06 Het effect op onderscheidingsvermogen

Het effect op onderscheidingsvermogen en op vastbeslotenheid


(1900) C.O.L. 346
62.
Alles wat de lichaamskracht vermindert, verzwakt de geest endie is daardoor minder in staat om tussen goed en kwaad te kunnenonderscheiden. We zijn minder in staat om het goede te kiezen en hebbenminder wilskracht om datgene waarvan we weten dat het goed is, ookwerkelijk te doen.Het verkeerd gebruik van onze lichamelijke vermogens verkortde tijd waarin ons leven gebruikt kan worden om God te verheerlijken.En het maakt ons ongeschikt om het werk te volbrengen dat God ons tedoen heeft gegeven.

(1890) C.T.B.H. 159
63.
Zij die zich, nadat zij het licht ontvangen hebben overeenvoudig eten en zich met eenvoud kleden - in gehoorzaamheid aanzedelijke en lichamelijke wetten - toch nog afwenden van het licht dathen wijst op hun plicht, die zullen ook in andere dingen hun plichtverzaken. Door het verzaken van het kruis dat zij zouden moetenopnemen om in harmonie met de wet van de natuur te zijn, stompen zijhun geweten af; en zij schenden de Tien Geboden om te vermijden dathun verwijten zullen worden gemaakt. Bij sommigen bestaat vastbeslotenonwil om het kruis te verdragen en de schande niet te achten.

(1864) Sp. Gifts IV, 148, 149
64.
Zij die door zelfzuchtig genot ziekte over zich heen halen,missen een gezond lichaam en een gezonde geest. Zij kunnen de bewijzenvan de waarheid niet wegen en begrijpen de verordeningen van God niet.Onze Heiland zal Zijn arm niet zó diep uitstrekken om zulke mensen uithun lage staat te verhogen, zolang zij op een weg zijn die hen nog dieperomlaag voert.

Iedereen is verplicht om te doen wat men kan om een gezondlichaam en een helder verstand te houden. Wanneer zij hun ontembareeetlust blijven bevredigen, daardoor hun zintuigen afstompen en hunwaamemingsvermogen verduisteren, zodat zij het verheven karakter vanGod niet meer kunnen waarderen, of geen vreugde meer kunnen hebbenin de bestudering van Zijn woord, dan kunnen zij ervan verzekerd zijn datGod hun onwaardig offer niet zal aannemen boven dat van Kaïn. Godverlangt van hen dat zij zich reinigen van alle bezoedeling des vlezes endes geestes, en hun heiligheid volmaken in de vreze Gods. (II Kor. 7:1)Pas nadat de mens alles heeft gedaan wat in zijn vermogen ligt om zijngezondheid veilig te stellen; wanneer hij zijn eetzucht en ontembarehartstochten afwij st, zodat hij een gezonde geest heeft en een geheiligdeverbeelding, die hij God kan aanbieden als een offer in gerechtigheid; danalleen wordt hij gered door een wonder van Gods genade, evenals de arkop de golven van de stomi. Noach had alles gedaan wat God van hemvroeg door de ark veilig te maken; daama deed God wat de mens niet kanen bewaarde de ark door Zijn wondermacht.

(1867) lT 618, 619
65.
De aantastingen van de maag door bevrediging van deeetzucht, is een vruchtbare bron voor de meeste strijd in de gemeente. Zijdie onmatig en onverstandig eten en werken, spreken en handelenonverstandig. Een onmatig mens kan geen geduldig mens zijn. Het is nietpersé noodzakelijk om alcohol te drinken om onmatig te zijn. De zondevan het onmatig eten, van het te vaak en te veel eten, van het eten vanweelderig en ongezond voedsel, vemietigt de gezonde werking van despijsverteringsorganen, tast de hersenen aan en verdraait het beoor-delingsvermogen, waardoor het niet lukt om redelijk, kalm en gezond tedenken en te handelen. En dit vormt een vruchtbare voedingsbodem voorstrijd binnen de gemeente. Daarom moet het volk van God om voor Hemin een aanvaardbare staat te verkeren - zodat zij Hem kunnen ver-heerlijken in hun lichaam en in hun geest, die van God zijn - met inzet enijver de bevrediging van hun eetzucht afwijzen, en gematigdheid in allesbetrachten. Dan kunnen zij de waarheid in haar schoonheid en helderheidverstaan en die in hun leven toepassen. En door een rechtvaardige,verstandige en oprechte koers geven zij de vijanden van ons geloof geengelegenheid de zaak van de waarheid verwijten te maken.


(1870) 2T 404
66.
Broeder en Zuster G., ik smeek u, ontwaakt. U heeft het lichtvan de gezondheidshervorming nog niet ontvangen en daarnaargehandeld. Als u uw eetlust had ingeperkt, dan had u zich veel extrakosten en moeite kunnen besparen. En wat nog van veel meer invloed is:u zou een betere lichamelijke gezondheid hebben gehad, en meerverstand om de eeuwige waarheden te begrijpen. U zou een helderdergeest hebben gehad om de bewijzen voor die waarheid te kunnen wegen,en u zou beter voorbereid zijn geweest om rekenschap te geven van dehoop die in u is. (I Petrus 3:15)

(1867) 1T 487-489
67.
Sommigen spotten met dit hervormingswerk, en zeiden dathet allemaal niet nodig is; dat het de gedachten zou afleiden van dewaarheid waarom het gaat. Zij zeiden dat de zaken tot in het extremewerden doorgevoerd. Die mensen weten niet waar zij het over hebben.Zolang mannen en vrouwen die beweren godvruchtig te zijn van hunkruin tot hun voetzolen ziek zijn; zolang hun lichamelijke, geestelijke enzedelijke energie afneemt door de bevrediging van een ontaarde eetlusten te zwaar werk; hoe kunnen zij dan het bewijs voor de waarheid wegenen de verordeningen van God verstaan? Als hun zedelijke en ver-standelijke vemiogens verduisterd zijn, dan kunnen zij de waarde van deverzoening of het verheven karakter van Gods werk niet beseffen, nochvreugde scheppen in de bestudering van Zijn woord. Hoe kan eenzenuwachtige lijder aan spijsverteringsstoornissen altijd bereid zijn totverantwoording aan al wie hem rekenschap vraagt van de hoop, die inhem is, met zachtmoedigheid en vreze? (Vgl. I Petrus 3:15) Hoe lang zalhet duren, voor zo iemand verward en opgewonden raakt en door zijnzieke verbeelding ertoe wordt gebracht om de zaken in een totaalverkeerd licht te zien? En hoe lang zal het duren, eer hij, bij gebrek aandie zachtmoedigheid en kalmte die het leven van Christus kenmerkten,ertoe gebracht worden om zijn belijdenis te onteren door metonverstandige mensen te redetwisten? Wanneer wij de zaken vanuit eenverheven godsdienstig standpunt bezien, dan moeten wij grondigherwonnen om op Christus te kunnen lijken.

Ik heb gezien dat onze hemelse Vader de grote zegen van hetlicht over de gezondheidshervorming aan ons heeft geschonken, zodat wijaan de eisen die Hij ons stelt kunnen beantwoorden, en Hem kunnenverheerlijken in ons lichaam en onze geest, die van God zijn (I Kor. 6:20,Statenvertaling), en uiteindelijk onberispelijk zijn voor de troon van God.(Openbaring 14:5, Statenvertaling) Ons geloof vraagt van ons om onzemaatstaven te verhogen, en stappen voorwaarts te doen. Wanneer velenvraagtekens zetten bij de koers van andere gezondheidshevormers, danzouden zij, als redelijke mensen, zelf iets moeten ondernemen. Onsgeslacht verkeert in beklagenswaardige omstandigheden, het lijdt aanziekten van alle mogelijke omschrijving. Velen hebben ziekten geërfd enhebben emstig te lijden als gevolg van de verkeerde gewoontes van hunouders. En toch varen ook zijzelf dezelfde verkeerde koers wat henzelf enhun kinderen betreft, als die ten opzichte van hen werd gevolgd. Zij zijnonwetend aangaande zichzelf. Zij zijn ziek en weten niet dat hun eigenverkeerde gewoontes hen zo°n immens lijden bezorgen.

Er zijn totnogtoe slechts weinigen die voldoende ontwaakt zijnom te begrijpen, hoeveel hun dieetgewoontes te maken hebben met hungezondheid, met hun karakter, hun bruikbaarheid in deze wereld en huneeuwige bestemming. Ik heb gezien dat het de plicht is van diegenen diehet licht uit de hemel hebben ontvangen, en die de voordelen hebbenervaren van het wandelen in dat licht, om meer belangstelling aan de dagte leggen voor diegenen die nog lijden wegens gebrek aan inzicht. Zij diede Sabbat houden en die uitzien naar de spoedige verschijning van onzeHeiland zouden de laatsten moeten zijn die gebrek aan interesse hebbenvoor dit grote hervormingswerk. Mannen en vrouwen moeten voor-lichting krijgen, en predikanten en gemeenteleden moeten weten dat ophen de taak rust om dit onderwerp aan de orde te stellen en er anderenvan te overtuigen.

Brief 93, 1898
68.
Lichamelijke gewoontes hebben veel te maken met het succesdat ieder persoonlijk heeft. Hoe zorgvuldiger u bent ten aanzien van uwdieet, hoe eenvoudiger en minder prikkelend het voedsel voor deinstandhouding van de harmonieuze werking van uw lichaam, des tehelderder zal uw opvatting van uw plicht zijn. Iedere gewoonte en elkepraktijk dienen zorgvuldig te worden nagegaan, omdat anders eenziekelijke lichaamsconditie een schaduw over alles zal werpen.

MS 129, 1901
69
. Onze lichamelijke gezondheid wordt in stand gehouden doorhetgeen we eten. Wanneer onze eetlust niet beheerst wordt door eengeheiligde geest, als we niet in al ons eten en drinken gematigd zijn, danzullen we nooit de verstandelijke en lichamelijke zuiverheid bezitten omhet woord zó te bestuderen dat we te weten komen wat de Schrift zegt.Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? ledere ongezondegewoonte leidt tot een ongezonde conditie van ons gestel. Onze maag, dietere, levende fabriek, raakt beschadigd en is niet meer in staat haar werknaar behoren te doen. Onze manier van eten .heeft veel te maken met onzeaanleg om in verzoeking te raken en te zondigen.

(1869) 2T 202, 203
70.
Als de Verlosser van mensen, met Zijn goddelijke kracht, hetnodig vond om te bidden, hoeveel te meer dienen dan zwakke, zondigestervelingen de noodzaak van het gebed te kennen _- van vurig en vooit-durend gebed! Toen Christus het felst door verzoeking werd aangevallen,at Hij niets. Hij wijdde Zichzelf aan God, en door emstig gebed en eenvolkomen onderwerping aan de wil van Zijn Vader 'kwam alsoverwinnaar uit de strijd. Zij die de waarheid voor deze eindtijd belijden,zouden, meer dan welke andere groep van belijdende Christenen ook, hungrote Voorbeeld moeten navolgen op het punt van het bidden.“Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn Meester, envoor de slaaf als zijn Heer.” (Matth. 10:25) Onze tafels zijn vaak beladenmet lekkernijen die noch gezond noch noodzakelijk zijn. Wij houdenmeer van deze dingen dan van zelfverloochening, van het vrij van ziektezijn en van helderheid van geest. Jezus zocht emstig kracht van ZijnVader. Dit achtte de verheven Zoon van God waardevoller T' ook voorZichzelf- dan het aanliggen aan de meest weelderige tafel. Hij heeft onslaten zien dat het gebed essentieel is om de kracht te ontvangen om metde machten van de duisternis te kunnen strijden, en om. de taak tevervullen die ons is toebedeeld. Onze eigen kracht is zwakheid, maar watGod geeft is machtig, en zal ieder die deze kracht ontvangt meer danoverwinnaar doen zijn.
[Oververzadiging brengt de geest uit balans - 237]
[Oververzadiging stompt het geweten af- 72]


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken