10 De verhouding tot leven als overwinnaar

Y.l., 31 mei 1894
77.
Eten, drinken en kleding zijn allemaal van directe invloed oponze geestelijke groei.

(1905) M.H. 280
78.
Veel voedsel dat door de heidenen rondom hen vrijelijk werdgegeten was voor de Israëlieten verboden. Het onderscheid dat werdgemaakt, was niet willekeurig. Hetgeen werd verboden was niet heil-zaam. En het feit dat het onrein werd verklaard leert ons, dat het gebruikvan schadelijk voedsel ons verontreinigt. .Dat wat ons lichaam bederft,bederft ook onze ziel. Het maakt degene die daarvan eet ongeschikt voorde gemeenschap met God, ongeschikt voor hoge en heilige dienst.79 D G Health Reformer, september 1871in het 1 . ke eest van God kan ons niet te hulp komen en ons bijstaanvo ma en van ons Christelijk karakter, zolang wij aan onze eetlustn ten koste van onze gezondheid, en zolang de trots in ons leven_ (1870) 2T 40080 Ieder die deelheeft aan de goddelijke natuur zal ontkomen aanVO Verh er ,dat oor de begeerte in de wereld heerst. (Vgl. II Petrus 1:4)Q1' ie aan hun eetzucht toegeven is het onmogelijk om totChristelijke volmaaktheid te komen.

R&H.,25januaril88
Dit is ware heiligmaking. Het is niet alleen maar theorie, ofeen gevoel of een formule, maar een levend, actief beginsel, dat onsdagelijks leven raakt. Het vraagt van ons, dat onze eet- drink- enkleedgewoontes zó Zullen Zijn, dat wij gezond blijven naar lichaam, geestonze ze en. l)an kunnen wij onze lichamen stellen - niet tot eenoffer dat bedorven is door verkeerde gewoontes - maar “tot een levend,heilige en Gode welgevallig offer.” (Rom. 12:1) [Voor de context zie 254]

(1900) 6T 372
82
Onze eet- en drinkgewoontes laten zien of wij van de wereldozijn, of onder het getal van hen die de Heer door het machtige zwaard vanZijn waarheid heeft afgescheiden van de wereld. Brief 135, 190283. Het is onmatigg eten at zo veel invaliditeit' veroorzaakt, en deHeer berooft van de eer die Hem toekomt. Omdat zij er niet in slagenzichzelf te verloochenen, zijn velen van Gods volk niet in staat om aandie hoge geestelijke maatstaf te voldoen die Hij hun heeft gesteld. Enhoewel zij berouw hebben en zich bekeren, zal heel de eeuwigheid langhet verlies zichtbaar zijn, dat zij hebben toegelaten door te bui en voorhun zelfzucht

(1909) 9T 165, 16
83,0,
hoevelen lopen de rijkste zegeningen aan gezondheid engeestelijke gaven mis, die God voor hen bereid heeft! Vele zielenworstelen om bijzondere overwinningen te behalen en om specialezegeningen te ontvangen, zodat zij één of ander groot werk kunnenverrichten. Met dit voor ogen denken zij, dat ze een grote zielsworstelingin gebed en onder tranen moeten doorstaan. Wanneer deze mensen deSchriften onderzoeken onder het gebed dat zij de duidelijke wil van Godmogen verstaan, en dan van harte Zijn wil gaan doen zonder enigeterughoudendheid of zelfzucht, dan zullen zij rust vinden. Al diezielsangst, al die tranen en worstelingen zullen hun niet de zegen gevenwaar zij zo naar verlangen. Het eigen ik dient volledig te wordenovergegeven. Zij moeten het werk doen dat voorhanden is, en zich deovervloed aan genade van God toeëigenen, die beloofd is aan allen die ingeloof daarom vragen.

Jezus zei: “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochenezichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.” (Lucas 9:23)Laten wij onze Heiland volgen in Zijn eenvoud en zelfverloochening.Laten wij de Man van Golgotha verheffen in onze woorden en onzeheilige manier van leven. De Heiland komt hun zeer nabij die zichzelfaan God wijden. Als er ooit een tijd is geweest waarin wij de werking vande Heilige Geest in ons hart en in ons leven nodig hadden, dan is het nu.Laten wij deze goddelijke macht aangrijpen om kracht, zodat wij eenleven van heiliging en zelfovergave kunnen leiden.

(1875) 3T 491, 492
85
. Omdat onze eerste voorouders Eden verloren door aan huneetzucht toe te geven, is onze enige hoop Eden terug te winnen hetkrachtig afwijzen van eetzucht en hartstochten. Onthouding in ons dieeten beheersing van al onze hartstochten zal mensen verstandig houden.Het zal hun de geestelijke en zedelijke kracht geven, om al hun neigingenonder de heerschappij van hun hogere vemiogens te brengen. Daardoorzullen zij onderscheid weten te maken tussen goed en kwaad, tussen hetheilige en het gewone. leder die een werkelijk besef heeft van het offerdat door Christus gebracht is, toen Hij Zijn woning in de hemel verliet enin deze wereld kwam om in Zijn eigen leven de mens te laten zien, hoedeze het hoofd kon bieden aan verzoeking, zal vol vreugde zichzelfverloochenen en ervoor kiezen om met Christus deelgenoot te zijn in Zijnlijden.

De vreze des HEREN is het begin der wijsheid. (Ps. 111:l0) Zijdie willen overwinnen zoals Christus heeft overwonnen, moeten zichvoortdurend hoeden voor de verleidingen van satan. Begeerte enhartstochten moeten worden ingeperkt en onder de heerschappij van eenverlicht geweten worden gebracht, zodat het verstand niet wordtaangetast en de zintuigen helder blijven. Zo wordt voorkomen dat dewerkingen van satan en zijn listen kunnen worden uitgelegd als Godsvoorzienígheid. Velen verlangen naar het uiteindelijke loon en de zegedie zij die overwinnen zullen ontvangen, maar zij zijn niet bereid omdezelfde inspanningen te doen, dezelfde ontberingen te verdragen enzichzelf evenzeer te verloochenen als hun Verlosser. Slechts doorgehoorzaamheid en voortdurende inspanning zullen wij overwinnaars zijnzoals Christus overwonnen heeft.

De overheersende macht van de eetzucht zal de val vanduizenden blijken te zijn, terwijl zij, als zij op dit punt de overwinningzouden hebben behaald, de zedelijke kracht zouden hebben gehad omover iedere andere verleiding van satan te zegevieren. Maar zij dieeetverslaafd zijn zullen er niet in slagen hun Christelijk karakter tevolmaken. De voortdurende overtreding van de mens gedurendezesduizend jaar heeft als vruchten ziekte, pijn en dood opgeleverd. Ennaarmate wij het eind der tijden naderen, zal satans verzoeking om aanonze eetzucht toe te geven sterker worden en moeilijker te overwinnen.

[C.T.B.H. 10] (1890) C.H. 22
86
. Hij die zich koestert in het licht dat God hem over gezond-heidshervomiing heeft gegeven, heeft een belangrijk hulpmiddel inhanden om geheiligd te worden door de waarheid, en om geschikt ge-maakt te worden voor de eeuwigheid.

[Verband tussen een eenvoudig dieet en geestelijk onderscheidingsvermogen - 119]

[F alen in het beheersen van eetzucht verzwakt het vermogen om aan verzoekingen weerstand tebieden - 237]

[De muren van de zeltbeheersing mogen niet afgebroken worden - 260]

[Een vleeshoudend dieet vormt een hindemis voor geestelijke groei- 655, 656, 657, 660, 682, 683,684, 688]

[De kracht om over andere verzoekingen te zegevieren wordt gegeven aan hen die hun eetzuchtoverwinnen 253]

[Karaktervorming wordt gehinderd door niet goed voor de maag te zorgen - 719


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken