich onder
de mensen als iemand, die naar hun welzijn streefde. Hij toonde
Zijn sympathie, voorzag in hun noden en won hun vertrouwen.
En dan gebood Hij hen: "Volg Mij."

Wat nodig is, is dicht bij de mensen te komen door persoonlijke
pogingen. Wanneer minder tijd werd gegeven aan toespraken
en meer tijd werd besteed aan persoonlijk dienstwerk, zouden
grotere resultaten geboekt worden. De annen moeten hulp
krijgen, voor de zieken moet gezorgd worden, de bedroefden
en achtergeblevenen moeten getroost, de onwetenden geleerd
en de onervarenen raad gegeven worden. Wij moeten wenen
met de wenenden en ons verblijden met de blijden. Vergezeld
door kracht van overreding, de macht van het gebed en de
macht van Gods liefde, zál en kán dit werk niet zonder vrucht
blijven.

Wij zouden altijd moeten bedenken, dat het doel van medisch
zendingswerk is: mannen en vrouwen, die ziek van zonden zijn,
te wijzen op de Man van Golgotha, die de zonden der wereld
wegnam. Door op Hem te zien, worden zij veranderd naar Zijn
gelijkenis. Wij moeten de zieken en lijdenden bemoedígen om
op Jezus te zien en te leven. Laten de werkers voortdurend hen,
die door ziekte van lichaam en geest ontmoedigd zijn, Christus,
de Grote Geneesheer, voorhouden. Wij st hen op Hem, die zowel
lichamelijke als geestelijke ziekten kan genezen.

Vertel ze van Hem, die geraakt wordt door het voelen van
hun zwakheden. Bemoedig hen zichzelf te plaatsen in de zorg
van Hem, die Zijn leven gaf om het hen mogelijk te maken
het eeuwige leven te hebben. Spreek over Zijn liefde; vertel
van Zijn reddende macht.

Dit is de hoge plicht en het kostbare voorrecht van de medische
zendeling. En persoonlijke dienstverlening bereidt heel dikwijls
de weg hiervoor. God bereikt vaak harten door onze pogingen
om lichamelijk lijden te verlichten.

Medisch zendingswerk is pionierswerk voor het evangelie.
In de dienst van het Woord en in het medisch zendingswerk
wordt het evangelie gepredikt en in praktijk gebracht.

Zendingswerk voor Verpleegkundigen

In bijna iedere gemeenschap zijn er grote aantallen mensen,
die niet luisteren naar de prediking van Gods Woord of enige
godsdienstige bijeenkomst bijwonen. Als zij door het evangelie
bereikt willen worden, moet het thuis gebracht worden. Dikwijls
is de verlichting van hun lichamelijke noden de enige weg
waardoor zij benaderd kunnen worden. Verpleegkundigen in
het zendingswerk die voor zieken zorgen en de ellendigen in
hun armoede helpen, vinden vele gelegenheden om met hen te
bidden, uit Gods Woord voor te lezen en van de Verlosser te
vertellen. Zij kunnen bidden met en voor de hulpelozen, die
niet de kracht hebben om hun eetlust, die door hartstochten
verdorven is, te bedwingen. Zij kunnen in het leven van de
verslagenen en mismoedigen een straal van hoop brengen. Hun
onzelfzuchtige liefde, die zich uit in daden van belangeloze
vriendelijkheid, zal het voor deze lijdende mensen gemakkelijker
maken in de liefde van Christus te geloven.

Velen hebben geen geloof in God en hebben het vertrouwen
in de mens verloren. Maar zij stellen daden van sympathie en
hulpvaardigheid op prijs. Als zij iemand zien, die het niet om
aardse lof of compensatie te doen is, die bij hen thuis komt en
zieken hulp verleent, de hongerigen voedt, naakten kleedt,
bedroefden troost en teder wijst op Hem, van wie de menselijke
werker slechts een boodschapper is, ja, als zij dit zien, wordt
hun hart geroerd. Dankbaarheid welt op. Het geloof wordt
ontstoken en zij zijn bereid te luisteren als zij zien dat God
voor hen zorgt. Of het nu in buitenlandse zendingsvelden of
op het thuisfront is, alle zendelingen, zowel mannen als vrouwen,
zullen veel meer toegang tot zielen vinden en hun bruikbaarheid
zeer zien toenemen, als zij in staat zijn om zieken hulp ter
verlenen. Vrouwen die als zendelinge naar heidense landen
gaan, vinden zo gelegenheid om het evangelie aan de vrouwen
in deze landen te brengen, wanneer andere toegangsdeuren
gesloten zijn. Alle evangeliewerkers zouden moeten weten hoe
eenvoudige behandelingen te geven zijn. Behandelingen die
goed zijn om pijn ter verlichten en ziekten te overwinnen.

Aanwijzingen in Gezondheidsbeginselen

Evangeliewerkers zouden ook in staat moeten zijn aanwijzin-
gen te geven in de beginselen van een gezonde leefwijze. Er
is overal ziekte en veel hiervan kan voorkomen worden door
aandacht voor de gezondheidswetten. De mensen hebben inzicht
nodig in de invloed van de gezondheidsbeginselen op hun
welzijn, voor dit leven èn voor het toekomende leven. Hun
ogen moeten geopend worden voor hun verantwoordelijkheid
voor de menselijke woonplaats, door hun Schepper bedoeld als
Zijn verblijfplaats en waarover Hij wenst, dat zij getrouwe
rentmeesters zijn. Zij hebben het nodig dat hun de waarheid
op het hart wordt gedrukt, die te vinden is in de woorden van
de Heilige Schritt; "Gij toch, zijt de tempel van de levende
God, gelijk God gesproken heefi; Ik zal onder hen wonen en
wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn Volk zijn."
(9)

Duizenden zouden graag instructies ontvangen en aanwijzin-
gen aangaande eenvoudige methoden om zieken te behandelen,
methoden die de plaats irmemen van giftige medicijnen. Er is
grote behoefte aan inzicht ter verbetering van de eetgewoonten.
Verkeerde eetgewoonten en het gebruik van ongezond voedsel
zijn in geen geringe mate verantwoordelijk voor omnatigheid,
misdaad en de rampspoed, die als een vloek op de wereld
rusten. In het brengen van de gezondheidsbeginselen moet voor
ogen worden gehouden dat het grote onderwerp van hervorming
is: de hoogste ontwikkeling van lichaam, ziel en geest te
ontwikkelen. Toon aan dat de wetten van de natuur, die Gods
wetten zijn, bedoeld zijn voor ons welzijn; dat gehoorzaamheid
daaraan geluk in dit leven bevordert en ons ondersteunt in de
voorbereiding van het toekomstige leven.

Breng de mensen ertoe de openbaring van Gods liefde en
wijsheid in de natuur te bestuderen. Leidt hen in tot de studie
van het wonderbaarlijke organisme van het menselijk lichaam,
en de wetten waardoor het wordt bestuurd. Wie de bewijzen
van Gods liefde opmerkt, wie iets begrijpt van de weldadigheid
van Zijn wetten en de resultaten van gehoorzaamheid, zal zijn
plichten en verantwoordelijkheden vanuit een geheel ander
standpunt bekijken. In plaats dat we het naleven van de
gezondheidswetten zien als een zelfopoffering en zelfverloo-
chening, zullen zij gaan zien wat ze werkelijk zijn nl. een
onschatbare zegen!

Iedere evangeliewerker zou moeten voelen dat het geven van
aanwijzingen in de beginselen van een gezonde levensstijl een
onderdeel is van zijn voorgeschreven taak. Aan dit werk is
grote behoefte en de wereld ligt hiervoor open.

Individueel Werk

Overal is er de tendens om het werk van organisaties in de
plaats te stellen van individuele insparming. Menselijke wij sheid
neigt naar consolidatie, centralisatie, het bouwen van grote
kerken en instituten. Zeer velen laten weldadigheidswerk over
aan instituten en organisaties; zij verontschuldigen zichzelf voor
contact met de wereld en hun harten verkillen. Zij concentreren
zich op zichzelf en zijn niet meer voor indrukken vatbaar. Liefde
voor God sterft in hun ziel.

Christus droeg zijn volgelingen persoonlijk werk op, een werk
dat niet door volmacht gedaan kon worden. Dienstwerk aan de
zieken en de amien, het brengen van het evangelie aan de
vcrlorenen kan niet overgelaten worden aan comité”s of
georganiseerde liefdadigheid. Individuele verantwoordelijkheid
en persoonlijke opoffering zijn de vereisten van het evangelie.
"Ga de wegen en de paden op, en dwing hen binnen te
komen," is Christus” gebod, "want Mijn huis moet vol worden."
(10) Hij brengt mensen in aanraking met hen die zij zoeken te
helpen. "Breng anne zwervelingen in uw huis," zegt Hij, "en
als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt." "Op zieken zullen
zij hun handen leggen, en zij zullen genezen worden." (ll)
Door direct contact, door persoonlijke hulpverlening, moeten
de zegeningen van het evangelie verspreid worden.
Iedereen moet medewerken


In het geven van licht in vroeger dagen, werkte God niet
uitsluitend door middel van één klasse van mensen. Daniël was
een prins uit Juda. Jesaja was ook van koninklijke afstamming.
David was een herdersjongen. Amos was een herder, Zacharia
een gevangene uit Babylon, Elisa een landbouwer. De Here
riep als Zijn gezanten, profeten en prinsen, edelen en gewone
lieden, en leerde hen de waarheid die aan de wereld gebracht
moest worden.

Iedereen die deelnemer wordt aan Zijn genade geeft God een
werk te doen voor anderen. Persoonlijk moeten wij in ons lot
en onze plaats staan en zeggen: "Hier ben ik, zend mij." (12)
De verantwoordelijkheid nist op allen: op de prediker van
het Woord, de zendingsverpleegkundige, de christelijke arts of
de individuele monteur. Het is ons werk om aan mensen het
evangelie van hun verlossing te openbaren. Iedere ondememing
waaraan wij deehiemen moet het middel zijn tot dat doel.
Zij, die het hun opgedragen werk op zich nemen, zullen niet
alleen een zegen zijn voor anderen, maar zij zullen zelf ook
gezegend worden. Het zich bewust zijn van een goed uitgevoerde
plicht zal van wederkerige invloed zijn op de eigen ziel. De
moedelozen zullen hun moedeloosheid vergeten, de zwakke zal
sterk worden, de onwetende intelligent, en allen zullen een nooit
falende Helper vinden in Hem, die hen geroepen heeft.

De Kerk een Opleidingsschool

De Kerk van Christus is georganiseerd om te dienen. Het
wachtwoord is dienstverlening. Haar leden zijn soldaten, die
geoefend worden voor de strijd onder de Kapitein van hun
verlossing. Christelijke predikanten, artsen en leraars hebben
een breder werkterrein dan velen hebben vennoed. Zij zijn niet
alleen zelf dienstbaar aan de mensen, maar zij moeten anderen
opleiden tot dienstwerk. Zij zouden niet alleen aanwijzingen
moeten geven in juiste beginselen, maar ook hun toehoorders
opvoeden om de beginselen aan anderen doorte geven. Waarheid
die niet uitgeleefd wordt, die niet doorgegeven wordt, verliest
haar levengevende kracht en haar genezende kwaliteiten. De
zegen kan slechts behouden worden als zij met anderen wordt
gedeeld.

De eentonigheid van onze dienst voor God moet nodig
doorbroken worden. Ieder kerklid moet in één of andere tak
van dienst voor de Meester werkzaam zijn. Sommigen kunnen
niet zoveel doen als anderen, maar iedereen zou het uiterste
moeten doen om de golf van ziekte en ellende die over de
wereld rolt, tenig te dringen. Velen zijn bereid te werken als
hun zou worden geleerd hoe te beginnen. Zij behoeven instmctie
en bemoediging.

Iedere kerk zou een oefenschool voor christelijke werkers
moeten zijn. De leden zou geleerd moeten worden hoe
Bi jbellezingen gehouden worden, hoe sabbatschoolklassen geleid
en geleerd moeten worden, hoe de armen het best geholpen
kunnen worden en voor zieken kan worden gezorgd, hoe men
werkt voor onbekeerden. Er zouden gezondheidsscholen moeten
zijn, kookscholen, en klassen in verschillende lijnen van
christelijk hulpwerk. Er zou niet alleen geleerd moeten worden,
maar ook werkelijk geoefend onder ervaren instructeurs. Laat
de leraars de weg banen onder de leden, en anderen die met
hen meewerken zullen van hun voorbeeld leren. Een voorbeeld
is meer waard dan vele voorschriñen.

Laat allen hun fysieke en mentale krachten tot het uiterste
van hun kunnen cultiveren, zodat zij voor God kunnen werken
waar Zijn voorzienigheid hen toe roept. Dezelfde genade die
van Christus kwam voor Paulus en Apollos, die hen in staat
stelde tot geestelijke topprestaties, zal vandaag de dag geschon-
ken worden aan toegewijde christelijke zendelingen. God wenst
Zijn kinderen inzicht en kemis te geven, zodat met omniskenbare
klaarheid en kracht Zijn heerlijkheid in onze wereld geopenbaard
mag worden.
De Meest Succesvolle Werkers


Opgeleide werkers die God zijn toegewijd, kunnen op vele
wijzen dienst doen en veel omvangrijker werk doen dan zij,
die niet opgeleid zijn. Hun ontwikkelde geest plaats hen in een
bevoordeelde positie. Maar zij die geen grote talenten hebben,
noch een hogere opleiding hebben gehad, kunnen toch aan-
vaardbaar dienstwerk voor anderen doen. God gebruikt mensen
die gewillig zijn om zich te laten gebruiken. Het zijn niet de
meest briljante of de meest getalenteerde mensen wiens werk
de grootste en langst durende resultaten afwerpen. Er zijn
mannen en vrouwen nodig die de boodschap van de hemel
gehoord hebben. De meest effectieve werkers zijn zij, die
beantwoorden aan de uitnodiging: "Neem Mijn juk op u en leer
van Mij." (13)

Het zijn zendelingen met een gewillig hart, die nodig zijn.
Diegene van wie het hart aangeraakt is door God, is ven/uld
met een verlangen naar hen, die Zijn liefde nooit gekend hebben.
Hun toestand drukt op hem met een gevoel van persoonlijke
droeflieid. Hij neemt zijn leven in zijn hand en gaat voort, als
een door de hemel gezondene, door de hemel geïnspireerde
boodschapper, om een werk te doen waarin engelen deel kunnen
nemen.

Als degenen, aan wie God grote talenten en intellect heeft
toevertrouwd, deze gaven tot zelfzuchtig gebruik aanwenden,
worden zij na een periode van beproeving, aan zichzelf
overgelaten. God zal dan mensen nemen, die niet zo rijkelijk
begiftigd schijnen te zijn en die niet zo°n groot zelfvertrouwen
hebben. Hij zal de zwakken sterk maken, omdat zij op Hem
vertrouwen. Hij zal voor hen doen wat zij zelf niet kunnen.
God zal de dienst die van harte gemeend is, aanvaarden en zal
Zelf voorzien in de tekorten.

De Here heeft vaak mensen als medewerkers gekozen, die
slechts gelegenheid hadden tot een onvoldoende opleiding. Deze
mensen hebben hun krachten ijverig aangewend en de Here
heeft hun trouw aan Zijn werk, hun werklust, hun dorst naar
kennis beloond. Hij is getuige geweest van hun tranen en heefi
hun gebeden verhoord. Zoals Zijn zegeningen tot de gevangenen
in Babylon kwamen, zo geeft Hij nu wijsheid en kemiis aan
Zijn werkers.

Mensen die gebrek hebben aan een goede schoolopleiding
cn maatschappelijk laag staan, hebben door de genade van
Christus, wonderbaarlijk veel succes gehad in het wirmen van
zielen voor Hem. Het geheim van hun succes is hun vertrouwen
in God. Zij leerden dagelijks van Hem, Die wonderlijk in raad
is en groot in macht.
Zulke medewerkers moeten bemoedigd worden. De Here
brengt ze in contact met de meer kundige mensen, om de
lccmten op te vullen. Hun vlugheid om te zien wat gedaan moet
worden, hun bereidheid om in nood te helpen, hun vriendelijke
gedachten en daden openen deuren van bruikbaarheid die voor
anderen gesloten zouden blijven. Zij benaderen mensen in
moeilijkheden en de overredingskracht van hun woorden heefi
de macht om bevende zielen tot God te trekken. Hun werk laat
zien, wat duizenden anderen zouden kunnen doen, als zij slechts
wilden.

Een Breder Leven

Niets zal zelfopofferende ijver zo opwekken en het karakter
verbreden en versterken als bezig te zijn in het werk voor
anderen. Vele belijdende christenen, die relaties in de kerk
zoeken, denken slechts aan zichzelf. Zij wensen kameraadschap
in de kerk en pastorale zorg. Zij worden leden van grote
welvarende gemeenten en vergenoegen zich ermee, weinig voor
anderen te doen. Op deze wijze beroven zij zichzelf van de
kostbaarste zegeningen. Velen zouden er groot nut van hebben
hun plezierige, gemak opleverende omgang op te offeren. Zij
moesten daarheen gaan waar hun energie nodig is in christelijk
werk en waar zij kunnen leren verantwoordelijkheden te dragen.
Bomen die te dicht op elkaar staan, groeien niet gezond en
sterk op. De tuinman verplant ze, zodat ze ruimte hebben om
zich te ontwikkelen. Een soortgelijk werk zou vele leden van
grote gemeenten deugd doen. Zij zouden geplaatst moeten
worden waar een beroep op hun energie gedaan wordt in actieve
christelijke werkzaamheid. Zij verliezen hun geestelijk leven,
dat verschrompelt en inefficiënt wordt door gebrek aan zelfop-
offerend werk voor anderen. Overgeplant in een ander zen-
dingsveld, zouden zij sterk en levenslustig uitgroeien.
Maar niemand hoefi te wachten tot hij opgeroepen wordt tot
één of ander verafgelegen zendingsveld. Hij hoeft niet te wachten
met het beginnen hulp te geven aan anderen. Deuren tot de
mogelijkheid van dienstverlening staan overal open. Rondom
ons zijn mensen die onze hulp nodig hebben. De weduwe, de
wees, de zieken en stervenden, de bedroefden, de ontmoedigden,
de onwetenden, de uitgeworpenen, zijn overal te vinden.
Wij zouden het als onze speciale plicht moeten voelen om
voor buren en anderen in de omgeving te werken. Ga na, hoe
u het beste diegenen kan helpen, die geen belang stellen in
godsdienstige zaken. Als u uw vrienden en buren bezoekt, toon
dan belangstelling in hun geestelijk zowel als in hun tijdelijk
welzijn. Spreek met hen over Christus als de Zaligmaker Die
zonden vergeefi. Nodig uw buren in uw huis en lees met hen
uit de kostbare Bijbel en uit de boeken die de waarheid verklaren.
Nodig hen uit tot gezang en gebed met u samen. In deze kleine
vergaderingen zal Christus zelf aanwezig zijn, zoals Hij beloofd
heeft, en harten zullen geraakt worden door Zijn genade.
Gemeenteleden zouden zichzelf in dit werk moeten opvoeden.
Dit is van even groot belang als het redden van onwetende
zielen in vreemde landen. Waar sommigen de last voor
verwijderde zielen voelen, is het goed dat men thuis de last
voelt voor de zielen om zieh heen en even ijverig aan hun
redding werkt.

Velen betreuren het, dat zij zo”n begrensd leven lijden. Zij
kunnen zelf hun leven breder en invloedrijker maken als zij dat
willen. Wie Jezus met hart, verstand en ziel lieflrebben en hun
buren als zichzelf, hebben een wijd veld waarin zij hun
kundigheden en invloed kumren aanwenden.

Kleine Gelegenheden

Laat geen kleine kansen voorbij glippen bij het uitzien naar
groter werk. U zou klein werk met succes krmnen ven'ichten
en uiteindelijk mislukken in het ondememen van groter werk
en in ontmoediging vallen. Het is door het doen van klein werk
met uw uiterste best, dat u geschikt wordt voor groter werk.
Het is door het voorbijzien van dagelijkse gelegenheden, door
verzuim van kleine dingen die voor de hand liggen, dat zo
velen vmchteloos worden en verwelken.

Wees niet aflrankelijk van menselijke hulp. Kijk over de
hoofden heen naar die Ene, die door God geroepen is om onze
grieven en zorgen te dragen en in onze behoeften te voorzien.
Neem God op Zijn woord en maak een begin met het werk dat
u vindt en ga voorwaarts met onwankelbaar geloof. Het is
geloof in de aanwezigheid van Christus, dat kracht geeft en
standvastigheid. Werk met onzelfzuchtige belangstelling, met
nauwgezette inspanning, met volhardende energie.
In velden waar toestanden zo afschuwelijk en ontmoedigend
zijn, zodat velen weigeren er heen te gaan, zijn opmerkelijke
veranderingen tot stand gebracht door de pogingen van onbaat-
zuchtige werkers. Geduldig en volhardend werkten zij, niet
vertrouwend op menselijke kracht, maar op God, en Zijn genade
ondersteunde hen. Het goede, dat op die wijze tot stand is
gebracht, zal in de wereld nooit bekend worden, maar gezegende
resultaten zullen in het grote hiemamaals gezien worden.

Zendelingen die in Eigen Behoeften Voorzien

Op verschillende plaatsen ktmnen selfsupporting zendelingen
succesvol werk venichten. Paulus werkte als selfsupporting
zendeling bij het verspreiden van de boodschap van Christus
over de wereld. Terwijl hij dagelijks het evangelie leerde in de
grote steden van Azië en Europa, verrichtte hij handenarbeid
om voor zichzelf en zijn kameraden in het onderhoud te voorzien.
Zijn afscheidswoorden aan de ouderlingen te Efeze geven zijn
wijze van werken aan en bevatten kostbare lessen voor iedere
evangeliewerker.

"Gij weet, hoe ik onder u verkeerd heb... hoe ik niets nagelaten
heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren,
rn het openbaar en binnenshuis... Ik heb niemands zilver of
goud of kleding begeerd; zelf weet gij dat deze handen in mijn
behoefien, en in die van hen, die bij mij waren, hebben voorzien.
Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de
zwakken moet aantrekken, en zich de woorden van de Here
Jezus herimieren, die zelf gezegd heefi: Het is zaliger te geven
dan te ontvangen." (14)

Ook vandaag zullen velen, met dezelfde geest van zelfopoffe-
ring bezield, op soortgelijke wijze goed werk krmnen doen.
Laat twee of meer er samen op uit trekken om evangeliewerk
te beginnen. Laat ze mensen bezoeken, bidden, zingen en
Schrifien verklaren, en aan zieken hulp verlenen. Sommigen
kunnen in hun onderhoud voorzien door het verkopen van
boeken, anderen, zoals de apostel, door een handwerk uit te
oefenen of anderszins. Terwijl zij voorwaarts gaan in het werk,
hun hulpeloosheid beseñend, maar nederig van God afliankelijk,
doen zij gezegende ervaringen op. De Here Jezus gaat hen voor,
en onder welgestelden en annen zullen zij gunstig ontvangen
worden en hulp vinden.

Wie opgeleid zijn voor medisch zendingswerk zouden aange-
moedigd moeten worden om zonder uitstel naar hun aangewezen
standplaats heen te gaan en onder de mensen te werken, terwijl
zij de taal leren bij het werken. Heel spoedig zullen zij in staat
zijn de eenvoudige waarheden van Gods Woord te onderwij zen.
Over de gehele wereld zijn boodschappers der waarheid nodig.
Er is een roep om christelijke gezinnen om naar gemeenschappen
te gaan die in duisternis en dwaling leven; om naar vreemde
velden te gaan om bekend te worden met de noden van de
medemens en om te werken voor de zaak van de Meester. Als
zulke gezirmen zich op de duistere plaatsen van de aarde zouden
neerzetten, op plaatsen waar het volk in geestelijke somberheid
gewikkeld is en het licht van Christus” leven laten uitstralen,
welk een nobel werk zou tot stand gebracht worden.

Dit werk vereist zelfverloochening. Terwijl velen wachten tot
elk obstakel verwijderd is, blijft het werk dat zij hebben kurmen
doen, ongedaan en duizenden zijn stervende zonder hoop en
zonder God. Sommigen wagen het, om zakelijk voordeel te
behalen of om wetenschappelijke kennis op te doen, naar nog
niet gekoloniseerde streken te gaan en verdragen opgewekt
moeiten en opofferingen, maar hoe weinigen gaan ter wille van
hun medemensen die zo zeer het evangelie van node hebben.
Om de mensen te bereiken waar zij ook zijn en hoe hun
toestand of conditie ook is, om hen op elke mogelijke manier
tc helpen - dat is de ware dienstverlening. Door zulke pogingen
kunnen harten gewomien worden en een toegangsdeur geopend
worden naar zielen die anders ten onder zouden gaan.
Bedenk in al uw werk dat u met Christus verbonden bent;
dat u een deel van het grote verlossingsplan bent. De liefde
van Christus zal als een genezende, levenbrengende stroom
door uw leven gaan. Als u tracht anderen in de kring van Zijn
liefde te trekken, laat dan zuiverheid van uw taal, en
onbaatzuchtigheid van uw dienst en de blijdschap van uw gedrag,
getuigenis zijn van de macht van Zijn genade. Geef de wereld
een zo zuiver mogelijke en rechtvaardige representatie van Hem,
zodat men Hem zal zien in Zijn schoonheid.

Tact en Sympathie

Het heelt geen nut anderen te hervormen door een aanval op
wat wij als verkeerde gewoonten zien. Zulke pogingen resulteren
in meer kwaad dan goed. hi Zijn gesprek met de Samaritaanse
vrouw bracht Christus de Iacobsbron niet in diskrediet, maar
bood in plaats daarvan iets beters. Jezus zei tot haar: "Indien
gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef
Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou
u levend water hebben gegeven." (15) Hij keerde het gesprek
naar de schat die Hij te schenken had en bood de vrouw iets
beters dan zij bezat, zelfs levend water, de vreugde en de hoop
van het evangelie.

Dit is een illustratie van de wijze waarop wij moeten werken.
Wij moeten de mensen iets beters bieden dan zij bezitten, en
dat is de vrede van Christus die alle verstand te boven gaat.
Wij moeten hun vertellen van Gods heilige wet, het afschrift
van Zijn karakter en de uitdrukking van wat Hij wenst dat zij
zullen worden. Toon hen hoe oneindig superieur de onvergan-
kelijke heerlijkheid van de hemel is boven de voorbijgaande
vreugden en pleziertjes van de wereld. Vertel ze van de vrijheid
en de rust die in de Zaligmaker wordt gevonden. "Wie gedronken
heeft van het water dat Ik hem geven zal, zal geen dorst krijgen
in eeuwigheid," verklaarde Hij. (16)

Heft Jezus hoog op, roepend: "Zie het Lam Gods, dat de
zonde der wereld wegneemt." (17) Hij alleen kan voldoen aan
de verlangens van het hart en vrede aan de ziel geven.
Van alle mensen in de wereld zouden de hervonners de
onzelfzuchtigste, de vriendelijkste, de hoffelijkste mensen moe-
ten zijn. In hun leven zou de ware goedheid van onzelfzuchtige
daden gezien moeten worden. De werker die gebrek aan
hotïelijkheid toont, of ongeduld voor de onwetendheid of het
tegenstribbelen van anderen, die haastig spreekt of ondoordacht
handelt, zou de deur tot de harten sluiten, waardoor hij ze nooit
meer kan bereiken.

Zoals de dauw en zachte regen op verdorrende planten vallen,
laat zo de woorden voorzichtig komen bij het trachten mensen
uit dwaling te wimen. Gods plan is om eerst het hart te bereiken.
Wij moeten de waarheid in liefde brengen, in vertrouwen op
Hem Die de kracht zal geven voor de hervorming van het leven.
De Heilige Geest zal het woord dat in liefde gesproken is, in
de ziel leggen.

Wij zijn natuurlijkerwijze egocentrisch en koppig. Maar als
wij de lessen die Christus ons wil leren, ter harte nemen, zullen
wij deelhebbers aan Zijn natuur worden, waardoor wij voortaan
Zijn leven leven. Het wonderbare voorbeeld van Christus, de
onmetelijke tederheid waannee Hij de gevoelens van anderen
tegemoet komt, die weent met de wenenden en Zich verblijdt
met de blijden, moet een diepe invloed hebben op het karakter
van allen die Hem in alle emst volgen. Door vriendelijke
woorden en daden zullen zij trachten het pad voor vermoeide
voeten te effenen.

Een Woord ter Rechter Tijd

"De Here Here heefi mij als een leerling leren spreken om
met het woord de moede te kunnen ondersteunen." (18)
()veral om ons heen zijn gekwelde, diepbedroefde zielen.
Hier en daar en overal kunnen wij ze vinden. Laat ons die
lijdenden opzoeken en een woord te rechter tijd spreken om
hun harten te troosten. Laat ons altijd kanalen zijn waardoor
frisse wateren van medeleven zullen stromen.

In al onze contacten moeten wij bedenken dat er in de
ervaringen van anderen hoofdstukken zijn, die verzegeld zijn
voor sterfelijke ogen. Op de bladzijden van het geheugen zijn
trieste geschiedenissen, die veilig beschennd worden tegen
nieuwsgierige ogen. Daar staan lange, zware gevechten gere-
gistreerd onder uitputtende omstandigheden, misschien moei-
lijkheden in het huiselijk leven, die dagelijks de moed, het
vertrouwen en het geloof verzwakken. Wie de strijd des levens
met grote moeite strijden, zouden versterkt en bemoedigd kunnen
worden door kleine attenties, die slechts een beetje liefde vragen.
Voor zulken is de sterke, hulpvaardige greep van de hand van
een ware vriend meer waard dan goud of zilver. Vriendelijke
woorden worden verwelkomd als de glimlach van een engel.
Er zijn duizenden die met armoede te kampen hebben, die
gedwongen zijn hard te werken voor een klein loon en die
slechts in staat zijn in de allemodigste levensbehoefien te
voorzien. Zware arbeid en gebrek, zonder hoop op betere dingen,
maken de last zeer zwaar. Wanneer pijn en ziekte erbij komen,
is de last bijna ondraaglijk. Uitgeput en temeergeslagen weten
zij niet tot wie ze zich moeten wenden voor verlichting.

Sympathiseer met hen in hun beproevingen, hun hartzeer en
teleurstellingen. Dit zal de weg voor u openen om hen te helpen.
Vertel ze van Gods belofien, bid met en voor hen, inspireer
hen met hoop.

Opwekkende en bemoedigende woorden, wanneer de ziel
ziek en de moed gezonken is, worden door de Verlosser gezien
als tot Hemzelf gesproken. Als de harten worden opgevrolijkt,
kijken de engelen in blijde erkenning toe.

De Goddelijke Broederschap

Van eeuw tot eeuw is de Here bezig geweest te trachten in
de harten van mensen een gevoel van goddelijke broederschap
op te wekken. Weest daarin Zijn medewerkers. Terwijl wan-
trouwen en vijandschap de wereld vervullen, moeten Christus”
discipelen de geest die in de hemel heerst, openbaren.
Spreek zoals Hij zou spreken, handel zoals Hij zou doen.
Geef voortdurend de goedheid van Zijn karakter weer. Toon
die rijkdom van liefde die aan al Zijn leerstellingen en
handelingen met mensen ten grondslag ligt. De eenvoudigste
werker kan in samenwerking met Christus die snaren aanraken,
waarvan de trillingen zullen nagalinen tot de einden der aarde
en een melodie zullen doen klinken door oneindige eeuwen.
Hemelse wezens wachten om samen te werken met menselijke
instrumenten, zodat zij aan de wereld kunnen openbaren, wat
mensen kunnen worden en wat in verbinding met het goddelijke
tot stand kan worden gebracht in de redding van zielen die op
het punt staan ten onder te gaan. Er is geen grens aan de
bruikbaarheid van iemand die, met terzijde stelling van zichzelf,
ruimte maakt voor de werking van de Heilige Geest op het hart
en een leven leeft dat geheel aan God is toegewijd. Allen, die
lichaam, geest en ziel in Zijn dienst stellen, zullen onophoudelijk
nieuwe lichamelijke, verstandelijke en geestelijke krachten
ontvangen. De onuitputtelijke hemelse voonaden staan tot hun
beschikking. Christus geeft hun de adem van Zijn eigen Geest,
het leven van Zijn eigen leven. De Heilige Geest deelt de
hoogste energie mede tot het werk in geest en hart. Door de
genade die ons geschonken wordt, kunnen wij overwinningen
behalen die omnogelijk leken door onze eigen vooroordelen,
onze karaktergebreken, en door de kleinheid van ons geloof.
Aan iedereen die zichzelf in dienst van de Here stelt, nliçets
voor Hem terughoudt, wordt kracht gegeven voor het berei en
van omnetelijke resultaten. Voor deze personen zal God grote
dingen doen. Hij op de geest van mensen werken, zocšaš
zelfs in deze wereld m hun leven een vervullmg van de bGl0
van de toekomstige staat gezien zal

"De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden;
De steppe zal juichen en bloeien als een narcis;.
Zij zal welig bloeien en juichen,_ja, juichen en jubelefi;
De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven,
De luister van Kamiel en van Sa_ron;.
Zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren,
De luister van onze God.
"Sterkt de slappe halldefl, _ _.
En verstevigt de knikkende knieen, _
Zegt tot de versaagden van hart: weest sterk en vreest niet;
Zie uw God!
"Dan zullen de ogen der blinden geopend en
de oren der doven zullen ontsloten worden.
Dan zal de lamme springen als een hert,
En de tong van de stomme zal jubelen; _
Want in de woestijn zullen wateren ontsprmgen
en beken in de steppe.
"En het gloeiende zand zal tot een plas worden,
En het dorstige land tot waterbronnen...
Daar zal een gebaande weg zijn,
Die de heilige weg genaamd wordt;
Geen onreine zal die betreden;
Maar hij zal alleen voor hen zijn;
Reizigers noch dwazen zullen erop dolen.
"Daar zal geen leeuw zijn;
En geen verscheurend dier zal daarop komen;
Zij worden daar niet gevonden;
De verlosten wandelen daarop;
De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren
En met gejubel in Sion komen;
Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn,
Blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen,
Maar kommer en zuchten zullen wegvlieden." (19)

Verwijzingen:
1. Matth. 10:7,8. 8. Jes. 59:14,15. 14. Hand. 20:18-35
2. Luc. 10:8,9. 9. 2 Cor. 6:16. 15. Joh. 4:10.
3. Luc. 10:17. 10. Luc. 14:23. 16. Joh. 4:14.
4. Hand. 5:16. 11. Jes. 58:7; 17. Joh. 1:29. 18.
5. Marc. 16:20. Marc. 16:18. Jes. 50:4.
6. Hand. 8:5-8. 12. Jes. 6:8. 1 9. Ies. 35:1-10.
7. Col. 4:14. 13. Matth. 11:29.


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken