26 Denk na over het oordeel

Brief 135, 1902
46.
De Heer roept vrijwilligers op om dienst te nemen in Zijnleger. Ziekelijke mannen en vrouwen moeten gezondheidshervorinersworden. God zal met Zijn kinderen samenwerken om hun gezondheid tebewaren, wanneer zij met zorg eten en hun maag niet onnodig belasten.Hij heeft in Zijn genade het pad van de natuur zeker en veilig gemaakt,breed genoeg voor allen die daarop wandelen. Hij heeft heilzame engezondheidgevende gewassen op aarde gegeven.

Hij die zich niet schikt naar de opdracht die God in Zijn woord enin Zijn werken heeft gegeven, hij die de geboden van God nietgehoorzaamt, ervaart slechts gebrekkig. Hij is een ziekelijk Christen. Zijngeestelijke leven is zwak. Hij leeft, maar zijn leven is verstoken van fleur.Hij verspilt kostbare momenten van genade.

Velen hebben hun lichaam veel schade berokkend door hetnegeren van de levenswetten, en zij zullen misschien nooit meerherstellen van de gevolgen van hun nalatigheid. Maar ook nu nog kunnenzij berouw hebben en zich bekeren. De mens heeft geprobeerd wijzer danGod te zijn. Hij is zichzelf tot wet geworden. God doet een beroep op onsom op Zijn verordeningen te letten, en Hem niet langer van Zijn eer teberoven, door onze lichamelijke, verstandelijke en geestelijke capa-citeiten in hun groei te belemmeren. Vroegtijdig ven/al en een voortijdigedood zijn het gevolg van het verlaten van God en het volgen van dewegen van de wereld. Hij die toegeeft aan zelfzuchtig genot moetdaan/an de consequenties dragen. In het oordeel zullen we zien hoeemstig God de schending van de wetten van de gezondheid opneemt. Danzullen we, wanneer wij terugblikken op ons handelen, inzien welkekennis van God wij hadden kunnen verwerven, wat voor nobele karakterswij hadden kunnen vormen, als wij de Bijbel tot onze raadsman haddengenomen.

De Heer wacht totdat Zijn volk verstandig van begrip wordt.Wanneer we de armzaligheid, de misvorming en de ziekte om ons heenzien, die in de wereld zijn gekomen als gevolg van onwetendheid tenaanzien van de juiste verzorging van ons lichaam, hoe kunnen we ons dannog inhouden en de waarschuwing niet doorgeven? Christus heeftverklaard, dat zoals het was in de dagen van Noach, toen de aarde vervuldwas van geweldenarij en verdorven door overtredingen, dat het zó zal zijnwanneer de Zoon des mensen wordt geopenbaard. God heeft ons eengroot licht gegeven, en als we in dat licht wandelen, dan zullen wij zijnheil aanschouwen.

Er zijn vastberaden veranderingen nodig. Het is tijd om ons trotsen eigenzinnig hart te verootmoedigen, en de Heer te zoeken terwijl Hijzich laat vinden. Wij moeten als volk ons hart voor God verootmoedigen;want ons handelen draagt de littekens van onstandvastigheid.De Heer roept ons op om de gelederen te sluiten. De dag is haastten einde. De avond is nabij. De oordelen van God zijn al zichtbaar,zowel op het land als op zee. Wij krijgen geen tweede proefperiode. Dit isniet de tijd om verkeerde wegen in te slaan. Laat iedereen God dankendat we nog een gelegenheid hebben tot karaktervorming voor hettoekomstige eeuwige leven.


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken