05 Het effect op het kunnen waarderen van de waar

Het effect op het kunnen waarderen van de waarheid.


(1868) 2T 66
58.
U heeft een heldere, energieke geest nodig om het verhevenkarakter van de waarheid te kunnen waarderen, om de verzoening opwaarde te kunnen schatten, en de eeuwige dingen goed te kunnenbeoordelen. Indien u een verkeerde weg volgt, volhardt in verkeerdeeetgewoontes, en daarbij uw intellectuele vennogens laat verzwakken,dan zult u niet zo”n hoge waarde aan verlossing en het eeuwige levenhechten, dat die u zullen inspireren om uw leven aan dat van Christusgelijkvormig te maken. U zult niet die emstige, zelfopofferendeinspanningen doen om u geheel aan de wil van God over te geven, dieZijn woord van u vraagt, en die noodzakelijk zijn om u zedelijk geschiktte maken voor de onsterfelijkheid.

(1870) 2T 364
59
. Zelfs wanneer u strikt bent ten aanzien van de kwaliteit vanuw voedsel, verheerlijkt u dan God in uw lichaam in uw geest, die vanGod zijn, door van die grote hoeveelheden voedsel tot u te nemen? Zij diezoveel eten in hun maag stoppen, en zo de natuur overladen, kunnen dewaarheid niet waarderen wanneer zij daarover horen spreken. Zij kunnende afgestompte gevoeligheid van hun hersenen niet prikkelen om dewaarde van de verzoening tot zich te laten doordringen, en van het groteoffer, dat voor de gevallen mens gebracht is. Voor hen is het onmogelijkom de grote, kostbare en onmetelijk rijke beloning te kunnen waarderen,die voor hen die in geloof overwinnen is weggelegd. Men mag nooittoelaten dat het dierlijke deel van onze natuur het zedelijke enverstandelijke overheerst.

(1867) IT 548, 549
60.
Sommigen geven toe aan hun vleselijke begeerten, die strijdvoeren tegen de ziel (vgl. I Petrus 2:1 1), en een voortdurende hinderpaalzijn voor hun geestelijke vooruitgang. Zij hebben voortdurend een slechtgeweten, en wanneer de waarheid rechtuit besproken wordt, voelen zijzich gauw beledigd. Zij veroordelen zichzelf en hebben het idee datonderwerpen expres worden aangesneden met het oog op hen. Zij voelenzich verdrietig en gekwetst, en trekken zich terug uit de vergadering vangelovigen. Zij verzaken hun bijeenkomsten, want dan wordt hun gewetenniet zo verontrust. Ze verliezen al gauw hun belangstelling voor desamenkomsten en hun liefde tot de waarheid. En zij nemen, tenzij ze zichvolledig hen/onnen, hun plaats weer in aan de zijde van de opstandigelegermacht, die onder de zwarte banier van satan staat. Wanneer zij hunvleselijke begeeiten zouden kruisigen, die strijd voeren tegen hun ziel,dan wijken zij daarheen uit, waar de pijlen van de waarheid, zonder henschade te doen, aan hen voorbij zullen vliegen. Maar zolang zij aan hunvleselijke begeerten blijven toegeven, en dus hun afgoden koesteren,maken zij zich tot doelwit voor de pijlen van de waarheid, en moeten welgewond raken, zodra de waarheid ter sprake komt.

Het gebruik van onnatuurlijke stimulerende middelen werktverwoestend op de gezondheid en heeft een verdovende uitwerking op dehersenen, die het onmogelijk maakt om eeuwige dingen te kunnenwaarderen. Zij die deze afgoden blijven koesteren, kunnen de verlossingniet goed op waarde schatten, die Christus voor hen tot stand heeftgebracht door een leven van zelfverloochening, van voortdurend lijden enschande. En door uiteindelijk Zijn eigen zondeloze leven af te leggen omde verloren mens van de dood te redden.

(1870) 2T 486
61.
Boter en vlees stimuleren. Zij hebben aan de maag schadetoegebracht en de smaak doen ontaarden. De gevoelige zenuwen in dehersenen zijn verdoofd, en de dierlijke begeerte is versterkt ten koste vande zedelijke en verstandelijke vermogens. Deze hogere vermogens, dieons zouden moeten regeren, zijn verzwakt, zo dat eeuwige zaken nietkunnen worden onderscheiden. De spiritualiteit en de aanbidding zijnverdoofd en verlamd. Satan heeft getriomfeerd, toen hij zag hoemakkelijk hij via de eetlust binnen kan komen en verstandige mannen envrouwen, die er door de Schepper toe waren bestemd om een goede engrote opdracht te verrichten, kan beheersen.
[Het is voor onmatige mensen onmogelijk om de verzoening op waarde te kunnen schatten - 1 19]
[De onmatige kan niet ontvankelijk zijn voor de heiligende invloed van de waarheid -780]


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken