24 Een verenigd front

Brief 48, 1902
42.
Aan ons is het werk toevertrouwd om de gezondheids-hervorming te bevorderen. De Heer verlangt dat Zijn volk met elkaar inharmonie leeft. Zoals u ongetwijfeld weet, zullen wij hetstandpunt dat deHeer ons de afgelopen vijfendertig jaar heeft gevraagd in te nemen, nietverlaten. Weet wel hoe u zich tegenover het werk van. de gezond-heidshervorming opstelt. Dit werk zal doorgaan. Want het is hetmiddelvan de Heer om het lijden in onze wereld te verzachten, en om Zijn volkte reinigen.

Weest voorzichtig met welke houding u aanneemt, opdat u geenverdeeldheid veroorzaakt. Broeder, zelfs wanneer u er niet in slaagt omde zegeningen, die voortkomen uit het volgen vande beginselen vangezondheidshervorming, in uw leven en in uw gezin te introduceren,breng dan anderen geen schade toe door u te keren tegen het licht dat Godover dit onderwerp heeft gegeven.


[Special Testimonies, Serie A, No. 7, blz. 40] C.H. 561, 362
43
. De Heer heeft Zijn volk een boodschap over gezondheids-hervorming gegeven. Dit licht schijnt al dertig jaar op hun pad. En deHeer kan Zijn dienaren niet toestaan dat zij op een tegengestelde weggaan. Hij schept er geen behagen in, dat Zijn dienaren op.dit punt tegende boodschap ingaan, welke Hij hun heeft gegeven om die aan anderendoor te geven. Kan Hij er tevreden over zijn wanneer_de helft van dearbeiders in een bepaalde plaats leert, dat de gezondheidsbeginselen zonauw met de Derde Engel Boodschap verbonden zijn als de ann met hetlichaam; terwijl hun medearbeiders, door hun handelwijze beginselenleren die daaraan volkomen tegengesteld zijn? ln de ogen van God is diteen zonde. Niets is zo ontmoedigend voor wachters in dienst van de Heerdan verbonden te zijn met mensen die een goed verstand hebben, en diede grondslagen van ons geloof kennen, maar die in woord en daad zichonverschillig betonen tegenover hun zedelijke plichten.heidshelgšlfmlšñïg tšllïtnïieellt Išiåds heeft gegeven op het punt van gezond-potten, zonder hen te schaden die daaraantrachten mee te doen. En niemand kan hopen in het werk voor Godsucces te hebben, zolang hij in woord en daad ingaat tegen het licht datGod gezonden heeft.


(1867) IT 618
44.
Het is belangrijk, dat door predikanten voorlichting wordtgegeven over gematigd leven. Zij moeten het verband laten zien, dat eten,drinken., rusten en kleding hebben op de gez0ndheid_ Ieder die in dewaarheid voor dit laatste der dagen geloofi, heeft iets voor deze zaak tedoen. Het gaat henaan en God verlangt van hen dat zij ontwaken en zichvoor deze hervorming gaan interesseren. Hij zal geen behagen hebben inhun weg, wanneer zij deze zaak onverschillig bezien.


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken